REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 244 poz. 1625

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 286, poz. 2870 oraz z 2005 r. Nr 93, poz. 781) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. 1. W przypadku śmierci producenta rolnego, któremu przyznano płatność dla gospodarstwa niskotowarowego stanowiącego przedmiot odrębnej własności tego producenta albo przedmiot współwłasności tego producenta i jego małżonka i który spełnił warunki określone w § 8 ust. 1, płatność ta przysługuje jego spadkobiercy, jeżeli:

1) złoży wniosek o jej udzielenie w terminie 2 miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy;

2) odziedziczył to gospodarstwo;

3) zobowiąże się do:

a) realizacji planu rozwoju gospodarstwa niskotowarowego,

b) nieprzenoszenia własności tego gospodarstwa do dnia wypłaty ostatniej płatności dla tego gospodarstwa.

2. Płatność dla gospodarstwa niskotowarowego przyznaje się spadkobiercy w wysokości tej części kwoty płatności dla gospodarstwa niskotowarowego przyznanej spadkodawcy, której nie wypłacono do dnia jego śmierci.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję.

4. Spadkobierca podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, swój numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.2)) albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o nadanie takiego numeru.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, spadkobierca dołącza:

1) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

2) w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo

3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, spadkobierca składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

7. Jeżeli z prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest co najmniej dwóch spadkobierców, ten z nich, który złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza do tego postanowienia albo do tego aktu oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie mu płatności dla gospodarstwa niskotowarowego.

8. Zgoda, o której mowa w ust. 7, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności dla gospodarstwa niskotowarowego przez spadkodawcę.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, decyzję w sprawie przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego spadkobiercy wydaje się z zastrzeżeniem dopełnienia przez tego spadkobiercę warunku złożenia prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

11. Do wypłaty płatności dla gospodarstwa niskotowarowego przyznanej spadkobiercy przepis § 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

12. Przepisy ust. 1–4 i 9 stosuje się odpowiednio w przypadku śmierci producenta rolnego, któremu przyznano płatność dla gospodarstwa niskotowarowego stanowiącego w dniu, w którym ta pomoc została przyznana, przedmiot odrębnej własności jego małżonka i który spełnił warunki określone w § 8 ust. 1, przy czym płatność ta przysługuje właścicielowi tych gruntów, a do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się odpis skrócony aktu zgonu zmarłego producenta rolnego.”.

§ 2.
Przepisy § 11a rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się również w przypadku, gdy śmierć producenta rolnego, któremu przyznano pomoc finansową na wspieranie gospodarstw niskotowarowych i który spełnił warunki określone w § 8 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, nastąpiła przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przy czym wniosek, o którym mowa w § 11a ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, składa się w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1045 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 49, poz. 328 i Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 98, poz. 634 i Nr 145, poz. 918 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA