reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2005 jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781).

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zadaniach szkolnych – rozumie się przez to zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych, szkół specjalnych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, zakładów kształcenia nauczycieli, szkół zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, szkół artystycznych przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego od ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek;

2) zadaniach pozaszkolnych – rozumie się przez to zadania związane z:

a) prowadzeniem przedszkoli specjalnych (w tym oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych), placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy wymienionej w ust. 1, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, w zakresie prowadzenia form pozaszkolnych umożliwiających realizację obowiązku nauki, placówek wychowania pozaszkolnego umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, bibliotek pedagogicznych, świetlic szkolnych dla uczniów i wychowanków, kolonii, obozów oraz domów wczasów dziecięcych,

b) udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,

c) prowadzeniem burs i internatów,

d) prowadzeniem szkolnych schronisk młodzieżowych;

3) części oświatowej – rozumie się przez to część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ustaloną w ustawie budżetowej na rok 2005;

4) bazowym roku szkolnym – rozumie się przez to rok szkolny 2004/2005;

5) etatach – rozumie się przez to liczbę nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), ustaloną na podstawie sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004 r.

§ 2.
Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:

1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;

3) finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z poźn. zm.2));

4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;

5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 3 oraz udzielaniem urlopów dla poratowania zdrowia;

6) dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi;

7) finansowania wzrostu zadań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach ponadpodstawowych związanego z wdrożeniem zmian w ramowych planach nauczania;

8) finansowania od dnia 1 września 2005 r. wydatków związanych z realizacją czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego dla uczniów gimnazjum;

9) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;

10) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;

11) finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w art. 71b ust. 2a ustawy wymienionej w § 1 ust. 1.

§ 3.
Podział części oświatowej, po odliczeniu 0,6 % rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, następuje według algorytmu określonego w załączniku do rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.3)

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: H. Sawicki

 

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz.U. Nr 134, poz. 1426).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004 (Dz. U. Nr 225, poz. 2231).

Załącznik 1. [ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2005]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 28 grudnia 2004 r. (poz. 2878)

ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2005

1. Ustalona w ustawie budżetowej na rok 2005 – po odliczeniu 0,6 % rezerwy – część oświatowa (SO) składa się z kwoty bazowej (SOA), kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na pozaszkolne zadania oświatowe (SOC):

SO=SOA + SOB + SOC

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) SO

– część oświatowa, po odliczeniu 0,6 % rezerwy;

2) SOA

– kwota bazowa części oświatowej według finansowego standardu A podziału części oświatowej;

3) SOB

– kwota uzupełniająca części oświatowej według wag P zwiększających finansowy standard A na realizację zadań szkolnych;

4) SOC

– kwota części oświatowej na realizację zadań pozaszkolnych.

 

2. Dla każdej jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym lub dotującym szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe oraz placówki funkcjonujące w systemie oświaty ustala się przeliczeniową liczbę uczniów ogółem (Up) w bazowym roku szkolnym, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) Up

– przeliczeniowa liczba uczniów ogółem;

2) Up,i

– przeliczeniowa liczba uczniów w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem indeksu i = 1–2478 dla gmin (w tym dla miast na prawach powiatu w zakresie wykonywanych zadań gminy), i = 2479–2544 dla miast na prawach powiatu, i = 2545–2857 dla pozostałych powiatów, i = 2858–2873 dla samorządów województw, w bazowym roku szkolnym;

3) Ur,i

– statystyczna liczba uczniów, ustalona na podstawie sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego dla bazowego roku szkolnego:
a) dla uczniów szkół publicznych dla dzieci i młodzieży – 1,0 Ur,
b) dla uczniów szkół publicznych dla dorosłych – 0,7 Ur,
c) dla uczniów szkół niepublicznych dla dzieci i młodzieży – 1,0 Ur,
d) dla uczniów szkół niepublicznych dla dorosłych – 0,35 Ur;

 

4) Uu,i

– uzupełniająca liczba uczniów w bazowym roku szkolnym w zakresie zadań szkolnych, obliczana według wzoru:

 

infoRgrafika

gdzie:

– P1 do P25 oznaczają wagi,

– N1 do N25 oznaczają przypisane wagom liczebności uczniów w jednostce samorządu terytorialnego z indeksem i = 1–2873,

określone następująco:

P1 = 0,38

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców – N1,i ,

P2 = 1,40

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N2,i ,

P3 = 2,90

dla uczniów niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami psychicznymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N3,i ,

P4 = 3,60

dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N4,i ,

P5 = 9,50

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N5,i ,

P6 = 0,80

dodatkowo dla niepełnosprawnych uczniów w oddziałach integracyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach ponadpodstawowych – N6,i ,

P7 = 0,08

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych – N7,i ,

P8 = 0,15

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, w tym na realizację praktycznej nauki zawodu – N8,i ,

P9 = 0,20

dla uczniów oddziałów i szkół dla mniejszości narodowych i grup etnicznych oraz dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których organizuje się dodatkowe zajęcia edukacyjne – N9,i ,

P10 = 1,00

dla uczniów oddziałów i szkół dla mniejszości narodowych i grup etnicznych oraz dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których organizuje się dodatkowe zajęcia edukacyjne; dotyczy szkół, w których łączna liczba uczniów mniejszości narodowej, grupy etnicznej oraz pochodzenia romskiego nie przekracza 42 – N10,i (waga P10 wyklucza się z wagą P9),

P11 =0,20

dla uczniów klas sportowych – N11,i ,.

P12 = 1,00

dla uczniów klas mistrzostwa sportowego – N12,i ,

P13 = 1,00

dla uczniów kształcących się w zawodach medycznych oraz dla uczniów kształcących się w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej i śródlądowej – N13,i (waga P13 wyklucza się z wagą P8),

P14 = 1,01

dla uczniów szkół muzycznych l stopnia – N14,i ,

P15 = 1,70

dla uczniów szkół muzycznych II stopnia – N15,i ,

P16 = 2,01

dla uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych l stopnia – N16,i ,

P17 = 3,36

dla uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia – N17,i ,

P18 = 0,92

dla uczniów liceów plastycznych – N18,i ,

P19 = 1,35

dla uczniów ogólnokształcących szkół sztuk pięknych – N19,i ,

P20 = 3,42

dla uczniów szkół baletowych – N20,i ,

P21 = 1,00

dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – N21,i ,

P22 = 0,40

dla uczniów szkół, niezależnie od typu szkoły, zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego – N22,i ,

P23 = 1,84

dla wychowanków zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego – N23,i ,

 

P24 = 0,60

dla uczniów klas terapeutycznych lub wyrównawczych w szkołach podstawowych i gimnazjach – N24,i ,

 

P25 = 0,17

dla uczniów klas dwujęzycznych (waga P25 wyklucza się z wagami P9 i P10) – N25,i ;

 

 

5) Uz,i – przeliczeniowa liczba wychowanków albo dzieci i młodzieży uprawnionych lub korzystających w bazowym roku szkolnym, w zakresie zadań pozaszkolnych, obliczana według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

– P26 do P39 oznaczają wagi,

– N26 do N39 oznaczają przypisane wagom liczebności uczniów w jednostce samorządu terytorialnego z indeksem i = 1–2873,

określone następująco:

P26 = 4,000

dla niepełnosprawnych wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N26,i ,

P27 = 1,500

dla wychowanków internatów i burs – N27,i ,

P28 = 0,500

dodatkowo dla wychowanków internatów i burs będących uczniami szkół specjalnych – N28,i ,

P29 = 3,640

dla wychowanków internatów szkół artystycznych – N29,i ,

P30= 0,200

dla wychowanków domów wczasów dziecięcych – N30,i ,

P31= 6,000

dla wychowanków internatów w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii – N31,i , (waga P31 wyklucza się z wagami P27 i P28),

P32 = 9,000

dla wychowanków internatów w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych – N32,i , (waga P32 wyklucza się z wagami P27 i P28),

P33= 1,500

dla wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii, którzy nie korzystają z zakwaterowania w internatach tych ośrodków – N33,i ,

P34= 6,000

dla wychowanków dziennych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – N34,i ,

P35 = 0,020

dla korzystających ze szkolnych schronisk młodzieżowych według rzeczywistej liczby miejsc i ilości miesięcy ich użytkowania – N35,i ,

P36= 0,84

dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych (na podstawie opinii, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N36,i ,

P37 = 0,001

dla placówek realizujących zadania pozaszkolne według rzeczywistej liczby uczniów na terenie i-tej gminy – N37,i ,

P38 = 0,030

dla placówek realizujących zadania pozaszkolne, w tym umożliwiających realizację obowiązku nauki w formach pozaszkolnych, według rzeczywistej liczby uczniów na terenie i-tego powiatu – N38,i ,

P39 = 0,008

dla placówek realizujących zadania pozaszkolne według rzeczywistej liczby uczniów na terenie i-tego województwa – N39,i ;

 

6) Di – wskaźnik korygujący dla i-tej jednostki samorządu terytorialnego obliczany według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Wr

– średni dla kraju wskaźnik wydatków rzeczowych oraz wydatków płacowych dla pracowników administracji i obsługi, wynoszący jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 0,2,

Wa,i

– płacowy wskaźnik struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest i-ta jednostka samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zwiększonych wydatków z tytułu zatrudnienia nauczycieli na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców, obliczany według wzoru:

 

infoRgrafika

gdzie:

– Pks

– średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty,

– Pkk

– średnie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego,

– Pkm

– średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego,

– Pkd

– średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego,

 

określone zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy wymienionej w § 2 pkt 3 rozporządzenia;

Ws,i

– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli stażystów w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Wk,i

– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli kontraktowych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Wm,i

– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli mianowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Wd,i

– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli dyplomowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Ws,k

– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli stażystów w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

Wk,k

– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli kontraktowych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

Wm,k

– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli mianowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

Wd,k

– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli dyplomowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

R

– waga z tytułu zatrudnienia nauczycieli w szkołach lub placówkach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców – uwzględniająca zwiększone wydatki z tytułu wypłacanych dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy wymienionej w § 2 pkt 3 rozporządzenia – wynosząca jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 0,12,

Lw,i

– łączna liczba uczniów szkół zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, ustalona na podstawie sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego dla bazowego roku szkolnego,

Li

– łączna liczba uczniów szkół w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, ustalona na podstawie sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego dla bazowego roku szkolnego.

 

3. Finansowy standard A podziału części oświatowej na ucznia określa się według wzoru:

A= SO/Up

Finansowy standard A stanowi kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia, używaną dla ustalenia kwot SOA, SOB i SOC należnej jednostce samorządu terytorialnego części oświatowej SO. Finansowy standard A ustala się na podstawie danych bazowego roku szkolnego.

4. Kwota bazowa SOA części oświatowej jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub dotujących szkoły, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie Ur,i jest ustalane w sposób określony w ust. 2.

5. Kwota uzupełniająca SOB części oświatowej jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub dotujących szkoły, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie Uu,i jest ustalane w sposób określony w ust. 2.

6. Kwota SOC części oświatowej na zadania pozaszkolne jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego według przeliczeniowej liczby zadań Uz,i w relacji do finansowego standardu A podziału części oświatowej na ucznia, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie Uz,i jest ustalane w sposób określony w ust. 2.

7. Całkowita kwota części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, po odliczeniu 0,6 % rezerwy, wynosi:

infoRgrafika

8. Określona w ust. 2 statystyczna liczba uczniów (Ur,i) łącznie z uzupełniającą liczbą uczniów (Uu,i), a także określone liczebności wychowanków albo dzieci i młodzieży uprawnionych lub korzystających (Uz,i) podlegają weryfikacji do aktualnego stanu wynikającego ze sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego dla bazowego roku szkolnego, z uwzględnieniem korekty kwoty części oświatowej (SOi).

9. Środki z korekty, o której mowa w ust. 8, są rozliczane w ramach 0,6 % rezerwy części oświatowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama