REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 232 poz. 2336

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 30 grudnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Instytut Maszyn Spożywczych” w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Instytut Maszyn Spożywczych” w Warszawie (Dz. U. Nr 233, poz. 1959 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1657) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Termin zakończenia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 31 marca 2004 r.”;

2) w § 2 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Zobowiązania jednostki będą regulowane:

1) ze środków na likwidację będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz ze środków uzyskanych w wyniku zbycia jej mienia dokonanego za zgodą tego ministra;

2) w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2004 r. wyłącznie ze środków uzyskanych w wyniku zbycia jej mienia.

3. Niezaspokojone zobowiązania likwidowanej jednostki obciążają Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Od dnia otwarcia likwidacji do dnia zakończenia likwidacji jednostką zarządza wyznaczony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa likwidator, działający na podstawie umowy zawartej z tym ministrem.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Likwidator przedstawi ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, do zatwierdzenia, harmonogram likwidacji wraz z planem finansowym likwidacji, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zagospodarowania mienia likwidowanej jednostki, w terminie 45 dni od daty ostatniego ogłoszenia w prasie o otwarciu likwidacji jednostki.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. D. Oleszczuk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-31
  • Data wejścia w życie: 2003-12-31
  • Data obowiązywania: 2003-12-31
  • Dokument traci ważność: 2007-08-10

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA