reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 6 maja 2003 r.

w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

Na podstawie art. 91 § 8 w związku z art. 136 § 1 i art. 142 § 3a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
§ 2.
Ustala się stawki podstawowe wynagrodzenia zasadniczego osób wymienionych w § 1, przy zastosowaniu następujących wielokrotności kwoty bazowej, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, zwanej dalej „kwotą bazową".

Lp.

Stanowisko

Wielokrotność kwoty bazowej

1

Sędzia sądu apelacyjnego

4,4

2

Sędzia sądu okręgowego

3,6

3

Sędzia sądu rejonowego

3,1

4

Asesor sądowy

2,0

5

Aplikant sądowy:

 

 

– w pierwszym roku pracy

0,9

 

– w drugim i następnym roku pracy

1,0

 

§ 3.
Ustala się stawki dodatku funkcyjnego stanowiące następujący procent kwoty bazowej:

Stawka

Procent kwoty bazowej

1

30%–60%

2

35%–65%

3

40%–70%

4

45%–75%

5

50%–80%

6

60%–100%

7

70%–150%

8

80%–200%

 

§ 4.
Tabelę stanowisk i stawek dodatku funkcyjnego zawiera załącznik do rozporządzenia.
§ 5.
Dodatek funkcyjny przysługuje osobie wymienionej w § 1, którą powołano do pełnienia funkcji określonych w tabeli, o której mowa w § 4, lub której powierzono pełnienie takich funkcji – w okresie ich pełnienia.
§ 6.
Sędziemu pełniącemu funkcję rzecznika dyscyplinarnego przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 150% kwoty bazowej.
§ 7.
1. Sędziemu pełniącemu funkcję konsultanta asesora sądowego przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 30% kwoty bazowej za każdy miesiąc pełnienia funkcji.

2. Sędziemu pełniącemu funkcję konsultanta kilku asesorów przysługuje dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust 1, powiększony o 25% dodatku za każdego kolejnego asesora, nie więcej niż o 100%.

§ 8.
1. Sędziemu sprawującemu funkcję patrona co najmniej nad jednym aplikantem sądowym lub prokuratorskim etatowym, trzema aplikantami sądowymi lub prokuratorskimi pozaetatowymi jednocześnie albo jednym aplikantem referendarskim przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 15% kwoty bazowej za każdy miesiąc sprawowania tej funkcji.

2. Jeżeli sędzia sprawuje funkcję patrona przez okres krótszy niż miesiąc, dodatek funkcyjny ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

3. Przerwy w sprawowaniu funkcji patrona z powodu nieobecności patrona lub aplikanta, trwające do tygodnia, nie powodują utraty prawa do dodatku funkcyjnego.

§ 9.
Sędziemu delegowanemu do pełnienia czynności w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa oraz w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przysługuje w okresie delegacji wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny, określony w niniejszym rozporządzeniu.
§ 10.
W razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych przysługuje jeden, wyższy dodatek.
§ 11.
Kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego zaokrągla się do 10 groszy w górę.
§ 12.
Osoba powołana na stanowisko sędziego otrzymuje wynagrodzenie określone w niniejszym rozporządzeniu z dniem objęcia stanowiska.
§ 13.
Rozporządzenie ma zastosowanie do ustalania wynagrodzenia zasadniczego aplikantów sądowych od dnia 1 stycznia 2003 r.
§ 14.
Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych i asesorów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów (Dz. U. Nr 58, poz. 529).
§ 15.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052.

Załącznik 1. [TABELA STANOWISK l STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 6 maja 2003 r. (poz. 761)

TABELA STANOWISK l STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.

Stanowisko

Stawka dodatku funkcyjnego

1

sędzia pełniący obowiązki podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

8

2

prezes sądu apelacyjnego,

 

 

prezes sądu okręgowego,

 

 

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości

8

3

wiceprezes sądu apelacyjnego,

 

 

wiceprezes sądu okręgowego,

 

 

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości

7

4

przewodniczący wydziału w sądzie apelacyjnym,

 

 

kierownik ośrodka zamiejscowego,

 

 

przewodniczący wydziału w sądzie okręgowym,

 

 

prezes sądu rejonowego,

 

 

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości

6

5

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości,

 

 

wizytator w sądzie apelacyjnym,

 

 

wizytator w sądzie okręgowym,

 

 

sędzia delegowany do pełnienia czynności w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa,

 

 

sędzia delegowany do pełnienia czynności w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

5

6

wiceprezes sądu rejonowego,

 

 

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości,

 

 

zastępca rzecznika dyscyplinarnego

4

7

kierownik sekcji w sądzie apelacyjnym,

 

 

kierownik sekcji w sądzie okręgowym,

 

 

kierownik szkolenia,

 

 

rzecznik prasowy

3

8

przewodniczący wydziału w sądzie rejonowym

2

9

kierownik sekcji w sądzie rejonowym,

 

 

sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich i zakłady leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi

1

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 28 maja 2003 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Górny

Radca prawny współpracujący z kancelarią prawną LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama