reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 4 stycznia 2005 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego

Na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się:

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników jednostek doradztwa rolniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę procentowych stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników jednostek doradztwa rolniczego, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.
Pracownikowi jednostki doradztwa rolniczego, zwanemu dalej „pracownikiem”, zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wszystkie składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§ 3.
1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku wymagającym kierowania zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być przyznany również pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku niezwiązanym z kierowaniem zespołem, dla którego w załączniku nr 3 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny.

§ 4.
1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się zakończone okresy poprzedniego zatrudnienia.

3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

4. W razie gdy praca w jednostkach doradztwa rolniczego stanowi dodatkowe zatrudnienie, prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie zalicza się okresów zatrudnienia podstawowego.

5. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

6. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w czasie trwania miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 5.
1. Pracownikowi jednostki doradztwa rolniczego przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) po 20 latach pracy – 75 % miesięcznego wynagrodzenia;

2) po 25 latach pracy – 100 % miesięcznego wynagrodzenia;

3) po 30 latach pracy – 150 % miesięcznego wynagrodzenia;

4) po 35 latach pracy – 200 % miesięcznego wynagrodzenia;

5) po 40 latach pracy – 300 % miesięcznego wynagrodzenia;

6) po 45 latach pracy – 400 % miesięcznego wynagrodzenia.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.

5. Pracownik powinien udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest dokumentacji w tym zakresie.

6. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

7. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

8. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

§ 6.
1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów pracy i innych okresów uprawniających do odprawy stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

§ 7.
1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy, z przeznaczeniem na premie dla pracowników.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz zasady przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 8.
W ramach dostępnych środków na wynagrodzenia może być utworzony fundusz nagród, pozostający w dyspozycji pracodawcy, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników merytorycznych za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
§ 9.
Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
§ 10.
Pracownikowi wykonującemu pracę w zakresie doradztwa, wdrażania postępu rolniczego, upowszechniania i szkolenia rolniczego w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz jednostkach organizacyjnych związanych z rolnictwem, którego czas pracy poza jednostką doradztwa rolniczego wynosi co najmniej 12 dni roboczych w miesiącu, może być przyznany dodatek w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
§ 11.
Wysokość wynagrodzenia miesięcznego oraz wysokość świadczeń dodatkowych, zgodnie z przepisami o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, dla:

1) dyrektora i zastępcy dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego – ustala minister właściwy do spraw rozwoju wsi;

2) dyrektora i zastępcy dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego – ustala właściwy miejscowo wojewoda.

§ 12.
Pracownik, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie spełnia wymagań co do wykształcenia, może być przeszeregowany tylko w ramach zajmowanego stanowiska.
§ 13.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń związanych z pracą należnych od dnia 1 stycznia 2005 r.
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 4 stycznia 2005 r. (poz. 49)

Załącznik nr 1

TABELA miesięcznych STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [TABELA PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 2

TABELA PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO]

Załącznik nr 3

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama