REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1330

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 29 grudnia 2000 r.

w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2001 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119 oraz z 2000 r. Nr 95, poz. 1041) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa zasady finansowania w 2001 r. zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320), zwanej dalej „ustawą", w tym zadań szkolnych i pozaszkolnych.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zadaniach szkolnych – rozumie się przez to zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, szkół specjalnych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, zakładów kształcenia nauczycieli, ośrodków dokształcania zawodowego, ośrodków politechnicznych, a także jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, szkół prowadzonych przy zakładach opieki zdrowotnej, w tym zakładach lecznictwa uzdrowiskowego,

2) zadaniach pozaszkolnych – rozumie się przez to:

a) zadania związane z prowadzeniem przedszkoli specjalnych (w tym oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych), placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych poradni specjalistycznych, ośrodków szkolno-wychowawczych, w tym specjalnych, a także ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, realizację obowiązku szkolnego, placówek pracy pozaszkolnej, bibliotek pedagogicznych, świetlic dla uczniów i wychowanków, kolonii, obozów, domów wczasów dziecięcych oraz zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,

b) zadania związane z prowadzeniem burs i internatów,

c) zadania związane z prowadzeniem szkolnych schronisk młodzieżowych,

3) części oświatowej subwencji – rozumie się przez to część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określoną w ustawie budżetowej na 2001 r.

§ 2.
Część oświatowa subwencji jest przeznaczona na realizację określonych w § 1 ust. 2 zadań szkolnych i pozaszkolnych, a w szczególności na:

1) finansowanie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,

2) dotowanie, na podstawie odrębnych przepisów, szkół i placówek wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne,

3) dofinansowanie wydatków związanych z racjonalizacją sieci szkolnej.

§ 3.
Podział części oświatowej subwencji ogólnej, pomniejszonej o rezerwę będącą w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, następuje według algorytmu określonego w załączniku do rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Minister Edukacji Narodowej: w z. K. Kawęcki

Załącznik 1. [ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2001]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 29 grudnia 2000 r. (poz. 1330)

ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2001

1. Ustalona w ustawie budżetowej – pomniejszona o 1% rezerwę – część oświatowa subwencji ogólnej (SO) dzieli się na kwotę bazową (SOA), kwotę uzupełniającą (SOB), kwotę na pozaszkolne zadania oświatowe (SOC):

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

SO – część oświatowa subwencji,

SOA – kwota bazowa części oświatowej subwencji według finansowego standardu A podziału części oświatowej subwencji,

SOB – kwota uzupełniająca części oświatowej subwencji według wag P zwiększających standard A na realizację zadań szkolnych (tzw. uzupełniająca),

SOC – kwota części oświatowej subwencji na realizację zadań pozaszkolnych.

2. Dla każdej jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym lub dotującym szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty ustala się przeliczeniową liczbę uczniów ogółem Up w bazowym roku szkolnym, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Up – przeliczeniowa liczba uczniów ogółem,

Up,i – przeliczeniowa liczba uczniów w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem indeksu i = 1 – 2489 dla gmin (w tym „część gminna" miast na prawach powiatu), i = 2490 – 2554 dla miast na prawach powiatów, i = 2555 – 2862 dla pozostałych powiatów, i = 2863 – 2878 dla samorządów województw, w bazowym roku szkolnym,

Ur,i – statystyczna liczba uczniów:

– dla uczniów szkół i placówek publicznych dla młodzieży – 1,0 Ur,

– dla uczniów szkół publicznych dla dorosłych – 0,7 Ur,

– dla uczniów szkół niepublicznych dla dorosłych – 0,35 Ur,

– dla uczniów szkół niepublicznych dla młodzieży – 1,0 Ur,

ustalona według sprawozdań GUS dla bazowego roku szkolnego, poprzedzającego rok budżetowy.

W roku 2001 Ur,i ulega korekcie (z uwagi na brak naboru do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych i osiągnięcie trzyletniego cyklu nauczania w gimnazjach):

– Ur dla gimnazjów zwiększa się o 4/12 liczby uczniów II klasy gimnazjów,

– Ur dla szkół ponadpodstawowych zmniejsza się o 4/12 liczby uczniów II klasy szkół ponadpodstawowych.

Uu,i – uzupełniająca liczba uczniów w bazowym roku szkolnym poprzedzającym rok budżetowy w zakresie zadań szkolnych, obliczana według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

P1 do P20 oznaczają wagi,

N1 do N20 przypisane wagom liczebności uczniów w jednostce samorządu terytorialnego z indeksem i = 1 – 2878, określone następująco:

P1 = 0,05 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w jednostkach samorządu terytorialnego, w których dochód na mieszkańca stanowi powyżej 60% do 85% średniego dochodu liczonego dla potrzeb subwencji wyrównawczej,

lub

= 0,10 dla gmin, w których dochód na jednego mieszkańca stanowi nie więcej niż 60% średniego dochodu na mieszkańca w kraju – N1,i,

P2 = 0,33 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych na terenach wiejskich – N2,i,

P3 = 0,18 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych w miastach do 5000 mieszkańców – N3,i,

P4 = 0,04 dodatek na dofinansowanie wydatków związanych z racjonalizacją sieci szkół. Dodatek jest umownie kalkulowany według liczby N4,i uczniów uprawnionych do dowożenia na odległość od 3 do 5 km,

P5 = 0,07 dodatek na dofinansowanie wydatków związanych z racjonalizacją sieci szkół. Dodatek jest umownie kalkulowany według liczby N5,i uczniów uprawnionych do dowożenia na odległość od 5 do 10 km,

P6 = 0,15 dodatek na dofinansowanie wydatków związanych z racjonalizacją sieci szkół. Dodatek jest umownie kalkulowany według liczby N6,i uczniów uprawnionych do dowożenia na odległość powyżej 10 km,

P7 = 0,09 dodatek na dofinansowanie wydatków związanych z racjonalizacją sieci szkół. Dodatek jest umownie kalkulowany według liczby N7,i uczniów w szkołach o średniej liczbie uczniów w oddziale:

– 18 i więcej na wsi,

– 24 i więcej w miastach do 5000 mieszkańców,

P8 = Di * a dodatek związany z awansem zawodowym nauczycieli. 

Dodatek jest liczony na uczniów i wychowanków szkół i placówek oświatowych wszystkich typów

– N8,i i i nie ulega zmianie w ciągu roku.

Dodatek jest umownie kalkulowany jako iloczyn stosunku sumy etatów nauczycieli mianowanych i dyplomowanych do sumy etatów nauczycieli ogółem zatrudnionych w i-tej jednostce samorządu terytorialnego oraz współczynnika a:

infoRgrafika

gdzie a = 0,05 dla 0,65 < Di < 0,95, a = 0,02 dla Di < 0,65 i Di > 0,95, lnM – liczba etatów nauczycieli mianowanych, LND – liczba etatów nauczycieli dyplomowanych, LNo – liczba etatów nauczycieli ogółem,

P= 1,00 dla uczniów: słabo widzących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niepełnosprawnych ruchowo, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem (w oparciu o orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej) w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dla uczniów niepełnosprawnych w ponadpodstawowych szkołach specjalnych – N9,i,

P10 = 2,00 dla uczniów: słabo słyszących, niesłyszących oraz niewidomych (w oparciu o orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej) w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dla uczniów niepełnosprawnych w ponadpodstawowych szkołach specjalnych – N10,i,

P11 = 3,00 dla uczniów: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z rozpoznanym autyzmem (w oparciu o orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej) w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dla uczniów niepełnosprawnych w ponadpodstawowych szkołach specjalnych – N11,i,

P12 = 0,80 dodatkowo dla niepełnosprawnych uczniów w oddziałach integracyjnych wszystkich typów szkół (w oparciu o orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej) – N12,i,

P13 = 0,005 dla uczniów szkół ponadpodstawowych – N13,i,

P14 = 0,20 dla uczniów klas/szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych – N14,i,

P15 = 0,15 dla uczniów ponadpodstawowych szkół zawodowych wraz z centrami kształcenia praktycznego i centrami kształcenia ustawicznego – N15,i,

P16 = 0,20 dla uczniów klas sportowych – N16,i,

P17 = 1,00 dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego – N17,i,

P18 = 1,00 dla uczniów szkół medycznych oraz uczniów szkół żeglugi kształcących się w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej i śródlądowej – N18,i'

P19 = 1,00 dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – N19,i,

P20 = 0,25 dla uczniów szkół (niezależnie od typu szkoły) zorganizowanych przy zakładach opieki zdrowotnej, w tym zakładach lecznictwa uzdrowiskowego – N20,i,

Uz,i – przeliczeniowa liczba wychowanków uprawnionych/korzystających w roku bazowym poprzedzającym rok budżetowy, w zakresie zadań pozaszkolnych, obliczana według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

P21 do P30 oznaczają wagi,

N21 do N30 przypisane wagom liczebności uczniów w jednostce samorządu terytorialnego z indeksem i = 1 – 2878,

określone następująco:

P21 = 0,20 dla wychowanków zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkołach zorganizowanych przy zakładach opieki zdrowotnej, w tym zakładach lecznictwa uzdrowiskowego – N21,i.

P22 = 4,00 dla niepełnosprawnych wychowanków przedszkoli (w oparciu o orzeczenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych) – N22,i,.

P23 = 1,770 dla wychowanków internatów i burs (z wyłączeniem internatów wchodzących w skład specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych) – N23,i,

P24 = 0,200 dla wychowanków domów wczasów dziecięcych – N24,i,

P25 = 6,000 dla wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – N25,i,

P26 = 0'009 dla placówek pracy pozaszkolnej, według rzeczywistej liczby uczniów – N26,i – na terenie

i-tego powiatu,

P27 = 0,015 dla uczniów korzystających ze szkolnych schronisk młodzieżowych według rzeczywistej liczby miejsc i ilości miesięcy użytkowania – N27,i,

P28 = 0,012 dla poradni psychologiczno-edagogicznych i innych poradni specjalistycznych, według rzeczywistej liczby uczniów szkół oraz dzieci w wieku od 0 do 6 lat – N28,i – na terenie i-tego powiatu,

P29 = 0,007 dla placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, według rzeczywistej liczby uczniów – N29,i – na terenie i-tego województwa,

P30 = 0,001 na doradztwo metodyczne, według rzeczywistej liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez i-tą JST.

Liczebności N26,i; oraz N28,i są równe zero dla gmin nie będących miastami na prawach powiatu i dla samorządów województw, natomiast liczebność N29,i; jest równa zero dla gmin i powiatów.

3. Finansowy standard A podziału części oświatowej subwencji na ucznia określa się według wzoru;

infoRgrafika

Finansowy standard A stanowi kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia, używaną dla ustalenia kwot SOA, SOB i SOC należnej jednostce samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji SO. Finansowy standard A ustala się w oparciu o dane bazowego roku szkolnego.

4. Kwota bazowa SOA części oświatowej subwencji ogólnej jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub dotujących szkoły, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie Ur,i jest ustalane według zasad określonych w ust. 2.

5. Kwota uzupełniająca SOB części oświatowej subwencji ogólnej jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub dotujących szkoły, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie Uu,i jest ustalane według zasad określonych w ust. 2.

6. Kwota uzupełniająca SOC części oświatowej subwencji ogólnej na zadania pozaszkolne jest ustalana dla jednostki samorządu terytorialnego według przeliczeniowej liczby zadań Uz,i w relacji do wartości jednostkowej standardu A podziału subwencji, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie Uz,i jest ustalane według zasad określonych w ust. 2.

7. Całkowita kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi:

infoRgrafika

8. Wynikowa kwota subwencji na zadania szkolne SOAi + SOBi na ucznia wyliczona dla danej jednostki samorządu terytorialnego nie może być mniejsza niż 106,0% ani większa niż 115,0% kwoty subwencji na ucznia na zadania szkolne wyliczonej analogicznie w roku bazowym. Ponadto kwota subwencji na zadania pozaszkolne SOCi dla powiatu i województwa samorządowego nie może być mniejsza niż 101,0% ani większa niż 115,0% analogicznej kwoty roku bazowego. Środki na wyrównanie jednostkom samorządu terytorialnego do 106,0% subwencji na ucznia roku bazowego pochodzą z proporcjonalnego obniżenia naliczonej subwencji dla wszystkich jednostek.

9. Określone w ust. 2: statystyczna liczba uczniów (Ur,i) oraz uzupełniająca liczba uczniów (Uu,i), a także przeliczeniowa liczba wychowanków (Uz,i) uprawnionych/korzystających, podlegają weryfikacji do aktualnego stanu sprawozdań GUS na bieżący rok szkolny, następujący po bazowym roku szkolnym, ze skutkiem korekty kwoty części oświatowej subwencji (SO,i) w terminie najpóźniej 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Naliczania kwot części oświatowej subwencji oraz ich korekty dokonuje się na podstawie sprawozdawczości GUS.

10. Środki na korekty części oświatowej subwencji są rozliczane w ramach 1% rezerwy części oświatowej subwencji.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA