| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W Komendzie Głównej Straży Granicznej, zwanej dalej „Komendą Główną", naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) zakresu, rodzaju i liczby realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników Komendy Głównej ustawowych zadań Straży Granicznej,

2) zakresu zadań wynikających ze sprawowania przez Komendanta Głównego Straży Granicznej nadzoru nad terenowymi organami Straży Granicznej oraz ośrodkami szkolenia Straży Granicznej,

3) zakresu zadań wynikających z prowadzenia współpracy międzynarodowej z organami i instytucjami właściwymi w sprawach ochrony granic państwowych.

2. W komendach oddziałów Straży Granicznej, zwanych dalej „komendami oddziałów", naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) zakresu, rodzaju i liczby realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników komend oddziałów ustawowych zadań Straży Granicznej,

2) liczby, rodzaju i kategorii podległych komendantowi oddziału Straży Granicznej jednostek organizacyjnych Straży Granicznej,

3) terytorialnego zasięgu działania oddziału Straży Granicznej oraz długości ochranianego odcinka granicy państwowej,

4) natężenia i rodzaju ruchu granicznego,

5) stopnia zagrożenia i rodzaju przestępczości, której zwalczanie należy do zadań komendanta oddziału.

3. W granicznych placówkach kontrolnych Straży Granicznej, zwanych dalej „granicznymi placówkami kontrolnymi”, naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) istniejącego i przewidywanego natężenia i rodzaju ruchu granicznego,

2) stopnia zagrożenia i rodzaju przestępczości,

3) kategorii granicznej placówki kontrolnej.

4. W strażnicach Straży Granicznej, zwanych dalej „strażnicami", naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) przewidywanej tendencji rozwoju w zakresie sytuacji na ochranianym odcinku granicy państwowej,

2) długości ochranianego odcinka granicy państwowej,

3) stopnia zagrożenia i rodzaju przestępczości,

4) kategorii strażnic,

5) warunków terenu, w szczególności: zaludnienia, sieci i rodzaju dróg, zalesienia, górzystości, przeszkód wodnych.

5. W dywizjonach Straży Granicznej naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) stopnia zagrożenia i rodzaju przestępczości,

2) długości ochranianego brzegu morskiego,

3) sytuacji na ochranianym odcinku granicy państwowej,

4) obszaru strefy ekonomicznej, w której prowadzą działania jednostki pływające Straży Granicznej,

5) liczby i rodzaju jednostek pływających,

6) innych warunków terenowych mających wpływ na prowadzone działania.

6. W ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, zwanych dalej „ośrodkami szkolenia”, naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) zakresu programów szkoleń,

2) zadań realizowanych w ramach posiadanych kompetencji,

3) liczby słuchaczy i kursów,

4) liczby i rodzaju kierunków szkolenia,

5) przewidywanych potrzeb szkoleniowych,

6) dyslokacji ośrodka szkolenia,

7) posiadanego zabezpieczenia logistycznego.

§ 2.
Liczba i rodzaj tworzonych etatów powinny zapewniać:

1) efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich,

2) możliwość realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej,

3) płynność odpraw granicznych,

4) właściwy system zarządzania,

5) utrzymanie w należytym stanie technicznym posiadanych pojazdów, statków powietrznych, jednostek pływających, innego sprzętu oraz obiektów.

§ 3.
Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 16 czerwca 2002 r.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »