| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 14 marca 2006 r.

w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację

Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa kryteria i tryb przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przygotowania lub realizacji projektów informatycznych, oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania lub innych przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanych dalej „przedsięwzięciami", w tym:

1) sposób oceny wniosków dotyczących przedsięwzięć przewidzianych do dofinansowania;

2) sposób oceny realizacji przedsięwzięć, zgodnie z warunkami określonymi w umowie;

3) sposób rozliczania przyznanych środków finansowych;

4) sposób dysponowania przyznanymi środkami finansowymi;

5) wzory wniosku o dofinansowanie oraz raportów z przebiegu realizacji przedsięwzięć i rozliczenia przyznanych środków finansowych.

§ 2.
1. Przygotowanie lub realizacja przedsięwzięć mogą być dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

2. Wnioski o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych, powodujące skutki finansowe dla tej części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji, zwany dalej „Ministrem", przed ich złożeniem do właściwych instytucji określonych w przepisach odrębnych wymagają akceptacji Ministra.

§ 3.
1. W przypadku współfinansowania realizacji przedsięwzięć wraz z wnioskiem o dofinansowanie, sporządzonym według wzoru stanowiącego odpowiedni załącznik do rozporządzenia, składa się wniosek o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych.

2. Wniosek o dofinansowanie ze środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przygotowania lub realizacji przedsięwzięcia, zwanych dalej „środkami finansowymi", rozpatruje się z uwzględnieniem kryteriów i trybu określonych w rozporządzeniu, a złożony równocześnie wniosek o dofinansowanie ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1, rozpatruje się z uwzględnieniem kryteriów i trybu określonych w przepisach odrębnych.

3. Przekazywanie środków finansowych i ich rozliczanie oraz sporządzanie ocen i raportów dokonywane jest z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§ 4.
1. Przyznanie środków finansowych następuje na podstawie oceny wniosku złożonego w urzędzie obsługującym Ministra, zwanym dalej „ministerstwem", przez podmiot publiczny lub przez podmiot upoważniony do występowania w imieniu konsorcjum, o którym mowa w ust. 2, zwany dalej „podmiotem wiodącym". Wysokość przyznanych środków finansowych nie może być wyższa od określonej we wniosku.

2. O przyznanie środków finansowych może ubiegać się konsorcjum podmiotów publicznych.

3. Do wniosku należy w szczególności dołączyć:

1) wykaz osób reprezentujących podmiot ubiegający się o dofinansowanie;

2) kalkulację kosztów związanych z przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięcia;

3) oświadczenie, że przygotowanie lub realizacja przedsięwzięcia nie są finansowane ze środków budżetu państwa innych niż te, których dysponentem jest Minister;

4) dokumenty potwierdzające, że podmioty publiczne ubiegające się o dofinansowanie nie zalegają z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

5) kopię umowy lub porozumienia o utworzeniu konsorcjum podmiotów publicznych, określającego w szczególności podział zadań związanych z przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięcia pomiędzy członków konsorcjum, sposób finansowania tych zadań oraz wskazanie podmiotu wiodącego – dotyczy wniosku składanego przez konsorcjum podmiotów publicznych;

6) zgodę na powszechne udostępnienie i rozpowszechnienie osiągniętych wyników, a w przypadku oprogramowania interfejsowego – zobowiązanie do nieodpłatnego udostępnienia udokumentowanych kodów źródłowych tego oprogramowania.

4. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5. Ocena wniosku jest dokonywana przez zespół, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwany dalej „zespołem", i powinna zawierać liczbę przyznanych punktów, propozycję dotyczącą wysokości przyznawanych środków finansowych albo odmowy ich przyznania oraz uzasadnienie tej propozycji. Wzór formularza oceny wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5.
Minister podejmuje decyzję w sprawie przyznania albo odmowy przyznania środków finansowych na dofinansowanie przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek, na podstawie oceny, o której mowa w § 4 ust. 5.
§ 6.
Środki finansowe są przekazywane na rachunek bankowy podmiotu wskazanego w umowie, o której mowa w art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanej dalej „umową", zgodnie z harmonogramem prac określonym w umowie lub w ratach kwartalnych. Warunkiem przekazania kolejnej raty jest przyjęcie rozliczenia nie mniej niż 80 % poprzednich rat według zadań, na podstawie złożonych faktur.
§ 7.
1. Podmioty publiczne lub konsorcja podmiotów publicznych, które otrzymały środki finansowe, składają do ministerstwa raporty roczne oraz raport końcowy z wykonania zadań oraz wydatkowania środków finansowych, w terminach i formie określonych w rozporządzeniu. W przypadku przedsięwzięcia, którego realizacja nie przekracza jednego roku, nie sporządza się raportu rocznego.

2. Niezłożenie w terminie raportów, o których mowa w ust. 1, lub złożenie raportu niespełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu stanowi podstawę do wstrzymania przez Ministra dofinansowania lub skutkuje odstąpieniem od umowy, z żądaniem zwrotu środków finansowych przez podmiot publiczny lub konsorcjum podmiotów publicznych, któremu przekazano te środki.

3. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonywania zadań oraz wydatkowania środków finansowych zgodnie z umową w przypadku konsorcjum podmiotów publicznych należy do obowiązków podmiotu wiodącego.

4. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy kontroli na podstawie przepisów odrębnych, że przekazany raport nie został sporządzony prawidłowo lub jest nierzetelny, Minister może zarządzić wznowienie postępowania dotyczącego oceny wykonania i rozliczenia finansowanych zadań.

5. Raporty, o których mowa w ust. 1, są oceniane przez zespół.

6. Ocena raportów rocznych zawiera propozycje dotyczące w szczególności:

1) kontynuowania dofinansowania przygotowania lub realizacji przedsięwzięcia,

2) wstrzymania lub zmniejszenia dofinansowania przygotowania lub realizacji przedsięwzięcia,

3) odstąpienia od umowy

– wraz z uzasadnieniem.

7. Przy ocenie raportu końcowego z wykonania przedsięwzięcia zespół uwzględnia w szczególności odpowiednio następujące kryteria:

1) zgodność zakresu merytorycznego wykonanego przedsięwzięcia z umową;

2) prawidłowość wydatkowania środków finansowych w porównaniu z kosztorysem i harmonogramem prac;

3) zagwarantowanie spełnienia minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych lub minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej;

4) stopień i zakres realizacji celów przedsięwzięcia oraz celów określonych w Planie Informatyzacji Państwa, zwanym dalej „Planem"

5) efekty gospodarcze i korzyści społeczne osiągnięte w wyniku wykonania przedsięwzięcia albo przewidywane do osiągnięcia w ciągu roku od dnia jego zakończenia;

6) zakres oddziaływania na inne przedsięwzięcia lub projekty opisane w Planie.

8. Ocena raportu końcowego z wykonania zadań oraz wydatkowania środków finansowych powinna zawierać wnioski o uznanie umowy za:

1) wykonaną;

2) wykonaną, z wezwaniem do zwrotu środków finansowych wykorzystanych nieprawidłowo oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłacenia kar umownych;

3) niewykonaną w całości lub części, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu środków finansowych wykorzystanych nieprawidłowo oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłacenia kar umownych.

9. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 5–8, Minister podejmuje decyzję w sprawie.

§ 8.
1. Środki finansowe niewykorzystane na wykonanie zadań, na które zostały przyznane, podlegają zwrotowi.

2. Środki finansowe nieprawidłowo wykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek bankowy ministerstwa wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Rozdział 2

Dofinansowanie projektów informatycznych

§ 9.

Minister, w ramach środków finansowych, wyodrębnia w planie finansowym środki na przygotowanie lub realizację projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu niebędących ponadsektorowymi albo sektorowymi projektami informatycznymi; w szczególności dotyczy to projektów obejmujących:

1) wdrażanie systemów teleinformatycznych gospodarki i administracji elektronicznej;

2) tworzenie i rozwój publicznej infrastruktury dostępu do Internetu;

3) tworzenie i rozwój publicznej infrastruktury dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną;

4) tworzenie i rozwój polskich zasobów cyfrowych w Internecie;

5) tworzenie i rozwój systemów elektronicznego kształcenia.

§ 10.
Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub realizacji projektu informatycznego składa się do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym jest planowane wykonanie projektu, w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 11.
1. Minister, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie przygotowania lub realizacji projektu informatycznego, decyduje o przyznaniu albo odmowie przyznania środków finansowych.

2. Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub realizacji projektu informatycznego ocenia zespół, uwzględniając, odpowiednio do rodzaju projektu, następujące kryteria:

1) cel ustanowienia projektu informatycznego;

2) możliwość wykonania projektu informatycznego i zastosowania jego wyników;

3) zakres oddziaływania na inne przedsięwzięcia lub projekty opisane w Planie;

4) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu informatycznego;

5) techniczne warunki projektu informatycznego określające w szczególności funkcje, składniki sprzętowe oraz oprogramowanie systemu teleinformatycznego, które przy uwzględnieniu minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych zostaną wykorzystane do wykonania zadań określonych w projekcie;

6) innowacyjny charakter projektu informatycznego i wykorzystanie w nim wyników badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu nowoczesnych technologii, a zwłaszcza standardów międzynarodowych obowiązujących w tym zakresie;

7) znaczenie projektu informatycznego dla rozwoju regionalnego;

8) konkurencyjność wyniku projektu informatycznego, zwłaszcza w skali międzynarodowej;

9) znaczenie projektu informatycznego dla promocji społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

3. Okres wykonania projektu informatycznego nie może przekraczać 3 lat; w uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą Ministra, do 5 lat.

§ 12.
1. Raport roczny z wykonania projektu informatycznego oraz wydatkowania środków finansowych, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, składa się w terminie do końca lutego.

2. Raport końcowy z wykonania projektu informatycznego oraz wydatkowania środków finansowych, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia, składa się w terminie 60 dni od określonego w umowie dnia zakończenia projektu.

Rozdział 3

Dofinansowanie tworzenia oprogramowania interfejsowego

§ 13.

Minister, w ramach środków finansowych, wyodrębnia w planie finansowym środki na przygotowanie lub realizację tworzenia oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a także kodów źródłowych tego oprogramowania.
§ 14.
Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania, składa się w terminie do dnia 30 czerwca lub 31 grudnia w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§ 15.
1. Minister, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania, decyduje o przyznaniu albo odmowie przyznania środków finansowych.

2. Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego ocenia zespół, uwzględniając, odpowiednio do rodzaju oprogramowania, poza kryteriami, o których mowa w § 11 ust. 2, następujące kryteria:

1) techniczne warunki oprogramowania interfejsowego;

2) techniczne warunki oprogramowania systemu teleinformatycznego i sposób odwzorowania w standardzie interfejsowym struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących.

3. Okres wykonania oprogramowania interfejsowego nie może przekraczać roku; w uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą Ministra, do 2 lat.

§ 16.
1. Raport końcowy z wykonania oprogramowania interfejsowego oraz wydatkowania środków finansowych, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia, składa się w terminie 30 dni od określonego w umowie dnia zakończenia wykonywania oprogramowania interfejsowego.

2. W przypadku gdy okres wykonania oprogramowania interfejsowego został przedłużony zgodnie z § 15 ust. 3, składa się w terminie do końca lutego, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, raport dodatkowy, wypełniając części A, B i C raportu określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

3. Z raportem końcowym przekazywane jest oprogramowanie interfejsowe wraz z jego udokumentowanymi kodami źródłowymi.

4. Raport końcowy oceniany jest przez zespół z uwzględnieniem, poza kryteriami, o których mowa w § 7 ust. 7, następujących kryteriów:

1) wyników testów akceptacyjnych oprogramowania interfejsowego;

2) wyników wdrożenia pilotażowego oprogramowania interfejsowego;

3) zastosowania w oprogramowaniu interfejsowym standardowych struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących.

Rozdział 4

Dofinansowanie innych przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego

§ 17.

Minister, w ramach środków finansowych, wyodrębnia w planie finansowym środki na dofinansowanie przygotowania lub realizacji innych niż określone w rozdziale 2 i 3 przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego, zwanych dalej „innymi przedsięwzięciami", a w szczególności na:

1) uczestnictwo w projektach współfinansowanych z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w szczególności realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, zwanych dalej „programami międzynarodowymi", a także na działalność wspomagającą uczestnictwo w tych programach;

2) tworzenie, przechowywanie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy;

3) upowszechnianie, promocję i popularyzację zagadnień dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym:

a) organizowanie konferencji, wystaw, targów, konkursów, olimpiad tematycznych i przedsięwzięć promocyjnych,

b) informacje dotyczące zagadnień społeczeństwa informacyjnego w środkach masowego przekazu,

c) przedsięwzięcia szkoleniowe wspomagające promocję społeczeństwa informacyjnego,

d) promowanie przedsięwzięć innowacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

§ 18.
1. Wniosek o dofinansowanie innych przedsięwzięć może być złożony w każdym czasie, z tym że wniosek dotyczący przygotowania lub realizacji innego przedsięwzięcia wywołującego skutki finansowe w danym roku budżetowym składa się do dnia 30 września danego roku, w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie innego przedsięwzięcia, o którym mowa w § 17 pkt 1, do wniosku dołącza się kopię umowy wraz z informacją dotyczącą podziału środków finansowych pomiędzy podmioty uczestniczące w realizacji projektu międzynarodowego lub projektu realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej.

§ 19.
1. Minister, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie innego przedsięwzięcia, decyduje o przyznaniu albo odmowie przyznania środków finansowych.

2. Przy ocenie wniosku zespół odpowiednio do rodzaju innego przedsięwzięcia uwzględnia kryteria, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1, 3, 4, 6–9, oraz w przypadku, o którym mowa w § 17 pkt 1, znaczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach uczestnictwa podmiotów publicznych lub konsorcjów podmiotów publicznych w programie międzynarodowym lub projekcie realizowanym w ramach programu Unii Europejskiej.

3. Okres wykonania innego przedsięwzięcia nie może przekraczać 3 lat; w uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą Ministra, do 5 lat.

§ 20.
Raporty roczne i raport końcowy z wykonania innego przedsięwzięcia sporządza się według wzorów określonych odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia, w terminach, o których mowa w § 12.
§ 21.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Dorn

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 14 marca 2006 r. (poz. 388)

Załącznik nr 1

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Wyświetl załącznik

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Wyświetl załącznik

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

Wyświetl załącznik

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

Wyświetl załącznik

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 kwietnia 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Nowicki

Członek Zarządu Sembox Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »