REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 146 poz. 1228

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 31 lipca 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002 (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 7, Nr 41, poz. 366 i Nr 58, poz. 532) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 po pkt 109 dodaje się pkt 109a –109n w brzmieniu :

„109a) S-01 – sprawozdanie przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,

109b) S-02 – sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum,

109c) S-05 – sprawozdanie liceum i oddziału liceum ogólnokształcącego dla młodzieży,

109d) S-06 – sprawozdanie liceum ogólnokształcącego oraz oddziału liceum ogólnokształcącego ponadgimnazjalnego dla dorosłych,

109e) S-07 – sprawozdanie liceum profilowanego i szkoły zawodowej,

109f) S-08 – sprawozdanie internatu (bursy),

109g) S-09 – sprawozdanie dotyczące stypendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, świetlic szkolnych oraz nauczania języków obcych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży,

109h) S-10 – sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych,

109i) S-11 – sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów,

109j) S-12 – sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych,

109k) S-14 – sprawozdanie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego oraz ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego,

109l) S-15 – sprawozdanie o nauczaniu języka ojczystego w przedszkolach i w szkołach dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i grup etnicznych (w tym o nauczaniu uczniów pochodzenia romskiego),

109m) S-16 – sprawozdanie placówki wychowania pozaszkolnego,

109n) S-17 – sprawozdanie domu wczasów dziecięcych,”;

2) w § 2:

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Ustala się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, określonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonego przez Ministra Finansów – SC-1 – sprawozdanie z dozoru i kontroli celnej sprawowanej przez organy celne.”,

b) ust.11 otrzymuje brzmienie:

„11. Ustala się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, określonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych: KNUiFE/AI-02 – sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń.”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia po wzorze formularza R-KSRB – badanie pogłowia trzody chlewnej w (kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego dodaje się:

a) wzór formularza S-01 – sprawozdanie przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzór formularza S-02 – sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

c) wzór formularza S-05 – sprawozdanie liceum i oddziału liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,

d) wzór formularza S-06 – sprawozdanie liceum ogólnokształcącego oraz oddziału liceum ogólnokształcącego ponadgimnazjalnego dla dorosłych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia,

e) wzór formularza S-07 – sprawozdanie liceum profilowanego i szkoły zawodowej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia,

f) wzór formularza S-08 – sprawozdanie internatu (bursy), w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia,

g) wzór formularza S-09 – sprawozdanie dotyczące stypendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, świetlic szkolnych oraz nauczania języków obcych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży, w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia,

h) wzór formularza S-10 – sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia,

i) wzór formularza S-11 – sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów, w brzmieniu określonym w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia,

j) wzór formularza S-12 – sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia,

k) wzór formularza S-14 – sprawozdanie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego oraz ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, w brzmieniu określonym w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządzenia,

l) wzór formularza S-15 – sprawozdanie o nauczaniu języka ojczystego w przedszkolach i w szkołach dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i grup etnicznych (w tym o nauczaniu uczniów pochodzenia romskiego), w brzmieniu określonym w załączniku nr 12 do niniejszego rozporządzenia,

m) wzór formularza S-16 – sprawozdanie placówki wychowania pozaszkolnego, w brzmieniu określonym w załączniku nr 13 do niniejszego rozporządzenia,

n) wzór formularza S-17 – sprawozdanie domu wczasów dziecięcych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 14 do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) wzór formularza MPiPS-02 – sprawozdanie o dochodach i wydatkach Funduszu Pracy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzór formularza MPiPS-07 – sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszego rozporządzenia,

c) wzór formularza RRW-1 – sprawozdanie z wykonania zadań ochrony roślin otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszego rozporządzenia,

d) po wzorze formularza 3-90/83/MZ – karta zgłoszenia choroby zakaźnej (podejrzenia), zatrucia (podejrzenia) dodaje się wzór formularza SC-1 – sprawozdanie z dozoru i kontroli celnej sprawowanej przez organy celne, w brzmieniu określonym w załączniku nr 18 do niniejszego rozporządzenia,

e) skreśla się wzór formularza GUC-1 – sprawozdanie z dozoru i kontroli celnej sprawowanej przez organy celne,

f) po wzorze formularza MSP-01 – informacja dotycząca przekształceń własnościowych mienia komunalnego dodaje się wzór formularza KNUiFE/AI-02 – sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń, w brzmieniu określonym w załączniku nr 19 do niniejszego rozporządzenia,

g) skreśla się wzór formularza PUNU/AS-01 – sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń,

h) wzór formularza EN-5 – sprawozdanie poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszego rozporządzenia,

i) wzór formularza EN-7 – uczniowie korzystający z wypoczynku w roku szkolnym w okresie ferii otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 21 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. M. Pol

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 31 lipca 2002 r. (poz. 1228)

Załącznik nr 1

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Wyświetl załącznik

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Wyświetl załącznik

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

Wyświetl załącznik

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

Wyświetl załącznik

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

Wyświetl załącznik

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

Wyświetl załącznik

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

Wyświetl załącznik

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

Wyświetl załącznik

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

Wyświetl załącznik

Załącznik 12.

Załącznik nr 12

Wyświetl załącznik

Załącznik 13.

Załącznik nr 13

Wyświetl załącznik

Załącznik 14.

Załącznik nr 14

Wyświetl załącznik

Załącznik 15.

Załącznik nr 15

Wyświetl załącznik

Załącznik 16.

Załącznik nr 16

Wyświetl załącznik

Załącznik 17.

Załącznik nr 17

Wyświetl załącznik

Załącznik 18.

Załącznik nr 18

Wyświetl załącznik

Załącznik 19.

Załącznik nr 19

Wyświetl załącznik

Załącznik 20.

Załącznik nr 20

Wyświetl załącznik

Załącznik 21.

Załącznik nr 21

Wyświetl załącznik

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA