| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Właściwość miejscową organów celnych do prowadzenia postępowania w sprawach celnych określa załącznik do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 2.
§ 2.
Właściwość miejscową organów celnych ustala się w sprawach dotyczących:

1) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towaru – według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

2) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej – według lokalizacji miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, lub ze względu na urząd celny (lub urzędy celne), w którym towary obejmowane będą procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej;

3) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego – według proponowanej lokalizacji składu celnego lub miejsca, w którym zostaną złożone towary objęte procedurą składu celnego;

4) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury składu celnego – według lokalizacji składu celnego, w którym towary mają być objęte procedurą składu celnego;

5) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 343 z 12.12.2003), zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym”, o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego – według miejsca, w którym mogą być prowadzone lub przechowywane księgi handlowe, lub miejsca, gdzie będzie dokonywany proces uszlachetniania;

6) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego, o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrolą celną – według miejsca, w którym będą prowadzone lub przechowywane księgi handlowe, lub miejsca, gdzie będzie dokonywany proces przetwarzania;

7) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego, o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej – według miejsca, w którym towar będzie wykorzystywany;

8) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 i ust. 3 lit. d tiret pierwsze Rozporządzenia Wykonawczego, o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego – według siedziby organu celnego właściwego dla procedury wywozu;

9) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na zniszczenie towaru – według miejsca, gdzie planowane jest zniszczenie towaru;

10) wyrażenia zgody na zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa – według siedziby organu celnego, w dyspozycji którego znajduje się towar;

11) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego – według siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy albo ze względu na miejsce objęcia towarów procedurą celną;

12) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności – według siedziby organu celnego, który zaksięgował należności, albo organu celnego, w którym będą zaksięgowane należności;

13) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania procedury księgowego rozróżniania – według miejsca wytwarzania produktów;

14) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na rozładowanie lub przeładowanie towarów ze środka transportu, na którym się znajdują – według miejsca, gdzie znajduje się środek transportu;

15) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uprzywilejowane traktowanie taryfowe towarów albo na stosowanie preferencyjnych środków taryfowych wobec towarów, ze względu na ich przeznaczenie – według miejsca, w którym znajduje się główna księgowość wnioskodawcy i gdzie realizowana jest przynajmniej część czynności, które mają być objęte pozwoleniem lub towary osiągają swoje przeznaczenie;

16) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczone obliczenie niektórych elementów wliczanych bądź niewliczanych do wartości celnej towarów, o którym mowa w art. 156 a Rozporządzenia Wykonawczego – według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

17) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej lub zwolnienie ze składania gwarancji w tranzycie wspólnotowym/wspólnym – według siedziby wnioskodawcy;

18) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie specjalnych list towarowych – według siedziby wnioskodawcy;

19) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku przewozu wyznaczoną trasą – według siedziby wnioskodawcy;

20) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu wspólnotowego/wspólnego – według miejsca, w którym następuje objęcie towarów procedurą tranzytu;

21) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu procedury tranzytu wspólnotowego/wspólnego – według miejsca zakończenia procedury tranzytu;

22) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych właściwych dla przewozu towarów transportem lotniczym we wspólnotowej/wspólnej procedurze tranzytu – według siedziby wnioskodawcy;

23) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu procedury TIR – według miejsca zakończenia procedury TIR ;

24) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów przez upoważnionego nadawcę – według siedziby wnioskodawcy;

25) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu w transporcie kolejowym – według miejsca, w którym następuje objęcie towarów procedurą tranzytu;

26) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu procedury tranzytu w transporcie kolejowym – według miejsca zakończenia procedury tranzytu;

27) złożenia wniosku o wystawienie świadectwa informacyjnego INF 4, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1207/2001 z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie procedur ułatwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR 1, sporządzanie deklaracji na fakturze i formularzy EUR 2 i wydawanie zezwoleń niektórym upoważnionym eksporterom w ramach przepisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych między Wspólnotą Europejską i niektórymi krajami, oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 3351/83 (Dz. Urz. L 165) – według siedziby wnioskodawcy.

§ 3.
Postępowania w sprawach wszczętych i niezakończonych przez organy celne, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przejmują organy celne właściwe w tych sprawach po dniu wejścia w życie rozporządzenia, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.
§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 43, poz. 391 i Nr 194, poz. 1631 oraz z 2003 r. Nr 134, poz. 1255 i Nr 184, poz. 1799).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1)Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 kwietnia 2004 r. (poz. 911)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »