REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 76 poz. 808

USTAWA

z dnia 21 czerwca 2001 r.

o zmianie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 i z 2000 r. Nr 48, poz. 550) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w pkt 1 lit. a) i lit. b) otrzymują brzmienie:

„a) zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania i budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej,

b) zmniejszenie strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a), do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii określone obowiązującymi przepisami lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,”;

2) w art. 2:

a) w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby, o których mowa w art. 1 pkt 1 lit. a):

- w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy - co najmniej o 10%,

- w budynkach, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15%,

- w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%,”

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) budynek:

a) budynek mieszkalny,

b) budynek zbiorowego zamieszkania, przez który rozumie się dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat i bursę szkolną, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu,

c) budynek wykorzystywany przez jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania zadań publicznych, stanowiący ich własność,”;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi, jeżeli ze zweryfikowanego, zgodnie z art. 5 ust. 3, audytu energetycznego wynika, że:

1) kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekroczy 80% jego kosztów, a okres spłaty kredytu pomniejszonego o premię termomodernizacyjną nie przekroczy 10 lat,

2) miesięczne raty spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie są większe od równowartości 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; na wniosek inwestora bank kredytujący może ustalić wyższe raty spłaty kredytu.”;

4) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje premie termomodernizacyjne w granicach wolnych środków Funduszu.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego okresowo informuje banki kredytujące o stanie wolnych środków Funduszu.”;

5) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Inwestor składa do Banku Gospodarstwa Krajowego, za pośrednictwem banku kredytującego, wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej, do którego dołącza audyt energetyczny.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku okresowego braku wolnych środków Funduszu, Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia inwestora i bank kredytujący o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Wnioski pozostawione bez rozpatrzenia są rozpatrywane w pierwszej kolejności, po uzyskaniu wolnych środków na rachunku Funduszu.”;

6) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię termomodernizacyjną bankowi kredytującemu, jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne:

1) zostało zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym,

2) zostało zakończone w terminie określonym w umowie kredytu.”;

7) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego oraz algorytm oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzory kart audytu energetycznego,

2) szczegółowe zasady i tryb weryfikacji audytu energetycznego oraz szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów energetycznych

- mając na uwadze zapewnienie właściwej jakości ich weryfikacji.”;

8) w art. 9 w ust. 2 wyrazy „Minister Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa”;

9) użyte w art. 9 w ust. 2, w art. 12 w ust. 1 w pkt 1 w różnych przypadkach wyrazy „Minister Finansów” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Minister właściwy do spraw finansów publicznych”;

10) w art. 11 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) pokrycie kosztów promocji Funduszu.”;

11) w art. 12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Bank Gospodarstwa Krajowego składa Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w okresach kwartalnych sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu.”;

12) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego określa minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia.”;

13) skreśla się art. 18.

Art. 2.
W stosunku do umów o kredyt na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych zawartych po dniu ogłoszenia ustawy, w zakresie terminu wypłaty premii termomodernizacyjnej, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
Art. 3.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 4.
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

[1] Ustawa wchodzi w życie 9 sierpnia 2001 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-07-25
  • Data wejścia w życie: 2001-08-09
  • Data obowiązywania: 2001-08-09
  • Dokument traci ważność: 2009-03-19

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA