REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 232 poz. 2328

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 30 grudnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie (Dz. U. Nr 241, poz. 2082) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) po pozycji 104 w kolumnie „Wyszczególnienie” dodaje się wyrazy: „Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub stosowane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane:”, a pozycja 105 otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

 

Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub stosowane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane:

105

1211 10 00 0

– Korzenie lukrecji

 

b) po pozycji 105 dodaje się pozycje 105a–105d w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

105a

1211 20 00 0

– Korzenie żeńszenia

105b

1211 30 00 0

– Liście krzewu kokainowego

105c

1211 40 00 0

– Słoma makowa

105d

*1211 90

– Pozostałe9

 

c) w objaśnieniach do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod PCN dodaje się objaśnienie nr 9 w brzmieniu:

9 dotyczy tylko fasoli tonkińskiej, lebiodki pospolitej (Origanum vulgare) (gałązek, łodyżek i liści) oraz szałwi (Salvia officinalis} (liści i kwiatów)”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) pozycja 37 otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

37

*1211 90 97 0

– – Pozostałe28

 

b) pozycje 50 i 51 otrzymują brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

50

ex 1512

Olej słonecznikowy, z krokosza balwierskiego i bawełniany oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – z wyłączeniem PCN 1512 11 10 0, 1512 19 10 0, 1512 19 90 8, 1512 19 90 9, 1512 21 10 0 i 1512 29 10 0

51

ex 1513

Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, olej babassu oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – z wyłączeniem PCN 1513 11 10 0, 1513 19 30 0, 1513 21 10 0 i 1513 29
30 0

 

c) po pozycji 72 dodaje się pozycję 72a w brzmieniu:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

72a

1901 90 99 9

– – – – Pozostałe

 

d) pozycja 155 otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

155

*2901 10 00 0

– Nasycone29

 

e) pozycja 184 otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

184

*2914 70 00 0

– Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne30

 

f) pozycja 218 otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

218

ex 2930

Organiczne związku siarki – z wyłączeniem PCN 2930 10 00 0, 2930 30 00 0, 2930 90 13 0 i 2930 90 16 0

 

g) pozycja 264 otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

264

*3913 90 00 0

– Pozostałe31

 

h) w objaśnieniach do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod PCN dodaje się objaśnienia nr 28–31 w brzmieniu:

28 nie dot. lebiodki pospolitej (Origanum vulgare) (gałązek, łodyżek i liści) oraz szałwi (Salvia officinalis) (liści i kwiatów)

29 dot. tylko węglowodorów alifatycznych do innych celów niż do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania

30 nie dot. 4-tert-Butylo-2,6-dimetylo-3,5-dinitroacetofenonu (piżma ketonowego)

31 nie dot. pochodnych chemicznych kauczuku naturalnego, amylopektyny i amylozy”;

3) uchyla się załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) pozycja 13 otrzymuje brzmienie:

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

13

1513 21 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

b) uchyla się pozycję 14.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz.1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 84, poz. 774, Nr 96, poz. 874, Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 199, poz. 1934 i Nr 229, poz. 2271).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-31
  • Data wejścia w życie: 2004-01-01
  • Data obowiązywania: 2004-01-01
  • Dokument traci ważność: 2004-05-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA