| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 kwietnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację

Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację (Dz. U. Nr 53, poz. 388) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 2 i 3;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub realizacji projektu informatycznego składa się w terminie do dnia 31 marca lub do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, w którym jest planowane wykonanie projektu, w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”;

3) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister, w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminów, o których mowa w § 10, tworzy listy rankingowe, w których wskaże najlepsze projekty informatyczne do dofinansowania. Listy rankingowe są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Na podstawie list, o których mowa w ust. 1, Minister tworzy ostateczną listę rankingową w celu wyłonienia najlepszych projektów informatycznych. Lista rankingowa jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

1b. Decyzję o dofinansowaniu projektów informatycznych Minister podejmie w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy budżetowej na podstawie listy, o której mowa w ust. 1a.”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania składa się w terminie do dnia 15 lutego lub do dnia 30 czerwca w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia.”;

5) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister tworzy listę rankingową, na podstawie której, w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminów, o których mowa w § 14, decyduje o przyznaniu albo odmowie przyznania środków finansowych. Lista rankingowa jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.”;

6) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o dofinansowanie innych przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego składa się w terminie do dnia 15 lutego lub do dnia 31 maja danego roku, w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”;

7) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister tworzy listę rankingową, na podstawie której w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminów, o których mowa w § 18 ust. 1, decyduje o przyznaniu albo odmowie przyznania środków finansowych. Lista rankingowa jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Kaczmarek

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »