| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 9 kwietnia 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2001 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119 oraz z 2000 r. Nr 95, poz. 1041) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 122, poz. 1330 i z 2001 r. Nr 26, poz. 284) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po wyrazach „w załączniku” dodaje się wyrazy „nr 1 ";

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Na realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych określonych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, z uwzględnieniem skutków finansowych powstałych w 2000 r. w wyniku zmiany zasad wynagradzania nauczycieli, określonych w art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323) przeznacza się dodatkowo, przeniesione do części oświatowej subwencji ogólnej, środki ujęte w załączniku nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2001 w rezerwach celowych, przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań oświaty i wychowania, zwane dalej „środkami dodatkowymi”.

2. Podział środków dodatkowych, pomniejszonych o 1% rezerwę będącą w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, następuje według algorytmu określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”;

3) dotychczasowy załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 1;

4) dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt

Załącznik 1. [ALGORYTM PODZIAŁU ŚRODKÓW DODATKOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 kwietnia 2001 r. (poz. 357)

ALGORYTM PODZIAŁU ŚRODKÓW DODATKOWYCH

1. Środki dodatkowe, o których mowa w § 3a ust. 1 rozporządzenia, przeznaczone są na finansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych, z uwzględnieniem skutków finansowych powstałych w 2000 r. dla jednostek samorządu terytorialnego w wyniku zmiany zasad wynagradzania nauczycieli, określonych w art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136. Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela".

2. Środki dodatkowe (SD) dla jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1, składają się z kwoty podstawowej (KP) oraz kwoty dopełniającej (KD):

infoRgrafika

3. Kwota podstawowa środków dodatkowych (KP) jest sumą kwot podstawowych dla jednostek samorządu terytorialnego, które do dnia 31 grudnia 2000 r. nie otrzymały całości środków obliczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, na sfinansowanie skutków zmiany, o której mowa w ust. 1, pomniejszonych o środki z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na ten cel do dnia 31 grudnia 2000 r. przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych:

infoRgrafika

KPi – kwota podstawowa dla i-tej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem indeksu i = 1, 2, 3,.. ., 878

4. Jednostka samorządu terytorialnego, która do dnia 6 października 2000 r. nie otrzymała całości środków obliczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, na sfinansowanie skutków zmiany, o której mowa w ust. 1, otrzymuje kwotę dopełniającą (KDj) składającą się z odsetek obliczonych w sposób określony w ust. 5,

KDj – kwota dopełniająca dla j-tej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem indeksu j = 1, 2, 3,..., M

5. Odsetki, o których mowa w ust. 4, obliczane są przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w wysokości odsetek ustawowych, w zaokrągleniu do pełnych złotych, licząc od dnia 7 października 2000 r. do dnia dokonania przelewu środków z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

6. Nadwyżka R pomiędzy kwotą dopełniającą środków dodatkowych (KD) a sumą kwot dopełniających dla jednostek samorządu terytorialnego określona wzorem:

infoRgrafika

jest dzielona pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego według liczby uczniów niepełnosprawnych w szkołach i dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach (oddziałach przedszkolnych) specjalnych lub integracyjnych, według wzoru:

infoRgrafika

infoRgrafika

znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Rk – oznacza kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla k-tej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem indeksu k= 1 – 2489 dla gmin (w tym „część gminna" miast na prawach powiatu),

k = 2490 – 2554 dla miast na prawach powiatów,

k = 2555 – 2862 dla pozostałych powiatów,

k = 2863 – 2878 dla samorządów województw;

nk – oznacza liczbę uczniów niepełnosprawnych w szkołach oraz dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach (oddziałach przedszkolnych) specjalnych lub integracyjnych prowadzonych/dotowanych przez k-tą jednostkę samorządu terytorialnego, według sprawozdawczości GUS na rok szkolny 2000/2001;

wk – oznacza wskaźnik struktury dla k-tej jednostki samorządu terytorialnego;

L – oznacza łączną liczbę uczniów niepełnosprawnych w szkołach oraz dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach (oddziałach przedszkolnych) specjalnych lub integracyjnych w kraju, według sprawozdawczości GUS na rok szkolny 2000/2001.

7. Kwota dopełniająca środków dodatkowych wynosi:

infoRgrafika

8. Całkowita kwota środków dodatkowych wynosi:

infoRgrafika

9. Środki na korektę części oświatowej subwencji są rozliczane w ramach 1% rezerwy, o której mowa w § 3a ust. 2 rozporządzenia.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 11 kwietnia 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »