reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych

Na podstawie art. 117a ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. Nr 107, poz. 1182 oraz z 2003 r. Nr 11, poz. 115 i Nr 141, poz. 1364) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu, z tym że zespół kierowany przez pracowników wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli A podstawowych stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników naukowo-technicznych, administracyjnych, ekonomicznych i obsługi w lp. 5, 10–13 i 17 nie może liczyć mniej niż pięć osób, łącznie z osobą kierującą tym zespołem."

2) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2))."

3) po § 40 dodaje się § 40a w brzmieniu:

„§ 40a. W roku 2004 wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych oblicza się według stawek obowiązujących w sierpniu 2004 r."

4) załączniki nr 1–4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–4 do niniejszego rozporządzenia;

5) w załączniku nr 5 do rozporządzenia tabela A podstawowych stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników naukowo-technicznych, administracyjnych, ekonomicznych i obsługi otrzymuje brzmienie:

„Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

Kategoria

wykształcenie

liczba lat pracy

zaszeregowania

dodatku funkcyjnego

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor administracyjny uczelni spełniającej wymagania określone w art. 12 ust. 1 lub 2 ustawy

wyższe

8, w tym 4 na stanowisku kierowniczym

XIX–XXI

6–8

Dyrektor administracyjny uczelni niespełniającej wymagań określonych w art. 12 ust. 1 lub 2 ustawy

XVII–XX

5–8

 

1

2

3

4

5

6

2

Kwestor uczelni spełniającej wymagania określone w art. 12 ust. 1 lub 2 ustawy

wyższe

8, w tym 4 na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

XVIII–XX

5–7

Kwestor uczelni niespełniającej wymagań określonych w art. 12 ust. 1 lub 2 ustawy

xvi–xix

4–7

3

Zastępca dyrektora administracyjnego uczelni spełniającej wymagania określone w art. 12 ust. 1 lub 2 ustawy

wyższe

6, w tym 3 na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

XVII–XIX

4–7

Zastępca dyrektora administracyjnego uczelni niespełniającej wymagań określonych w art. 12 ust. 1 lub 2 ustawy

XVI–XVIII

4

Zastępca kwestora uczelni spełniającej wymagania określone w art. 12 ust. 1 lub 2 ustawy

wyższe

6, w tym 2 na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

XV–XVIII

3–6

Zastępca kwestora uczelni niespełniającej wymagań określonych w art. 12 ust. 1 lub 2 ustawy

3–5

5

Audytor wewnętrzny

wg odrębnych przepisów

XIV–XVIII

2–6

6

Kierownik (dyrektor) jednostki międzyuczelnianej lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej

wyższe

6

XIV–XVIII

3–6

7

Zastępca kierownika (dyrektora) jednostki międzyuczelnianej lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej

wyższe

5

XIII–XVII

2–5

8

Radca prawny

wg odrębnych przepisów

XIV–XVII

2–6

9

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

wg odrębnych przepisów

XIV–XVII

1–3

10

Główny specjalista, kierownik działu lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej; administrator sieci

wyższe

5

XIV–XVII

2–6

11

Starszy specjalista naukowo-techniczny, starszy specjalista w zakresie prac finansowych lub ekonomicznych albo związanych z dydaktyką, badaniami, informatyką, administracją; zastępca kierownika działu lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej, kierownik domu studenckiego

wyższe

5

XIII–XVII

2–6

12

Rzecznik patentowy

wg odrębnych przepisów

XIII–XVII

2–6

13

Specjalista naukowo-techniczny, specjalista w zakresie prac finansowych lub ekonomicznych albo związanych z dydaktyką, badaniami, informatyką, administracją, organizacją produkcji; starszy mistrz, zastępca kierownika domu studenckiego

wyższe

3

XII–XVI

1–4

średnie

8

 

1

2

3

4

5

6

14

Starszy (lub samodzielny): referent techniczny, ekonomiczny, administracyjny, finansowy, fizyk, matematyk i inne stanowiska równorzędne, mechanik, technolog, konstruktor, mistrz

wyższe

VIII–XIII

średnie

4

15

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

wg odrębnych przepisów

XI–XVI

1–2

16

Inspektor nadzoru inwestorskiego

wg odrębnych przepisów

XI–XIV

1

17

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

wg odrębnych przepisów

XII–XV

1–2

18

Referent techniczny, ekonomiczny, administracyjny, finansowy, technik, magazynier

średnie

VI–IX

zasadnicze zawodowe

2

19

Inspektor ochrony mienia

średnie

VI–VIII

podstawowe

2

20

Pomoc techniczna, administracyjna, laborant i inne stanowiska równorzędne

zasadnicze

IV–VIII

21

Pedel, pracownik gospodarczy, starszy woźny, starszy portier, dozorca, strażnik ochrony mienia

podstawowe

II–VIII

22

Pomocniczy pracownik administracji lub obsługi

podstawowe

I–V

–”

 

6) w załączniku nr 6 do rozporządzenia tabela stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej otrzymuje brzmienie:

„Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

Kategoria zaszeregowania

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

1

Kustosz

kwalifikacje określone odrębnymi przepisami

XIII–XVI

2

Starszy bibliotekarz, starszy dokumentalista

XI–XV

3

Starszy konserwator książki

wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności

2

XI–XIV

4

Bibliotekarz

wyższe bibliotekarskie lub inne wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności

3

X–XIV

inne wyższe

4

studium bibliotekarskie

5

średnie bibliotekarskie

6

inne średnie

8

 

1

2

3

4

5

 

Dokumentalista

wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności

3

X–XIV

studium informacji naukowo-technicznej

5

Konserwator książki

wyższe

3

średnie

5

5

Starszy magazynier biblioteczny

średnie

6

IX–XIII

6

Starszy technik dokumentalista

średnie i przeszkolenie w zakresie informacji naukowo-technicznej

6

IX–XII

7

Młodszy bibliotekarz

wyższe lub studium bibliotekarskie

VIII–XII

średnie bibliotekarskie

1

średnie oraz przeszkolenie bibliotekarskie

Młodszy dokumentalista

wyższe lub studium informacji naukowo-technicznej

Młodszy konserwator książki

wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności

średnie

3

8

Technik dokumentalista

średnie i przeszkolenie w zakresie informacji naukowo-technicznej

4

VII–X

9

Magazynier biblioteczny

średnie lub zasadnicze zawodowe

VI–X

10

Technik-konserwator książki

średnie techniczne w zakresie wykonywanej specjalności

V–IX

11

Młodszy technik dokumentalista

średnie

V–VIII"

Pomocnik biblioteczny

zasadnicze zawodowe lub podstawowe

 

7) w załączniku nr 8 do rozporządzenia tabela stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników należących do personelu lotniczego, zatrudnionych w ośrodkach kształcenia lotniczego, lp. 1 otrzymuje brzmienie:

 

Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

Kategoria

wykształcenie (inne wymagania formalne)

liczba lat pracy

zaszeregowania

dodatku funkcyjnego

„1

Kierownik (dyrektor) ośrodka

wyższe techniczne o specjalności lotniczej lub prawnicze + licencja pilota zawodowego lub szkolenie w zakresie eksploatacji sprzętu lotniczego

8 lat, w tym 4 na stanowisku kierowniczym

XVI–XVIII

3–7"

 

8) załączniki nr 9 i 11 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone, odpowiednio, w załącznikach nr 5 i 6 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 120, poz. 1252.

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 11 sierpnia 2004 r. (poz. 1931)

Załącznik nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

infoRgrafika

Załącznik 2. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ]

Załącznik nr 2

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 3. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI, Z WYŁĄCZENIEM PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ, POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ]

Załącznik nr 3

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI, Z WYŁĄCZENIEM PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ, POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 4. [TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH]

Załącznik nr 4

TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

infoRgrafika

Załącznik 5. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE]

Załącznik nr 5

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE

infoRgrafika

Załącznik 6. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI]

Załącznik nr 6

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

opti.pl

Księgowość online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama