reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 24 czerwca 2002 r.

w sprawie lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki i tryb przydzielania i opróżniania oraz normy zaludnienia lokali mieszkalnych, a także lokali tymczasowych, o których mowa w art. 76 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, zwanej dalej „ustawą”, przeznaczonych dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, zwanych dalej „funkcjonariuszami”.
§ 2.
1. Norma zaludnienia przysługująca funkcjonariuszowi wynosi od 7 do 10 m2 powierzchni mieszkalnej, którą stanowi powierzchnia pokoi znajdujących się w lokalu mieszkalnym.

2. Przy przydzielaniu funkcjonariuszom lokali mieszkalnych uwzględnia się następujące normy zaludnienia:

1) generałom oraz innym oficerom zajmującym stanowiska służbowe oznaczone w etacie stopniem generała – lokal o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej trzem normom zaludnienia, nie mniejszy niż 2 pokoje z kuchnią,

2) oficerom zajmującym stanowiska służbowe oznaczone w etacie stopniem pułkownika oraz oficerom od stopnia majora – lokal o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej dwóm normom zaludnienia, nie mniejszy niż pokój z kuchnią,

3) innym funkcjonariuszom niż wymienieni w pkt 1 i 2 – jedna norma zaludnienia.

3. Przy przydzielaniu funkcjonariuszom lokali mieszkalnych uwzględnia się ponadto po jednej normie zaludnienia dla każdego członka rodziny funkcjonariusza wymienionego w art. 77 ustawy.

§ 3.
1. Funkcjonariuszowi przydziela się lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej liczbie przysługujących mu norm zaludnienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Szef Biura Ochrony Rządu, w ramach swojej właściwości, może przydzielić funkcjonariuszowi w szczególnie uzasadnionym przypadku lokal o powierzchni mieszkalnej większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może przydzielić Szefowi Biura Ochrony Rządu oraz jego zastępcom lokal mieszkalny o powierzchni większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia.

§ 4.
Przydzielony lokal mieszkalny powinien znajdować się w stanie technicznym i sanitarnym umożliwiającym zasiedlenie.
§ 5.
1. Lokal mieszkalny przydziela się funkcjonariuszowi na jego wniosek.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien w szczególności zawierać:

1) imię i nazwisko, stopień, stanowisko służbowe, wskazanie komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rządu, w której funkcjonariusz pełni służbę, datę przyjęcia lub zwolnienia ze służby funkcjonariusza oraz datę mianowania na funkcjonariusza służby stałej,

2) oświadczenie funkcjonariusza o członkach rodziny, których uwzględnia się przy przydziale lokalu, oraz o przysługujących im lokalach mieszkalnych lub domach jednorodzinnych, a także otrzymanej przez nich pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowie,

3) oświadczenie funkcjonariusza o ilości przysługujących mu norm zaludnienia,

4) oświadczenie funkcjonariusza o dotychczas zajmowanym lokalu mieszkalnym, otrzymanej pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe lub ekwiwalencie pieniężnym w zamian za rezygnację z kwatery,

5) uzasadnienie wniosku,

6) opinię szefa komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rządu, w której funkcjonariusz pełni służbę,

7) adnotacje komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rządu właściwej w sprawach kadrowych o przebiegu służby funkcjonariusza.

3. Wnioski podlegają rejestracji w kolejności wpływu.

4. Na podstawie złożonych wniosków corocznie do dnia 31 października sporządza się lub uaktualnia listę oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego. Listę zatwierdza Szef Biura Ochrony Rządu.

§ 6.
1. Kolejność przydziału lokali mieszkalnych funkcjonariuszom ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) brak mieszkania albo konieczność poprawy dotychczasowych warunków mieszkaniowych z uwzględnieniem czasu oczekiwania na przydział lokalu mieszkalnego,

2) kwalifikacje zawodowe, przydatność do służby i okres służby w jednostkach organizacyjnych podległych i podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

2. Przydział lokalu mieszkalnego może nastąpić z pominięciem ustalonej kolejności ze względu na ważny interes służby.

§ 7.
1. Funkcjonariusz, któremu przydzielono lokal mieszkalny, obowiązany jest zwolnić poprzednio zajmowany lokal pozostający w zasobach jednostki samorządu terytorialnego. Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów oraz innego pracodawcy nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia podpisania protokołu przyjęcia lokalu.

2. Z dniem podpisania protokołu przyjęcia lokalu funkcjonariusz ponosi wydatki na czynsz i inne opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu.

§ 8.
Przymusowego opróżnienia lokalu mieszkalnego pozostającego w zasobach ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów dokonuje organ egzekucyjny na wniosek Szefa Biura Ochrony Rządu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 9.
Tymczasowy lokal można przydzielić funkcjonariuszowi w służbie przygotowawczej na jego wniosek. Przepisy § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 10.
Przydział tymczasowego lokalu w budynku Biura Ochrony Rządu przeznaczonym na cele służbowe lub znajdującym się na terenie obiektu zamkniętego może nastąpić tylko na okres pełnienia służby przez funkcjonariusza.
§ 11.
Funkcjonariuszowi w służbie przygotowawczej można przydzielić tymczasowy lokal, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie mają tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego (domu) w miejscowości, w której funkcjonariusz pełni służbę, lub w miejscowości oddalonej od tej miejscowości nie więcej niż 100 km.
§ 12.
Funkcjonariusz, o którym mowa w § 11, ponosi pełne koszty związane z zakwaterowaniem w lokalu tymczasowym.
§ 13.
Decyzję o opróżnieniu tymczasowego lokalu wydaje się w razie:

1) zwolnienia funkcjonariusza ze służby w okresie służby przygotowawczej,

2) upływu okresu, o którym mowa w § 10,

3) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 4–8 i 10 ustawy.

§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bogusz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama