reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 13 sierpnia 2004 r.

w sprawie zbieranych danych rynkowych

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. Nr 42, poz. 471, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 292) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres zbieranych danych rynkowych;

2) sposób wyłaniania przedsiębiorców obowiązanych do przekazywania danych rynkowych;

3) formę i terminy przekazywania danych rynkowych.

§ 2.
1. Szczegółowy zakres zbieranych danych rynkowych obejmuje dane dotyczące:

1) poziomu ceny:

a) skupu,

b) zakupu,

c) sprzedaży,

d) giełdowej,

e) targowiskowej,

f) hurtowej,

g) producenta,

h) importera;

2) wielkości obrotu.

2. Dane rynkowe, o których mowa w ust. 1, dotyczą rynku:

1) wołowiny i cielęciny, wieprzowiny oraz zbóż – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b–e oraz w pkt 2;

2) drobiu – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, c i d oraz w pkt 2;

3) jaj spożywczych – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz w pkt 2;

4) baraniny – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b oraz w pkt 2;

5) cukru oraz pasz – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i d oraz w pkt 2;

6) mleka – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, c i d oraz w pkt 2;

7) owoców i warzyw – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e–h oraz w pkt 2;

8) kwiatów – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. g i h oraz w pkt 2;

9) roślin oleistych – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b–d oraz w pkt 2;

10) wina – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. g oraz w pkt 2.

3. Artykuły rolno-spożywcze wchodzące w zakres poszczególnych rynków, o których mowa w ust. 2, oraz szczegółowy zakres zbieranych danych rynkowych dla tych artykułów są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
Cena skupu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, stanowi średnią cenę netto płaconą producentowi przez przedsiębiorcę w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w zł za:

1) 100 kg mleka surowego z podziałem na klasy;

2) tonę:

a) drobiu rzeźnego,

b) jaj spożywczych skupionych przez zakład przetwórstwa jaj.

§ 4.
1. Cena zakupu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, stanowi średnią cenę netto płaconą dostawcy na bazie franco zakład w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w zł za tonę:

1) bydła rzeźnego o masie powyżej 300 kg:

a) w przypadku bydła rzeźnego zakupionego, dostarczonego do rzeźni i ubitego, którego tusze zostały sklasyfikowane według klas jakości handlowej określonych w przepisach Unii Europejskiej2) oraz w przepisach dotyczących szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych – liczona jako średnia z trzech podklas dla każdej klasy uformowania tusz wołowych schłodzonych, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części l w ust. 1 w pkt 1–5,

b) w przypadku bydła rzeźnego pochodzącego z własnego chowu – liczona jako średnia cena za tuszę bydła tej samej kategorii i klasy, zakupionego i ubitego w rzeźni w tym samym tygodniu;

2) świń rzeźnych dostarczonych do rzeźni i ubitych, o masie tuszy ciepłej od 60 do 120 kg, która została sklasyfikowana według klas jakości handlowej określonych w przepisach Unii Europejskiej3) oraz w przepisach dotyczących ustalania jakości handlowej tusz wieprzowych, z podaniem procentowej zawartości mięsa – liczona dla każdej klasy tusz wieprzowych schłodzonych, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części II w ust.1;

3) poszczególnych gatunków zbóż;

4) nasion roślin oleistych;

5) owiec:

a) żywych,

b) rzeźnych dostarczonych do rzeźni i ubitych oraz rozliczanych według masy poubojowej tuszy, w podziale na kategorie wagowe,

c) rzeźnych dostarczonych do rzeźni i ubitych, których tusze zostały sklasyfikowane według klas jakości handlowej określonych w przepisach Unii Europejskiej4).

2. Cena zakupu bydła rzeźnego uwzględnia:

1) koszty transportu ponoszone przez rzeźnię – w przypadku własnego odbioru bydła rzeźnego od producenta;

2) dodatkowe płatności na rzecz dostawcy, wyrażone w zł, wyliczone jako średnia dopłata dokonana w ostatnim roku kalendarzowym do każdej zakupionej tony tusz wołowych schłodzonych, jeżeli spowoduje to wzrost ceny o ponad 1%.

3. Dla potrzeb ustalenia ceny zakupu tusze wołowe ciepłe waży się niezwłocznie po ich sklasyfikowaniu.

4. Masę tuszy wołowej koryguje się wskaźnikami określonymi w przepisach Unii Europejskiej5), jeżeli ważona jest tusza inna niż wzorcowa. Tuszę wołową wzorcową określają przepisy Unii Europejskiej2).

5. Masę tuszy wołowej schłodzonej wylicza się przez pomniejszenie masy tuszy ciepłej o 2%.

6. Dla ustalenia ceny zakupu tusz wieprzowych masę tuszy koryguje się wskaźnikami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia, jeżeli ważona jest tusza wieprzowa ciepła inna niż wzorcowa. Tuszę wieprzową wzorcową określają przepisy dotyczące ustalania jakości handlowej tusz wieprzowych.

7. Tuszę wieprzową wzorcową waży się z pozostawioną skórą; w przypadku usunięcia skóry z tuszy przed ważeniem, do masy tuszy dodaje się masę usuniętej skóry wraz z tłuszczem.

8. Ważenie tuszy wieprzowej ciepłej odbywa się po uboju, w czasie określonym w przepisach Unii Europejskiej6).

9. Masę tuszy wieprzowej schłodzonej wylicza się w sposób określony w przepisach Unii Europejskiej6).

10. Metodę szacowania procentowej zawartości mięsa w tuszy wieprzowej oraz maksymalny błąd szacowania przy użyciu choirometru określają przepisy Unii Europejskiej6).

§ 5.
Cena sprzedaży, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c, stanowi średnią cenę netto otrzymaną przez producenta w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w zł za:

1) tonę:

a) półtusz, ćwierci wołowych oraz mięsa wołowego w elementach, z uwzględnieniem kierunku sprzedaży,

b) półtusz wieprzowych, mięsa wieprzowego w elementach i przetworów mięsnych, z uwzględnieniem kierunku sprzedaży,

c) produktów drobiarskich,

d) olejów i śrut uzyskanych z nasion roślin oleistych,

e) produktów przemiału ziarna zbóż,

f) pasz dla zwierząt;

2) kg cukru i izoglukozy w podziale na kwoty określone w przepisach o regulacji rynku cukru;

3) 100 kg produktów mleczarskich;

4) 100 sztuk jaj spożywczych według klas jakości handlowej określonych w przepisach Unii Europejskiej7) oraz w przepisach dotyczących jakości handlowej jaj kurzych.

§ 6.
Cena giełdowa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d, stanowi średnią ważoną cenę netto, otrzymaną podczas transakcji sprzedaży w danym dniu na krajowych giełdach towarowych w okresie zbierania danych rynkowych, uwzględniającą parametry jakościowe, bazę ceny, liczbę transakcji oraz pochodzenie i przeznaczenie towaru, wyrażoną w zł za tonę:

1) półtusz, ćwierci wołowych oraz mięsa wołowego w elementach;

2) półtusz wieprzowych, mięsa wieprzowego w elementach oraz tłuszczów wieprzowych;

3) zbóż i produktów przemiału ziarna zbóż;

4) produktów mleczarskich;

5) mięsa drobiowego;

6) nasion roślin oleistych, olejów i śrut uzyskiwanych z nasion roślin oleistych;

7) cukru.

§ 7.
Cena targowiskowa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. e, stanowi średnią cenę otrzymaną w wyniku sprzedaży na targowiskach w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w zł za:

1) kg lub sztukę bydła żywego;

2) sztukę prosięcia;

3) dt lub kg warzyw;

4) tonę poszczególnych gatunków zbóż.

§ 8.
Cena hurtowa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. f, stanowi średnią ważoną cenę netto wyrażoną w zł za kg, sztukę lub pęczek, otrzymaną przez hurtowego sprzedawcę w okresie zbierania danych rynkowych za owoce lub warzywa klasy jakości l określonej w przepisach Unii Europejskiej dotyczących wymagań jakości handlowej owoców i warzyw świeżych oraz w Polskich Normach, w miejscach obrotu hurtowego, notowaną oddzielnie dla produktów pochodzenia krajowego i oddzielnie dla produktów pochodzących z importu.
§ 9.
Cena producenta, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. g, stanowi średnią cenę netto otrzymaną przez producenta w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w zł za:

1) 1 kg lub sztukę owoców albo warzyw klasy jakości l, a w przypadku pomidorów również klasy jakości II, określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących wymagań jakości handlowej owoców i warzyw świeżych oraz w Polskich Normach, z wyjątkiem owoców i warzyw przeznaczonych do przetwórstwa;

2) 100 sztuk kwiatów świeżych ciętych;

3) 100 litrów wina.

§ 10.
Cena importera, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. h, stanowi średnią cenę netto otrzymaną przez importera w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w zł za:

1) 100 sztuk kwiatów świeżych ciętych;

2) 100 kg owoców i warzyw świeżych.

§ 11.
Wielkość obrotu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, stanowi:

1) w odniesieniu do rynku wołowiny i cielęciny:

a) ilość sztuk ubitego bydła rzeźnego oraz ilość ton masy poubojowej ciepłej ubitego bydła rzeźnego – w przypadku ustalania ceny zakupu,

b) ilość ton sprzedanych półtusz, ćwierci wołowych oraz mięsa wołowego – w przypadku ustalania ceny sprzedaży,

c) ilość ton półtusz, ćwierci wołowych oraz mięsa wołowego w elementach, będących przedmiotem transakcji na krajowych giełdach w poszczególnych dniach – w przypadku ustalania ceny giełdowej,

d) ilość sztuk w podaży oraz procent sprzedaży bydła żywego – w przypadku ustalania ceny targowiskowej;

2) w odniesieniu do rynku wieprzowiny:

a) ilość sztuk ubitych świń rzeźnych oraz ilość ton masy poubojowej ciepłej ubitych świń rzeźnych – w przypadku ustalania ceny zakupu,

b) ilość ton sprzedanych półtusz, mięsa wieprzowego oraz przetworów mięsnych – w przypadku ustalania ceny sprzedaży,

c) ilość ton półtusz, mięsa wieprzowego w elementach oraz tłuszczy wieprzowych, będących przedmiotem transakcji na krajowych giełdach w poszczególnych dniach – w przypadku ustalania ceny giełdowej,

d) ilość sztuk w podaży oraz procent sprzedaży prosiąt – w przypadku ustalania ceny targowiskowej;

3) w odniesieniu do rynku owoców i warzyw – masa lub ilość sprzedanych owoców i warzyw poszczególnych gatunków i odmian wyrażona w kg, tonach lub sztukach;

4) w odniesieniu do rynku zbóż – ilość ton:

a) poszczególnych gatunków zbóż zakupionych przez przedsiębiorcę – w przypadku ustalania ceny zakupu,

b) produktów przemiału ziarna zbóż sprzedanych przez przedsiębiorcę – w przypadku ustalania ceny sprzedaży,

c) poszczególnych gatunków zbóż oraz produktów przemiału ziarna zbóż, będących przedmiotem transakcji na krajowych giełdach w poszczególnych dniach – w przypadku ustalania ceny giełdowej,

d) w podaży oraz procent sprzedaży poszczególnych gatunków zbóż – w przypadku ustalania ceny targowiskowej;

5) w odniesieniu do rynku mleka – ilość kg:

a) produktów mleczarskich – w przypadku ustalania ceny sprzedaży i giełdowej,

b) mleka surowego z podziałem na klasy – w przypadku ustalania ceny skupu;

6) w odniesieniu do rynku drobiu – ilość ton:

a) zakupionego drobiu rzeźnego – w przypadku ustalania ceny skupu,

b) sprzedanych produktów drobiarskich – w przypadku ustalania ceny sprzedaży,

c) mięsa drobiowego będącego przedmiotem transakcji na krajowych giełdach w poszczególnych dniach – w przypadku ustalania ceny giełdowej;

7) w odniesieniu do rynku jaj spożywczych:

a) ilość ton jaj spożywczych zakupionych przez zakład pakujący jaja – w przypadku ustalania ceny skupu,

b) ilość sztuk jaj spożywczych sprzedanych przez zakład pakujący jaja na terenie kraju – w przypadku ustalania ceny sprzedaży;

8) w odniesieniu do rynku roślin oleistych – ilość ton:

a) zakupionych lub sprzedanych nasion roślin oleistych – w przypadku ustalania ceny zakupu,

b) nasion roślin oleistych, olejów i śrut uzyskanych z nasion roślin oleistych, będących przedmiotem transakcji na krajowych giełdach w poszczególnych dniach – w przypadku ustalania ceny giełdowej,

c) sprzedanych olejów i śrut uzyskanych z nasion roślin oleistych – w przypadku ustalania ceny sprzedaży;

9) w odniesieniu do rynku baraniny – ilość sztuk skupionych owiec rzeźnych oraz ilość ton tusz owiec rzeźnych;

10) w odniesieniu do rynku kwiatów – ilość sztuk sprzedanych kwiatów świeżych;

11) w odniesieniu do rynku cukru – ilość ton sprzedanego cukru i izoglukozy;

12) w odniesieniu do rynku pasz – ilość ton sprzedanych pasz;

13) w odniesieniu do rynku wina – ilość litrów sprzedanego wina.

§ 12.
1. Dane rynkowe w zakresie rynków:

1) wołowiny i cielęciny – przekazują:

a) przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupu i uboju bydła w kraju oraz którzy w ostatnim roku kalendarzowym ubili powyżej 20 000 sztuk bydła o masie powyżej 300 kg,

b) przedsiębiorcy, którzy zlecają rzeźniom w kraju ubój zakupionego bydła oraz którzy w ostatnim roku kalendarzowym zlecili ubój powyżej 10 000 sztuk bydła o masie powyżej 300 kg;

2) wieprzowiny – przekazują:

a) przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupu i uboju świń rzeźnych w kraju oraz którzy w ostatnim roku kalendarzowym ubili powyżej 100 000 sztuk świń rzeźnych o masie tuszy ciepłej od 60 do 120 kg,

b) przedsiębiorcy, którzy zlecają rzeźniom w kraju ubój zakupionych świń rzeźnych oraz którzy w ostatnim roku kalendarzowym zlecili ubój powyżej 20 000 sztuk świń rzeźnych o masie tuszy ciepłej od 60 do 120 kg;

3) baraniny i cukru – przekazują przedsiębiorcy działający na tych rynkach.

2. Przedsiębiorcy wskazani przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych zgodnie z ustawą z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych przekazują dane rynkowe w zakresie rynków:

1) wołowiny i cielęciny, jeżeli:

a) dokonują zakupu i uboju bydła w kraju oraz klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w przepisach dotyczących szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych oraz w ostatnim roku kalendarzowym ubili poniżej 20 000 sztuk bydła o masie powyżej 300 kg,

b) zlecają rzeźniom w kraju ubój zakupionego bydła i dokonują klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w przepisach dotyczących szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych oraz w ostatnim roku kalendarzowym zlecili ubój poniżej 10 000 sztuk bydła o masie powyżej 300 kg,

c) produkują tusze, półtusze, ćwierci wołowe lub mięso wołowe w elementach,

d) prowadzą giełdy rolno-towarowe,

e) sprzedają na targowiskach;

2) wieprzowiny, jeżeli:

a) dokonują zakupu i uboju świń rzeźnych w kraju oraz klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w przepisach Unii Europejskiej3) i w przepisach dotyczących ustalania jakości handlowej tusz wieprzowych oraz w ostatnim roku kalendarzowym ubili poniżej 100 000 sztuk świń rzeźnych o masie tuszy ciepłej od 60 do 120 kg,

b) zlecają rzeźniom w kraju ubój zakupionych świń rzeźnych i dokonują klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w przepisach Unii Europejskiej3) i w przepisach dotyczących ustalania jakości handlowej tusz wieprzowych oraz w ostatnim roku kalendarzowym zlecili ubój poniżej 20 000 sztuk świń rzeźnych o masie tuszy ciepłej od 60 do 120 kg,

c) produkują tusze, półtusze wieprzowe, mięso wieprzowe w elementach lub przetwory z wieprzowiny,

d) prowadzą giełdy rolno-towarowe,

e) sprzedają na targowiskach;

3) owoców i warzyw, jeżeli:

a) sprzedają na rynkach hurtowych lub targowiskach,

b) są zrzeszeni w grupach producentów lub spółdzielniach ogrodniczych,

c) prowadzą zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego,

d) prowadzą przedsiębiorstwa przemysłu chłodniczego;

4) zbóż, jeżeli:

a) w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca zakupili łącznie co najmniej 1 000 ton ziarna zbóż,

b) produkują mąki, otręby lub śruty z ziarna zbóż,

c) prowadzą giełdy rolno-towarowe,

d) sprzedają na targowiskach;

5) mleka, jeżeli:

a) skupują od producentów mleko surowe,

b) produkują przetwory mleczarskie,

c) prowadzą giełdy rolno-towarowe;

6) drobiu, jeżeli:

a) skupują drób rzeźny i dokonują uboju w kraju oraz w ostatnim roku kalendarzowym ubili powyżej 100 000 sztuk brojlerów kurzych lub 20 000 sztuk brojlerów indyczych,

b) prowadzą giełdy rolno-towarowe;

7) jaj spożywczych, jeżeli:

a) skupują jaja spożywcze w celu ich przetwarzania,

b) w ostatnim roku kalendarzowym pakowali tygodniowo przeciętnie powyżej 100 000 jaj pochodzących z ferm, w których produkcja odbywa się w systemie klatkowym;

8) roślin oleistych, jeżeli:

a) dokonują zakupu nasion roślin oleistych,

b) prowadzą giełdy rolno-towarowe;

9) kwiatów, jeżeli prowadzą sprzedaż na Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu i na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym S.A. w Broniszach;

10) pasz, jeżeli produkują powyżej 10 000 ton pasz rocznie;

11) wina, jeżeli produkują wino stołowe.

§ 13.
1. Okresy zbierania danych rynkowych wynoszą:

1) dobę – dla cen: giełdowej, importera owoców i warzyw wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części III w ust. 4, targowiskowej, producenta i hurtowej oraz wielkości obrotów odpowiadających tym cenom;

2) tydzień liczony od poniedziałku do niedzieli – dla cen: skupu, zakupu i sprzedaży oraz wielkości obrotów odpowiadających tym cenom;

3) dwa tygodnie liczone od poniedziałku do piątku następnego tygodnia – w odniesieniu do rynku kwiatów, rynku wina oraz dla ceny importera owoców i warzyw wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części III w ust. 2;

4) miesiąc kalendarzowy – w odniesieniu do rynku cukru i pasz oraz rynku mleka dla ceny skupu.

2. Dane rynkowe są przekazywane:

1) do godziny 1200 we wtorek, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 – w odniesieniu do cen: skupu, zakupu i sprzedaży oraz wielkości obrotów odpowiadających tym cenom;

2) do godziny 1000 w poniedziałek, w postaci danych zbiorczych za każdy dzień handlowy za okres od poniedziałku do niedzieli – w odniesieniu do cen: giełdowej, producenta, targowiskowej i hurtowej oraz obrotów odpowiadających tym cenom;

3) do godziny 1000 codziennie za poprzedni dzień dla rynku owoców i warzyw wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części III w ust. 4 – w odniesieniu do ceny importera;

4) do godziny 1500 w piątek ostatniego dnia okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dla rynku kwiatów;

5) do godz. 1200 w poniedziałek, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dla owoców i warzyw wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części III w ust. 2 oraz dla rynku wina.

3. Jeżeli termin przekazywania danych przypada na dzień wolny od pracy, dane te przesyła się w następujący po tym dniu dzień roboczy.

§ 14.
Dane rynkowe są przekazywane w formie elektronicznej lub faksem.
§ 15.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbieranych danych rynkowych (Dz. U. Nr 86, poz. 781).
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. J. J. Pilarczyk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Rozporządzenie 81/1208/EWG z dnia 28 kwietnia 1981 r. ustalające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz dorosłego bydła (Dz. Urz. WE L 123 z 07.05.1981).

3) Rozporządzenie 84/3220/EWG z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych (Dz. Urz. WE L 301 z 20.11.1984).

4) Rozporządzenie 93/461/EWG z dnia 26 lutego 1993 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali stosowanej przy klasyfikacji tusz owczych (Dz. Urz. WE L 49 z 27.02.1993) oraz rozporządzenie 2002/315/WE (Dz. Urz. WE L 50 z 21.02.2002) z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przeglądu cen świeżych i schłodzonych tusz baranich na reprezentatywnych rynkach Wspólnoty.

5) Rozporządzenia:

– 82/563/EWG z dnia 10 marca 1982 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 1208/81 ustanawiającego rynkowe ceny dorosłego bydła na podstawie wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych (Dz. Urz. WE L 067 z 11.03.1982),

– 85/3402/EWG z dnia 2 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie 563/82 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 1208/81 ustanawiającego rynkowe ceny dorosłego bydła na podstawie wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych (Dz. Urz. WE L 322 z 03.12.1985),

– 93/2090/EWG z dnia 27 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie 563/82 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 1208/81 ustanawiającego rynkowe ceny dorosłego bydła na podstawie wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych (Dz. Urz. WE L 190 z 30.07.1993).

6) Rozporządzenie 85/2967/EWG z dnia 24 października 1985 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych (Dz. Urz. WE L 285 z 25.10.1985).

7) Rozporządzenie 90/1907/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. WE L 173 z 06.07.1990).

Załącznik 1. [ARTYKUŁY ROLNO-SPOŻYWCZE WCHODZĄCE W ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH RYNKÓW ORAZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH RYNKOWYCH DLA TYCH ARTYKUŁÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 13 sierpnia 2004 r. (poz. 1971)

Załącznik nr 1

ARTYKUŁY ROLNO-SPOŻYWCZE WCHODZĄCE W ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH RYNKÓW ORAZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH RYNKOWYCH DLA TYCH ARTYKUŁÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WSKAŹNIKI DO KORYGOWANIA MASY TUSZY CIEPŁEJ WIEPRZOWEJ]

Załącznik nr 2

WSKAŹNIKI DO KORYGOWANIA MASY TUSZY CIEPŁEJ WIEPRZOWEJ

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

iMoto portal zmotoryzowanych

iMoto to nowe rozwiązanie w sferze internetowej, które łączy w sobie szereg funkcji przydatnych dla właścicieli samochodów i motocykli.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama