REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 73 poz. 501

USTAWA

z dnia 10 marca 2006 r.

o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.2)) w art. 1 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane przez inne ustawy.”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282) w art. 96:

1) w zdaniu pierwszym wyrazy „sądu grodzkiego” zastępuje się wyrazami „sądu rejonowego”;

2) w zdaniu trzecim wyrazy „w Monitorze Polskim” zastępuje się wyrazami „w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Art. 3.
W ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe (Dz. U. Nr 37, poz. 283 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554) w art. 78:

1) w zdaniu pierwszym wyrazy „sądu grodzkiego” zastępuje się wyrazami „sądu rejonowego”;

2) w zdaniu trzecim wyrazy „w Monitorze Polskim” zastępuje się wyrazami „w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Art. 4.
W dekrecie z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki (Dz. U. Nr 27, poz. 164, z 1946 r. Nr 54, poz. 305 i Nr 70, poz. 382 oraz z 1948 r. Nr 23, poz. 154) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 wyrazy „sądu grodzkiego” zastępuje się wyrazami „sądu rejonowego”;

2) w art. 4 w zdaniu pierwszym wyrazy „w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Oświaty” zastępuje się wyrazami „w dzienniku urzędowym odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego” oraz wyrazy „w Monitorze Polskim” zastępuje się wyrazami „w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”;

3) w art. 5 wyrazy „kodeksu postępowania niespornego” zastępuje się wyrazami „kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym”.

Art. 5.
W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) ogłoszenia sądowe, jeżeli tak stanowią inne ustawy.”;

2) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub gdy ustawa była wielokrotnie uprzednio nowelizowana i posługiwanie się tekstem ustawy może być istotnie utrudnione. Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy. Ustawa może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego.”.

Art. 6.
W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65) w art. 64 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) art. 42 pkt 1, 4 i 7, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2006 r.”.

Art. 7.
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 6, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe, ustawę z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe, dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki, ustawę z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.

[1] Ustawa wchodzi w życie 13 maja 2006 r., art. 6 wchodzi w życie 28 kwietnia 2006 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA