reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 19 września 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 150, poz. 1580) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) sprawozdania wyborcze komitetów wyborczych wraz z dołączonymi do nich dokumentami, ekspertyzy, opinie i raporty biegłych rewidentów oraz postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Dokumenty z wyborów znajdujące się w okręgowych i rejonowych komisjach wyborczych oraz dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3, są przechowywane przez dyrektorów właściwych miejscowo delegatur Krajowego Biura Wyborczego przez 3 miesiące od dnia wyborów, a jeżeli toczą się postępowania w sprawach protestów wyborczych lub postępowania karne, do czasu zakończenia tych postępowań, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.

2. Dyrektorzy delegatur Krajowego Biura Wyborczego przekazują dokumenty, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem wykazów podpisów osób popierających listę okręgową, właściwym miejscowo archiwom państwowym, po upływie określonego w ust. 1 terminu lub zakończeniu postępowania.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dokumenty z wyborów przekazane przez okręgowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej oraz inne dokumenty z wyborów, będące w posiadaniu Państwowej Komisji Wyborczej, są przekazywane Kierownikowi Krajowego Biura Wyborczego. Dokumenty te, z wyłączeniem dokumentów dołączonych do sprawozdań wyborczych oraz wykazów obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców, stanowią zasób archiwalny i są przechowywane w Krajowym Biurze Wyborczym do końca kadencji wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego. Po tym terminie podlegają przekazaniu właściwemu archiwum państwowemu.

2. Dokumenty dołączone do sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych podlegają zniszczeniu po upływie okresów przechowywania wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)). Zniszczenia dokumentów dokonuje Kierownik Krajowego Biura Wyborczego w sposób uzgodniony z dyrektorem właściwego archiwum państwowego.

3. Wykazy obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców oraz wykazy podpisów osób popierających listę okręgową są udostępniane na żądanie Sądu Najwyższego oraz sądów, prokuratury i Policji prowadzących postępowanie karne. Wykazy te podlegają zniszczeniu po upływie 5 lat od dnia wyborów. Zniszczenia wykazów dokonuje Kierownik Krajowego Biura Wyborczego lub dyrektor właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sposób uzgodniony z dyrektorem właściwego archiwum państwowego.

4. Dokumentów, o których mowa w ust. 1–3, stanowiących dowody w postępowaniach karnych oraz w sprawach sądowych o orzeczenie przepadku korzyści majątkowych na rzecz Skarbu Państwa, nie przekazuje się do archiwów państwowych oraz nie niszczy się do czasu zakończenia tych postępowań.”.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury: W. Dąbrowski

 

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 6 października 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Chyra

doświadczony konsultant podatkowy w Andersen Tax & Legal, Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama