REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 92 poz. 638

USTAWA

z dnia 25 kwietnia 2006 r.

o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40, Nr 42, poz. 386 i Nr 148, poz. 1551 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 361) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

„o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru”;

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa określa warunki i tryb udzielenia producentom rolnym:

1) płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, określonych w przepisach art. 143b i art. 143c rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), zwanych dalej „płatnościami”;

2) oddzielnej płatności z tytułu cukru, określonej w przepisach art. 143ba rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, zwanej dalej „płatnością cukrową”.”;

3) po art. 6 dodaje się art. 6a–6c w brzmieniu:

„Art. 6a. 1. Producentowi rolnemu, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i który zawarł:

1) na rok gospodarczy 2006/2007 z producentem cukru umowę dostawy buraków cukrowych zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz. Urz. UE L 58 z 28.02.2006, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 318/2006”, albo

2) na rok gospodarczy 2005/2006 umowę dostawy buraków cukrowych z producentem cukru, który zrzekł się w roku gospodarczym 2006/2007 kwoty zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 58 z 28.02.2006, str. 42)

– przysługuje płatność cukrowa.

2. Wysokość płatności cukrowej w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn ilości buraków cukrowych objętych umową dostawy, o której mowa w ust. 1, przeznaczonych do wyprodukowania cukru kwotowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia nr 318/2006 i stawki tej płatności na 1 tonę buraków cukrowych.

3. Płatność cukrową przyznaje się na wniosek producenta rolnego w decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1.

4. Producent rolny składa wniosek o przyznanie płatności cukrowej na formularzu, o którym mowa w art. 3a.

5. Do wniosku o przyznanie płatności cukrowej dołącza się, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez producenta cukru, kopię umowy dostawy, o której mowa w ust. 1.

6. Przepis ust. 5 stosuje się w przypadku, gdy producent rolny występuje z wnioskiem o przyznanie płatności cukrowej po raz pierwszy.

7. Do płatności cukrowej przepisy art. 3 ust. 2–5 i art. 5a stosuje się odpowiednio.

Art. 6b. W przypadku śmierci producenta rolnego, który wystąpił z wnioskiem o przyznanie płatności cukrowej, przed dniem wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności płatność cukrową przyznaje się z urzędu spadkobiercy, któremu na podstawie art. 4 ust. 2 przyznano jednolitą płatność obszarową.

Art. 6c. Rada Ministrów określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności cukrowej, uwzględniając wysokość kwoty przewidzianej na ten cel w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 1 pkt 1, oraz kurs wymiany ustalony zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (Dz. Urz. WE L 349 z 24.12.1998, str. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, str. 238, z późn. zm.).”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.1)) w art. 3g ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja udziela producentom rolnym, w rozumieniu przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru, dopłat z tytułu prowadzenia plantacji wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne, zwanych dalej „dopłatami”.”.

Art. 3.
W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76) w art. 11 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) producenci rolni niewpisani do ewidencji producentów, którzy przejmują posiadanie gospodarstwa rolnego, składają wniosek nie później niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru;”.

Art. 4.
W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm.2)) w art. 36 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Prezes Agencji Restrukturyzacji może powierzyć przeprowadzenie kontroli, o których mowa w art. 24 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 lit. b rozporządzenia Komisji 382/2005, innym jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi, określonymi na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru.”;

2) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Do upoważnienia, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru.”.

Art. 5.
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386, z późn. zm.3)) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Producentowi rolnemu w rozumieniu przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru, dostarczającemu na podstawie umowy kontraktacji producentowi skrobi ziemniaczanej ziemniaki przeznaczone do produkcji skrobi ziemniaczanej, zawierające nie mniej niż 13 % skrobi, zwane dalej „ziemniakami skrobiowymi”, przysługuje płatność za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach, wypłacana przez Agencję.”.

Art. 6.
Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o przepisach o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych, należy przez to rozumieć przepisy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru.
Art. 7.
1. W 2006 r. płatność cukrową, o której mowa w art. 6a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przyznaje się na wniosek producenta rolnego złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) numer identyfikacyjny nadany w trybie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76);

2) nazwisko i imię (imiona) producenta rolnego, numer PESEL, numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli zostały nadane;

3) nazwisko i imię lub nazwę producenta cukru, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i adres;

4) numer umowy dostawy buraków cukrowych, o której mowa w art. 6a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, wraz z informacją o ilości buraków cukrowych objętych umową dostawy przeznaczonych do wyprodukowania cukru kwotowego;

5) informację o ogólnej ilości buraków cukrowych objętych umową lub umowami dostawy przeznaczonych do wyprodukowania cukru kwotowego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie do dnia 30 czerwca.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez producenta cukru, kopię umowy dostawy buraków cukrowych, o której mowa w art. 6a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1.

Art. 8.
Wnioski, o których mowa w art. 7 ust. 1, złożone przed dniem wejścia w życie ustawy i spełniające określone w niej wymagania podlegają rozpatrzeniu.
Art. 9.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, Nr 14, poz. 115, Nr 141, poz. 1182 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 473.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 964 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 132, poz. 1110, Nr 141, poz. 1182, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA