| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 lutego 2004 r.

w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

Na podstawie art. 26a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w art. 26a ust. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych;

2) zasady wynagradzania prezesa izby, zastępcy prezesa izby, etatowych członków kolegium izby i pozostałych pracowników regionalnych izb obrachunkowych, zwanych dalej „izbami”;

3) wymagane kwalifikacje w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej;

4) zasady ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izby.

2. Do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi stosuje się przepisy w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „najniższym wynagrodzeniu zasadniczym”, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabeli, o której mowa w § 4 pkt 1.
§ 3.
Ustala się wielokrotności kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla prezesa, zastępcy prezesa i etatowych członków kolegium izby, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 4.
Dla pracowników izb, niewymienionych w § 1 ust. 2 oraz § 3, ustala się:

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) tabelę procentowych stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3) tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Przeszeregowania pracownika w ramach wynagrodzenia przewidzianego dla danego stanowiska oraz awansowania pracownika na stanowisko wyższe od zajmowanego dokonuje prezes izby.

2. Prezes izby może w uzasadnionych wypadkach skrócić pracownikowi wymagany okres pracy na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy regulujące wymagania kwalifikacyjne pracowników.

§ 6.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem wydziałem przysługuje dodatek funkcyjny. Dodatek ten przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem wydziałem, dla których w załączniku nr 3 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku, przewidzianą dla danego stanowiska, obniża się o jedną stawkę.
§ 7.
1. Pracownikom izby, z wyłączeniem osób zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, może być przyznany, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, dodatek służbowy w wysokości do 40 % łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Wysokość dodatku służbowego uzależnia się od charakteru, złożoności i efektów pracy.

2. W zależności od złożoności wykonywanych czynności kontrolnych oraz indywidualnych efektów pracy dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższony do 60 %.

§ 8.
1. Inspektorom do spraw kontroli gospodarki finansowej, zwanym dalej „inspektorami kontroli”, przysługuje miesięczny dodatek kontrolerski w wysokości 30 % łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

2. W zależności od złożoności wykonywanych czynności kontrolnych oraz indywidualnych efektów pracy dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższony do 50 %.

§ 9.
1. Miesięczna wysokość ryczałtu dla pozaetatowych członków kolegium izby wynosi do 75 % miesięcznego maksymalnego zasadniczego wynagrodzenia etatowego członka kolegium.

2. Do diet i innych należności z tytułu podróży służbowych pozaetatowych członków kolegium izby stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 10.
Pracownicy, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu wejścia w życie rozporządzenia, mogą być nadal zatrudniani na tych stanowiskach.
§ 11.
Tracą moc:

1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych (Dz. U. Nr 94, poz. 464, z późn. zm.1));

2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży nieetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych (Dz. U. Nr 94, poz. 465).

§ 12.
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 pkt 2, oraz ryczałt, diety i zwrot kosztów, o których mowa w § 1 pkt 4, w wysokości i na zasadach oraz z zastosowaniem wielokrotności kwoty bazowej określonych w rozporządzeniu przysługują od dnia 1 stycznia 2004 r.

2. Zasady wynagradzania, o których mowa w § 1 ust. 2, do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.

§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 44, poz. 228, z 1998 r. Nr 54, poz. 348, z 1999 r. Nr 51, poz. 520, z 2000 r. Nr 38, poz. 424, z 2001 r. Nr 37, poz. 431 oraz z 2003 r. Nr 34, poz. 281.

Załącznik 1. [TABELA WIELOKROTNOŚCI KWOTY BAZOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 2004 r. (poz. 264)

Załącznik nr 1

TABELA WIELOKROTNOŚCI KWOTY BAZOWEJ

Lp.

Stanowisko

Wynagrodzenie zasadnicze

Dodatek funkcyjny

1

Prezes izby

2,9–4,0

0,7–0,9

2

Zastępca prezesa

2,3–3,4

0,5–0,8

3

Etatowy członek kolegium

1,7–2,8

 

Załącznik 2. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik nr 2

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

l

760–

900

II

770–

940

III

780–

990

IV

790–

1 040

V

800–

1 100

VI

810–

1 170

VII

820–

1 250

VIII

830–

1 330

IX

850–

1 420

X

870–

1 510

XI

900–

1 610

XII

930–

1 710

XIII

960–

1 830

XIV

1 000–

1 980

XV

1 040–

2 140

XVI

1 080–

2 300

XVII

1 120–

2 460

XVIII

1 160–

2 680

Załącznik 3. [TABELA PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 3

TABELA PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego

1

do 35

2

do 50

3

do 65

4

do 80

5

do 95

6

do 110

7

do 125

Załącznik 4. [TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW]

Załącznik nr 4

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego

Wykształcenie

Liczba lat pracy

1

Naczelnik wydziału

XV–XVIII

do 7

wyższe

4

2

Kierownik biura, zastępca naczelnika wydziału

XV–XVII

do 7

wyższe

4

3

Zastępca kierownika biura

XV–XVI

do 6

wyższe

4

4

Radca prawny

XV–XVII

do 7

według odrębnych przepisów

5

Główny księgowy

XV–XVI

do 6

według odrębnych przepisów

6

Główny inspektor kontroli

XV–XVI

do 6

wyższe

6

7

Radca komisji orzekającej

XII–XV

do 5

według odrębnych przepisów

8

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

XII–XIV

według odrębnych przepisów

9

Starszy inspektor kontroli

XIII–XV

do 5

wyższe

4

10

Starszy informatyk, starszy specjalista

XIII–XV

wyższe

4

11

Inspektor kontroli, informatyk, specjalista

XII–XIV

wyższe

3

 

średnie

6

12

Młodszy inspektor kontroli

XI–XII

wyższe

 

średnie

2

13

Starszy księgowy

X–XII

średnie

2

14

Księgowy, starszy referent

IX–XI

średnie

1

15

Referent

VII–IX

średnie

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Pasierbek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »