| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 maja 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz. U. Nr 113, poz. 1210 oraz z 2002 r. Nr 32, poz. 308) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wzór rejestru transakcji, której wartość przekracza 15 000 euro przeprowadzanej również w drodze więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są ze sobą powiązane, a także transakcji, której okoliczności wskazują, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na jej wartość i charakter,”;

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Strukturę zapisu elektronicznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

3) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku przekazywania danych drogą teletransmisji lub przy użyciu elektronicznych nośników informacji wymagane jest zachowanie struktury przekazywanych plików w formacie tekstowym lub rozszerzalnego języka znaczników (XML), z wyłączeniem zmian struktury plików dokonanych w wyniku kodowania lub zastosowania podpisu elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).”;

4) w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dane przekazywane w formie elektronicznej są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, osoby, o której mowa w ust. 1.”;

5) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do przekazywania danych za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy.”;

6) w § 12 wyrazy „30 czerwca 2004 r.” zastępuje się wyrazami „30 grudnia 2003 r.”;

7) załączniki nr 1–5 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 63. poz. 641, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 32, poz. 299, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1204, Nr 169, poz. 1385 i Nr 180, poz. 1500 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 597.

Załącznik 1. [WZÓR KARTY TRANSAKCJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 maja 2003 r. (poz. 935)

Załącznik nr 1

WZÓR KARTY TRANSAKCJI

A. Karta transakcji składa się z 45 pól ponumerowanych, które zostały zamieszczone na następnej stronie.

B.&nbs p;Pola karty transakcji wypełnia się dużymi literami, wyraźnym pismem drukowanym lub maszynowym, rozpoczynając od lewej strony. Jedna komórka oznacza jeden znak (litera, cyfra, znak interpunkcyjny).

W razie popełnienia błędu przy wypełnianiu karty należy przekreślić niewłaściwy ciąg znaków i wpisać prawidłowe dane w kolejnych komórkach odpowiedniego pola.

W przypadku braku danych lub w przypadku niewystępowania danych odpowiednie pola należy pozostawić niewypełnione. Jeżeli uwagi do formularza nie mieszczą się w przewidzianym w formularzu polu, należy dołączyć je na osobnych kartkach, dopisując w polu Uwagi: „uwagi w załączeniu”.

C. Wszelkie daty mają strukturę;

rrrrmmdd (rok – 4 cyfry; miesiąc – 2 cyfry; dzień – 2 cyfry).

D. Numeracja pól karty transakcji odpowiada numeracji pól rekordu transakcji (załącznik nr 2). Opis pól rekordu transakcji stosuje się również do pól karty transakcji. Opis pól rekordu transakcji zawiera załącznik nr 2.

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »