REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 68 poz. 634

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 marca 2003 r.

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się klasyfikację dochodów i wydatków publicznych, przychodów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, oraz środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, według:

1) działów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;

2) rozdziałów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia;

3) paragrafów dochodów, przychodów i środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia;

4) paragrafów wydatków i środków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

§ 2.
Ustala się klasyfikację przychodów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy, według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.
§ 3.
Ustala się klasyfikację rozchodów, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia.
§ 4.
1. Ustala się klasyfikację wydatków o większej szczegółowości niż określona w § 1 dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia.

2. Klasyfikacja, o której mowa w ust. 1, może być stosowana wyłącznie na wewnętrzne potrzeby jednostek organizacyjnych:

1) Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizowanych działów;

2) innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 752 Obrona narodowa oraz działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

§ 5.
Szczegółowość stosowania podziałek klasyfikacji w planowaniu, rachunkowości i sprawozdawczości ustalają odrębne przepisy.
§ 6.
Szczegółowa klasyfikacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, w zakresie dotyczącym:

1) rozdziałów: „60060 Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy”, „70022 Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej”, „85137 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”, „85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” i „92606 Polska Konfederacja Sportu”,

2) paragrafów wydatków: „811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych”, „812 Odsetki od samorządowych pożyczek” i „813 Dyskonto od samorządowych papierów wartościowych”,

3) w jednostkach samorządu terytorialnego, czwartej cyfry paragrafów dochodów

ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2004.

§ 7.
W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r.:

1) dział „853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” otrzymuje brzmienie „853 Opieka społeczna”

2) rozdziały wyodrębnione w dziale „852 Pomoc społeczna” zaliczane są do działu „853 Opieka społeczna”, a pierwsze trzy cyfry w tych rozdziałach otrzymują oznaczenie 853.

§ 8.
Rozdziały: „01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii” i „01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii” mają zastosowanie po raz pierwszy od dnia 28 kwietnia 2003 r.
§ 9.
Z dniem 1 stycznia 2004 r.:

1) uchyla się rozdziały: „85404 Przedszkola” i „85405 Przedszkola specjalne”

2) rozdział „01021 Inspekcja Weterynaryjna” otrzymuje brzmienie „01021 Główny Inspektorat Weterynarii”.

§ 10.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 59, poz. 688, z 2001 r. Nr 47, poz. 501 oraz z 2002 r. Nr 46, poz. 436 i Nr 93, poz. 836).
§ 11.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

Załącznik 1. [KLASYFIKACJA DZIAŁÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 25 marca 2003 r. (poz. 634)

Załącznik nr 1

KLASYFIKACJA DZIAŁÓW

 

 

Symbole klas według PKD

010

Rolnictwo i łowiectwo

01.11-01.50, ex 45.11-45.50

020

Leśnictwo

02.01-02.02, ex 45.11-45.50

050

Rybołówstwo i rybactwo

05.01-05.02, ex 45.11-45.50

100

Górnictwo i kopalnictwo

10.10-14.50, ex 45.11-45.50

150

Przetwórstwo przemysłowe

15.11-37.20, ex 45.11-45.50

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40.10-41.00, ex 45.11-45.50

500

Handel

ex 45.11-45.50, 50.10-52.74

550

Hotele i restauracje

ex 45.11-45.50, 55.11-55.52

600

Transport i łączność

ex 45.11-45.50, 60.10-63.23, 63.40, 64.11-64.20

630

Turystyka

ex 45.11-45.50,63.30

700

Gospodarka mieszkaniowa

ex 45.11-45.50, 70.11-70.32

710

Działalność usługowa

ex 45.11-45.50, 71.10-71.40, 74.11-74.84, 93.01-93.05

720

Informatyka

ex 45.11-45.50, 72.10-72.60

730

Nauka

ex 45.11-45.50, 73.10-73.20

750

Administracja publiczna

ex 45.11-45.50, ex 75.11-75.14, 75.21

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

ex 45.11-45.50, ex 75.11-75.14

752

Obrona narodowa

ex 45.11-45.50, 75.22

753

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

75.30

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

ex 45.11-45.50, 75.24-75.25

755

Wymiar sprawiedliwości

ex 45.11-45.50, 75.23

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

ex 75.11

757

Obsługa długu publicznego

ex 75.11

758

Różne rozliczenia

65.11-67.20, ex 75.11, 91.32

801

Oświata i wychowanie

ex 45.11-45.50, 80.10-80.22, 80.41-80.42

803

Szkolnictwo wyższe

ex 45.11-45.50, 80.30

851

Ochrona zdrowia

ex 45.11-45.50, 85.11-85.20

852

Pomoc społeczna

ex 45.11-45.50, ex 85.31-85.32

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

ex 45.11-45.50, ex 85.31-85.32

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

ex 45.11-45.50, ex 85.31-85.32

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ex 45.11-45.50, 90.00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

ex 45.11-45.50, 92.11-92.52

925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

ex 45.11-45.50, 92.53

926

Kultura fizyczna i sport

ex 45.11-45.50, 92.61-92.72

 

Zamieszczony przy symbolach klas wg PKD wyróżnik „ex” oznacza, że objęty danym grupowaniem dział nie wyczerpuje pełnego zakresu wyróżnionego grupowania.

Załącznik 2. [KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW]

Załącznik nr 2

KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW

 

Dział 010 –

Rolnictwo i łowiectwo

01001

Krajowe Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

01002

Ośrodki doradztwa rolniczego

01003

Upowszechnianie doradztwa rolniczego

01004

Biura geodezji i terenów rolnych

01005

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

01006

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

01007

Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji

01008

Melioracje wodne

01009

Spółki wodne

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

01011

Stacja Chemiczno-Rolnicza

01012

Nawozy wapniowe

01013

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

01015

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

01017

Ochrona roślin

01018

Rolnictwo ekologiczne

01019

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

01020

Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

01021

Inspekcja Weterynaryjna

01022

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

01023

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

01024

Monitoring jakości surowców rolnych i produktów spożywczych

01025

Monitorowanie dostępu polskich artykułów rolno-spożywczych do rynków zagranicznych i wielkości importu

01027

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

01028

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

01029

Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze

01030

Izby rolnicze

01031

Grupy producentów rolnych

01032

Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

01033

Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

01034

Powiatowe inspektoraty weterynarii

01078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

01095

Pozostała działalność

01097

Gospodarstwa pomocnicze

Dział 020 –

Leśnictwo

02001

Gospodarka leśna

02002

Nadzór nad gospodarką leśną

02078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

02095

Pozostała działalność

02097

Gospodarstwa pomocnicze

Dział 050 –

Rybołówstwo i rybactwo

05001

Rybołówstwo

05002

Rybactwo

05003

Państwowa Straż Rybacka

05004

Inspektoraty rybołówstwa morskiego

05005

Wykup kwot połowowych dla rybołówstwa dalekomorskiego

05006

Zarybianie polskich obszarów morskich

 

05007

Dopłaty do oprocentowania kredytów na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich

05078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

05095

Pozostała działalność

Dział 100 –

Górnictwo i kopalnictwo

10001

Górnictwo węgla kamiennego

10002

Górnictwo węgla brunatnego

10003

Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiowych

10004

Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

10005

Produkcja soli

10006

Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

10078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

10095

Pozostała działalność

Dział 150 –

Przetwórstwo przemysłowe

15001

Drukarnie

15002

Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich

15004

Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej

15005

Stacje ratownictwa chemicznego

15006

Hutnictwo

15008

Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego

15011

Rozwój przedsiębiorczości

15015

Rozliczenie kosztów przedsięwzięć realizowanych za granicą

15016

Dopłaty do odsetek od kredytów na finansowanie kontraktów eksportowych

15017

Rozliczenia z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kontraktów eksportowych

15018

Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych

15078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

15095

Pozostała działalność

15097

Gospodarstwa pomocnicze

Dział 400 –

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40001

Dostarczanie ciepła

40002

Dostarczanie wody

40003

Dostarczanie energii elektrycznej

40004

Dostarczanie paliw gazowych

40078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

40095

Pozostała działalność

40097

Gospodarstwa pomocnicze

Dział 500 –

Handel

50001

Inspekcja Handlowa

50002

Agencja Rynku Rolnego

50003

Agencja Rezerw Materiałowych

50004

Utrzymanie obowiązkowych zapasów paliw ciekłych

50005

Promocja eksportu

50095

Pozostała działalność

Dział 550 –

Hotele i restauracje

55001

Schroniska turystyczne

55002

Kempingi, pola biwakowe

55003

Bary mleczne

55078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

55095

Pozostała działalność

55097

Gospodarstwa pomocnicze

 

Dział 600 –

Transport i łączność

60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

60002

Infrastruktura kolejowa

60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

60004

Lokalny transport zbiorowy

60005

Autostrady płatne

 

W rozdziale tym ujmuje się wydatki, o których mowa w art. 18a ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826).

60011

Drogi publiczne krajowe

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

60014

Drogi publiczne powiatowe

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

60016

Drogi publiczne gminne

60017

Drogi wewnętrzne

60031

Przejścia graniczne

60041

Infrastruktura portowa

60042

Urzędy żeglugi śródlądowej

60043

Urzędy morskie

60044

Ratownictwo morskie

60046

Operatorzy pocztowi

60047

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty

60052

Zadania w zakresie telefonizacji

60055

Inspekcja Transportu Drogowego

60056

Urząd Lotnictwa Cywilnego

60057

Krajowy Fundusz Autostradowy

60059

Resortowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

60060

Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

60095

Pozostała działalność

60097

Gospodarstwa pomocnicze

Dział 630 –

Turystyka

63001

Ośrodki informacji turystycznej

63002

Polska Organizacja Turystyczna

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

63078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

63095

Pozostała działalność

Dział 700 –

Gospodarka mieszkaniowa

70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70012

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

70013

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

70014

Umorzenie kredytów mieszkaniowych

70015

Refundacja premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych

70016

Premie za systematyczne oszczędzanie na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych

70017

Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych

70019

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy

70020

Fundusz Termomodernizacji

70021

Towarzystwa budownictwa społecznego

70022

Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

 

70023

Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków

70078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

70095

Pozostała działalność

Dział 710 –

Działalność usługowa

71001

Zespoły usług projektowych

71002

Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

71003

Biura planowania przestrzennego

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

71005

Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)

71012

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

71015

Nadzór budowlany

71017

Polskie Centrum Akredytacji

71018

Regionalne zarządy gospodarki wodnej

71019

Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna

71020

Organizacja targów i wystaw

71021

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

71030

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

71031

Centrum Badania Opinii Społecznej

71032

Agencja Mienia Wojskowego

71035

Cmentarze

71078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

71095

Pozostała działalność

71097

Gospodarstwa pomocnicze

Dział 720 –

Informatyka

72001

Zakłady techniki obliczeniowej

72002

Inne jednostki usług informatycznych

72095

Pozostała działalność

72097

Gospodarstwa pomocnicze

Dział 730 –

Nauka

73001

Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych

73002

Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych

73003

Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych

73005

Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych

73006

Działalność wspomagająca badania

73007

Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą

73095

Pozostała działalność

Dział 750 –

Administracja publiczna

75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

75002

Polski Komitet Normalizacyjny

75004

Kancelaria Polskiej Akademii Nauk

75006

Rządowe Centrum Legislacji

75007

Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej

75008

Izby skarbowe

75009

Urzędy skarbowe

75010

Urzędy kontroli skarbowej

75011

Urzędy wojewódzkie

75013

Izby celne i urzędy celne

75015

Regionalne izby obrachunkowe

 

75016

Samorządowe kolegia odwoławcze

75017

Samorządowe sejmiki województw

75018

Urzędy marszałkowskie

75019

Rady powiatów

75020

Starostwa powiatowe

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75045

Komisje poborowe

75046

Komisje egzaminacyjne

 

Rozdział ten nie dotyczy komisji egzaminacyjnych działających w systemie oświaty

75047

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

 

W rozdziale tym ujmuje się w szczególności zadania w zakresie druku i kolportażu znaków akcyzy, formularzy podatkowych i druków resortowych oraz usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

75051

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

75052

Wybory do Sejmu i Senatu

75053

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

75054

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

75056

Spis powszechny i inne

75057

Placówki zagraniczne

75058

Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

75059

Operacje pokojowe

75060

Pomoc zagraniczna

 

Rozdział ten obejmuje m.in. wydatki na pomoc techniczną dla państw w drodze transformacji i pomoc humanitarną

75061

Ośrodek Studiów Wschodnich

75062

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

75063

Polski Komitet do spraw UNESCO

75064

Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą

75065

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

75066

Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk

75067

Pomocnicze placówki naukowe i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk

75068

Rada do Spraw Uchodźców

75069

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

75070

Centrum Personalizacji Dokumentów

75073

Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

75078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

75095

Pozostała działalność

75097

Gospodarstwa pomocnicze

Dział 751 –

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

75102

Naczelne organy sądownictwa

75103

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

75104

Krajowa Rada Sądownictwa

75105

Rzecznik Interesu Publicznego

75106

Odznaczenia państwowe

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

75111

Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą

75112

Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

75178

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

75195

Pozostała działalność

75197

Gospodarstwa pomocnicze

 

Dział 752 –

Obrona narodowa

75201

Wojska Lądowe

75202

Wojska Lotnicze

75203

Marynarka Wojenna

75204

Centralne wsparcie

75205

Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

75206

Wojskowe Służby Informacyjne

75207

Żandarmeria Wojskowa

75208

Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

75209

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

75210

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

75211

Pozostałe jednostki wojskowe

75212

Pozostałe wydatki obronne

75214

Wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza (HNS)

75215

Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

75278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

75297

Gospodarstwa pomocnicze

Dział 753 –

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

75301

Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

75302

Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

75303

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

75304

Fundusz Alimentacyjny

75305

Fundusz Emerytalno-Rentowy

75306

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

75307

Fundusz Administracyjny

75308

Fundusz Rezerwy Demograficznej

75309

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

Rozdział ten występuje wyłącznie w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych i obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby niepełnosprawne.

75311

Renty strukturalne

75312

Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

75395

Pozostała działalność

Dział 754 –

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75402

Komenda Główna Policji

75403

Jednostki terenowe Policji

75404

Komendy wojewódzkie Policji

75405

Komendy powiatowe Policji

75406

Straż Graniczna

75408

Biuro Ochrony Rządu

75409

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

75412

Ochotnicze straże pożarne

75413

Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

75414

Obrona cywilna

75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

75416

Straż Miejska

75417

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

75418

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

75419

Agencja Wywiadu

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

75495

Pozostała działalność

75497

Gospodarstwa pomocnicze

 

Dział 755 –

Wymiar sprawiedliwości

75501

Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

75502

Jednostki sądownictwa powszechnego

75503

Sądy wojskowe

75504

Izby morskie

75505

Jednostki powszechne prokuratury

75506

Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

75507

Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości

75512

Więziennictwo

75513

Zakłady dla nieletnich

75578

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

75595

Pozostała działalność

75597

Gospodarstwa pomocnicze

Dział 756 –

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

 

W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej.

75602

Wpływy z podatku dochodowego od banków i pozostałych instytucji finansowych oraz wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego

75603

Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

75605

Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

75606

Wpływy z podatku od towarów i usług

75607

Wpływy z podatku akcyzowego od alkoholu etylowego

75608

Wpływy z podatku akcyzowego od wina, pozostałych napojów fermentowanych i produktów pośrednich

75609

Wpływy z podatku akcyzowego od piwa

75610

Wpływy z podatku akcyzowego od paliw silnikowych

75611

Wpływy z podatku akcyzowego od samochodów osobowych

75612

Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych

75613

Wpływy z podatku akcyzowego od pozostałych wyrobów akcyzowych

75614

Wpływy z gier

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

75617

Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

75619

Wpływy z różnych rozliczeń

75620

Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

75623

Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

75624

Dywidendy

75625

Podatek akcyzowy od energii elektrycznej

Dział 757 –

Obsługa długu publicznego

75701

Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

75703

Obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

75705

Obsługa kredytów podmiotów krajowych

 

Dział 758 –

Różne rozliczenia

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

75802

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

75803

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

75804

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

75805

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

75806

Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw

75809

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

75810

Uzupełnienie funduszy statutowych banków i innych instytucji finansowych

75811

Rozliczenia z tytułu rachunków clearingowych, barterowych i specjalnych oraz różnice kooficjentowe

75812

Rozliczenia z międzynarodowymi organizacjami finansowymi

75813

Rozliczenia z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności

75814

Różne rozliczenia finansowe

75815

Wpływy do wyjaśnienia

75816

Wpływy do rozliczenia

75817

Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów

75818

Rezerwy ogólne i celowe

 

W rozdziale tym ujmuje się tylko rezerwy, których nie można podzielić na działy i rodzaje wydatków w okresie uchwalania budżetu, oraz rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

75820

Prywatyzacja

75822

Fundusz Kościelny

75823

Partie polityczne

75824

Komitety wyborcze (wyborców)

Dział 801 –

Oświata i wychowanie

80101

Szkoły podstawowe

80102

Szkoły podstawowe specjalne

80104

Przedszkola

80105

Przedszkola specjalne

80110

Gimnazja

80111

Gimnazja specjalne

80113

Dowożenie uczniów do szkół

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

80120

Licea ogólnokształcące

80121

Licea ogólnokształcące specjalne

80122

Licea wojskowe

80123

Licea profilowane

80124

Licea profilowane specjalne

80130

Szkoły zawodowe

80132

Szkoły artystyczne

80134

Szkoły zawodowe specjalne

80135

Szkolnictwo polskie za granicą

80136

Kuratoria oświaty

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

80141

Zakłady kształcenia nauczycieli

80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

80143

Jednostki pomocnicze szkolnictwa

80144

Inne formy kształcenia osobno niewymienione

80145

Komisje egzaminacyjne

 

W rozdziale tym ujmuje się wszystkie komisje egzaminacyjne funkcjonujące w systemie oświaty.

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80147

Biblioteki pedagogiczne

80178

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

80195

Pozostała działalność

80197

Gospodarstwa pomocnicze

 

Dział 803 –

Szkolnictwo wyższe

80302

Wyższe szkoły wojskowe

80303

Wyższe szkoły służb publicznych

80304

Wyższe szkoły pożarnictwa

80306

Działalność dydaktyczna

80307

Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego

80309

Pomoc materialna dla studentów

80310

Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich

80378

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

80395

Pozostała działalność

Dział 851 –

Ochrona zdrowia

85111

Szpitale ogólne

85112

Szpitale kliniczne

85115

Sanatoria

85116

Profilaktyczne domy zdrowia

85117

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

85118

Szpitale uzdrowiskowe

85119

Leczenie sanatoryjno-klimatyczne

85120

Lecznictwo psychiatryczne

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

85131

Lecznictwo stomatologiczne

85132

Inspekcja Sanitarna

85133

Inspekcja Farmaceutyczna

85135

Kasy chorych

85136

Narodowy Fundusz Zdrowia

85137

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

85138

Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym oraz umorzenia tych kredytów

85141

Ratownictwo medyczne

85142

Kolumny transportu sanitarnego

85143

Publiczna służba krwi

85145

Zakłady dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

85147

Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej

85148

Medycyna pracy

85149

Programy polityki zdrowotnej

85151

Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne

85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

85153

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

85157

Staże i specjalizacje medyczne

85158

Izby wytrzeźwień

85178

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

85195

Pozostała działalność

85197

Gospodarstwa pomocnicze

Dział 852 –

Pomoc społeczna

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

 

W rozdziale tym poza wydatkami związanymi z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych ujmuje się wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby.

85202

Domy pomocy społecznej

85203

Ośrodki wsparcia

 

85204

Rodziny zastępcze

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, a także za osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny.

85215

Dodatki mieszkaniowe

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

85217

Regionalne ośrodki polityki społecznej

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

85219

Ośrodki pomocy społecznej

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

85226

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85231

Pomoc dla uchodźców

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

85295

Pozostała działalność

85297

Gospodarstwa pomocnicze

Dział 853 –

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85305

Żłobki

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego z ich dochodów własnych.

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

85322

Fundusz Pracy

85323

Państwowy Fundusz Kombatantów

85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

85325

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

85329

Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

85330

Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą

85332

Wojewódzkie urzędy pracy

85333

Powiatowe urzędy pracy

85334

Pomoc dla repatriantów

85335

Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC

85346

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

85378

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

85395

Pozostała działalność

85397

Gospodarstwa pomocnicze

Dział 854 –

Edukacyjna opieka wychowawcza

85401

Świetlice szkolne

85402

Specjalne ośrodki wychowawcze

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

85404

Przedszkola

85405

Przedszkola specjalne

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

85410

Internaty i bursy szkolne

85411

Domy wczasów dziecięcych

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

85413

Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju

85415

Pomoc materialna dla uczniów

 

85416

Ochotnicze Hufce Pracy

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe

85418

Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

85419

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

85478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

85495

Pozostała działalność

85497

Gospodarstwa pomocnicze

Dział 900 –

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

90002

Gospodarka odpadami

90003

Oczyszczanie miast i wsi

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

90006

Ochrona gleby i wód podziemnych

90007

Zmniejszenie hałasu i wibracji

90008

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

90009

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym

90010

Działalność badawczo-rozwojowa

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

90012

EKO-Fundusz

90013

Schroniska dla zwierząt

90014

Inspekcja Ochrony Środowiska

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

90016

Agencja Rozwoju Komunalnego

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

90078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

90095

Pozostała działalność

Dział 921 –

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92101

Produkcja i opracowywanie filmów

92102

Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów

92103

Zadania w zakresie kinematografii

92104

Działalność radiowa i telewizyjna

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

92106

Teatry dramatyczne i lalkowe

92107

Teatry muzyczne, opery, operetki

92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92110

Galerie i biura wystaw artystycznych

92113

Centra kultury i sztuki

92114

Pozostałe instytucje kultury

92115

Polska Agencja Prasowa

92116

Biblioteki

92117

Archiwa

92118

Muzea

92119

Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

92121

Służba Ochrony Zabytków

92122

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

92123

Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

92124

Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa

92125

Fundusz Promocji Twórczości

92178

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

92195

Pozostała działalność

92197

Gospodarstwa pomocnicze

 

Dział 925 –

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

92501

Parki narodowe

92502

Parki krajobrazowe

92503

Rezerwaty i pomniki przyrody

92504

Ogrody botaniczne i zoologiczne

92578

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

92595

Pozostała działalność

92597

Gospodarstwa pomocnicze

Dział 926 –

Kultura fizyczna i sport

92601

Obiekty sportowe

92603

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie

92604

Instytucje kultury fizycznej

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

92606

Polska Konfederacja Sportu

92678

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

92695

Pozostała działalność

 

Załącznik 3. [KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I ŚRODKÓW (z objaśnieniami)]

Załącznik nr 3

KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I ŚRODKÓW
(z objaśnieniami)

Klasyfikacja określona w tym załączniku dotyczy dochodów, przychodów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, oraz środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594).

Klasyfikacja paragrafów dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego jest czterocyfrowa. Czwartą cyfrą jest zero lub niżej wymieniona odpowiednia cyfra.

1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z Unii Europejskiej, wykazywane w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 61 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, w części zatytułowanej „Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej". Cyfrę 1 jednostki samorządu terytorialnego dodają odpowiednio do paragrafu 270 lub 629.

2 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom samorządu terytorialnego, jako współfinansowanie programów wykazanych w załączniku do ustawy budżetowej, w części zatytułowanej „Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej". Cyfrę 2 jednostki samorządu terytorialnego dodają do odpowiednich paragrafów.

3 Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki pochodzące z pożyczek i kredytów zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych, np. Banku Światowego (Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju), Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Nordyckiego Inwestycyjnego Banku, Banku Rozwoju Rady Europy. Cyfrę 3 jednostki samorządu terytorialnego dodają do odpowiednich paragrafów.

4 Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom samorządu terytorialnego, jako współfinansowanie działań realizowanych z pożyczek i kredytów zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych Cyfrę 4 jednostki samorządu terytorialnego dodają do odpowiednich paragrafów

5 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki pochodzące z darowizn, grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (np. grant rządu USA, Niderlandów itp.) wykazywane w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 61 ust 4 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych, w części zatytułowanej „Zestawienie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z innych źródeł zagranicznych i wydatków nimi finansowanych". Cyfrę 5 jednostki samorządu terytorialnego dodają odpowiednio do paragrafu 270 lub 629.

6 Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom samorządu terytorialnego, jako współfinansowanie środków pochodzących z darowizn, grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (np. grant rządu USA, Niderlandów itp.). Cyfrę 6 jednostki samorządu terytorialnego dodają do odpowiednich paragrafów.

7 Pozostałe

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów operacyjnych, a także wydatków ponoszonych w związku z działaniami integracyjnymi (dostosowawczymi do zadań unijnych), takich w szczególności, jak tłumaczenia, ekspertyzy lub szkolenia, które nie wynikają bezpośrednio z umów podpisanych z Unią Europejską. Cyfrę 7 jednostki samorządu terytorialnego dodają do odpowiednich paragrafów.

Paragrafy

001

Podatek dochodowy od osób fizycznych

002

Podatek dochodowy od osób prawnych

003

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Paragraf ten obejmuje wpływy, o których mowa w art. 2 ust 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z 2000 r Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391), oraz wpływy z ryczałtów określonych w art. 28, 29 i 30 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595).

005

Podatek od gier

006

Cła

007

Podatek od towarów i usług od importu towarów (VAT)

008

Zryczałtowany podatek od towarów i usług od okazjonalnych przewozów osób

009

Podatek od pozostałych towarów i usług (VAT)

011

Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej

012

Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych importowanych

013

Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej

031

Podatek od nieruchomości

032

Podatek rolny

033

Podatek leśny

034

Podatek od środków transportowych

035

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowe]

036

Podatek od spadków i darowizn

037

Podatek od posiadania psów

040

Wpływy z opłaty produktowej

 

041

Wpływy z opłaty skarbowej

042

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków.

043

Wpływy z opłaty targowej

044

Wpływy z opłaty miejscowej

045

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

046

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

047

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

048

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

049

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

056

Zaległości z podatków zniesionych

 

Paragraf ten obejmuje podatki zniesione, tj. wpływy z zaległości podatków i opłat, których podstawy wymiaru wygasły, i należności z nimi zrównanych, jak również z zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach.

057

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

 

Paragraf ten obejmuje grzywny oraz kary od ludności, wymierzane i pobierane przez sądy oraz właściwe organy administracji publicznej, między innymi grzywny wymierzane przez kolegia do spraw wykroczeń, grzywny nakładane w formie mandatu karnego oraz grzywny i kary pieniężne wymierzane na podstawie ustawy – Kodeks karny skarbowy.

058

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

059

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

060

Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności

069

Wpływy z różnych opłat

 

Paragraf ten obejmuje opłaty pobierane przez jednostki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz inne jednostki budżetowe, a w szczególności:

 

– opłaty paszportowe,

 

– opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego,

 

– należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze,

 

– opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa,

 

– opłaty za wpisy do rejestru rozpowszechniania programów w sieciach kablowych,

 

– opłaty za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności,

 

– zwrot kosztów postępowania administracyjnego,

 

– opłaty egzaminacyjne,

 

– opłaty za legitymacje, druki meldunkowe, różne druki,

 

– opłaty za kształcenie studentów zagranicznych w Polsce na podstawie umów,

 

– wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w zakładach dla nieletnich,

 

– opłaty za uzyskanie akredytacji oraz opłaty za wydanie certyfikatu,

 

– opłaty za patenty krajowe,

 

– opłaty za patent europejski.

070

Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych

071

Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego

072

Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych

073

Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego

074

Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

076

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

077

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

081

Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw

Paragraf ten obejmuje wpłaty środków pozostałych po likwidacji lub upadłości przedsiębiorstw państwowych oraz wpłaty środków uzyskanych ze zbycia mienia pozostałego po likwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055).

082

Wpływy ze składek na fundusze celowe

 

083

Wpływy z usług

084

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

085

Wpłaty zakładów pracy na PFRON

089

Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy

 

W budżecie państwa kwoty ujmowane w tym paragrafie wykazywane będą w każdym przypadku ze znakiem ujemnym, a w jednostkach samorządu terytorialnego – ze znakiem dodatnim.

090

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

092

Pozostałe odsetki

096

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

097

Wpływy z różnych dochodów

 

Paragraf ten obejmuje wszystkie pozostałe dochody nieobjęte poszczególnymi paragrafami, a w szczególności:

 

– rozliczenia z lat ubiegłych,

 

– spłatę stypendiów i zasiłków zwrotnych wypłaconych w okresie studiów, zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy itp.,

 

– zwrot kosztów szkolenia pracowników,

 

– wpłaty z konfiskaty mienia i przepadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa,

 

– wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa,

101

Wpływy środków specjalnych ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa

 

Paragraf ten obejmuje przychód ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535).

102

Wpływy środków specjalnych z 15% przychodów uzyskanych z prywatyzacji

 

Paragraf ten obejmuje 15% przychodów uzyskanych z prywatyzacji, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535).

103

Wpływy środków specjalnych z 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji

 

Paragraf ten obejmuje 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535).

104

Wpływy z dopłat do gier liczbowych na rachunek środków specjalnych

105

Wpływy środków specjalnych z przychodów uzyskanych ze sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów

 

Paragraf ten obejmuje wpływy z przychodów, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535).

150

Nierozliczone dochody otrzymane z placówek polskich za granicą

 

Paragraf ten nie występuje w planowaniu i ma zastosowanie do sprawozdań miesięcznych, o których mowa w przepisach o sprawozdawczości budżetowej, sporządzanych przez dysponentów części budżetowych, którym podlegają jednostki budżetowe mające siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

151

Różnice kursowe

 

Paragraf ten nie występuje w planowaniu i ma zastosowanie do sprawozdań miesięcznych, o których mowa w przepisach o sprawozdawczości budżetowej, sporządzanych przez dysponentów części budżetowych, którym podlegają jednostki budżetowe mające siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

202

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

212

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

213

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

221

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

222

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 

223

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

231

Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

232

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

233

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

235

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

236

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

237

Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego

238

Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego

239

Wpływy do budżetu ze środków specjalnych

241

Dotacja otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

242

Dotacja otrzymana z budżetu przez gospodarstwo pomocnicze na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

243

Dotacja z budżetu otrzymana przez fundusz celowy

244

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

246

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

Paragraf ten obejmuje środki otrzymane od jednostek wymienionych w art. 5 pkt 4–11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, przyznane na podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in. środki, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania Polskiej Akademii Nauk oraz gospodarki finansowej jej placówek naukowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1140).

251

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy

252

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez szkołę wyższą

253

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostkę naukową i badawczo-rozwojową

255

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury

256

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

257

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

259

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych

262

Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

265

Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy

266

Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze

270

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

271

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

273

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach

284

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

 

Paragraf ten obejmuje dotacje celowe niezaliczone do paragrafów: 201 do 203, 211 do 213, 221 do 223.

290

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

291

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

293

Wpływy z wpłat gmin do budżetu państwa

294

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie

 

W jednostkach samorządu terytorialnego kwoty ujmowane w tym paragrafie wykazywane będą w każdym przypadku ze znakiem ujemnym, w budżecie państwa ze znakiem dodatnim.

295

Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych

 

 

Paragraf ten obejmuje w szczególności wpływy, o których mowa w art. 13 ust. 3b i 4c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688).

296

Przelewy redystrybucyjne

 

Paragraf ten występuje tylko w zakładach budżetowych, środkach specjalnych i funduszach celowych i obejmuje przelewy środków między poszczególnymi dysponentami tego samego rodzaju środków.

297

Różne przelewy

 

Paragraf ten występuje tylko w zakładach budżetowych, środkach specjalnych i funduszach celowych i obejmuje przelewy między różnymi rodzajami tych środków.

298

Wpływy do wyjaśnienia

299

Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej

609

Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

621

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

622

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

626

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

628

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

Paragraf ten obejmuje środki otrzymane od jednostek wymienionych w art. 5 pkt 4–11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, przyznane na podstawie odrębnych przepisów.

629

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

630

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

631

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

632

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

633

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

641

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

642

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

643

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

651

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

652

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

653

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa

661

Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

662

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

663

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

665

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

802

Inne wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne

806

Odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych

807

Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych

808

Dochody z tytułu krajowych skarbowych papierów wartościowych i krajowych kredytów

809

Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą

 

Załącznik 4. [KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW WYDATKÓW I ŚRODKÓW (z objaśnieniami)]

Załącznik nr 4

KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW WYDATKÓW I ŚRODKÓW
(z objaśnieniami)

Wymienione niżej paragrafy łączy się w grupy w następujący sposób:

Dotacje i subwencje

201 do 203, 211 do 213, 221 do 223, 231 do 233, 237 do 239, 241 do 247, 251 do 259, 262, 263, 265, 266, 270, 271, 273, 274, 281 do 285, 290 do 293 i 295 do 299

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

302, 303, 311 i 321 do 325

Wydatki bieżące

401 do 416, 420 do 432, 441 do 461, 471, 481, 491, 492, 495 do 497

Wydatki majątkowe

601 do 603, 605 do 614, 621 do 623, 626 do 629, 630 do 633, 641 do 643, 651 do 653, 661 do 663, 665 i 680

Rozliczenia z bankami

701

Obsługa długu publicznego

801, 802, 806 do 808 i 810 do 813

 

Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa. Czwartą cyfrą jest cyfra zero lub niżej wymieniona odpowiednia cyfra.

1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

Symbol ten stosuje się dla wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć w ramach danego programu finansowanego ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z Unii Europejskiej przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na rachunek specjalny. Ten symbol stosuje się także w przypadku programów regionalnych, kiedy środki z UE będą przekazywane przez odpowiedniego wojewodę bezpośrednio na rachunek wykonawcy realizującego działania na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

2 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji tych przedsięwzięć w ramach programów finansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, co do których strona polska podjęła zobowiązanie, że będą one również przez nią finansowane. Działania finansowane przez stronę polską ujęte są w Memorandum Finansowym zawartym między Rządem RP a Komisją Europejską. Źródłem finansowania tych wydatków mogą być np. środki pochodzące z budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego.

3 Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć, których źródłem finansowania są środki pochodzące z pożyczek i kredytów zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych, np. Banku Światowego (Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju), Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Nordyckiego Inwestycyjnego Banku, Banku Rozwoju Rady Europy.

4 Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji tych przedsięwzięć finansowanych z pożyczek i kredytów zagranicznych, co do których strona polska podjęta zobowiązanie, że będą one również przez nią finansowane. Zobowiązanie strony polskiej potwierdzone jest w dokumentach przyznania pożyczek lub kredytów zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych. Źródłem finansowania tych wydatków mogą być np. środki pochodzące z budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego.

5 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć, których źródłem finansowania są środki pochodzące z darowizn, grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (np. grant rządu USA, Niderlandów itp.).

6 Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji tych przedsięwzięć finansowanych z grantów i darowizn, co do których strona polska podjęta zobowiązanie, że będą one również przez nią finansowane. Zobowiązanie strony polskiej potwierdzone jest w dokumentach przyznania grantów lub darowizn. Źródłem finansowania tych wydatków mogą być np. środki pochodzące z budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego.

7 Pozostałe

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wydatków związanych z finansowaniem tzw. kosztów operacyjnych, współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (są to programy, w których uczestnictwo Polski jest możliwe po uiszczeniu stosownej składki), a także wydatków ponoszonych w związku z działaniami integracyjnymi (dostosowawczymi do zadań unijnych) – polegającymi w szczególności na opracowywaniu tłumaczeń lub ekspertyz oraz przeprowadzaniu szkoleń, które nie wynikają bezpośrednio z umów podpisanych z Unią Europejską.

Objaśnienia do paragrafów 302, 303, 401 do 404, 409 i 410 opracowano w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080).

Paragrafy

201

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

202

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

203

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

211

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

212

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

213

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

221

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

222

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

223

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

231

Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

232

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

233

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

237

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy

238

Wpłata do budżetu części zysku przez gospodarstwo pomocnicze

239

Wpłata do budżetu ze środków specjalnych

241

Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

242

Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

243

Dotacja z budżetu dla funduszu celowego

244

Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

245

Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

246

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Paragraf ten obejmuje środki przekazane przez jednostki wymienione w art. 5 pkt 4–11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, przyznane na podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in. środki, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania Polskiej Akademii Nauk oraz gospodarki finansowej jej placówek naukowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1140).

247

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

 

Paragraf ten obejmuje środki przekazane przez jednostki wymienione w art. 5 pkt 4–11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, przyznane na podstawie odrębnych przepisów.

251

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

252

Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej

253

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych

254

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

255

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

256

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

 

Paragraf ten obejmuje dotacje, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391), z wyjątkiem pkt 3, który dotyczy inwestycji i zakupów inwestycyjnych klasyfikowanych do paragrafu 622 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

257

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

258

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

259

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

262

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

263

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

265

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

266

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego

270

Subwencje dla partii politycznych

271

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

273

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa użytkownikom zabytków niebędącym jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach

274

Pomoc zagraniczna

 

Paragraf ten obejmuje m.in. wydatki na pomoc techniczną dla państw w drodze transformacji i pomoc humanitarną (z wyjątkiem wydatków finansowanych w szczególności z paragrafów 281 do 283, 422 do 424 i 430).

281

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

282

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Paragraf ten obejmuje dotacje celowe niezaliczone do paragrafów: 201 do 203, 211 do 213, 221 do 223.

285

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

290

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

291

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

293

Wpłaty gmin do budżetu państwa

295

Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych

 

Paragraf ten obejmuje w szczególności wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3a i 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688).

296

Przelewy redystrybucyjne

 

Paragraf ten występuje tylko w zakładach budżetowych, środkach specjalnych i funduszach celowych i obejmuje przelewy środków między poszczególnymi dysponentami tego samego rodzaju środków.

297

Różne przelewy

 

Paragraf ten występuje tylko w zakładach budżetowych, środkach specjalnych i funduszach celowych i obejmuje przelewy między różnymi rodzajami tych środków.

 

298

Pozostałe rozliczenia z bankami

 

Paragraf ten obejmuje rozliczenia z bankami niezaliczone do paragrafów: 701 i 801.

299

Dotacje celowe ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej

302

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze niezaliczone do wynagrodzeń, a w szczególności:

 

– świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym profilaktycznych posiłków i napojów), oraz ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,

 

– ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące własność wykonawcy,

 

– zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe z wyłączeniem zasiłków na zagospodarowanie nauczycieli,

 

– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,

 

– środki wydawane do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu (m.in. w zakładach gastronomicznych, placówkach wyżywienia przyzakładowego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach dla nieletnich, służbie zdrowia, w domach pomocy społecznej, domach wczasowych, marynarzom i rybakom oraz dodatków kalorycznych wypłacanych na podstawie odrębnych przepisów),

 

– umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie, jeśli uprawnienie lub obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw,

 

– wypłaty dokonywane na rzecz twórców wynalazków, projektów racjonalizatorskich i wzorów użytkowych oraz nagrody związane z tymi projektami, a także nagrody za osiągnięcie wymiernych efektów ekonomicznych wdrażania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, będących wynikami prac badawczych,

 

– nagrody o charakterze szczególnym, a zwłaszcza nagrody resortowe, nagrody konkursowe, nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie prac badawczych oraz zastosowania ich wyników w praktyce, nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz za działalność naukową, nagrody za ratownictwo morskie, nagrody dla krwiodawców, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe,

 

– odprawy pieniężne wypłacane z tytułu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,

 

– jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci oraz odszkodowania za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy, przysługujące od pracodawcy,

 

– zasądzone odszkodowania w sprawach ze stosunku pracy,

 

– dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy cywilnoprawnej,

 

– wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

 

– świadczenia przysługujące mianowanym urzędnikom państwowym w razie rozwiązania stosunku pracy, w przypadku reorganizacji urzędu lub jego likwidacji,

 

– uposażenia, nagrody i zapomogi oraz inne należności wypłacane żołnierzom niezawodowym, z wyjątkiem nadterminowych, oraz funkcjonariuszom w służbie kandydackiej,

 

– ustawowe należności dla żołnierzy i funkcjonariuszy, między innymi takie, jak: równoważniki za brak kwatery stałej, równoważniki remontowe, pomoc mieszkaniowa, gratyfikacje urlopowe, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop,

 

– odprawy pośmiertne,

 

– jednorazowe odszkodowania wypłacane żołnierzom zawodowym z tytułu skrócenia przez organ wojskowy okresu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej.

303

Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

Paragraf ten obejmuje wydatki osobowe oraz wydatki z tytułu świadczeń rzeczowych niezaliczone do paragrafów 302, 311, 321 do 323, 401 do 410, między innymi:

 

– diety poselskie, senatorskie, członków Rady Służby Cywilnej, Rady Statystyki i inne,

 

– diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego i członków komisji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,

 

– pomoc finansową państwa na bieżące naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych oraz dopłaty do energii cieplnej (z kotłowni własnych),

 

– wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów osobom, które wykonują określone czynności na polecenie właściwych organów, w szczególności biegłym w postępowaniu dochodzeniowym, sądowym i administracyjnym, wynagrodzenia za czynności arbitrów, wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych, wynagrodzenia kuratorów zastępujących strony w postępowaniu,

 

 

– wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w komisjach, komitetach, radach nadzorczych, za rządach spółek, jury w konkursach, radach naukowych i naukowo-technicznych, niezależnie od sposobu ich powoływania,

 

– zasądzone renty,

 

– pozostałe wydatki związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim, a w szczególności: ryczałty wypłacane kuratorom społecznym, ryczałty wypłacane kuratorom zawodowym z tytułu przeprowadzonych wywiadów, rekompensaty dla ławników niepozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie, świadczenia związane z postępowaniem mediacyjnym, zwrot utraconych wynagrodzeń świadków oraz ławników pozostających w stosunku pracy w związku z wykonywaniem czynności w sądzie, zwrot kosztów diet, przejazdów i noclegów ławnikom, biegłym i świadkom.

311

Świadczenia społeczne

 

Paragraf ten obejmuje świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych, przewidziane w obowiązujących przepisach i układach zbiorowych pracy, a w szczególności:

 

– emerytury i renty,

 

– świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych pokrywane ze środków funduszów celowych,

 

– świadczenia wypłacane ze środków Funduszu Pracy,

 

– zapomogi dla podopiecznych,

 

– zasiłki dla rodzin osób odbywających służbę wojskową,

 

– zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych,

 

– zaopatrzenie inwalidów w przedmioty ortopedyczne,

 

– doraźne zaopatrzenie inwalidów w sprzęt domowy, bieliznę, pościel, odzież i inne,

 

– świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej,

 

– dodatki mieszkaniowe,

 

– zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,

 

– świadczenia społeczne, zlecone do wypłaty, podlegające finansowaniu ze środków budżetu państwa, między innymi ryczałty energetyczne, dodatki kombatanckie, świadczenia dla osób deportowanych,

 

– uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne,

 

– świadczenie pieniężne z budżetu państwa dla byłych olimpijczyków.

321

Stypendia i zasiłki dla studentów

322

Dopłaty do zakwaterowania i wyżywienia studentów

323

Dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich

324

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

325

Stypendia różne

 

Paragraf ten obejmuje w szczególności:

 

– stypendia doktoranckie i stypendia naukowe,

 

– stypendia ministra dla studentów za osiągnięcia w nauce,

 

– stypendia dla osób kierowanych: za granicę w celu prowadzenia badań naukowych, na studia wyższe, studia doktoranckie i podyplomowe, staże naukowe, artystyczne, habilitacyjne i inne staże oraz kursy podnoszące kwalifikacje,

 

– stypendia dla osób niebędących obywatelami polskimi, przyjeżdżających do Polski w celu odbycia studiów, studiów doktoranckich i podyplomowych, stażu naukowego, artystycznego oraz specjalizacyjnego, praktyk zawodowych oraz przewodów kwalifikacyjnych l i II stopnia,

 

– świadczenia w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w czasie kilkudniowych konsultacji, przysługujące nauczycielom studiującym zaocznie,

 

– stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osób należących do korpusu służby cywilnej (pracowników i urzędników służby cywilnej), o których mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052).

403

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów

Wynagrodzenia osobowe, o których mowa w paragrafach 401 do 403, obejmują wynagrodzenia i inne świadczenia z tytułu pracy, wypłacane lub wydane w naturze (odpowiednio przeliczone): pracownikom – należne z tytułu istniejącego stosunku pracy, osobom wykonującym pracę nakładczą – należne z tytułu umowy o pracę nakładczą, młodocianym – z tytułu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i osobom pełnoletnim, które kończą naukę zawodu na warunkach określonych dla młodocianych.

Wynagrodzenia osobowe obejmują w szczególności:

– wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej,

 

– dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,

– premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,

– dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,

– wynagrodzenia dodatkowe za prace wykonywane w ramach obowiązującego wymiaru czasu pracy, lecz niewynikające z zakresu czynności,

– wynagrodzenia za czynności przewidziane do wykonania poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (np. dyżury, pełnienie pogotowia domowego),

– dopłaty (dodatki) wyrównawcze (np. wyrównanie do wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów),

– wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców (wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas przestoju niezawinionego przez pracownika i inne),

– nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i inne,

– uposażenia posłów i senatorów wraz z uposażeniem dodatkowym, odprawy emerytalne, rentowe i parlamentarne posłów i senatorów,

– świadczenia o charakterze deputatowym (wartość świadczeń w części nieopłaconej przez pracownika) lub ich ekwiwalenty pieniężne (np. deputaty węglowe, energetyczne, środków spożywczych),

– świadczenia odszkodowawcze (np. w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia, świadczenia wyrównawcze wypłacane pracownikom, którzy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu).

Do wynagrodzeń osobowych nie zalicza się wynagrodzeń z tytułu rozporządzania przez pracowników prawami autorskimi do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z 1998 r Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676).

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

 

Paragraf ten obejmuje:

 

– uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami, nagrody uznaniowe i zapomogi dla: żołnierzy zawodowych, żołnierzy pełniących nadterminową służbę wojskową oraz policjantów, funkcjonariuszy Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszy celnych

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

 

Paragraf ten obejmuje: inne należności (świadczenia) przysługujące żołnierzom zawodowym i nadterminowym oraz funkcjonariuszom, niezaliczone do paragrafu 405.

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

408

Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

409

Honoraria

 

Paragraf ten obejmuje w szczególności:

 

– wynagrodzenie przekazywane autorowi lub artyście wykonawcy z tytułu korzystania z utworu lub artystycznego wykonywania przez podmioty wypłacające wynagrodzenie, jeżeli utwór lub artystyczne wykonanie zostały stworzone przez pracowników na podstawie umowy o pracę lub przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

 

– wynagrodzenia (tantiemy) wypłacane twórcom lub artystom wykonawcom przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,

 

– wynagrodzenia za opracowania naukowe i badawczo-rozwojowe wykonywane przez pracowników jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, stanowiące wykładnik działalności twórczej,

 

– wynagrodzenia i tantiemy wypłacane twórcom przez stowarzyszenia twórców,

 

– wynagrodzenia za opracowania naukowo-badawcze i rozwojowe wykonywane przez pracowników placówek naukowych i szkół wyższych poza obowiązującym ich czasem pracy lub poza obowiązującym wymiarem zajęć – wyłącznie w zakresie prac twórczych.

410

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

 

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osób fizycznych należne za zlecone czynności wykonywane na podstawie umowy agencyjnej, opłacane od dokonywanych transakcji kupna lub sprzedaży oraz wykonywanych usług o określonej wysokości stawki prowizyjne;

411

Składki na ubezpieczenia społecznej.

412

Składki na Fundusz Pracy

 

 

Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy, uiszczanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514).

413

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391).

414

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79).

415

Dopłaty w spółkach prawa handlowego

 

Paragraf ten obejmuje dopłaty, o których mowa w art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408).

416

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

Paragraf ten obejmuje między innymi wydatki, o których mowa w art. 60 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) oraz w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052).

420

Fundusz operacyjny

421

Zakup materiałów i wyposażenia

 

Nie zalicza się do tego paragrafu zakupów dokonanych z paragrafów 422–425, a także zakupów dóbr przekazywanych osobom fizycznym w ramach deputatów i innych świadczeń w naturze dokonywanych z wydatków osobowych.

422

Zakup środków żywności

 

Paragraf ten obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych dla osób korzystających z internatów i stołówek, dla dzieci w żłobkach i przedszkolach, chorych w szpitalach, krwiodawców, podopiecznych w zakładach opiekuńczych, wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, uczestników obozów, więźniów, żołnierzy itp. Opłaty za wyżywienie obejmują odpowiednie podziałki dochodów. Paragraf ten obejmuje także wydatki na zakup i utrzymanie inwentarza żywego, przeznaczonego do uboju na własne potrzeby wymienionych zakładów, w wypadku gdy wydatki te nie są objęte planem finansowym gospodarstwa pomocniczego.

423

Zakup leków i materiałów medycznych

 

Paragraf ten obejmuje w szczególności wydatki zakładów leczniczych i sanitarnych, zakładów dla podopiecznych, zakładów dla nieuleczalnie chorych, wydatki jednostek wymiaru sprawiedliwości, wydatki zakładów weterynaryjnych, inspekcji sanitarnych na zakup leków, wydatki na zakup: krwi od krwiodawców, środków opatrunkowych, opakowań do leków, błon, papierów i chemikaliów rentgenowskich, materiałów do analiz itp.

424

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

425

Zakup sprzętu i uzbrojenia

 

Paragraf ten służy do wyodrębnienia wydatków ponoszonych na zakup specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia wykorzystywanego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa publicznego i występuje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Agencji Wywiadu i w budżetach wojewodów – w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i w Ministerstwie Sprawiedliwości – w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości.

426

Zakup energii

 

Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody.

427

Zakup usług remontowych

 

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług remontowych (z wyjątkiem wydatków na zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami 401 do 403, 405 do 406 i 408 do 410), a w szczególności:

 

 

– usługi obce o charakterze przemysłowym, polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, między innymi usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, np. maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu,

 

– usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, a także koszty zleconego opracowania dokumentacji typowej oraz zleconego opracowania założeń projektowych,

 

– usługi w zakresie remontów dróg.

428

Zakup usług zdrowotnych

429

Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

 

Paragraf ten obejmuje świadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 197 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391).

430

Zakup usług pozostałych

 

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług (z wyjątkiem usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami 401 do 403, 405 do 406 i 408 do 410, oraz usług niewymienionych w paragrafach 426 do 429, 431, 432 i 461), a w szczególności:

 

– usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie,

 

– usługi transportowe związane z przewozem rzeczy, między innymi: opłaty za przewóz wszelkich towarów obcymi środkami transportu przy zakupach loco magazyn dostawcy, wraz z kosztami załadowania i wyładowania, jeśli nie zostały one wyodrębnione w rachunku za transport, np. transport opału z dostawą do piwnic,

 

– opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne i telefoniczne,

 

– usługi w zakresie utrzymania dróg,

 

– usługi pralnicze,

 

– usługi kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie parków i zieleńców,

 

– usługi ośrodków mechanicznego i automatycznego przetwarzania danych,

 

– dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół,

 

– usługi świadczone odpłatnie przez gospodarstwa pomocnicze na rzecz macierzystej jednostki budżetowej,

 

– usługi komunalne i mieszkaniowe, między innymi: opłaty za wynajem sal, wydatki związane z zakwaterowaniem uczestników kursów szkoleniowych, wydatki na utrzymanie cudzoziemców (np. hotele, wyżywienie, przejazdy), czynsze lokalowe, opłaty za usługi pogrzebowe, np. dotyczące osób zasłużonych, podopiecznych,

 

– usługi w zakresie oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego, między innymi: zwroty kosztów wyżywienia w internatach wychowanków domów dziecka i innych zakładów opiekuńczo-wychowawczych, wydatki dotyczące przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczniów i dzieci na wycieczkach oraz imprezach urządzanych w ramach programów nauczania i wychowania, opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr, organizowane przez szkoły wyższe,

 

– usługi w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i wypoczynku, między innymi: opłaty radiofoniczne i telewizyjne, opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne i inne,

 

– usługi naukowo-badawcze,

 

– usługi różne, między innymi: usługi reklamowe, usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń, ekspertyz wykonywanych przez osoby prawne, rozprowadzania pism, przeglądów samochodów, zakupu tablic rejestracyjnych,

 

– koszty i prowizje bankowe,

 

– usługi w zakresie utrzymania infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i infrastruktury portowej,

 

– usługi w zakresie robót związanych z ochroną brzegu morskiego,

 

– usługi w zakresie ratownictwa morskiego.

431

Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji

432

Staże i specjalizacje medyczne

441

Podróże służbowe krajowe

 

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990), inne wydatki zaliczone na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na podróże służbowe krajowe, np. zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych miasta lub gminy, przejazdy miejscowe pracowników, wyrównanie wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z wykonywaniem pracy poza stałym miejscem pracy lub poza stałym miejscem zamieszkania oraz przeniesieniem do pracy w innej miejscowości.

 

442

Podróże służbowe zagraniczne

 

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe zagraniczne, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991), a w szczególności:

 

– podróże służbowe zagraniczne pracowników własnych (przejazdy, diety i noclegi),

 

– podróże służbowe zagraniczne osób niebędących pracownikami własnymi.

443

Różne opłaty i składki

 

Paragraf ten obejmuje różnego rodzaju płatności oraz składki wpłacane na rzecz instytucji krajowych i zagranicznych, między innymi:

 

– opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów (łącznie z kierowcą i pasażerami),

 

– opłaty za patenty krajowe,

 

– opłaty za patent europejski,

 

– opłaty za zgłaszane wynalazki,

 

– składki na rzecz stowarzyszeń krajowych, inne,

 

– kaucje i wkłady mieszkaniowe,

 

– koszty ubezpieczeń chorobowych praktykantów,

 

– różne ubezpieczenia rzeczowe.

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

Paragraf ten obejmuje:

 

– wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1146),

 

– wydatki ponoszone z funduszu socjalnego tworzonego na podstawie art. 27 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 i Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498),

 

– wydatki ponoszone z funduszu socjalnego tworzonego na podstawie art. 27 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 122, poz. 1313, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 81, poz. 877, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498),

 

– wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22.poz.291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2052),

 

– wydatki ponoszone zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595).

445

Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów

446

Podatek dochodowy od osób prawnych

447

Cła

448

Podatek od nieruchomości

449

Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

452

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

453

Podatek od towarów i usług (VAT)

454

Składki do organizacji międzynarodowych

455

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

 

Paragraf ten obejmuje w szczególności wydatki na szkolenia centralne, powszechne, specjalistyczne oraz szkolenia prowadzone w ramach studium zarządzania strategicznego dla dyrektorów generalnych, szkolenia w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego urzędnika służby cywilnej, a także na szkolenia związane z organizacją służby przygotowawczej. Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

 

456

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

457

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

458

Pozostałe odsetki

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

 

Paragraf ten obejmuje między innymi odszkodowania Skarbu Państwa dla osób niesłusznie represjonowanych.

460

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

Paragraf ten obejmuje w szczególności:

 

– należności akademii medycznych i innych instytucji wyznaczonych do wydawania opinii,

 

– koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu,

 

– koszty egzekucji komorniczej,

 

– obserwacje szpitalne,

 

– koszty przewozu zwłok,

 

– sesje wyjazdowe sądu,

 

– koszty sprowadzania i przewozu oskarżonego, świadków i biegłych,

 

– opłaty za parkingi i holowanie zabezpieczonych pojazdów,

 

– doręczanie wezwań i innych pism,

 

– koszty kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych,

 

– ogłoszenia w prasie, radiu i telewizji.

471

Fundusz dyspozycyjny

 

Paragraf ten obejmuje wydatki dyspozycyjne, planowane wyłącznie na podstawie szczególnych przepisów.

481

Rezerwy

 

Paragraf ten nie obejmuje rezerw wymienionych w paragrafie 680.

491

Wydatki środka specjalnego na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa

 

Paragraf ten dotyczy wydatków, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535).

492

Dofinansowanie ze środka specjalnego procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem

 

Paragraf ten dotyczy wydatków, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055) oraz w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055).

495

Różnice kursowe

 

Paragraf ten nie występuje w planowaniu i ma zastosowanie w sprawozdaniach, o których mowa w przepisach o sprawozdawczości budżetowej, dysponentów części budżetowych, którym podlegają jednostki budżetowe mające siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

496

Stałe zaliczki do rozliczenia udzielone placówkom polskim za granicą

497

Nierozliczone środki budżetowe przekazane jednostkom budżetowym mającym siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na finansowanie wydatków

 

Paragraf ten nie występuje w planowaniu i ma zastosowanie w sprawozdaniach miesięcznych dysponentów części budżetowych, którym podlegają jednostki budżetowe mające siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy środków przekazanych placówkom w trybie § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1333), ujmowanych w sprawozdaniach miesięcznych, o których mowa w przepisach o sprawozdawczości budżetowej.

601

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

602

Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni

603

Wydatki na fundusz założycielski fundacji

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

607

Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych

608

Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych

609

Wydatki i dotacje inwestycyjne ze środków specjalnych

610

Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych

 

611

Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

612

Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych

613

Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek

614

Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek

Z wydatków na cele inwestycyjne wyodrębnione zostały zakupy. W paragrafach: 605, 607, 609, 611 i 613 ujmuje się wydatki na inwestycje, bez zakupów inwestycyjnych, które należy klasyfikować odpowiednio w paragrafach: 606, 608, 610, 612 i 614. Zakupy te odnoszą się do środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 45, poz. 391), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej ustawie.

621

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

623

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

626

Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

627

Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

628

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

Paragraf ten obejmuje środki przekazane przez jednostki wymienione w art. 5 pkt 4–11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, przyznane na podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in. środki na zadania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82, Nr 63, poz. 295 i Nr 127, poz. 596, z 1997 r. Nr 34, poz. 204 i Nr 145, poz. 972, z 1999 r. Nr 21, poz. 183, z 2000 r. Nr 44, poz. 500, Nr 46, poz. 532, Nr 55, poz. 655 i Nr 86, poz. 961, z 2001 r. Nr 41, poz. 466, Nr 73, poz. 765, Nr 83, poz. 896, Nr 86, poz. 949, Nr 89, poz. 975 i Nr 138, poz. 1548 oraz z 2002 r. Nr 21, poz. 203, Nr 46, poz. 427 i 429, Nr 150, poz. 1242 i Nr 231, poz. 1939).

629

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

Paragraf ten obejmuje środki przekazane przez jednostki wymienione w art. 5 pkt 4–11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, przyznane na podstawie odrębnych przepisów.

630

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

631

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

632

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

633

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

641

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

642

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

643

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

651

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

652

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

653

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa

 

661

Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

662

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

663

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

665

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

680

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

701

Rozliczenia z bankami

801

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

802

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

806

Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych

807

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

808

Odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych za granicą i odsetki od obligacji Brady'ego

810

Rozliczenia z tytułu transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności odsetkowych

811

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych

812

Odsetki od samorządowych pożyczek

813

Dyskonto od samorządowych papierów wartościowych

 

Załącznik 5. [KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW PRZYCHODÓW]

Załącznik nr 5

KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW PRZYCHODÓW

Klasyfikacja określona w tym załączniku dotyczy przychodów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594).

901

Przychody ze sprzedaży bonów skarbowych

911

Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym

916

Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych za granicą

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

941

Przychody z prywatyzacji pośredniej

942

Przychody z prywatyzacji bezpośredniej

943

Przychody z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa

944

Pozostałe przychody z prywatyzacji

951

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

953

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

956

Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

958

Przychody z tytułu wpływów od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych

959

Zwrot środków z rachunku walutowego, niezwiązanych z prywatyzacją

 

Załącznik 6. [KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW ROZCHODÓW]

Załącznik nr 6

KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW ROZCHODÓW

961

Wykup bonów skarbowych

971

Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym

976

Wykup obligacji skarbowych sprzedanych za granicą oraz obligacji Brady'ego

982

Wykup innych papierów wartościowych

985

Finansowanie reformy systemu ubezpieczeń społecznych

987

Wypłaty rekompensat z tytułu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent

988

Finansowanie innych zadań z wpływów z prywatyzacji

991

Udzielone pożyczki i kredyty

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

993

Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów

994

Lokaty

995

Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych

996

Rozchody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych

997

Rozliczenia z tytułu transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności kapitałowych

998

Udostępnienie kredytów pomiotom krajowym ze środków pożyczek i kredytów zagranicznych

999

Udziały w międzynarodowych organizacjach finansowych i związane z nimi darowizny na rzecz Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (IDA)

 

Załącznik 7. [SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO l ZEWNĘTRZNEGO]

Załącznik nr 7

SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO l ZEWNĘTRZNEGO

252

Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej

252001

Dotacja dla akademii wojskowych oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na uposażenia dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

252002

Dotacja dla akademii wojskowych oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

252003

Dotacja dla akademii wojskowych oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na nagrody jubileuszowe i odprawy wypłacane w związku ze zwolnieniem ze służby dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

252004

Dotacja dla akademii wojskowych oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na uposażenia dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

252005

Dotacja dla akademii wojskowych oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

252006

Dotacja dla akademii wojskowych oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na nagrody jubileuszowe i odprawy wypłacane w związku ze zwolnieniem ze służby dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

252007

Dotacja dla akademii wojskowych na uposażenie dla żołnierzy nadterminowych oraz dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na należności pieniężne dla strażaków w służbie kandydackiej, którzy podjęli służbę przed dniem 1 stycznia 1999 r.

252008

Dotacja dla akademii wojskowych na nagrody roczne dla żołnierzy nadterminowych, którzy podjęli służbę przed dniem 1 stycznia 1999 r.

252009

Dotacja dla akademii wojskowych na odprawy wypłacane w związku ze zwolnieniem ze służby dla żołnierzy nadterminowych, którzy podjęli służbę przed dniem 1 stycznia 1999 r.

252010

Dotacja dla akademii wojskowych na uposażenia dla żołnierzy nadterminowych oraz dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na należności pieniężne dla strażaków w służbie kandydackiej, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.

252011

Dotacja dla akademii wojskowych na nagrody roczne dla żołnierzy nadterminowych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.

252012

Dotacja dla akademii wojskowych na odprawy wypłacane w związku ze zwolnieniem ze służby dla żołnierzy nadterminowych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.

252013

Dotacja dla akademii wojskowych oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na wynagrodzenia dla pracowników

252014

Dotacja dla akademii wojskowych oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników

252015

Dotacja dla akademii wojskowych oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na rzecz żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy

252016

Dotacja dla akademii wojskowych na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na rzecz żołnierzy nadterminowych

252017

Dotacja dla akademii wojskowych oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na rzecz żołnierzy niezawodowych i funkcjonariuszy w służbie kandydackiej, z wyjątkiem żołnierzy nadterminowych oraz osób odbywających zastępcze formy służby wojskowej

252018

Dotacja dla akademii wojskowych oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na rzecz pracowników

252019

Dotacja dla akademii wojskowych oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na wydatki rzeczowe

 

252020

Dotacja dla akademii wojskowych oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na pomoc materialną dla studentów cywilnych

252021

Dotacja dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, niepodlegającym obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

252022

Dotacja dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

252023

Dotacja dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na równoważniki i ekwiwalenty pieniężne wypłacane funkcjonariuszom

253

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych

253001

Dotacja dla Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego na uposażenia funkcjonariuszy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

253002

Dotacja dla Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego na nagrody roczne dla funkcjonariuszy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

253003

Dotacja dla Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego na uposażenia funkcjonariuszy podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

253004

Dotacja dla Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego na nagrody roczne dla funkcjonariuszy podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

253005

Dotacja dla Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego na pozostałe należności dla funkcjonariuszy

253006

Dotacja dla Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na rzecz funkcjonariuszy

253007

Dotacja dla Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego na wydatki rzeczowe

262

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

262001

Dotacja na dofinansowanie zadań wynikających z Programu „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej"

262002

Dotacje dla stołówek szkolnych i akademickich

262003

Pozostałe dotacje przedmiotowe

302

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

302001

Uposażenia żołnierzy niezawodowych i funkcjonariuszy w służbie kandydackiej, z wyjątkiem żołnierzy nadterminowych

302002

Nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych i funkcjonariuszy w służbie kandydackiej, z wyjątkiem żołnierzy nadterminowych, oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w służbie kandydackiej

302003

Odprawy wypłacane żołnierzom przy zwolnieniu z zasadniczej służby wojskowej i wojskowego przeszkolenia studentów

302004

Należności pieniężne wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie misji specjalnych organizacji międzynarodowych i w ramach ONZ

302005

Należności pieniężne wypłacane funkcjonariuszom i żołnierzom skierowanym na przeszkolenie lub studiującym za granicą

302006

Równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze, wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

302007

Równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze, wypłacane pracownikom

302008

Ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

302009

Ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej zamiast roboczej, wypłacane pracownikom

302010

Równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego

302011

Równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego

302012

Równoważniki pieniężne wypłacane za remont lokalu mieszkalnego emerytom i rencistom

302013

Równoważniki pieniężne wypłacane za brak lokalu mieszkalnego emerytom i rencistom

302014

Ryczałt za pranie odzieży ochronnej roboczej i specjalnej wykonywane we własnym zakresie, ryczałty za czyszczenie i naprawę wyposażenia specjalnego, ryczałty za niewydane żołnierzom i pracownikom przysługujące im środki higieny osobistej

302015

Pomoc mieszkaniowa

302016

Dodatkowe należności pieniężne dla żołnierzy i pracowników przedstawicielstw wojskowych

302017

Gratyfikacje urlopowe dla żołnierzy oraz dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin

302018

Przejazdy raz w roku dla żołnierzy oraz funkcjonariuszy i ich rodzin

 

302019

Zasiłki na zagospodarowanie oraz zasiłki osiedleniowe i przeniesieniowe, z wyłączeniem nauczycieli objętych ustawą – Karta Nauczyciela

302020

Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe

302021

Jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią

302022

Pomoc dla sierot po zmarłych żołnierzach i funkcjonariuszach

302023

Pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy, w tym w szczególności: przejazdy do szkół oraz zwrot kwot pokrywających koszty nauki żołnierzy i funkcjonariuszy pobieranych przez instytucje spoza Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji organizujące naukę (szkolenie)

302024

Pozostałe należności pracowników, w tym odprawy pieniężne wypłacane z tytułu upadłości lub likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy

302025

Jednorazowe odszkodowania wypłacane żołnierzom zawodowym z tytułu skrócenia przez organ wojskowy okresu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej

302026

Należności pieniężne wypłacane funkcjonariuszom w służbie kandydackiej

303

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

303001

Wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych

303002

Wydatki i świadczenia wynikające z art. 204 i art. 214 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391)

303003

Inne wydatki na rzecz osób fizycznych

311

Świadczenia społeczne

311001

Emerytury

311002

Renty z tytułu niezdolności do pracy

311003

Renty rodzinne

311004

Renty z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

311005

Renty wypadkowe – refundowane przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

311006

Świadczenia rolne – refundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

311007

Dodatki rolne – refundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

311008

Dodatki dla sierot zupełnych

311009

Zasiłki i dodatki pielęgnacyjne wypłacane emerytom i rencistom

311010

Zasiłki rodzinne wypłacane przy emeryturze i rencie

311011

Dodatki kombatanckie i świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego

311012

Ryczałty energetyczne

311013

Świadczenia dla żołnierzy górników

311014

Świadczenia dla osób deportowanych

311015

Zasiłki pogrzebowe

311016

Wydatki z tytułu świadczeń społecznych przyznanych jedynym żywicielom rodzin

311017

Zasiłki rodzinne wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

311018

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

311019

Zasiłki wychowawcze wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

311020

Pozostałe świadczenia społeczne

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

401001

Wynagrodzenia dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania (bez wynagrodzeń służby cywilnej)

401003

Wynagrodzenia dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

401005

Celowy fundusz nagród dla pracowników w dziale – Obrona narodowa

401006

Nagrody uznaniowe pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

401007

Odprawy emerytalne i rentowe pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

401008

Nagrody jubileuszowe pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

401010

Nagrody uznaniowe pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania

401011

Odprawy emerytalne i rentowe pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania

401012

Nagrody jubileuszowe pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

402001

Wynagrodzenia służby cywilnej

402003

Nagrody uznaniowe członków korpusu służby cywilnej

402004

Odprawy emerytalne członków korpusu służby cywilnej

402005

Nagrody jubileuszowe członków korpusu służby cywilnej

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

404001

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania (bez służby cywilnej)

 

404002

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla członków korpusu służby cywilnej

404003

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

405001

Uposażenia dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

405002

Uposażenia dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

405003

Uposażenia dla żołnierzy nadterminowych, którzy podjęli służbę przed dniem 1 stycznia 1999 r.

405004

Uposażenia dla żołnierzy nadterminowych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.

405005

Nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

405006

Nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

405007

Nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy nadterminowych, którzy podjęli służbę przed dniem 1 stycznia 1999 r.

405008

Nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy nadterminowych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.

405009

Celowy fundusz nagród dla żołnierzy zawodowych

405010

Celowy fundusz zapomóg dla żołnierzy zawodowych

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

406001

Nagrody jubileuszowe wypłacane żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom, niepodlegającym obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

406002

Odprawy wypłacane żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom, niepodlegającym obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, w związku ze zwolnieniem ze służby

406003

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom, niepodlegającym obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, przy zwalnianiu ze służby

406004

Odprawy wypłacane w związku ze zwolnieniem ze służby nadterminowej

406005

Nagrody jubileuszowe wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, objętym ubezpieczeniem społecznym

406006

Odprawy wypłacane żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom, objętym ubezpieczeniem społecznym, w związku ze zwolnieniem ze służby

406007

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany przy zwolnieniu ze służby żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom, objętym ubezpieczeniem społecznym

406008

Pozostałe wydatki dotyczące funkcjonariuszy nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

406009

Pozostałe wydatki dotyczące funkcjonariuszy objętych ubezpieczeniem społecznym

406010

Dodatek terenowy i inne wynagrodzenia wypłacane funkcjonariuszom niepodlegającym obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

406011

Dodatek terenowy i inne wynagrodzenia wypłacane funkcjonariuszom podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

407

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

407001

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

407002

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

407003

Nagrody roczne dla żołnierzy nadterminowych, którzy podjęli służbę przed dniem 1 stycznia 1999 r.

407004

Nagrody roczne dla żołnierzy nadterminowych, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.

408

Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom, zwolnionym ze służby

408001

Świadczenia w zamian za zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

408002

Świadczenia w zamian za zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy objętych ubezpieczeniem społecznym

409

Honoraria

409001

Honoraria wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia

409002

Honoraria wypłacane pracownikom na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia

409003

Honoraria wypłacane innym osobom fizycznym na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia

 

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

411001

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania

411002

Składki na ubezpieczenia społeczne żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy

411003

Składki na ubezpieczenia społeczne żołnierzy służby nadterminowej

411004

Składki na ubezpieczenia społeczne żołnierzy niazawodowych i funkcjonariuszy w służbie kandydackiej

411005

Składki na ubezpieczenia społeczne osób odbywających zastępcze formy służby wojskowej

411006

Składki na ubezpieczenia społeczne na rzecz żołnierzy odbywających służbę w innych resortach

411007

Składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej

411008

Składki na ubezpieczenia społeczne z innych tytułów niż stosunek pracy lub służby

412

Składki na Fundusz Pracy

412001

Składki na Fundusz Pracy – pracownicy

412002

Składki na Fundusz Pracy – żołnierze zawodowi i funkcjonariusze

412003

Składki na Fundusz Pracy – członkowie służby cywilnej

412004

Składki na Fundusz Pracy funkcjonariuszy w służbie kandydackiej

412005

Składki na Fundusz Pracy z innych tytułów

421

Zakup materiałów i wyposażenia

421001

Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasa oraz literatura

421002

Materiały pędne i smary

421003

Opał (węgiel, koks, mazut, drewno)

421004

Przedmioty zaopatrzenia mundurowego

421005

Wyposażenie nieuznawane za środki trwałe

421006

Amunicja, materiały wybuchowe

421007

Materiały kwaterunkowe i przeciwpożarowe

421008

Materiały i wyposażenie łączności

421009

Materiały i wyposażenie informatyki

421010

Materiały i wyposażenie transportu

421011

Materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej

421012

Materiały i wyposażenie do konserwacji i naprawy umundurowania

421013

Wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna

421014

Materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów nieruchomości

421015

Materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku

421016

Pozostałe materiały

422

Zakup środków żywności

422001

Środki żywności

422002

Karma dla zwierząt

422003

Ryczałty pieniężne na wyżywienie psów służbowych

422004

Materiały pomocnicze

423

Zakup leków i materiałów medycznych

423001

Leki, środki opatrunkowe, opakowania do leków, materiały do analiz itp.

423002

Dopłata do leków dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

425

Zakup sprzętu i uzbrojenia

425001

Sprzęt łączności

425002

Sprzęt transportowy, pływający i taboru lotniczego

425003

Sprzęt uzbrojenia

425004

Sprzęt techniki specjalnej

425005

Sprzęt informatyczny

425006

Sprzęt medyczny

425007

Sprzęt kwaterunkowy, gospodarczy, przeciwpożarowy i biurowy

425008

Sprzęt działu mundurowego i żywnościowego

425009

Sprzęt kulturalno-oświatowy i szkoleniowo-sportowy

425010

Sprzęt remontowo-budowlany, warsztatowy i stacji paliw

425011

Zakup koni i psów służbowych

425012

Pozostały sprzęt

426

Zakup energii

426001

Energia elektryczna

426002

Energia cieplna

 

426003

Gaz

426004

Woda

426005

Inne

427

Zakup usług remontowych

427001

Usługi remontowe, konserwacja i naprawa uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego i techniki specjalnej

427002

Usługi remontowe, konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu

427003

Usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków (w tym także koszty zleconego opracowania dokumentacji technicznej oraz zleconego opracowania założeń projektowych dotyczących tych remontów)

427004

Konserwacja, remont i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych

427005

Konserwacja, remont i naprawa sprzętu informatycznego

427006

Konserwacja, remont i naprawa sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw

427007

Konserwacja, remont i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów

427008

Konserwacja, remont i naprawa sprzętu medycznego

428

Zakup usług zdrowotnych

428001

Wydatki z tytułu usług zleconych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przez wojskowe komisje lekarskie

428002

Zakup pozostałych usług zdrowotnych

429

Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

429001

Wydatki z tytułu świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące żołnierzy pełniących służbę zasadniczą, odbywających przeszkolenie wojskowe i ćwiczenia wojskowe, w czasie mobilizacji, kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w służbie kandydackiej

429002

Wydatki z tytułu świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, członków rodzin (kandydatów na żołnierzy zawodowych, żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, słuchaczy szkół podchorążych rezerwy, żołnierzy rezerwy w czasie mobilizacji i funkcjonariuszy w służbie kandydackiej) oraz osób wykonujących świadczenia osobiste

429003

Wydatki z tytułu świadczeń zdrowotnych dla innych osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

430

Zakup usług pozostałych

430001

Wydatki z tytułu utrzymania zapasów wojennych, wynikające z zadań mobilizacyjnych szpitali; dotyczy wyłącznie działu – Obrona narodowa

430002

Wydatki związane z kontaktami zagranicznymi

430003

Wydatki związane z finansowaniem implementacji międzynarodowych porozumień o kontroli zbrojeń

430004

Usługi dotyczące funkcjonowania przedstawicielstw (czynsze i kaucje za powierzchnie mieszkalne i biurowe, wydatki na naukę dzieci, telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe i inne usługi oraz wydatki okolicznościowe)

430005

Usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenia niewprowadzone do eksploatacji

430006

Wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne

430007

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe

430008

Usługi bankowe

430009

Usługi transportowe

430010

Opłaty za korzystanie z usług zbiorowego żywienia

430011

Usługi komunalne i mieszkaniowe

430012

Ekspertyzy, analizy, koszty badań osób zatrzymanych

430013

Tłumaczenia wykonywane przez podmioty gospodarcze, opłaty radiowo-telewizyjne, ogłoszenia prasowe

430014

Dzierżawa traktów, łączy, obwodów i otworów kanalizacyjnych oraz opłaty za zmianę miejsca doprowadzenia lub pracy traktów i łączy

430015

Montaż, instalacja, uruchomienie wyposażenia łącznościowego

430016

Usługi krawieckie, pralnicze oraz związane z utrzymaniem higieny osobistej

430017

Usługi w zakresie szkolenia

430018

Usługi weterynaryjne

430019

Usługi edukacyjne w zakresie oświaty oraz szkolnictwa wyższego

430021

Pozostałe usługi

 

441

Podróże służbowe krajowe

441001

Podróże służbowe krajowe żołnierzy i funkcjonariuszy

441002

Podróże służbowe krajowe pracowników

441003

Wykup uprawnień do przejazdów ulgowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników

441004

Przejazdy miejscowe

441005

Koszty dojazdu osób uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki

441006

Ryczałty pieniężne za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych

441007

Ryczałty pieniężne za używanie motocykli i motorowerów prywatnych do celów służbowych

441008

Ryczałt za eksploatację i konserwację pojazdów służbowych

442

Podróże służbowe zagraniczne

442001

Podróże służbowe zagraniczne żołnierzy i funkcjonariuszy

442002

Podróże służbowe zagraniczne pracowników oraz osób niebędących pracownikami

442003

Podróże służbowe zagraniczne żołnierzy i pracowników przedstawicielstw wojskowych

443

Różne opłaty i składki

443001

Składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń osobowych

443002

Składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych

443003

Wydatki na ubezpieczenia mieszkań i biur w przedstawicielstwach wojskowych

443004

Wykup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, wydatki z tytułu opłat za parkowanie pojazdów przetrzymywanych w celach dochodzeniowo-śledczych, przeglądy pojazdów oraz zakup tablic rejestracyjnych

443005

Udział w kosztach utrzymania budynków

443006

Inne opłaty i składki

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

444001

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników

444002

Odpisy na fundusz socjalny dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy oraz ich rodzin

444003

Odpisy na fundusz socjalny funkcjonariuszy

444004

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

450

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

450001

Podatek od środków transportowych

450002

Inne podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

451001

Roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa

451002

Inne

452

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

452001

Roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością jednostki samorządu terytorialnego

452002

Inne

454

Składki do organizacji międzynarodowych

454001

Składki do budżetów wojskowych NATO oraz agencji

454002

Udział w inwestycyjnym programie w dziedzinie bezpieczeństwa NATO – transfery zagraniczne

454003

Udział w inwestycyjnym programie w dziedzinie bezpieczeństwa NATO – wydatki ponoszone w kraju

454004

Udział w inwestycyjnym programie w dziedzinie bezpieczeństwa NATO – prefinansowanie zadań inwestycyjnych

454005

Składki do wspólnych budżetów jednostek wielonarodowych

454006

Składki do innych organizacji międzynarodowych

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

459001

Odszkodowania Skarbu Państwa dla osób niesłusznie represjonowanych

459002

Pozostałe kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

605001

Wykup gruntów i budowli pod inwestycje programu w dziedzinie bezpieczeństwa (w tym także koszty zleconego opracowania dokumentacji technicznej oraz zleconego opracowania założeń projektowych dotyczących tych inwestycji)

 

605002

Bazy lotnicze i lotniska (w tym także koszty zleconego opracowania dokumentacji technicznej oraz zleconego opracowania założeń projektowych dotyczących tych inwestycji)

605003

Stanowiska rakiet (w tym także koszty zleconego opracowania dokumentacji technicznej oraz zleconego opracowania założeń projektowych dotyczących tych inwestycji)

605004

Obiekty i urządzenia portowe (w tym także koszty zleconego opracowania dokumentacji technicznej oraz zleconego opracowania założeń projektowych dotyczących tych inwestycji)

605005

Obiekty fortyfikacyjne i schrony (w tym także koszty zleconego opracowania dokumentacji technicznej oraz zleconego opracowania założeń projektowych dotyczących tych inwestycji)

605006

Obiekty szkoleniowe (w tym także koszty zleconego opracowania dokumentacji technicznej oraz zleconego opracowania założeń projektowych dotyczących tych inwestycji)

605007

Obiekty sztabowe – administracyjne (w tym także koszty zleconego opracowania dokumentacji technicznej oraz zleconego opracowania założeń projektowych dotyczących tych inwestycji)

605008

Obiekty łączności i radiolokacyjne (w tym także koszty zleconego opracowania dokumentacji technicznej oraz zleconego opracowania założeń projektowych dotyczących tych inwestycji)

605009

Obiekty magazynowe (w tym także koszty zleconego opracowania dokumentacji technicznej oraz zleconego opracowania założeń projektowych dotyczących tych inwestycji)

605010

Obiekty socjalno-bytowe (w tym także koszty zleconego opracowania dokumentacji technicznej oraz zleconego opracowania założeń projektowych dotyczących tych inwestycji)

605011

Pozostałe budowle (w tym także koszty zleconego opracowania dokumentacji technicznej oraz zleconego opracowania założeń projektowych dotyczących tych inwestycji)

605012

Obiekty strażnic dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i Straży Granicznej (w tym także koszty zleconego opracowania założeń projektowych dotyczących tych inwestycji)

605013

Obiekty dla celów mieszkaniowych w jednostkach organizacyjnych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego (w tym także koszty zleconego opracowania dokumentacji technicznej oraz zleconego opracowania założeń projektowych dotyczących tych inwestycji)

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

606001

Systemy rakietowe

606002

Części zamienne do systemów rakietowych

606003

Pociski rakietowe (broń konwencjonalna)

606004

Części zamienne do pocisków rakietowych

606005

Samoloty

606006

Części zamienne do samolotów

606007

Sprzęt artyleryjski

606008

Części zamienne do sprzętu artyleryjskiego

606009

Pojazdy bojowe

606010

Części zamienne do pojazdów bojowych

606011

Sprzęt inżynieryjny oraz kolejowy dla celów wojskowych

606012

Części zamienne do sprzętu inżynieryjnego i kolejowego dla celów wojskowych

606013

Uzbrojenie i broń małokalibrowa

606014

Części zamienne do uzbrojenia i broni małokalibrowej

606015

Pojazdy transportowe i pojazdy o przeznaczeniu innym niż bojowe

606016

Części zamienne do pojazdów transportowych i pojazdów o przeznaczeniu innym niż bojowe

606017

Okręty i pomocnicze jednostki pływające

606018

Części zamienne do okrętów i pomocniczych jednostek pływających

606019

Sprzęt elektroniczny i łączności

606020

Części zamienne do sprzętu elektronicznego i łączności

606021

Pozostałe środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne – stosownie do odrębnych przepisów – nie są dokonywane jednorazowo

606022

Sprzęt medyczny oraz części zamienne do tego sprzętu

606023

Wydatki towarzyszące zakupom uzbrojenia i sprzętu (w dziale – Obrona narodowa)

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

622001

Dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na finansowanie inwestycji mieszkaniowych

622002

Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na finansowanie inwestycji budowlanych

622003

Dotacja dla akademii wojskowych oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na finansowanie inwestycji budowlanych

622004

Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na finansowanie inwestycji niebudowlanych

 

Paragrafy 252001 do 252020, 302010 do 302015, 406008 do 406011, 408001, 408002, 411006, 412004, 421008 do 421015, 427004 do 427008, 430015, 430017 do 430019, 441007, 443004, 605012 i 605013 nie występują w części Obrona narodowa.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 22 kwietnia 2003 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA