reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 30 lipca 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Na podstawie art. 23 ust. 2 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67. poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 września 2002 r. w sprawie ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 163, poz. 1346) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ewidencję prowadzi się w formie księgi ewidencyjnej, zawierającej ponumerowane karty, przesznurowane i opieczętowane przez przedsiębiorcę.

2. Księga ewidencyjna może być prowadzona z wykorzystaniem elektronicznych metod przetwarzania informacji, pod warunkiem stosowania rozwiązań systemowych umożliwiających rejestrację i przechowywanie wszystkich operacji wraz z kopią zapasową oraz pozwalających na ich weryfikację na podstawie dokumentów przechowywanych przez przedsiębiorcę.”;

2) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ewidencję prowadzi się odrębnie dla każdego rodzaju broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w sposób pozwalający na ich identyfikację ze względu na nazwę, markę, kaliber, serię i numer fabryczny oraz rok produkcji.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Ewidencję materiałów wybuchowych prowadzi się odrębnie dla każdego rodzaju oraz typu. w sposób pozwalający na ich identyfikację, w szczególności ze względu na nazwę, rodzaj oraz markę.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Dokumentację związaną z ewidencją przechowuje się w siedzibie przedsiębiorcy przez okres co najmniej 10 lat od ostatniego zapisu, o ile odrębne przepisy nie przewidują dłuższego okresu przechowywania.”;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumentację związaną z ewidencją prowadzi się dla każdego realizowanego procesu wytwórczego.”;

5) w § 9:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nazwę handlową, indeks, symbol oraz inne oznaczenia identyfikujące ewidencjonowany materiał, zgodnie z § 4 ust. 1 lub 1a;”,

b) uchyla się ust. 3;

6) w § 10:

a) w ust. 1:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zużyte w procesie wytwarzania surowce i półprodukty zakwalifikowane jako:

a) materiały wybuchowe lub

b) istotne elementy broni lub amunicji albo komponenty, elementy wyposażenia, składniki lub akcesoria wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wymienione w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145. poz. 1625);”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) nazwę handlową, indeks, symbol oraz inne oznaczenia identyfikujące wytworzony materiał, zgodnie z § 4 ust. 1 lub 1a;”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nazwę handlową, indeks, symbol oraz inne oznaczenia identyfikujące ewidencjonowany materiał, zgodnie z § 4 ust. 1 lub 1a;”,

c) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nazwę handlową, indeks, symbol oraz inne oznaczenia identyfikujące zużyty materiał, zgodnie z § 4 ust. 1 lub 1a;”;

7) w § 11 uchyla się ust. 3;

8) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: „Sposób prowadzenia ewidencji materiałów przeznaczonych do obrotu oraz ewidencji transakcji tymi materiałami”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ewidencję materiałów przeznaczonych do obrotu oraz ewidencję transakcji tymi materiałami prowadzi się w sposób zapewniający bieżącą kontrolę stanu posiadania przez przedsiębiorcę materiałów przeznaczonych do obrotu oraz pełną rejestrację obrotu i dokonanych transakcji.”;

10) w § 13:

a) w ust. 1:

– zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Księga ewidencyjna materiałów przeznaczonych do obrotu oraz księga transakcji tymi materiałami zawiera:”,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nazwę handlową, indeks, symbol oraz inne oznaczenia identyfikujące ewidencjonowany materiał, zgodnie z § 4 ust. 1 lub 1a;”,

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) ilość przyjętego materiału lub, w przypadku obrotu jednostkowego wyrobami posiadającymi indywidualny numer, zapis identyfikujący ten wyrób;”,

– pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) ilość wydanego materiału lub, w przypadku obrotu jednostkowego wyrobami posiadającymi indywidualny numer, zapis identyfikujący ten wyrób;”,

b) uchyla się ust. 3;

11) w § 14:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nazwę handlową, indeks, symbol oraz inne oznaczenia identyfikujące ewidencjonowany materiał, zgodnie z § 4 ust. 1 lub 1a;”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nazwę handlową, indeks, symbol oraz inne oznaczenia identyfikujące ewidencjonowany materiał, zgodnie z § 4 ust. 1 lub 1a;”,

c) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nazwę handlową, indeks, symbol oraz inne oznaczenia identyfikujące ewidencjonowany materiał, zgodnie z § 4 ust. 1 lub 1a;”;

12) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Przedsiębiorca wykonujący łącznie działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami może prowadzić połączoną dokumentację związaną z prowadzeniem ewidencji materiałów wytworzonych albo przeznaczonych do obrotu oraz ewidencji transakcji tymi materiałami.”;

13) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: „Sposób prowadzenia ewidencji transakcji technologią”;

14) uchyla się § 16 i 17;

15) w § 18 uchyla się ust. 3;

16) uchyla się załączniki nr 1–6 do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Karpowicz

Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama