| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1198 oraz z 2001 r. Nr 148, poz. 1647) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Rozporządzenie określa uposażenie i inne należności pieniężne otrzymywane przez wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa:

1) żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe:

a) w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy organizacjach międzynarodowych oraz przy międzynarodowych strukturach wojskowych,

b) w organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych,

c) w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

zwanych dalej „placówkami zagranicznymi",

2) żołnierzy skierowanych w charakterze obserwatorów wojskowych lub osób posiadających status obserwatora wojskowego do misji specjalnych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

3) żołnierzy skierowanych do polskich kontyngentów wojskowych wydzielonych z Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do operacji wojskowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych oraz do kwater głównych, dowództw i sztabów tych operacji,

4) żołnierzy uczestniczących w akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych i antyterrorystycznych,

5) żołnierzy skierowanych na szkolenia i ćwiczenia wojskowe,

6) żołnierzy uczestniczących w przedsięwzięciach reprezentacyjnych.

§ 2. 1. W czasie pełnienia służby poza granicami państwa żołnierzowi przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, uposażenie i inne należności pieniężne z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej.

2. Żołnierzowi nie przysługują należności z tytułu przeniesienia służbowego, określone w przepisach w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe.

3. Żołnierz, o którym mowa w § 1 pkt 2–6, przez cały czas pełnienia służby poza granicami państwa otrzymuje uposażenie zasadnicze w wysokości przysługującej mu z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na wysokość tego uposażenia."

2) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

„Należności pieniężne żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w polskich przedstawicielstwach wojskowych, w organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych oraz w placówkach zagranicznych"

3) w § 3 uchyla się pkt 3 i 4;

4) § 4–6 otrzymują brzmienie:

„§ 4. 1. Żołnierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 1, przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, należność zagraniczna, w wysokości określonej przy zastosowaniu następujących mnożników:

1) do 4,1 – zajmującemu stanowisko służbowe o stopniu etatowym nie niższym niż generała brygady (kontradmirała) albo stanowisko służbowe attache obrony, doradcy do spraw obronnych lub starszego doradcy wojskowego w placówce zagranicznej,

2) do 3,9 – zajmującemu stanowisko służbowe przedstawiciela wojskowego o stopniu etatowym niższym niż generała brygady (kontradmirała) albo stanowisko służbowe szefa zespołu łącznikowego lub zastępcy attaché obrony,

3) do 3,6 – zajmującemu inne niż wymienione w pkt 1 i 2 stanowisko służbowe przewidziane dla oficera starszego,

4) do 3,3 – zajmującemu stanowisko służbowe przewidziane dla oficera młodszego,

5) do 3,1 – zajmującemu inne niż wymienione w pkt 1–4 stanowisko służbowe

– stawki dodatku zagranicznego bazowego ustalonego dla państwa, w którym żołnierz pełni służbę, na podstawie przepisów dotyczących dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej, wydanych na podstawie art. 30 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403), zwanej dalej „kwotą bazową".

2. Żołnierzowi pełniącemu służbę w placówce zagranicznej stawkę należności zagranicznej, wynikającą z ust. 1, podwyższa się o 20% kwoty bazowej.

3. Mnożnik należności zagranicznej, o którym mowa w ust. 1:

1) żołnierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b, ustala szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach wyznaczania żołnierzy do służby poza granicami państwa,

2) żołnierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, ustala Minister Obrony Narodowej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, z uwzględnieniem rangi wynikającej ze stopnia wojskowego.

§ 5. 1. Należność zagraniczna, o której mowa w § 4, przysługuje żołnierzowi od dnia objęcia stanowiska służbowego poza granicami państwa do dnia zwolnienia z tego stanowiska.

2. Należność zagraniczną za jeden dzień oblicza się w wysokości 1/30 części jej miesięcznej stawki.

3. W razie odwołania żołnierza ze stanowiska służbowego w miesiącu, za który wypłacono mu należność zagraniczną, oraz w razie zgonu żołnierza należność wypłacona za ten miesiąc nie podlega zwrotowi.

§ 6. 1. Wypłaty należności zagranicznej dokonuje się miesięcznie z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który należność przysługuje.

2. Należność zagraniczna jest wypłacana na pisemny wniosek żołnierza:

1) w złotych – na wskazany rachunek bankowy w kraju, albo

2) w walucie kwoty bazowej ustalonej dla państwa, w którym żołnierz pełni służbę, lub w walucie tego państwa – gotówką, w polskim przedstawicielstwie wojskowym lub placówce zagranicznej poza granicami kraju.

3. Na pisemny wniosek żołnierza należność zagraniczna może być przekazywana w walucie określonej w ust. 2 pkt 2 również na rachunek w banku w kraju lub poza granicami kraju. W takim przypadku koszty opłat bankowych ponosi żołnierz.

4. W przypadku gdy należność zagraniczna jest wypłacana w innej walucie niż kwota bazowa ustalona dla państwa, w którym żołnierz pełni służbę, wysokość należności ustala się według średniego kursu tej waluty w Narodowym Banku Polskim, obowiązującego w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który należność przysługuje."

5) uchyla się § 7;

6) w § 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stawka dodatku wojennego wynosi 1% stawki należności zagranicznej, ustalonej dla grupy IXd, o której mowa w § 17 ust. 1, za każdy dzień pobytu w strefie działań wojennych.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dodatek wojenny wypłaca się miesięcznie z dołu, do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz spełnił warunki do jego otrzymania. Do ustalania i wypłacania dodatku wojennego przepisy § 6 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio."

7) uchyla się § 9 i 10;

8) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zasiłek adaptacyjny, o którym mowa w § 3 pkt 5, wypłaca się żołnierzowi wyznaczonemu po raz pierwszy na stanowisko służbowe w polskim przedstawicielstwie wojskowym, organizacji międzynarodowej, międzynarodowej strukturze wojskowej lub jednostce organizacyjnej, o których mowa w § 1 pkt 1, albo przenoszonemu na takie stanowisko służbowe w innym państwie, z zastrzeżeniem ust. 2.",

b) ust. 3–5 otrzymują brzmienie:

„3. Zasiłek adaptacyjny wynosi 260% kwoty bazowej,

4. Zasiłek adaptacyjny wypłaca się niezwłocznie po objęciu stanowiska służbowego poza granicami państwa. Do wypłacania zasiłku adaptacyjnego przepisy § 6 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio, z tym że do ustalenia wysokości zasiłku adaptacyjnego stosuje się średnie kursy walut obowiązujące w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego, w którym zasiłek jest wypłacany.

5. Na pisemny wniosek żołnierza zasiłek adaptacyjny może być wypłacony również bezpośrednio przed wyjazdem z kraju. W takim przypadku zasiłek jest wypłacany gotówką, w złotych, przez jednostkę organizacyjną finansującą pełnienie służby za granicą.",

c) uchyla się ust. 6 i 7;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. W razie odbywania podróży służbowej, o której mowa w § 3 pkt 6, żołnierzowi przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów, płatne w walutach obcych, na zasadach określonych dla zagranicznych podróży służbowych w przepisach w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe, z zastrzeżeniem ust. 2–5.

2. W przypadku odbywania podróży służbowej na terytorium państwa, w którym żołnierz pełni służbę, dieta wynosi 25% stawki diety ustalonej dla tego państwa; jeżeli podróż trwa krócej niż 12 godzin, dieta nie przysługuje.

3. W przypadku odbywania podróży służbowej poza granicami państwa, w którym żołnierz pełni służbę, dieta wynosi 50% stawki diety ustalonej dla państwa stanowiącego cel podróży.

4. Za czas podróży służbowej odbywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żołnierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 1, przysługują zwrot kosztów przejazdów i noclegów lub ryczałty za nocleg, ustalone na zasadach dotyczących żołnierzy odbywających krajowe podróże służbowe w przepisach o należnościach żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe.

5. Zwrot kosztów przejazdów nie przysługuje żołnierzowi otrzymującemu, na podstawie przepisów o pełnieniu służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa, ryczałt z tytułu używania do celów służbowych samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru będącego w jego posiadaniu, w razie odbywania przez żołnierza podróży służbowej poza miejscowością pełnienia służby na odległości do 100 km w obie strony łącznie."

10) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

„Należności pieniężne żołnierzy skierowanych w charakterze obserwatorów wojskowych lub osób posiadających status obserwatora wojskowego do misji specjalnych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych"

11) § 13 i 14 otrzymują brzmienie:

„§ 13. Żołnierz, o którym mowa w § 1 pkt 2, otrzymuje:

1) jednorazową należność pieniężną,

2) należność zagraniczną.

§ 14. 1. Żołnierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 2, przysługuje jednorazowa należność pieniężna w wysokości miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, nieobjętego obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, w stopniu wojskowym plutonowego, z wysługą do dwóch lat, na stanowisku służbowym zaszeregowanym do grupy uposażenia U-32.

2. Jednorazową należność pieniężną wypłaca się w złotych po wydaniu decyzji o wyznaczeniu do pełnienia służby poza granicami państwa.

3. Jednorazowa należność pieniężna podlega zwrotowi, jeżeli decyzja o wyznaczeniu do pełnienia służby poza granicami państwa została uchylona przed dniem wyjazdu z kraju z powodu prawomocnego ukarania żołnierza za przewinienie dyscyplinarne albo ukarania za wykroczenie lub skazania za przestępstwo, w tym skarbowe, albo zawieszenia w czynnościach służbowych, albo też na wniosek żołnierza.

4. Jednorazową należność pieniężną wypłaca jednostka wojskowa, w której żołnierz przygotowuje się do pełnienia służby poza granicami państwa."

12) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. 1. Żołnierzowi, o którym mowa w § 1 pkt 2, przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2–4, miesięczna należność zagraniczna w wysokości określonej przy zastosowaniu następujących mnożników kwoty bazowej:

1) 3,6 – oficerowi starszemu,

2) 3,3 – innemu żołnierzowi.

2. Stawkę należności zagranicznej, wynikającą z ust. 1. zmniejsza się o kwotę środków pieniężnych wypłaconych miesięcznie żołnierzowi przez misję specjalną organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych.

3. W przypadku gdy środki pieniężne wypłacone miesięcznie żołnierzowi przez misję specjalną organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych są wyższe od stawki należności zagranicznej, należność ta nie przysługuje.

4. Należność zagraniczną wypłaca się na pisemny wniosek żołnierza, na podstawie decyzji dyrektora jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach wyznaczenia żołnierzy do służby poza granicami państwa.

5. Należność zagraniczna przysługuje żołnierzowi od dnia przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do dnia jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju.

6. Wypłata należności zagranicznej następuje miesięcznie z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, na wskazany przez żołnierza rachunek bankowy w kraju albo za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa wojskowego lub placówki zagranicznej.

7. Do ustalania i wypłacania należności zagranicznej stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 3 i § 6 ust. 2–4."

13) w § 15 uchyla się pkt 4;

14) w §17:

a) ust. 5–8 otrzymują brzmienie:

„5. Należność zagraniczna przysługuje żołnierzowi od dnia przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do dnia jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju.

6. Należność zagraniczną wypłaca się miesięcznie z dołu, do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należność przysługuje.

7. Bezpośrednio po przybyciu polskiego kontyngentu wojskowego lub polskiej jednostki wojskowej do rejonu działania, ich dowódca może zezwolić na wypłacenie zaliczki na poczet przysługującej należności zagranicznej.

8. Do ustalania i wypłacania należności zagranicznej stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 3 i § 6 ust. 2–4.",

b) uchyla się ust. 9;

15) w § 19 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dodatek wojenny wypłaca się miesięcznie z dołu, do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz spełnił warunki do jego otrzymania. Do ustalania i wypłacania dodatku wojennego przepisy § 6 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio."

16) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Uposażenie i inne należności pieniężne, określone w rozporządzeniu, są finansowane ze środków dysponenta właściwego ze względu na podległość jednostki organizacyjnej poza granicami państwa, w której żołnierz zawodowy pełni służbę."

17) uchyla się § 21;

18) § 22 i 23 otrzymują brzmienie:

„§ 22. 1. Z tytułu odbywania podróży służbowej, o której mowa w § 15 pkt 5, żołnierzowi przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów, płatne w walutach obcych, w wysokości i na zasadach określonych w § 12, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Należności, o których mowa w ust. 1, nie przysługują, jeżeli:

1) żołnierz ma prawo do tego samego rodzaju należności na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w ramach danej misji specjalnej,

2) podróż odbywa się w rejonie działania misji specjalnej w ramach wykonywania zadań mandatowych wynikających z zajmowanego stanowiska służbowego, nawet jeżeli byłoby to połączone z przekroczeniem granicy państwa, na którego terytorium żołnierz pełni służbę poza granicami państwa.

3. W przypadku odbywania podróży służbowych na obszarze obejmującym rejon działania danej misji specjalnej dieta wynosi 25% stawki diety ustalonej dla państwa, w którym żołnierz pełni służbę poza granicami państwa, nawet jeżeli byłoby to połączone z przekroczeniem granicy tego państwa; jeżeli podróż trwa krócej niż 12 godzin, dieta nie przysługuje.

§ 23. Przez cały czas wykonywania przez żołnierza, o którym mowa w § 1 pkt 5 i 6, zadań służbowych poza granicami państwa przysługują mu diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów i noclegów, płatne w walutach obcych, na zasadach określonych w przepisach w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe, z tym że w przypadku żołnierzy wykonujących zadania na jednostkach pływających Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej należności te przysługują wyłącznie za czas pobytu w porcie zagranicznym."

19) po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:

„§ 24a. Do należności zagranicznych, o których mowa w § 3 pkt 1, § 13 pkt 2 i § 15 pkt 2, stosuje się przepisy art. 39 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy."

20) po § 25 dodaje się § 25a w brzmieniu:

„§ 25a. Do finansowania uposażeń i innych należności pieniężnych, o których mowa w § 25, otrzymywanych przez żołnierza, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, stosuje się przepisy dotyczące żołnierzy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej."

21) uchyla się załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Żołnierz otrzymujący na podstawie dotychczasowych przepisów walutowy dodatek rodzinny i pielęgnacyjny, któremu w związku z wejściem w życie rozporządzenia będzie przysługiwać uposażenie i należność zagraniczna w niższej kwocie miesięcznej niż otrzymywana dotychczas łączna kwota uposażenia, należności zagranicznej oraz walutowego dodatku rodzinnego i pielęgnacyjnego, otrzymuje należność zagraniczną zwiększoną o kwotę stanowiącą różnicę między porównywanymi kwotami, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zwiększenie należności zagranicznej, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się żołnierzowi do czasu spełniania dotychczasowych warunków uzasadniających wypłatę dodatku rodzinnego lub pielęgnacyjnego, nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia służby na stanowisku służbowym zajmowanym w dniu wejścia w życie rozporządzenia.

3. W celu ustalenia zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, należność zagraniczną oraz walutowy dodatek rodzinny lub pielęgnacyjny przelicza się na złote, uwzględniając średnie kursy walut w Narodowym Banku Polskim obowiązujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia.

4. W zakresie wypłacania zwiększenia należności zagranicznej stosuje się odpowiednio przepisy § 5 i 6 rozporządzenia, o którym mowa w § 1.

5. W przypadku żołnierza wyznaczonego na stanowisko służbowe w jednostce organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, mającej siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zwiększenie należności zagranicznej, o której mowa w ust. 1, wypłaca się z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »