| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 września 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym

Na podstawie art. 12, art. 21 ust. 5 i art. 26 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 107, poz. 940 oraz z 2004 r. Nr 52, poz. 516) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Krajowa Rada Doradców Podatkowych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu na listę doradców podatkowych, dane, o których mowa w ust. 1.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, są ogłaszane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów w terminie 60 dni od dnia ich przekazania przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.”;

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na uzasadniony wniosek kandydata, organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej minister właściwy do spraw finansów publicznych może skierować wnioskodawcę do odbycia praktyki w jednostce o innej właściwości miejscowej, niż określone w ust. 1 pkt 1 i 2.”;

3) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ogłasza w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów komunikat w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu.”.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie S 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 62, poz. 577 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 20 października 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »