| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych

Na podstawie art. 117a ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. Nr 107, poz. 1182 oraz z 2003 r. Nr 11, poz. 115 i Nr 141, poz. 1364) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu, z tym że zespół kierowany przez pracowników wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli A podstawowych stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników naukowo-technicznych, administracyjnych, ekonomicznych i obsługi w lp. 5, 10–13 i 17 nie może liczyć mniej niż pięć osób, łącznie z osobą kierującą tym zespołem."

2) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2))."

3) po § 40 dodaje się § 40a w brzmieniu:

„§ 40a. W roku 2004 wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych oblicza się według stawek obowiązujących w sierpniu 2004 r."

4) załączniki nr 1–4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–4 do niniejszego rozporządzenia;

5) w załączniku nr 5 do rozporządzenia tabela A podstawowych stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników naukowo-technicznych, administracyjnych, ekonomicznych i obsługi otrzymuje brzmienie:

„Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

Kategoria

wykształcenie

liczba lat pracy

zaszeregowania

dodatku funkcyjnego

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor administracyjny uczelni spełniającej wymagania określone w art. 12 ust. 1 lub 2 ustawy

wyższe

8, w tym 4 na stanowisku kierowniczym

XIX–XXI

6–8

Dyrektor administracyjny uczelni niespełniającej wymagań określonych w art. 12 ust. 1 lub 2 ustawy

XVII–XX

5–8

 

1

2

3

4

5

6

2

Kwestor uczelni spełniającej wymagania określone w art. 12 ust. 1 lub 2 ustawy

wyższe

8, w tym 4 na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

XVIII–XX

5–7

Kwestor uczelni niespełniającej wymagań określonych w art. 12 ust. 1 lub 2 ustawy

xvi–xix

4–7

3

Zastępca dyrektora administracyjnego uczelni spełniającej wymagania określone w art. 12 ust. 1 lub 2 ustawy

wyższe

6, w tym 3 na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

XVII–XIX

4–7

Zastępca dyrektora administracyjnego uczelni niespełniającej wymagań określonych w art. 12 ust. 1 lub 2 ustawy

XVI–XVIII

4

Zastępca kwestora uczelni spełniającej wymagania określone w art. 12 ust. 1 lub 2 ustawy

wyższe

6, w tym 2 na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

XV–XVIII

3–6

Zastępca kwestora uczelni niespełniającej wymagań określonych w art. 12 ust. 1 lub 2 ustawy

3–5

5

Audytor wewnętrzny

wg odrębnych przepisów

XIV–XVIII

2–6

6

Kierownik (dyrektor) jednostki międzyuczelnianej lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej

wyższe

6

XIV–XVIII

3–6

7

Zastępca kierownika (dyrektora) jednostki międzyuczelnianej lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej

wyższe

5

XIII–XVII

2–5

8

Radca prawny

wg odrębnych przepisów

XIV–XVII

2–6

9

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

wg odrębnych przepisów

XIV–XVII

1–3

10

Główny specjalista, kierownik działu lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej; administrator sieci

wyższe

5

XIV–XVII

2–6

11

Starszy specjalista naukowo-techniczny, starszy specjalista w zakresie prac finansowych lub ekonomicznych albo związanych z dydaktyką, badaniami, informatyką, administracją; zastępca kierownika działu lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej, kierownik domu studenckiego

wyższe

5

XIII–XVII

2–6

12

Rzecznik patentowy

wg odrębnych przepisów

XIII–XVII

2–6

13

Specjalista naukowo-techniczny, specjalista w zakresie prac finansowych lub ekonomicznych albo związanych z dydaktyką, badaniami, informatyką, administracją, organizacją produkcji; starszy mistrz, zastępca kierownika domu studenckiego

wyższe

3

XII–XVI

1–4

średnie

8

 

1

2

3

4

5

6

14

Starszy (lub samodzielny): referent techniczny, ekonomiczny, administracyjny, finansowy, fizyk, matematyk i inne stanowiska równorzędne, mechanik, technolog, konstruktor, mistrz

wyższe

VIII–XIII

średnie

4

15

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

wg odrębnych przepisów

XI–XVI

1–2

16

Inspektor nadzoru inwestorskiego

wg odrębnych przepisów

XI–XIV

1

17

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

wg odrębnych przepisów

XII–XV

1–2

18

Referent techniczny, ekonomiczny, administracyjny, finansowy, technik, magazynier

średnie

VI–IX

zasadnicze zawodowe

2

19

Inspektor ochrony mienia

średnie

VI–VIII

podstawowe

2

20

Pomoc techniczna, administracyjna, laborant i inne stanowiska równorzędne

zasadnicze

IV–VIII

21

Pedel, pracownik gospodarczy, starszy woźny, starszy portier, dozorca, strażnik ochrony mienia

podstawowe

II–VIII

22

Pomocniczy pracownik administracji lub obsługi

podstawowe

I–V

–”

 

6) w załączniku nr 6 do rozporządzenia tabela stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej otrzymuje brzmienie:

„Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

Kategoria zaszeregowania

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

1

Kustosz

kwalifikacje określone odrębnymi przepisami

XIII–XVI

2

Starszy bibliotekarz, starszy dokumentalista

XI–XV

3

Starszy konserwator książki

wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności

2

XI–XIV

4

Bibliotekarz

wyższe bibliotekarskie lub inne wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności

3

X–XIV

inne wyższe

4

studium bibliotekarskie

5

średnie bibliotekarskie

6

inne średnie

8

 

1

2

3

4

5

 

Dokumentalista

wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności

3

X–XIV

studium informacji naukowo-technicznej

5

Konserwator książki

wyższe

3

średnie

5

5

Starszy magazynier biblioteczny

średnie

6

IX–XIII

6

Starszy technik dokumentalista

średnie i przeszkolenie w zakresie informacji naukowo-technicznej

6

IX–XII

7

Młodszy bibliotekarz

wyższe lub studium bibliotekarskie

VIII–XII

średnie bibliotekarskie

1

średnie oraz przeszkolenie bibliotekarskie

Młodszy dokumentalista

wyższe lub studium informacji naukowo-technicznej

Młodszy konserwator książki

wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności

średnie

3

8

Technik dokumentalista

średnie i przeszkolenie w zakresie informacji naukowo-technicznej

4

VII–X

9

Magazynier biblioteczny

średnie lub zasadnicze zawodowe

VI–X

10

Technik-konserwator książki

średnie techniczne w zakresie wykonywanej specjalności

V–IX

11

Młodszy technik dokumentalista

średnie

V–VIII"

Pomocnik biblioteczny

zasadnicze zawodowe lub podstawowe

 

7) w załączniku nr 8 do rozporządzenia tabela stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników należących do personelu lotniczego, zatrudnionych w ośrodkach kształcenia lotniczego, lp. 1 otrzymuje brzmienie:

 

Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

Kategoria

wykształcenie (inne wymagania formalne)

liczba lat pracy

zaszeregowania

dodatku funkcyjnego

„1

Kierownik (dyrektor) ośrodka

wyższe techniczne o specjalności lotniczej lub prawnicze + licencja pilota zawodowego lub szkolenie w zakresie eksploatacji sprzętu lotniczego

8 lat, w tym 4 na stanowisku kierowniczym

XVI–XVIII

3–7"

 

8) załączniki nr 9 i 11 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone, odpowiednio, w załącznikach nr 5 i 6 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 120, poz. 1252.

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 11 sierpnia 2004 r. (poz. 1931)

Załącznik nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

infoRgrafika

Załącznik 2. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ]

Załącznik nr 2

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 3. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI, Z WYŁĄCZENIEM PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ, POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ]

Załącznik nr 3

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI, Z WYŁĄCZENIEM PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ, POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 4. [TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH]

Załącznik nr 4

TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

infoRgrafika

Załącznik 5. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE]

Załącznik nr 5

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE

infoRgrafika

Załącznik 6. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI]

Załącznik nr 6

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »