REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 229 poz. 2284

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 22 grudnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, poz. 634 i Nr 137, poz. 1307) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia – Klasyfikacja rozdziałów:

a) w dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział „70012 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa” otrzymuje brzmienie:

„70012 Agencja Nieruchomości Rolnych”,

b) tytuł działu „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” otrzymuje brzmienie:

„756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”,

c) w dziale „758 – Różne rozliczenia”:

– rozdział „75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin” otrzymuje brzmienie:

„75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”,

– skreśla się rozdział 75806 „Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw”,

– po rozdziale „75806 Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw” dodaje się rozdział 75807 w brzmieniu:

„75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”,

– po rozdziale „75824 Komitety wyborcze (wyborców)” dodaje się rozdziały 75831–75833 w brzmieniu:

„75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami):

a) w paragrafie „001 Podatek dochodowy od osób fizycznych” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„Paragraf ten obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.2)).”,

b) objaśnienia do paragrafu „003 Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje wpływy, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.3)), oraz wpływy z ryczałtów określonych w art. 28, 29, 30 i 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.”,

c) po paragrafie „003 Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych” dodaje się paragraf 004 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„004 Podatek dochodowy od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych

Paragraf ten obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.”,

d) po paragrafie „014 Podatek od towarów i usług” dodaje się paragraf 015 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„015 Podatek dochodowy w wysokości 19 % pobierany od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Paragraf ten obejmuje wpływy z podatku dochodowego pobieranego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.”,

e) po paragrafie „085 Wpłaty zakładów pracy na PFRON” dodaje się paragraf 086 w brzmieniu:

„086 Wpływy rekompensujące kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych”,

f) skreśla się objaśnienia do paragrafu „151 Różnice kursowe”,

g) po paragrafie „273 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach” dodaje się paragrafy 275–279 w brzmieniu:

„275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

277 Środki na uzupełnienie dochodów województw

278 Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 26 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

279 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 26 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.”,

h) paragraf „293 Wpływy z wpłat gmin do budżetu państwa” otrzymuje brzmienie:

„293 Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa”,

i) skreśla się objaśnienia do paragrafu „294 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie”,

j) objaśnienia do paragrafu „295 Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje w szczególności wpływy, o których mowa w art. 13 ust. 3, 3a i 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.4)).”,

k) po paragrafie „609 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” dodaje się paragraf 615 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„615 Wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Paragraf ten obejmuje wpływy, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji”;

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami):

a) grupa paragrafów „Dotacje i subwencje” otrzymuje brzmienie:

„Dotacje i subwencje

201 do 203, 211 do 213,

 

221 do 223, 231 do 233,

 

237 do 239, 241 do 247,

 

251 do 259, 262 , 263,

 

265, 266, 270, 271, 273

 

do 279, 281 do 285, 290

 

do 299”,

b) grupa paragrafów „Wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie:

„Wydatki majątkowe

601 do 603, 605 do 615,

 

621 do 623, 626 do 629,

 

630 do 633, 641 do 643,

 

651 do 653, 661 do 663,

 

665 i 680”,

c) po paragrafie „274 Pomoc zagraniczna” dodaje się paragrafy 275–279 w brzmieniu:

„275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

277 Środki na uzupełnienie dochodów województw

278 Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 26 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

279 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 26 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.”,

d) paragraf „293 Wpłaty gmin do budżetu państwa” otrzymuje brzmienie:

„293 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa”,

e) po paragrafie „293 Wpłaty gmin do budżetu państwa” dodaje się paragraf 294 w brzmieniu:

„294 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie”,

f) objaśnienia do paragrafu „295 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje w szczególności wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3, 3a i 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.”,

g) objaśnienia do paragrafu „429 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje świadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 197 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.5)).”,

h) skreśla się objaśnienia do paragrafu „495 Różnice kursowe”,

i) po paragrafie „614 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek” dodaje się paragraf 615 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„615 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-31
  • Data wejścia w życie: 2004-01-01
  • Data obowiązywania: 2004-01-01
  • Dokument traci ważność: 2004-12-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA