reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 16 czerwca 2004 r.

w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dokumentach z wyborów, należy przez to rozumieć:

1) spisy wyborców;

2) karty do głosowania (wykorzystane i niewykorzystane);

3) postanowienia dotyczące zawiadomień partii politycznych o zamiarze zgłaszania kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz powołania pełnomocników, a także dotyczące przyjęcia zawiadomień o utworzeniu koalicyjnych komitetów wyborczych i zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców;

4) protokoły rejestracji okręgowych list kandydatów na posłów (wraz ze zgłoszeniami list do rejestracji i dokumentami dołączonymi do zgłoszeń) oraz wezwania w sprawie usunięcia wad zgłoszenia list okręgowych do rejestracji;

5) postanowienia o odmowie rejestracji listy okręgowej kandydatów na posłów, skreśleniu z zarejestrowanej listy nazwiska kandydata albo o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów wraz z dokumentami będącymi podstawą do podjęcia tych postanowień;

6) obwieszczenia o zarejestrowanych listach okręgowych;

7) dokumenty dotyczące losowania numerów list;

8) protokoły głosowania w obwodzie;

9) protokoły wyników głosowania w rejonie;

10) protokoły wyników głosowania w okręgu wyborczym;

11) protokół wyników głosowania w skali kraju wraz z zestawieniem, o którym mowa w art. 126 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego;

12) protokół wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wraz z zestawieniem, o którym mowa w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego;

13) obwieszczenie o wynikach głosowania i wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego;

14) protokoły posiedzeń, uchwały, urzędowe obwieszczenia, komunikaty i inne dokumenty komisji wyborczych;

15) sprawozdania finansowe komitetów wyborczych, ekspertyzy, opinie i raporty biegłych rewidentów oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, z wyłączeniem dokumentów dołączonych do sprawozdań finansowych.

§ 2.
1. Obwodowe komisje wyborcze po wykonaniu swoich zadań przekazują dokumenty z głosowania, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 8 i 14, jako depozyt, odpowiednio wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta), konsulowi lub kapitanowi polskiego statku morskiego.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są udostępniane Sądowi Najwyższemu w związku z postępowaniami w sprawach protestów wyborczych oraz na żądanie sądów, prokuratury lub policji, prowadzących postępowanie karne.

§ 3.
1. Po upływie 30 dni od podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały w sprawach nieważności wyborów lub nieważności wyboru posła do Parlamentu Europejskiego dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1, i drugie egzemplarze spisów wyborców, z wyłączeniem dokumentów stanowiących dowody w toczących się postępowaniach karnych oraz dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 8 i 14, podlegają zniszczeniu.

2. Zniszczenia dokumentów dokonuje dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sposób uzgodniony z dyrektorem właściwego archiwum państwowego.

3. Dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 8 i 14, są przekazywane dyrektorowi właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

§ 4.
1. Dokumenty z wyborów znajdujące się w okręgowych i rejonowych komisjach wyborczych oraz dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3, są przechowywane przez dyrektorów właściwych miejscowo delegatur Krajowego Biura Wyborczego, przez 3 miesiące od dnia wyborów, a jeżeli toczą się postępowania w sprawach protestów wyborczych lub postępowania karne, do czasu zakończenia tych postępowań.

2. Dyrektorzy delegatur Krajowego Biura Wyborczego przekazują dokumenty, o których mowa w ust. 1, właściwym miejscowo archiwom państwowym, po upływie określonego w ust. 1 terminu lub zakończeniu postępowania.

§ 5.
1. Dokumenty z wyborów przekazane przez okręgowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej oraz inne dokumenty z wyborów, będące w posiadaniu Państwowej Komisji Wyborczej, są przekazywane Kierownikowi Krajowego Biura Wyborczego. Dokumenty te, z wyłączeniem dokumentów dołączonych do sprawozdań finansowych, stanowią zasób archiwalny i są przechowywane w Krajowym Biurze Wyborczym do końca kadencji wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego. Po tym terminie podlegają przekazaniu właściwemu archiwum państwowemu na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

2. Dokumenty dołączone do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych podlegają zniszczeniu po upływie okresów przechowywania wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)).

3. Wykazy obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców oraz wykazy podpisów osób popierających listę okręgową są udostępniane na żądanie Sądu Najwyższego oraz sądów, prokuratury i policji prowadzących postępowanie karne. Wykazy te podlegają zniszczeniu w terminie i w sposób określonych w § 3 ust. 1 i 2.

§ 6.
1. Dokumenty z wyborów udostępnia się do wglądu osobie zainteresowanej w obecności i pod nadzorem upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej Krajowego Biura Wyborczego, w której dokumenty są przechowywane, w siedzibie tej jednostki.

2. Sporządzenie urzędowego odpisu, kserokopii lub udostępnienie w innej formie danych z dokumentów z wyborów następuje, w zależności od miejsca przechowywania dokumentów, za zgodą Kierownika Krajowego Biura Wyborczego bądź dyrektora właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

§ 7.
W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu, dotyczących w szczególności gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania i udostępniania dokumentów z wyborów, stosuje się przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury: W. Dąbrowski

 

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535 i Nr 146, poz. 1546.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Chyra

doświadczony konsultant podatkowy w Andersen Tax & Legal, Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama