REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 41 poz. 366

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 marca 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002 (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) po pkt 32 dodaje się pkt 32a i 32b w brzmieniu:

„32a) F-01/dk – sprawozdanie o finansach instytucji kultury,

32b) F-01/1-01 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz działalności inwestycyjnej,"

b) po pkt 52 dodaje się pkt 52a w brzmieniu:

„52a) I-01 – sprawozdanie o działalności inwestycyjnej (wraz z załącznikiem),";

2) w § 2:

a) w ust. 4:

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) MPiPS-04 – sprawozdanie o przyrzeczeniach i zezwoleniach na pracę wydawanych cudzoziemcom w Polsce,"

– skreśla się pkt 5,

b) po ust. 11 dodaje się ust. 11a–11d w brzmieniu:

„11a. Ustala się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu:

1) EN-1 – sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia: dzienne, zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne,

2) EN-2 – sprawozdanie z działalności wydawniczej,

3) EN-3 – sprawozdanie o stanie zatrudnienia,

4) EN-5 – sprawozdanie poradni psychologiczno-pedagogicznej,

5) EN-6 – sprawozdanie z wypadków uczniów w roku szkolnym,

6) EN-7 – uczniowie korzystający z wypoczynku w roku szkolnym w okresie ferii,

7) EN-8 – meldunek o liczbie uczniów w szkołach.

11b. Ustala się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonych przez Ministra Gospodarki:

1) GAZ-1 – sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym,

2) GAZ-2 – sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń,

3) GAZ-3 – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych,

4) G-09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym,

5) G-09.2 – sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla,

6) G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym,

7) G-10.1k – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej,

8) G-10.1m – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej,

9) G-10.1(w)k – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni wodnej,

10) G-10.1(w)m – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni wodnej,

11) G-10.2 – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej,

12) G-10.3 – sprawozdanie o mocy i energii elektrycznej elektrowni przemysłowej,

13) G-10.4k – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i obrotem energią elektryczną,

14) G-10.4m – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i obrotem energią elektryczną,

15) G-10.4(Ob) – sprawozdanie przedsiębiorstwa prowadzącego obrót energią elektryczną,

16) G-10.4(P)k – sprawozdanie o działalności przesyłowej i obrocie energią elektryczną,

17) G-10.4(P)m – sprawozdanie o działalności przesyłowej energii elektrycznej,

18) G-10.5 – sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych,

19) G-10.6 – sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych i źródeł odnawialnych,

20) G-10.6m – sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej w źródłach odnawialnych,

20) G-10.7 – sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw dystrybucyjnych,

22) G-10.7(P) – sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć,

23) G-10.8 – sprawozdanie o sprzedaży i zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału administracyjnego,

24) G-10.9 – sprawozdanie o działalności ciepłowni, dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem,

25) G-11e – sprawozdanie o cenach energii elektrycznej dla standardowych grup odbiorców przemysłowych,

26) G-11g – sprawozdanie o cenach gazu dla standardowych grup odbiorców przemysłowych,

27) G-11n – sprawozdanie o cenach produktów naftowych,

28) ITBG – zestawienie danych z karty ewidencyjnej obiektów noclegowych,

29) ITBP – ankieta dla biur podróży,

30) ITH – ankieta dla obiektów hotelarskich,

31) ITOW – ankieta dla innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,

32) ITPT – ankieta dla podmiotów gospodarczych świadczących usługi dla turystów,

33) ITTKR – krajowe i zagraniczne wyjazdy turystyczne Polaków,

34) ITTKR-1 – uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych,

35) ITTZ-1 – wydatki turystów zagranicznych w Polsce,

36) ITTZ-2 – cele, motywy i organizacja przyjazdów turystów zagranicznych do Polski,

37) ITTZ-4 – wydatki odwiedzających jednodniowych w Polsce,

38) MG-01 – produkcja wyrobów hutniczych,

39) MG-02r – roczna produkcja wyrobów hutniczych,

40) MG-03 – nowe zamówienia na dostawy surówki żelaza i wyrobów stalowych,

41) MG-04 – nakłady inwestycyjne w sektorze hutniczym,

42) MG-05 – inwestycje w sektorze hutniczym,

43) MG-06 – bilans złomu stalowego i żeliwnego w sektorze hutniczym,

44) MG-07 – obroty złomów w jednostkach handlowych,

45) MG-08 – zużycie surowców do produkcji wyrobów hutniczych,

46) MG-09 – zużycie paliw i energii w sektorze hutniczym,

47) MG-10 – zatrudnienie i czas pracy w sektorze hutniczym,

48) MG-11 – zatrudnienie według wieku w sektorze hutniczym,

49) MG-12 – monitorowanie procesu restrukturyzacji sektora hutniczego,

50) MG-13 – produkcja odlewów ze stopów żelaza,

51) MG-13A – produkcja odlewów ze stopów metali nieżelaznych,

52) MG-14 – produkcja odlewów,

53) MG-15 – produkcja w koksownictwie,

54) MG-16 – zużycie węgla koksowego,

55) MG-17 – bilans koksu i półkoksu,

56) MG-18 – zatrudnienie według wieku w koksownictwie,

57) MG-19 – zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie,

58) MG-20 – nakłady inwestycyjne,

59) MG-f – sytuacja finansowa przemysłu stalowego,

60) MG-OECD I/NZ – sprawozdanie o nowych zamówieniach,

61) MG-OECD I/NZ/D – sprawozdanie o nowych zamówieniach,

62) MG-OECD I/PZ – sprawozdanie o portfelu zamówień,

63) MG-OECD I/PZ/D – sprawozdanie o portfelu zamówień,

64) MG-OECD I/SZ – sprawozdanie z budowy statków,

65) RAF-1 – sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej,

66) RAF-2 – sprawozdanie o produkcji i obrotach produktami naftowymi,

67) RAF-3 – sprawozdanie o zapasach obowiązkowych ropy naftowej i niektórych produktów naftowych.

11c. Ustala się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonych przez Ministra Infrastruktury:

1) GUNB-1 – obiekty budowlane przekazane do użytkowania,

2) GUIMB-2 – nakazy rozbiórki obiektów budowlanych.

11d. Ustala się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu:

1) KFT-2 – sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego,

2) KFT-4 – badanie ankietowe «Aktywność sportowa osób niepełnosprawnych w Polsce».",

c) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 1–11d, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, w kolejności analogicznej jak ustalona rozporządzeniem.";

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) po wzorze formularza F-01/b – sprawozdanie o wyniku finansowym działalności banku (wersja bilansowa) (z załącznikiem) dodaje się:

– wzór formularza F-01/dk – sprawozdanie o finansach instytucji kultury, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

– wzór formularza F-01/I-01 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz działalności inwestycyjnej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzór formularza F-01/m – sprawozdanie o wyniku finansowym działalności biura/domu maklerskiego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,

c) po wzorze formularza H-02p – sprawozdanie o dostawach pasz dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów dodaje się wzór formularza I-01 – sprawozdanie o działalności inwestycyjnej (z załącznikiem) w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) wzór ankiety AK-H/k – ankieta koniunktury gospodarczej – handel otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzór ankiety AK-P/k – ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) wzór formularza MPiPS-01 – sprawozdanie o rynku pracy (z załącznikami) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzór formularza MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia,

c) wzór formularza MPiPS-04 – sprawozdanie o przyrzeczeniach i zezwoleniach na pracę wydawanych cudzoziemcom w Polsce otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia,

d) skreśla się wzór formularza MPiPS-05 – sprawozdanie o kontroli legalności zatrudnienia,

e) po wzorze formularza PUNU/AS-01 – sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń dodaje się wzory formularzy:

EN-1 – sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia: dzienne, zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne,

EN-2 – sprawozdanie z działalności wydawniczej,

EN-3 – sprawozdanie o stanie zatrudnienia,

EN-5 – sprawozdanie poradni psychologiczno-pedagogicznej,

EN-6 – sprawozdanie z wypadków uczniów w roku szkolnym,

EN-7 – uczniowie korzystający z wypoczynku w roku szkolnym w okresie ferii,

EN-8 – meldunek o liczbie uczniów w szkołach,

GAZ-1 – sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym,

GAZ-2 – sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń,

GAZ-3 – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych,

G-09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym,

G-09.2 – sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla,

G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym,

G-10.1k – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej,

G-10.1m – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej,

G-10.1(w)k – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni wodnej,

G-10.1(w)m – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni wodnej,

G-10.2 – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej,

G-10.3 – sprawozdanie o mocy i energii elektrycznej elektrowni przemysłowej,

G-10.4k – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i obrotem energią elektryczną,

G-10.4m – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i obrotem energią elektryczną,

G-10.4(Ob) – sprawozdanie przedsiębiorstwa prowadzącego obrót energią elektryczną,

G-10.4(P)k – sprawozdanie o działalności przesyłowej i obrocie energią elektryczną,

G-10.4(P)m – sprawozdanie o działalności przesyłowej energii elektrycznej,

G-10.5 – sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych,

G-10.6 – sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych i źródeł odnawialnych,

G-10.6m – sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej w źródłach odnawialnych,

G-10.7 – sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw dystrybucyjnych,

G-10.7(P) – sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć,

G-10.8 – sprawozdanie o sprzedaży i zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału administracyjnego,

G-10.9 – sprawozdanie o działalności ciepłowni, dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem,

G-11e – sprawozdanie o cenach energii elektrycznej dla standardowych grup odbiorców przemysłowych,

G-11g – sprawozdanie o cenach gazu dla standardowych grup odbiorców przemysłowych,

G-11n – sprawozdanie o cenach produktów naftowych,

ITBG – zestawienie danych z karty ewidencyjnej obiektów noclegowych,

ITBP – ankieta dla biur podróży,

ITH – ankieta dla obiektów hotelarskich,

ITOW – ankieta dla innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,

ITPT – ankieta dla podmiotów gospodarczych świadczących usługi dla turystów,

ITTKR – krajowe i zagraniczne wyjazdy turystyczne Polaków,

ITTKR-1 – uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych,

ITTZ-1 – wydatki turystów zagranicznych w Polsce,

ITTZ-2 – cele, motywy i organizacja przyjazdów turystów zagranicznych do Polski,

ITTZ-4 – wydatki odwiedzających jednodniowych w Polsce,

MG-01 – produkcja wyrobów hutniczych,

MG-02r – roczna produkcja wyrobów hutniczych,

MG-03 – nowe zamówienia na dostawy surówki żelaza i wyrobów stalowych,

MG-04 – nakłady inwestycyjne w sektorze hutniczym,

MG-05 – inwestycje w sektorze hutniczym,

MG-06 – bilans złomu stalowego i żeliwnego w sektorze hutniczym,

MG-07 – obroty złomów w jednostkach handlowych,

MG-08 – zużycie surowców do produkcji wyrobów hutniczych,

Mg-09 – zużycie paliw i energii w sektorze hutniczym,

MG-10 – zatrudnienie i czas pracy w sektorze hutniczym,

MG-11 – zatrudnienie według wieku w sektorze hutniczym,

MG-12 – monitorowanie procesu restrukturyzacji sektora hutniczego,

MG-13 – produkcja odlewów ze stopów żelaza,

MG-13A – produkcja odlewów ze stopów metali nieżelaznych,

MG-14 – produkcja odlewów,

MG-15 – produkcja w koksownictwie,

MG-16 – zużycie węgla koksowego,

MG-17 – bilans koksu i półkoksu,

MG-18 – zatrudnienie według wieku w koksownictwie,

MG-19 – zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie,

MG-20 – nakłady inwestycyjne,

MG-f – sytuacja finansowa przemysłu stalowego,

MG-OECD I/NZ – sprawozdanie o nowych zamówieniach,

MG-OECD I/NZ/D sprawozdanie o nowych zamówieniach,

MG-OECD I/PZ – sprawozdanie o portfelu zamówień,

MG-OECD I/PZ/D – sprawozdanie o portfelu zamówień,

MG-OECD I/SZ – sprawozdanie z budowy statków,

RAF-1 – sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej,

RAF-2 – sprawozdanie o produkcji i obrotach produktami naftowymi,

RAF-3 – sprawozdanie o zapasach obowiązkowych ropy naftowej i niektórych produktów naftowych,

GUNB-1 – obiekty budowlane przekazane do użytkowania,

GUNB-2 – nakazy rozbiórki obiektów budowlanych,

KFT-2 – sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego,

KFT-4 – badanie ankietowe „Aktywność sportowa osób niepełnosprawnych w Polsce"

w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

(Załączniki nr 1–10 do rozporządzenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA