REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 286 poz. 2870

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zakresie ustalonym w planie rozwoju obszarów wiejskich, rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania, wstrzymywania, zawieszania, zwracania i zmniejszania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych, zwanej dalej „płatnością dla gospodarstwa niskotowarowego”, oraz przestrzenny zasięg wdrażania tego działania.
§ 2.
Płatność dla gospodarstwa niskotowarowego jest udzielana:

1) do wysokości limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro określonej w planie rozwoju obszarów wiejskich na wspieranie gospodarstw niskotowarowych;

2) według kolejności otrzymania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, wniosków o przyznanie płatności dla gospodarstwa niskotowarowego, zwanych dalej „wnioskami”.

§ 3.
1. Płatność dla gospodarstwa niskotowarowego jest udzielana producentowi rolnemu, który:

1) jest osobą fizyczną;

2) prowadził, przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia wniosku, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego i reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych i grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego ssaków, ptaków i owadów użytkowych, produkcji zwierzęcej typu przemysłowego, fermowego oraz chowu i hodowli ryb;

3) w dniu złożenia wniosku prowadził działalność rolniczą, o której mowa w pkt 2, w gospodarstwie rolnym:

a) stanowiącym przedmiot odrębnej własności producenta rolnego albo jego małżonka, albo przedmiot ich współwłasności, oraz

b) będącym gospodarstwem niskotowarowym o wielkości ekonomicznej co najmniej 2 EJW (ESU) i nie więcej niż 4 EJW (ESU), w rozumieniu decyzji 85/377/EWG z dnia 7 czerwca 1985 r. ustanawiającej wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (Dz. Urz. WE L 220 z 17.08.1985, z późn. zm.)1);

4) zobowiąże się do:

a) realizacji przedsięwzięć mających na celu restrukturyzację gospodarstwa niskotowarowego:

– dotyczących prowadzenia działalności rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej,

– zgodnie z planem rozwoju gospodarstwa niskotowarowego,

b) nieprzenoszenia własności gospodarstwa niskotowarowego przez okres 5 lat od dnia przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego.

2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okres prowadzenia działalności rolniczej przez poprzedniego właściciela gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli producent rolny wnioskujący o udzielenie płatności dla gospodarstwa niskotowarowego został właścicielem tego gospodarstwa w drodze dziedziczenia albo jako następca producenta rolnego, któremu przyznano rentę strukturalną.

3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, nie dotyczy przeniesienia własności gospodarstwa niskotowarowego na rzecz następcy producenta rolnego, o którym mowa w ust. 1, któremu przyznano rentę strukturalną.

§ 4.
1. Plan rozwoju gospodarstwa niskotowarowego, oprócz informacji, o których mowa w art. 33b ust. 2 rozporządzenia 1257/1999/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), nowelizującego i uchylającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. WE L 160 z 26.06.1999, z późn. zm.)1), zawiera informacje dotyczące:

1) sposobu użytkowania gruntów rolnych;

2) wyposażenia gospodarstwa w budynki, maszyny i urządzenia rolnicze;

3) struktury produkcji roślinnej w gospodarstwie;

4) liczby zwierząt gospodarskich utrzymywanych w gospodarstwie w dniu złożenia wniosku;

5) wielkości ekonomicznej gospodarstwa wyrażonej w EJW (ESU).

2. Plan rozwoju gospodarstwa niskotowarowego sporządza się na formularzu udostępnionym przez Agencję.

§ 5.
Przedsięwzięciami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a, są:

1) przestawienie lub przestawianie gospodarstwa niskotowarowego na produkcję metodami ekologicznymi;

2) przystąpienie do grupy lub organizacji producentów rolnych zgodnie z przepisami o grupach producentów rolnych;

3) zakup:

a) zwierząt gospodarskich,

b) maszyn rolniczych,

c) gruntu rolnego lub jego dzierżawa;

4) ukończenie szkolenia:

a) prowadzonego zgodnie z warunkami, sposobem i trybem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub

b) realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Szkolenia” – stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” (Dz. U. Nr 197, poz. 2032);

5) uzyskanie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt;

6) rozpoczęcie prowadzenia produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej;

7) zrezygnowanie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług z tytułu:

a) dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej oraz

b) świadczenia usług rolniczych;

8) realizacja projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”;

9) osiągnięcie, w okresie pobierania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego, corocznej wartości sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej w wysokości co najmniej 20 tys. zł;

10) rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i osiągnięcie, w okresie pobierania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego, corocznego przychodu w wysokości co najmniej 20 tys. zł.

§ 6.
1. Płatność dla gospodarstwa niskotowarowego przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, kierownik biura powiatowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania producenta rolnego.

2. Płatność dla gospodarstwa niskotowarowego jest udzielana na wniosek producenta rolnego, składany do kierownika biura powiatowego Agencji.

3. Wniosek składa się w dowolnym terminie.

4. Do wniosku dołącza się:

1) plan rozwoju gospodarstwa niskotowarowego;

2) dokument potwierdzający prowadzenie działalności rolniczej przez okres, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;

3) dokument potwierdzający prawo własności gospodarstwa niskotowarowego.

5. Dokumentem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest:

1) dokument stwierdzający okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia wniosku lub

2) dokument potwierdzający okres posiadania gospodarstwa rolnego wraz z oświadczeniem o okresie prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.

6. Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzje w sprawie przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 7.
1. Płatność dla gospodarstwa niskotowarowego wypłaca się corocznie, przez okres 5 lat.

2. Wysokość płatności dla gospodarstwa niskotowarowego ustala się w wysokości maksymalnej dopuszczalnej kwoty określonej dla Rzeczypospolitej Polskiej w załączniku II do rozporządzenia 1257/1999/WE.

3. Płatność dla gospodarstwa niskotowarowego jest wypłacana w złotych, a jej przeliczenie następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2808/1998/WE z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (Dz. Urz. WE L 349 z 24.12.1998, z późn. zm.)1).

4. W pierwszym roku wypłaty płatności dla gospodarstwa niskotowarowego płatność tę wypłaca się w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w § 6 ust. 1, stała się ostateczna, a począwszy od drugiego roku – w terminie 12 miesięcy od dnia wypłaty poprzedniej płatności.

§ 8.
1. Płatność dla gospodarstwa niskotowarowego w czwartym i piątym roku wypłaty tej płatności wypłaca się, jeżeli producent rolny:

1) zrealizował przedsięwzięcia zgodnie z planem rozwoju gospodarstwa niskotowarowego, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wypłaty płatności dla gospodarstwa niskotowarowego w trzecim roku realizacji planu, oraz

2) złożył kierownikowi biura powiatowego Agencji, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania producenta rolnego, oświadczenie o zrealizowaniu przedsięwzięć zgodnie z planem rozwoju gospodarstwa niskotowarowego.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję, w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin określony w ust. 1 pkt 1.

3. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dołącza się dokumenty potwierdzające ukończenie realizacji przedsięwzięć określonych w planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego, w tym:

1) certyfikat zgodności wymagany przepisami o rolnictwie ekologicznym lub dokument poświadczający, że gospodarstwo rolne znajduje się w okresie przestawiania na produkcję metodami ekologicznymi – w przypadku przestawienia lub przestawiania gospodarstwa niskotowarowego na produkcję metodami ekologicznymi;

2) dokument potwierdzający przystąpienie producenta rolnego do grupy lub organizacji producentów rolnych – w przypadku przystąpienia do takiej grupy lub organizacji;

3) dokument potwierdzający zakup zwierząt gospodarskich – w przypadku zakupu takich zwierząt;

4) dokument potwierdzający zakup maszyn rolniczych – w przypadku zakupu takich maszyn;

5) umowę kupna lub dzierżawy gruntu rolnego – w przypadku zakupu lub dzierżawy gruntu rolnego;

6) zaświadczenie o ukończeniu jednego ze szkoleń, o których mowa w § 5 pkt 4 – w przypadku ukończenia takiego szkolenia;

7) decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt – w przypadku uzyskania takiej pomocy;

8) zaświadczenie, wydane przez urząd skarbowy, o podleganiu opodatkowaniu podatkiem:

a) od towarów i usług – w przypadku rozpoczęcia prowadzenia produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej,

b) dochodowym od osób fizycznych – w przypadku zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w § 5 pkt 7;

9) umowę o dofinansowanie projektu w rozumieniu przepisów o Narodowym Planie Rozwoju – w przypadku realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”;

10) faktury, umowy sprzedaży lub rachunki, wystawione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)) – w przypadku osiągnięcia, w okresie pobierania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego, corocznej wartości sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności w wysokości co najmniej 20 tys. zł;

11) zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu w każdym roku podatkowym w okresie pobierania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego – w przypadku rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i osiągnięcia, w okresie pobierania tej płatności, corocznego przychodu w wysokości co najmniej 20 tys. zł.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, na żądanie wnioskodawcy podlegają zwrotowi, po uprzednim wykonaniu ich kopii i potwierdzeniu za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika biura powiatowego Agencji.

§ 9.
1. Płatność dla gospodarstwa niskotowarowego podlega wstrzymaniu w czwartym i piątym roku jej wypłaty, jeżeli producent rolny nie dotrzymał warunków określonych w § 8 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, płatność dla gospodarstwa niskotowarowego może być wypłacona, jeżeli realizacja przedsięwzięć określonych w planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego była niemożliwa ze względu na zaistnienie chociażby jednej z następujących okoliczności:

1) długotrwała niezdolność do pracy producenta rolnego;

2) wystąpienie klęski żywiołowej;

3) zniszczenie budynków inwentarskich w gospodarstwie na skutek ognia lub innych zdarzeń losowych, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

4) wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt w gospodarstwie niskotowarowym producenta rolnego.

3. W przypadku gdy realizacja przedsięwzięć określonych w planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego była niemożliwa ze względu na zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 2, zamiast oświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, producent rolny składa oświadczenie o zaistnieniu tych okoliczności.

§ 10.
Płatność dla gospodarstwa niskotowarowego podlega wstrzymaniu i zwrotowi, jeżeli producent rolny przeniósł własność gospodarstwa niskotowarowego przed upływem 5 lat od dnia przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego, z zastrzeżeniem § 11.
§ 11.
1. W przypadku gdy w okresie 5 lat od dnia przyznania płatności nastąpi przeniesienie własności gospodarstwa niskotowarowego na rzecz następcy producenta rolnego, któremu przyznano rentę strukturalną, płatność dla gospodarstwa niskotowarowego przysługuje temu następcy, jeżeli w terminie 35 dni od dnia przeniesienia własności tego gospodarstwa złoży oświadczenie, w którym zobowiąże się do:

1) realizacji planu rozwoju gospodarstwa niskotowarowego oraz

2) nieprzenoszenia własności tego gospodarstwa

– do końca okresu objętego zobowiązaniem poprzedniego właściciela tego gospodarstwa.

2. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) umowę sprzedaży lub inną umowę, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności gospodarstwa niskotowarowego, oraz

2) kopię decyzji przyznającej płatność dla gospodarstwa niskotowarowego poprzedniemu właścicielowi tego gospodarstwa.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, płatność dla gospodarstwa niskotowarowego nie podlega zwrotowi.

§ 12.
Przyznana producentowi rolnemu płatność dla gospodarstwa niskotowarowego nie podlega zmniejszeniu ani zawieszeniu.
§ 13.
1. Wstrzymanie płatności dla gospodarstwa niskotowarowego następuje na podstawie decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania producenta rolnego.

2. Zwrot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków z tytułu płatności dla gospodarstwa niskotowarowego następuje na zasadach i w trybie określonych w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

§ 14.
Producent rolny, któremu przyznano płatność dla gospodarstwa niskotowarowego, przechowuje, przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji planu rozwoju gospodarstwa niskotowarowego, dokumenty potwierdzające realizację przedsięwzięć określonych w planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego oraz dokumenty handlowe w rozumieniu rozporządzenia 4045/89/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i uchylającego dyrektywę 77/435/EWG (Dz. Urz. WE L 388 z 30.12.1989, z późn. zm.)1), związane z przyznaną płatnością.
§ 15.
Działanie „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” jest wdrażane na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 16.
W przypadku wniosków złożonych w 2005 r. kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzje w sprawie przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego w terminie 120 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1205, Nr 122, poz. 1288, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 162, poz. 1692 i Nr 173, poz. 1808.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA