| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. Nr 42, poz. 471, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 292) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych (Dz. U. Nr 192, poz. 1971) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dla ustalenia ceny zakupu tusz wieprzowych masę tuszy koryguje się wskaźnikami określonymi w przepisach Unii Europejskiej2), jeżeli ważona jest tusza wieprzowa ciepła inna niż wzorcowa. Tuszę wieprzową wzorcową określają przepisy Unii Europejskiej3).”,

b) uchyla się ust. 7,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Ważenie tuszy wieprzowej ciepłej odbywa się po uboju, w czasie określonym w przepisach Unii Europejskiej3) oraz w przepisach w sprawie ustalania jakości handlowej tusz wieprzowych.”,

d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Metodę szacowania procentowej zawartości mięsa w tuszy wieprzowej określają przepisy Unii Europejskiej2).”;

2) w § 11 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) ilość sztuk ubitego bydła rzeźnego oraz odpowiadająca jej ilość ton masy poubojowej schłodzonej skorygowanej zgodnie z wzorcem ubitego bydła rzeźnego określonym w przepisach Unii Europejskiej4) – w przypadku ustalania ceny zakupu,”;

3) w § 13 w ust. 2 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) do 20. dnia miesiąca, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dla rynku mleka – w odniesieniu do ceny skupu;

7) w pierwszy wtorek miesiąca, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dla rynku pasz.”;

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w części V w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) mleko odtłuszczone w proszku o jakości interwencyjnej, produkowane bezpośrednio i wyłącznie z mleka odtłuszczonego metodą rozpyłową;”,

b) w części IX w:

– ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Owce żywe, dla których jest ustalana cena zakupu:”,

– ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Owce rzeźne, dla których jest ustalana cena zakupu:”,

c) część XII otrzymuje brzmienie:

„XII. Rynek pasz

1. Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, dla których jest ustalana cena sprzedaży:

1) dla bydła:

a) dla krów mlecznych,

b) dla opasów,

c) dla cieląt,

d) preparaty mlekozastępcze,

e) uniwersalne – stosowane u co najmniej dwóch grup technologicznych;

2) dla trzody:

a) dla loch,

b) dla knurów,

c) prestarter lub starter,

d) grower lub finisher,

e) preparaty mlekozastępcze,

f) uniwersalne – stosowane u co najmniej dwóch grup technologicznych;

3) dla drobiu:

a) dla brojlerów:

– prestarter lub starter,

– grower lub finisher,

b) dla niosek oraz kogutów:

– dla stad towarowych,

– dla stad reprodukcyjnych,

c) dla indyków:

– prestarter lub starter,

– grower lub finisher,

d) uniwersalne – stosowane u co najmniej dwóch grup technologicznych.

2. Mieszanki paszowe uzupełniające oraz premiksy w przeliczeniu na 1 %, dla których jest ustalana cena sprzedaży:

1) dla bydła:

a) dla krów mlecznych,

b) dla opasów,

c) dla cieląt,

d) uniwersalne – stosowane u co najmniej dwóch grup technologicznych;

2) dla trzody:

a) dla loch,

b) dla knurów,

c) prestarter lub starter,

d) grower lub finisher,

e) uniwersalne – stosowane u co najmniej dwóch grup technologicznych;

3) dla drobiu:

a) dla brojlerów:

– prestarter lub starter,

– grower lub finisher,

b) dla niosek oraz kogutów:

– dla stad towarowych,

– dla stad reprodukcyjnych,

c) dla indyków:

– prestarter lub starter,

– grower lub finisher,

d) uniwersalne – stosowane u co najmniej dwóch grup technologicznych.”;

5) uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).

2) Decyzja Komisji 2005/240/WE z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.2005 r., str. 62, z późn. zm.).

3) Rozporządzenie Rady nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych (Dz. Urz. EWG L 301 z 20.11.1984 r., str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, str. 126).

4) Rozporządzenie Komisji EWG nr 563/82 z dnia 10 marca 1982 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia EWG nr 1208/81 ustanawiającego rynkowe ceny dorosłego bydła na podstawie wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych (Dz. Urz. WE L 067 z 11.03.1982; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 118).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 17 stycznia 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »