| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 grudnia 2000 r.

w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 80, poz. 496, Nr 106, poz. 678 i Nr 141, poz. 943 i 944 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 500 i Nr 110, poz. 1255) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Rozporządzenie określa uposażenie i inne należności pieniężne otrzymywane przez wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa:

1) żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe:

a) w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy organizacjach międzynarodowych oraz przy międzynarodowych strukturach wojskowych,

b) w organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych,

2) żołnierzy skierowanych w charakterze obserwatorów wojskowych lub osób posiadających status obserwatora wojskowego do misji specjalnych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

3) żołnierzy pełniących służbę w misjach specjalnych organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych albo w strukturach organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych strukturach wojskowych, na podstawie umów zawartych przez takich żołnierzy z tymi organizacjami międzynarodowymi,

4) żołnierzy zawodowych skierowanych do polskich kontyngentów wojskowych wydzielonych z Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do operacji wojskowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych oraz do kwater głównych, dowództw i sztabów tych operacji,

5) żołnierzy zawodowych uczestniczących w akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych i antyterrorystycznych,

6) żołnierzy zawodowych skierowanych na szkolenia i ćwiczenia wojskowe,

7) żołnierzy zawodowych uczestniczących w przedsięwzięciach reprezentacyjnych.

2. Przepisów rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz § 25, nie stosuje się do żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby na stanowiskach w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Do żołnierzy, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy dotyczące wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

4. Żołnierze, o których mowa w ust. 2, nie otrzymują uposażenia zasadniczego i dodatków przysługujących z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej.

§ 2.
1. Żołnierz, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, przez cały czas pełnienia służby poza granicami państwa otrzymuje połowę uposażenia oraz zachowuje prawo do innych należności pieniężnych, przysługujących mu z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na prawo lub wysokość tych świadczeń.

2. Do podstawy obliczenia innych należności pieniężnych, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się uposażenie w pełnej wysokości, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

3. Żołnierz, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2–7, przez cały czas pełnienia służby poza granicami państwa zachowuje prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych, przysługujących mu z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na prawo lub wysokość tych świadczeń, chyba że dalsze przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.

4. W czasie pełnienia służby poza granicami państwa żołnierzowi, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie przysługuje z tytułu pełnienia tej służby ryczałt przeniesieniowy i zasiłek osiedleniowy wypłacany w związku z przeniesieniem służbowym.

Rozdział 2

Należności pieniężne żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w polskich przedstawicielstwach wojskowych oraz w organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych

§ 3.

Żołnierz, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, otrzymuje:

1) należność zagraniczną,

2) dodatek wojenny,

3) dodatek rodzinny,

4) dodatek pielęgnacyjny,

5) zasiłek adaptacyjny,

6) należności pieniężne z tytułu podróży służbowej odbywanej poza miejscowością, w której pełni służbę.

§ 4.
1. Współczynniki do obliczania stawek należności zagranicznej w poszczególnych grupach uposażenia według stanowiska służbowego określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zaszeregowanie stanowisk służbowych do grup uposażenia określa etat „Wykaz stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa", prowadzony przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 5.
1. Należność zagraniczną, o której mowa w § 3 pkt 1, wypłaca się w walucie państwa, w którym żołnierz pełni służbę poza granicami państwa. Należność zagraniczna może być wypłacana w całości lub części w innej walucie obcej, jeżeli umowa płatnicza z danym państwem przewiduje rozliczenie w innej walucie albo uzasadniają to warunki bytowe w państwie, w którym żołnierz pełni służbę, lub inne okoliczności.

2. Miesięczną stawkę należności zagranicznej dla poszczególnych stanowisk służbowych oblicza się, mnożąc stawkę bazową przez ustalony w tabeli, o której mowa w § 4 ust. 1, współczynnik właściwy dla danej grupy uposażenia.

3. Do ustalenia stawki bazowej, o której mowa w ust. 2, oraz zmiany jej wysokości stosuje się odpowiednio § 3 ust. 2–5 oraz § 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych (Dz. U. Nr 71.poz. 307 i Nr 119, poz. 519, z 1992 r. Nr 64, poz. 323 i Nr 101, poz. 505, z 1994 r. Nr 18, poz. 64, z 1995 r. Nr 31, poz. 158 i Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 56, poz. 252, z 1997 r. Nr 44, poz. 275, z 1998 r. Nr 76, poz. 500, z 1999 r. Nr 88, poz. 982 oraz z 2000 r. Nr 71, poz. 834), z tym że zmiana wysokości stawki bazowej następuje, począwszy od 2001 r., corocznie, z dniem 1 maja.

4. Uprawnienie ministra właściwego do spraw zagranicznych, określone w przepisie § 3 ust. 5 rozporządzenia wymienionego w ust. 3, przysługuje Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 6.
1. Należność zagraniczną wypłaca się od dnia objęcia stanowiska służbowego poza granicami państwa do dnia zwolnienia z tego stanowiska.

2. Należność zagraniczną za jeden dzień oblicza się w wysokości 1/30 części jej stawki miesięcznej.

3. Wypłata należności zagranicznej następuje miesięcznie z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca, w miejscu pełnienia służby poza granicami państwa lub, na wniosek żołnierza, na wskazany przez niego rachunek bankowy.

4. W razie zwolnienia żołnierza ze stanowiska służbowego w miesiącu, za który wypłacono mu należność zagraniczną, oraz w razie zgonu żołnierza, należność wypłacona za ten miesiąc nie podlega zwrotowi.

§ 7.
Do należności zagranicznej stosuje się odpowiednio przepisy art. 36, 37, 39, art. 40 ust. 1 i 4 oraz art. 41 i 44 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy.
§ 8.
1. Dodatek wojenny, o którym mowa w § 3 pkt 2, przysługuje w razie przebywania w strefie działań wojennych.

2. Stawka dodatku wojennego wynosi 1% stawki bazowej, o której mowa w § 5 ust. 3, za każdy dzień pobytu w strefie działań wojennych.

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych, w drodze obwieszczenia, ustala strefy działań wojennych oraz dzień rozpoczęcia i zakończenia w nich działań wojennych.

§ 9.
Żołnierzowi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, wypłaca się:

1) dodatek rodzinny,

2) dodatek pielęgnacyjny

– na zasadach określonych w § 8–9a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych, z tym że przez wynagrodzenie bazowe należy rozumieć stawkę bazową, o której mowa w § 5 ust. 3.

§ 10.
Do dodatków, o których mowa w § 8 i 9, stosuje się odpowiednio § 5 ust. 1 oraz § 6 i 7.
§ 11.
1. Zasiłek adaptacyjny, o którym mowa w § 3 pkt 5, wypłaca się żołnierzowi wyznaczonemu po raz pierwszy na stanowisko służbowe w przedstawicielstwie, organizacji lub strukturze, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, albo przenoszonemu na takie stanowisko służbowe w innym państwie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Żołnierzowi przeniesionemu na stanowisko służbowe w innym państwie w okresie 2 lat od wyznaczenia do pełnienia służby na dotychczasowym stanowisku poza granicami państwa zasiłek adaptacyjny nie przysługuje.

3. Zasiłek adaptacyjny wynosi 200% stawki bazowej, o której mowa w § 5 ust. 3, a jeżeli żołnierz przenosi się bez członka najbliższej rodziny – 100% tej stawki.

4. Członkiem najbliższej rodziny żołnierza jest małżonek, a także dziecko własne i przysposobione, pasierb oraz dziecko przyjęte na utrzymanie i wychowanie na podstawie orzeczenia sądu.

5. W razie przyjazdu członka najbliższej rodziny w terminie późniejszym niż żołnierz pozostałą część zasiłku adaptacyjnego oblicza się od stawki bazowej obowiązującej w dniu jego przyjazdu.

6. Zasiłek adaptacyjny wypłaca się po dniu objęcia stanowiska służbowego w przedstawicielstwie, organizacji lub strukturze międzynarodowej w walucie, w której jest wypłacana należność zagraniczna. Na wniosek żołnierza zasiłek adaptacyjny może być wypłacony bezpośrednio przed wyjazdem z kraju, w złotych.

7. Jeżeli zasiłek adaptacyjny ma być wypłacony w złotych, jego wysokość ustala się według średniego kursu złotego w Narodowym Banku Polskim w stosunku do waluty, w jakiej byłby on wypłacony, obowiązującego w dniu wypłacania tego zasiłku.

§ 12.
1. W razie odbywania podróży służbowej, o której mowa w § 3 pkt 6, żołnierzowi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów i noclegów, płatne w walutach obcych, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, wydanych na podstawie Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku odbywania podróży służbowej na terytorium państwa, w którym żołnierz pełni służbę, dieta wynosi 70% stawki diety ustalonej dla tego państwa; jeżeli podróż trwa krócej niż 8 godzin, dieta nie przysługuje.

Rozdział 3

Należności pieniężne żołnierzy skierowanych w charakterze obserwatorów wojskowych lub osób o takim statusie do misji specjalnych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, a także żołnierzy pełniących służbę poza granicami państwa na podstawie umów zawartych przez nich z organizacjami międzynarodowymi

§ 13.

1. Żołnierzowi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, przysługuje jednorazowa należność pieniężna w wysokości miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, nie objętego obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, w stopniu wojskowym plutonowego, z wysługą do dwóch lat, na stanowisku służbowym zaszeregowanym do grupy uposażenia U-32.

2. Jednorazową należność pieniężną wypłaca się w złotych, po wydaniu decyzji o skierowaniu do pełnienia służby poza granicami państwa.

3. Jednorazowa należność pieniężna podlega zwrotowi, jeżeli decyzja o skierowaniu do pełnienia służby poza granicami państwa została uchylona przed dniem wyjazdu z kraju z powodu prawomocnego ukarania żołnierza za przewinienie dyscyplinarne albo ukarania za wykroczenie lub skazania za przestępstwo, w tym skarbowe, albo też zawieszenia w czynnościach służbowych, jak również na wniosek żołnierza.

4. Jednorazową należność pieniężną wypłaca jednostka wojskowa, w której żołnierz przygotowuje się do pełnienia służby poza granicami państwa.

§ 14.
1. Żołnierz, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, nie otrzymuje uposażenia zasadniczego i dodatków przysługujących mu z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej w kraju.

2. Żołnierz, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, przez cały czas pełnienia służby poza granicami państwa zachowuje prawo do należności pieniężnych przysługujących mu z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na prawo lub wysokość tych świadczeń.

Rozdział 4

Należności pieniężne żołnierzy zawodowych skierowanych do polskich kontyngentów wojskowych w operacjach wojskowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych oraz do kwater głównych, dowództw i sztabów tych operacji

§ 15.

Żołnierzowi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, przysługują:

1) jednorazowa należność pieniężna,

2) należność zagraniczna,

3) dodatek wojenny,

4) dodatek rodzinny,

5) należności pieniężne z tytułu podróży służbowej odbywanej poza miejscowością, w której pełni służbę.

§ 16.
1. Jednorazowa należność pieniężna, o której mowa w § 15 pkt 1, przysługuje w wysokości miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, nie objętego obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, w stopniu wojskowym plutonowego, z wysługą do dwóch lat, na stanowisku służbowym zaszeregowanym do grupy uposażenia U-32.

2. Jednorazową należność pieniężną wypłaca się w złotych, po wydaniu decyzji o skierowaniu do pełnienia służby poza granicami państwa.

3. Jednorazowa należność pieniężna podlega zwrotowi, jeżeli decyzja o skierowaniu do pełnienia służby poza granicami państwa została uchylona przed dniem wyjazdu z kraju z powodu prawomocnego ukarania żołnierza za przewinienie dyscyplinarne albo ukarania za wykroczenie lub skazania za przestępstwo, w tym skarbowe, albo też zawieszenia w czynnościach służbowych, jak również na wniosek żołnierza.

4. Jednorazową należność pieniężną wypłaca jednostka wojskowa, w której żołnierz przygotowuje się do pełnienia służby poza granicami państwa.

§ 17.
1. Grupy i stawki miesięcznych należności zagranicznych żołnierzy określa tabela stanowiąca załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Stanowiska służbowe żołnierzy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, o stopniu etatowym:

1) generała – zaszeregowuje się do grupy należności zagranicznej l,

2) pułkownika – zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej IIa do grupy lIc,

3) podpułkownika – zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej IIIa do grupy IIlc,

4) majora – zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej IVa do grupy IVc,

5) kapitana – zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej Va do grupy Vc,

6) porucznika – zaszeregowuje się do grupy należności zagranicznej VIa lub do grupy Vlb,

7) podporucznika – zaszeregowuje się do grupy należności zagranicznej Vlla lub do grupy Vllb,

8) chorążego – zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej Vllla do grupy VIllc,

9) podoficera zawodowego – zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej IXa do grupy IXd.

3. Zaszeregowania poszczególnych stanowisk służbowych do określonej grupy należności zagranicznej dokonuje się w etacie polskiego kontyngentu wojskowego lub polskiej jednostki wojskowej, ustalanego przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie odrębnych przepisów.

4. W przypadku wystąpienia warunków szczególnego zagrożenia. Minister Obrony Narodowej może zwiększyć żołnierzom, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, stawkę należności zagranicznej o 100 dolarów amerykańskich miesięcznie.

5. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

6. Żołnierzom, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, należność zagraniczną wypłaca się w dolarach amerykańskich.

7. Należność zagraniczną wypłaca się żołnierzom, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, miesięcznie z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w miejscu pełnienia służby poza granicami państwa lub, na wniosek żołnierza, na wskazany przez niego rachunek bankowy.

8. Bezpośrednio po przybyciu polskiego kontyngentu wojskowego lub polskiej jednostki wojskowej do rejonu działania ich dowódca może zezwolić na wypłacenie zaliczki na poczet przysługującej należności zagranicznej.

9. Do należności zagranicznej stosuje się odpowiednio przepisy art. 36, 37, 39, art. 40 ust. 1 i 4 oraz art. 41 i 44 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy.

§ 18.
1. Żołnierzowi biorącemu udział w rozminowywaniu terenu albo zbieraniu, przechowywaniu lub niszczeniu amunicji i materiałów wybuchowych zwiększa się stawki należności zagranicznej, o której mowa w § 17 ust. 1, od 5 do 10 dolarów amerykańskich za każdy dzień wykonywania tych prac.

2. Wysokość zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, ustala dowódca polskiego kontyngentu wojskowego lub polskiej jednostki wojskowej, w zależności od uciążliwości wykonywanych prac, stopnia ponoszonego ryzyka i zakresu odpowiedzialności.

§ 19.
1. Dodatek wojenny, o którym mowa w § 15 pkt 3, przysługuje w razie przebywania w strefie działań wojennych.

2. Stawka dodatku wojennego wynosi 1% stawki należności zagranicznej, ustalonej dla grupy IXd, o której mowa w § 17 ust. 1, za każdy dzień pobytu w strefie działań wojennych.

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych, w drodze obwieszczenia, określa strefy działań wojennych oraz dzień rozpoczęcia i zakończenia w nich działań wojennych.

§ 20.
1. Dodatek rodzinny, o którym mowa w § 15 pkt 4, przysługuje, jeżeli organizacja międzynarodowa, która kieruje operacją wojskową, wymaga przebywania za granicą wraz z żołnierzem członków jego najbliższej rodziny albo jeżeli, na wniosek żołnierza. Minister Obrony Narodowej wyraził zgodę na jego przebywanie za granicą wraz z członkami najbliższej rodziny i organizacja międzynarodowa, która kieruje operacją wojskową, to dopuszcza.

2. Dodatek rodzinny wypłaca się na zasadach i według stawek, o których mowa w § 8–9a rozporządzenia wymienionego w § 9.

3. Przepisy § 6 ust. 2 i § 11 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 21.
Dodatki, o których mowa w § 15 pkt 3 i 4, wypłaca się w dolarach amerykańskich.
§ 22.
Żołnierzowi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, przysługują należności, o których mowa w § 12.

Rozdział 5

Należności pieniężne żołnierzy zawodowych uczestniczących w akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych i antyterrorystycznych, skierowanych na szkolenie i ćwiczenia wojskowe oraz uczestniczących w przedsięwzięciach reprezentacyjnych

§ 23.

Przez cały czas wykonywania przez żołnierza, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 5–7, zadań służbowych poza granicami państwa przysługują mu diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów i noclegów, płatne w walutach obcych, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, wydanych na podstawie Kodeksu pracy.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 24.

Uposażenie i inne należności pieniężne otrzymywane przez:

1) żołnierzy niezawodowych wykonujących zadania, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4–7,

2) żołnierzy skierowanych do akademii i szkół oraz na kursy za granicę

– określają odrębne przepisy.

§ 25.
W sprawach dotyczących uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzy, o których mowa w § 1, nie uregulowanych w rozporządzeniu, stosuje się przepisy obowiązujące wobec żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w kraju.
§ 26.
1. Uprawnienie do zachowania uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących w kraju oraz stawki dodatków i innych należności pieniężnych określone w rozporządzeniu przysługują żołnierzom wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, od dnia 1 lipca 2000 r.

2. Minister Obrony Narodowej, do dnia 31 grudnia 2000 r., dostosuje etaty polskich kontyngentów wojskowych i polskich jednostek wojskowych do tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia. Do czasu dokonania zmian w etatach, żołnierzowi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, przysługuje należność zagraniczna w wysokości kwoty dodatku zagranicznego ostatnio otrzymanej na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.

3. Jeżeli na podstawie przepisów rozporządzenia przysługuje należność zagraniczna w stawce miesięcznej niższej niż miesięczna stawka dodatku zagranicznego otrzymywanego na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów – żołnierz, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, otrzymuje należność zagraniczną w wysokości ostatnio otrzymywanej kwoty dodatku zagranicznego, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 3, stosuje się do czasu, gdy stawka miesięczna należności zagranicznej nie będzie wyższa niż dotychczas otrzymywany dodatek zagraniczny, jednak nie dłużej niż do zakończenia zadeklarowanego okresu pełnienia służby na ostatnio zajmowanym stanowisku.

§ 27.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


Załącznik 1. [TABELA WSPÓŁCZYNNIKÓW DO OBLICZANIA STAWEK NALEŻNOŚCI ZAGRANICZNEJ W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH UPOSAŻENIA WEDŁUG STANOWISKA SŁUŻBOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 5 grudnia 2000 r. (poz. 1198)

Załącznik nr 1

TABELA WSPÓŁCZYNNIKÓW DO OBLICZANIA STAWEK NALEŻNOŚCI ZAGRANICZNEJ W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH UPOSAŻENIA WEDŁUG STANOWISKA SŁUŻBOWEGO

 

Grupa uposażenia

Współczynnik obliczeniowy

U-01

4,00

U-02

3,90

U-03

3,80

U-04

3,60

U-05

3,50

U-06

3,40

U-07

3,30

U-08

3,20

U-09

3,10

U-10

3,00

U-11

2,95

U-12

2,90

U-13

2,80

U-14

2,75

U-15

2,70

U-16

2,60

U-17

2,55

U-18

2,50

U-19

2,40

U-20

2,35

U-21

2,30

U-22

2,20

U-23

2,15

U-24

2,10

U-25

2,00

U-26

1,95

U-27

1,90

U-28

1,80

U-29

1,75

U-30

1,70

U-31

1,65

U-32

1,60

 

Załącznik 2. [TABELA GRUP l STAWEK MIESIĘCZNYCH NALEŻNOŚCI ZAGRANICZNYCH]

Załącznik nr 2

TABELA GRUP l STAWEK MIESIĘCZNYCH NALEŻNOŚCI ZAGRANICZNYCH

 

Grupa należności zagranicznej

Stawka należności zagranicznej w USD

l

2 500

II

a

2 000

 

b

1 900

 

c

1 850

III

a

1 800

 

b

1 700

 

c

1 650

IV

a

1 600

 

b

1 500

 

c

1 450

V

a

1 400

 

b

1 300

 

c

1 250

VI

a

1 200

 

b

1 100

VII

a

1 050

 

b

950

VIII

a

950

 

b

900

 

c

850

IX

a

850

 

b

800

 

c

750

 

d

700

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »