| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2005 jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781).

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zadaniach szkolnych – rozumie się przez to zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych, szkół specjalnych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, zakładów kształcenia nauczycieli, szkół zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, szkół artystycznych przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego od ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek;

2) zadaniach pozaszkolnych – rozumie się przez to zadania związane z:

a) prowadzeniem przedszkoli specjalnych (w tym oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych), placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy wymienionej w ust. 1, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, w zakresie prowadzenia form pozaszkolnych umożliwiających realizację obowiązku nauki, placówek wychowania pozaszkolnego umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, bibliotek pedagogicznych, świetlic szkolnych dla uczniów i wychowanków, kolonii, obozów oraz domów wczasów dziecięcych,

b) udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,

c) prowadzeniem burs i internatów,

d) prowadzeniem szkolnych schronisk młodzieżowych;

3) części oświatowej – rozumie się przez to część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ustaloną w ustawie budżetowej na rok 2005;

4) bazowym roku szkolnym – rozumie się przez to rok szkolny 2004/2005;

5) etatach – rozumie się przez to liczbę nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), ustaloną na podstawie sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004 r.

§ 2.
Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:

1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;

3) finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z poźn. zm.2));

4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;

5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 3 oraz udzielaniem urlopów dla poratowania zdrowia;

6) dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi;

7) finansowania wzrostu zadań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach ponadpodstawowych związanego z wdrożeniem zmian w ramowych planach nauczania;

8) finansowania od dnia 1 września 2005 r. wydatków związanych z realizacją czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego dla uczniów gimnazjum;

9) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;

10) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;

11) finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w art. 71b ust. 2a ustawy wymienionej w § 1 ust. 1.

§ 3.
Podział części oświatowej, po odliczeniu 0,6 % rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, następuje według algorytmu określonego w załączniku do rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.3)

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: H. Sawicki

 

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz.U. Nr 134, poz. 1426).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004 (Dz. U. Nr 225, poz. 2231).

Załącznik 1. [ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2005]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 28 grudnia 2004 r. (poz. 2878)

ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2005

1. Ustalona w ustawie budżetowej na rok 2005 – po odliczeniu 0,6 % rezerwy – część oświatowa (SO) składa się z kwoty bazowej (SOA), kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na pozaszkolne zadania oświatowe (SOC):

SO=SOA + SOB + SOC

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) SO

– część oświatowa, po odliczeniu 0,6 % rezerwy;

2) SOA

– kwota bazowa części oświatowej według finansowego standardu A podziału części oświatowej;

3) SOB

– kwota uzupełniająca części oświatowej według wag P zwiększających finansowy standard A na realizację zadań szkolnych;

4) SOC

– kwota części oświatowej na realizację zadań pozaszkolnych.

 

2. Dla każdej jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym lub dotującym szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe oraz placówki funkcjonujące w systemie oświaty ustala się przeliczeniową liczbę uczniów ogółem (Up) w bazowym roku szkolnym, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) Up

– przeliczeniowa liczba uczniów ogółem;

2) Up,i

– przeliczeniowa liczba uczniów w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem indeksu i = 1–2478 dla gmin (w tym dla miast na prawach powiatu w zakresie wykonywanych zadań gminy), i = 2479–2544 dla miast na prawach powiatu, i = 2545–2857 dla pozostałych powiatów, i = 2858–2873 dla samorządów województw, w bazowym roku szkolnym;

3) Ur,i

– statystyczna liczba uczniów, ustalona na podstawie sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego dla bazowego roku szkolnego:
a) dla uczniów szkół publicznych dla dzieci i młodzieży – 1,0 Ur,
b) dla uczniów szkół publicznych dla dorosłych – 0,7 Ur,
c) dla uczniów szkół niepublicznych dla dzieci i młodzieży – 1,0 Ur,
d) dla uczniów szkół niepublicznych dla dorosłych – 0,35 Ur;

 

4) Uu,i

– uzupełniająca liczba uczniów w bazowym roku szkolnym w zakresie zadań szkolnych, obliczana według wzoru:

 

infoRgrafika

gdzie:

– P1 do P25 oznaczają wagi,

– N1 do N25 oznaczają przypisane wagom liczebności uczniów w jednostce samorządu terytorialnego z indeksem i = 1–2873,

określone następująco:

P1 = 0,38

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców – N1,i ,

P2 = 1,40

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N2,i ,

P3 = 2,90

dla uczniów niewidomych i słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami psychicznymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N3,i ,

P4 = 3,60

dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N4,i ,

P5 = 9,50

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N5,i ,

P6 = 0,80

dodatkowo dla niepełnosprawnych uczniów w oddziałach integracyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach ponadpodstawowych – N6,i ,

P7 = 0,08

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych – N7,i ,

P8 = 0,15

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, w tym na realizację praktycznej nauki zawodu – N8,i ,

P9 = 0,20

dla uczniów oddziałów i szkół dla mniejszości narodowych i grup etnicznych oraz dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których organizuje się dodatkowe zajęcia edukacyjne – N9,i ,

P10 = 1,00

dla uczniów oddziałów i szkół dla mniejszości narodowych i grup etnicznych oraz dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których organizuje się dodatkowe zajęcia edukacyjne; dotyczy szkół, w których łączna liczba uczniów mniejszości narodowej, grupy etnicznej oraz pochodzenia romskiego nie przekracza 42 – N10,i (waga P10 wyklucza się z wagą P9),

P11 =0,20

dla uczniów klas sportowych – N11,i ,.

P12 = 1,00

dla uczniów klas mistrzostwa sportowego – N12,i ,

P13 = 1,00

dla uczniów kształcących się w zawodach medycznych oraz dla uczniów kształcących się w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej i śródlądowej – N13,i (waga P13 wyklucza się z wagą P8),

P14 = 1,01

dla uczniów szkół muzycznych l stopnia – N14,i ,

P15 = 1,70

dla uczniów szkół muzycznych II stopnia – N15,i ,

P16 = 2,01

dla uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych l stopnia – N16,i ,

P17 = 3,36

dla uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia – N17,i ,

P18 = 0,92

dla uczniów liceów plastycznych – N18,i ,

P19 = 1,35

dla uczniów ogólnokształcących szkół sztuk pięknych – N19,i ,

P20 = 3,42

dla uczniów szkół baletowych – N20,i ,

P21 = 1,00

dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – N21,i ,

P22 = 0,40

dla uczniów szkół, niezależnie od typu szkoły, zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego – N22,i ,

P23 = 1,84

dla wychowanków zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego – N23,i ,

 

P24 = 0,60

dla uczniów klas terapeutycznych lub wyrównawczych w szkołach podstawowych i gimnazjach – N24,i ,

 

P25 = 0,17

dla uczniów klas dwujęzycznych (waga P25 wyklucza się z wagami P9 i P10) – N25,i ;

 

 

5) Uz,i – przeliczeniowa liczba wychowanków albo dzieci i młodzieży uprawnionych lub korzystających w bazowym roku szkolnym, w zakresie zadań pozaszkolnych, obliczana według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

– P26 do P39 oznaczają wagi,

– N26 do N39 oznaczają przypisane wagom liczebności uczniów w jednostce samorządu terytorialnego z indeksem i = 1–2873,

określone następująco:

P26 = 4,000

dla niepełnosprawnych wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N26,i ,

P27 = 1,500

dla wychowanków internatów i burs – N27,i ,

P28 = 0,500

dodatkowo dla wychowanków internatów i burs będących uczniami szkół specjalnych – N28,i ,

P29 = 3,640

dla wychowanków internatów szkół artystycznych – N29,i ,

P30= 0,200

dla wychowanków domów wczasów dziecięcych – N30,i ,

P31= 6,000

dla wychowanków internatów w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii – N31,i , (waga P31 wyklucza się z wagami P27 i P28),

P32 = 9,000

dla wychowanków internatów w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych – N32,i , (waga P32 wyklucza się z wagami P27 i P28),

P33= 1,500

dla wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii, którzy nie korzystają z zakwaterowania w internatach tych ośrodków – N33,i ,

P34= 6,000

dla wychowanków dziennych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – N34,i ,

P35 = 0,020

dla korzystających ze szkolnych schronisk młodzieżowych według rzeczywistej liczby miejsc i ilości miesięcy ich użytkowania – N35,i ,

P36= 0,84

dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych (na podstawie opinii, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N36,i ,

P37 = 0,001

dla placówek realizujących zadania pozaszkolne według rzeczywistej liczby uczniów na terenie i-tej gminy – N37,i ,

P38 = 0,030

dla placówek realizujących zadania pozaszkolne, w tym umożliwiających realizację obowiązku nauki w formach pozaszkolnych, według rzeczywistej liczby uczniów na terenie i-tego powiatu – N38,i ,

P39 = 0,008

dla placówek realizujących zadania pozaszkolne według rzeczywistej liczby uczniów na terenie i-tego województwa – N39,i ;

 

6) Di – wskaźnik korygujący dla i-tej jednostki samorządu terytorialnego obliczany według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Wr

– średni dla kraju wskaźnik wydatków rzeczowych oraz wydatków płacowych dla pracowników administracji i obsługi, wynoszący jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 0,2,

Wa,i

– płacowy wskaźnik struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest i-ta jednostka samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zwiększonych wydatków z tytułu zatrudnienia nauczycieli na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców, obliczany według wzoru:

 

infoRgrafika

gdzie:

– Pks

– średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty,

– Pkk

– średnie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego,

– Pkm

– średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego,

– Pkd

– średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego,

 

określone zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy wymienionej w § 2 pkt 3 rozporządzenia;

Ws,i

– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli stażystów w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Wk,i

– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli kontraktowych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Wm,i

– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli mianowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Wd,i

– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli dyplomowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Ws,k

– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli stażystów w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

Wk,k

– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli kontraktowych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

Wm,k

– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli mianowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

Wd,k

– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli dyplomowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

R

– waga z tytułu zatrudnienia nauczycieli w szkołach lub placówkach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców – uwzględniająca zwiększone wydatki z tytułu wypłacanych dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy wymienionej w § 2 pkt 3 rozporządzenia – wynosząca jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 0,12,

Lw,i

– łączna liczba uczniów szkół zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, ustalona na podstawie sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego dla bazowego roku szkolnego,

Li

– łączna liczba uczniów szkół w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, ustalona na podstawie sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego dla bazowego roku szkolnego.

 

3. Finansowy standard A podziału części oświatowej na ucznia określa się według wzoru:

A= SO/Up

Finansowy standard A stanowi kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia, używaną dla ustalenia kwot SOA, SOB i SOC należnej jednostce samorządu terytorialnego części oświatowej SO. Finansowy standard A ustala się na podstawie danych bazowego roku szkolnego.

4. Kwota bazowa SOA części oświatowej jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub dotujących szkoły, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie Ur,i jest ustalane w sposób określony w ust. 2.

5. Kwota uzupełniająca SOB części oświatowej jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub dotujących szkoły, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie Uu,i jest ustalane w sposób określony w ust. 2.

6. Kwota SOC części oświatowej na zadania pozaszkolne jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego według przeliczeniowej liczby zadań Uz,i w relacji do finansowego standardu A podziału części oświatowej na ucznia, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie Uz,i jest ustalane w sposób określony w ust. 2.

7. Całkowita kwota części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, po odliczeniu 0,6 % rezerwy, wynosi:

infoRgrafika

8. Określona w ust. 2 statystyczna liczba uczniów (Ur,i) łącznie z uzupełniającą liczbą uczniów (Uu,i), a także określone liczebności wychowanków albo dzieci i młodzieży uprawnionych lub korzystających (Uz,i) podlegają weryfikacji do aktualnego stanu wynikającego ze sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego dla bazowego roku szkolnego, z uwzględnieniem korekty kwoty części oświatowej (SOi).

9. Środki z korekty, o której mowa w ust. 8, są rozliczane w ramach 0,6 % rezerwy części oświatowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »