REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1998 nr 162 poz. 1121

USTAWA

z dnia 18 grudnia 1998 r.

o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Tekst pierwotny
Art. 1. [Zakres regulacji]
Ustawa określa:

1) zasady wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych mających na celu:

a) zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków mieszkalnych i budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej,

b) zmniejszenie strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków, o których mowa w lit. a),

c) całkowitą lub częściową zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne, w tym źródła odnawialne,

2) zasady tworzenia Funduszu Termomodernizacji i dysponowania jego środkami.

Art. 2. [Definicje]
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) przedsięwzięcie termomodernizacyjne:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby, o których mowa w art. 1 pkt 1 lit. a):

- w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy - co najmniej o 10%,

- w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%,

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i w lokalnej sieci ciepłowniczej - co najmniej o 25%,

c) wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków - co najmniej 20% w stosunku rocznym,

d) zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne,

2) budynek:

a) budynek mieszkalny,

b) budynek wykorzystywany przez jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania zadań publicznych, stanowiący ich własność,

3) lokalna sieć ciepłownicza - sieć ciepłowniczą dostarczającą ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła,

4) lokalne źródło ciepła:

a) kotłownię lub węzeł cieplny, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku,

b) ciepłownię osiedlową lub grupowy wymiennik ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającą ciepło do budynków,

5) audyt energetyczny - opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego,

6) premia termomodernizacyjna - spłatę przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty 25% wykorzystanego kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez inwestora,

7) inwestor - właściciela lub zarządcę budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych,

8) bank kredytujący - bank udzielający kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Art. 3. [Audyt energetyczny]
Audyt energetyczny powinien zawierać w szczególności:

1) dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz ich właściciela,

2) ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej,

3) opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

4) wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Art. 4. [Premia termomodernizacyjna]
Premia termomodernizacyjna przysługuje, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1, inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne o dodatniej zdyskontowanej wartości netto, wynikającej z audytu energetycznego, jeżeli:

1) kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekracza 80% jej kosztów, a okres spłaty kredytu nie przekracza 7 lat,

2) miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie są większe od obliczonej, na podstawie zweryfikowanego, zgodnie z art. 5 ust. 3, audytu energetycznego, równowartości 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; na wniosek inwestora bank kredytujący może ustalić wyższe spłaty kredytu.

Art. 5. [Wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej]
1. Inwestor składa do Banku Gospodarstwa Krajowego, za pośrednictwem banku kredytującego, wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej, do którego dołącza audyt energetyczny. Inwestor realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b), może złożyć wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej po dniu 1 stycznia 2001 r.

2. Bank kredytujący, przekazując Bankowi Gospodarstwa Krajowego dokumenty, o których mowa w ust. 1, dołącza do nich umowę kredytu zawartą pod warunkiem przyznania premii termomodernizacyjnej.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje weryfikacji audytu energetycznego albo zleca wykonanie takiej weryfikacji innym podmiotom.

4. O negatywnej weryfikacji audytu energetycznego Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia inwestora i bank kredytujący.

5. W przypadku pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego oraz stwierdzenia, że zostały spełnione warunki kredytowania, o których mowa w art. 4, Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii termomodernizacyjnej i jej wysokości, której wypłata następuje po spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 1.

6. W przypadku zmiany umowy kredytu dotyczącej zakresu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, kwoty kredytu lub terminu jego spłaty przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.

Art. 6. [Warunki przekazania premii termomodernizacyjnej bankowi kredytującemu]
1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię termomodernizacyjną bankowi kredytującemu, jeżeli:

1) przedsięwzięcie termomodernizacyjne:

a) zostało zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym,

b) zostało zakończone w terminie określonym w umowie kredytu,

2) inwestor spłacił w terminie wynikającym z umowy kredytu 75% kwoty wykorzystanego kredytu i odsetki naliczone do dnia nabycia prawa do premii termomodernizacyjnej.

2. Bank kredytujący zalicza przekazaną premię termomodernizacyjną na spłatę wykorzystanego przez inwestora kredytu.

Art. 7. [Umowa określająca zasady współpracy]
Zasady współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego z bankiem kredytującym w zakresie trybu i terminów rozliczeń z tytułu przekazywania premii termomodernizacyjnych oraz przekazywania wynagrodzenia prowizyjnego, o którym mowa w art. 13, określa umowa.
Art. 8. [Delegacje]
1. Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 30 listopada każdego roku, na rok następny, wartość stopy dyskonta do obliczania zdyskontowanej wartości netto, odrębnie dla:

1) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego realizowanego w budynku, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b), z zastrzeżeniem ust. 2,

2) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego realizowanego w pozostałych obiektach, z zastrzeżeniem art. 18.

2. Wartość stopy dyskonta dla przedsięwzięć realizowanych w budynkach, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b), Minister Finansów określi, po raz pierwszy, w terminie do dnia 30 listopada 2000 r.

3. Ustalając wartość stopy dyskonta, Minister Finansów uwzględnia w szczególności wysokość przewidywanego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na następny rok.

4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego oraz algorytm oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzory kart audytu energetycznego,

2) szczegółowe zasady i tryb weryfikacji audytu energetycznego oraz szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów energetycznych.

Art. 9. [Fundusz Termomodernizacji]
1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Termomodernizacji, zwany dalej „Funduszem”.

2. Minister Skarbu Państwa, w porozumieniu z Ministrem Finansów, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego, dostosuje, w drodze rozporządzenia, statut Banku Gospodarstwa Krajowego do przepisów ustawy, biorąc pod uwagę zasady tworzenia i wykorzystywania Funduszu.

Art. 10. [Skład Funduszu]
1. Na Fundusz składają się:

1) środki przekazywane z budżetu państwa - w wysokości określonej w ustawie budżetowej,

2) odsetki od lokat środków Funduszu w bankach,

3) wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w papiery wartościowe określające świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski,

4) darowizny i zapisy,

5) inne wpływy.

2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w jednym banku lub w grupie banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% okresowo wolnych środków Funduszu.

Art. 11. [Przeznaczenie środków Funduszu]
1. Środki Funduszu przeznacza się na:

1) wypłatę przyznanych premii termomodernizacyjnych,

2) pokrycie kosztów weryfikacji audytów energetycznych - do wysokości nie przekraczającej 3% środków Funduszu,

3) pokrycie kosztów obsługi Funduszu.

2. Okresowo wolne środki Funduszu mogą być:

1) lokowane w innych bankach, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2,

2) inwestowane w papiery wartościowe, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Art. 12. [Plan finansowy, bilans, rachunek zysków i strat]
1. Bank Gospodarstwa Krajowego:

1) wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu, opracowany w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast,

2) sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat, wchodzące w skład sprawozdania finansowego banku.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego składa Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, informacje o wysokości przyznanych premii termomodernizacyjnych, przewidywanych terminach ich przekazania oraz o wypłaconych premiach termomodernizacyjnych.

Art. 13. [Wynagrodzenie prowizyjne]
1. Z tytułu przyznania premii termomodernizacyjnej Bank Gospodarstwa Krajowego pobiera od inwestora wynagrodzenie prowizyjne, nie wyższe niż 0,6% kwoty przyznanej premii termomodernizacyjnej.

2. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego określa corocznie Minister Finansów, w drodze rozporządzenia.

3. Bank kredytujący potrąca wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, z pierwszej transzy udzielonego kredytu i przekazuje je Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Art. 14. [Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych]
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr. 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932-934 i Nr 141, poz. 943 i 945 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887 i Nr 144, poz. 930) w art. 21 w ust. 1 w pkt 61 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 62 w brzmieniu:

„62) premie termomodernizacyjne, przekazane bankowi kredytującemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego na spłatę wykorzystanego przez inwestora kredytu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121).”

Art. 15. [Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych]
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602, Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932-934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 383, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 931 i Nr 162, poz. 1112) w art. 17 w ust. 1 pkt 4k otrzymuje brzmienie:

„4k) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzącego Krajowy Fundusz Mieszkaniowy i Fundusz Termomodernizacji oraz banku prowadzącego kasę mieszkaniową, stanowiące równowartość dochodu uzyskanego przez te Fundusze lub kasę mieszkaniową z tytułów określonych w odrębnych przepisach - w części przeznaczonej wyłącznie na realizację wymienionych w tych przepisach celów, odpowiednio Funduszy lub kasy mieszkaniowej,”.

Art. 16. [Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym]
W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654, z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 79, poz. 484, Nr 85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr 140, poz. 940 oraz z 1998 r. Nr 108, poz. 685) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nie nalicza się obowiązkowej opłaty rocznej od aktywów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz Funduszu Termomodernizacji, utworzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz od środków zgromadzonych na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa w tym banku.”

Art. 17. [Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw]
W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 507, Nr 103, poz. 651, Nr 115, poz. 741, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 943) w art. 18 w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) pokrycie kosztów udzielania dotacji, pożyczek i kredytów oraz kosztów windykacji pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 21a ust. 2.”

Art. 18. [Stopa dyskonta do obliczania zdyskontowanej wartości netto przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w 1998 r. i w 1999 r.]
W 1998 r. i w 1999 r. stopa dyskonta do obliczania zdyskontowanej wartości netto przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi 10%.
Art. 19. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA