REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 161 poz. 1142

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 sierpnia 2006 r.

w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wymagania, jakim powinny odpowiadać zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;

2) wymagania eksploatacyjne, funkcjonalne i techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

§ 2.
Szpital uzdrowiskowy powinien odpowiadać następującym wymaganiom:

1) powinien stanowić samodzielny budynek, zespół budynków lub wydzieloną część innego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego; położonych w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej; w przypadku gdy szpital uzdrowiskowy jest zlokalizowany w dwóch lub więcej budynkach – odległość między budynkami nie powinna przekraczać 200 m;

2) pomieszczenia szpitala uzdrowiskowego powinny znajdować się co najmniej na poziomie terenu urządzonego przy budynku; dopuszcza się lokalizowanie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, z wyjątkiem pokoi chorych, w szczególności: o charakterze gospodarczym, technicznym, zaopatrzenia medycznego, diagnostycznym poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego;

3) pokoje łóżkowe powinny być wyposażone w system sygnalizacji przywoławczej;

4) oddział szpitalny w szpitalu uzdrowiskowym powinien składać się z zespołów pomieszczeń pielęgnacyjnych i ogólnych; pomieszczenia ogólne mogą być wspólne dla całego szpitala;

5) w skład zespołu pomieszczeń pielęgnacyjnych w szczególności powinny wchodzić:

a) pokoje pacjentów. 1-łóżkowe, 2-łóżkowe i 3–5-łóżkowe wyposażone co najmniej w umywalkę z zimną i ciepłą wodą oraz pojemnik na odpadki; wymaganie dotyczące umywalki uważa się za spełnione w przypadku, gdy przy pokoju zlokalizowane jest pomieszczenie higieniczno-sanitarne,

b) pokój lekarzy,

c) punkt pielęgniarski,

d) pokój zabiegowy,

e) pomieszczenia higieniczno-sanitarne pacjentów przy pokojach łóżkowych lub zbiorowe, przy czym co najmniej jedna kabina ustępowa z umywalką oraz natrysk powinny być dostępne dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;

6) w skład zespołu pomieszczeń ogólnych w szczególności powinny wchodzić:

a) pokoje pracowników medycznych i administracyjnych – co najmniej jedno pomieszczenie,

b) ustęp dla personelu,

c) pomieszczenie służące do przechowywania środków czystości oraz preparatów myjąco-dezynfekcyjnych, a także przygotowywania roztworów roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzętu stosowanego do utrzymywania czystości, również do zbierania brudnej bielizny i odpadów, wyposażone w zlew i armaturę, zwane dalej „pomieszczeniem porządkowym”,

d) jadalnia i pomieszczenia przeznaczone do przygotowania lub dystrybucji posiłków i napojów, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;

7) powierzchnia pokoi łóżkowych powinna wynosić:

a) pokoju 1-łóżkowego – co najmniej 12 m2,

b) pokoju 2-łóżkowego – co najmniej 14 m2,

c) pokoju 3–5-łóżkowego – co najmniej 6,0 m2 na 1 łóżko,

do powierzchni pokoju łóżkowego wlicza się powierzchnię przedpokoju i pomieszczenia higieniczno-sanitarnego;

8) podłogi w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, powinny być wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych;

9) ściany wokół umywalek i zlewozmywaków powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem;

10) w szpitalach prowadzących leczenie w zakresie kardiologii powinno znajdować się stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego w wyodrębnionym pomieszczeniu z możliwością prowadzenia stałego nadzoru, w szczególności zapewniające personelowi bezpośredni kontakt wzrokowy, wyposażone w:

a) antystatyczne łóżko do intensywnej terapii, dostępne z trzech stron w tym z dwóch dłuższych,

b) zestaw do reanimacji, w skład którego wchodzą w szczególności:

– defibrylator,

– elektryczne urządzenie do ssania,

– zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny),

c) instalacje gazów medycznych,

d) kardiomonitor, przy każdym łóżku,

e) wykładziny podłogowe lub wykładziny z instalacją do odprowadzenia ładunków elektrycznych;

11) w holu wejściowym w szpitalu uzdrowiskowym powinny znajdować się w szczególności:

a) miejsce dla okryć wierzchnich osób przychodzących,

b) punkt informacyjny lub informacyjno-recepcyjny;

12) z holu wejściowego powinien być zapewniony łatwy dostęp do ustępów.

§ 3.
Sanatorium uzdrowiskowe powinno odpowiadać wymaganiom określonym w § 2 pkt 2, 7–9, 11 i 12, a ponadto następującym wymaganiom:

1) stanowić samodzielny budynek, zespół budynków lub wydzieloną część innego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego; położonych w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej; w przypadku gdy sanatorium jest zlokalizowane w dwóch lub więcej budynkach – odległość między budynkami nie powinna przekraczać 500 m;

2) w skład sanatorium uzdrowiskowego powinny wchodzić w szczególności następujące pomieszczenia:

a) pokoje łóżkowe 1-łóżkowe, 2-łóżkowe i 3–5-łóżkowe wyposażone co najmniej w umywalkę z zimną i ciepłą wodą oraz pojemnik na odpadki; wymaganie dotyczące umywalki uważa się za spełnione w przypadku, gdy przy pokoju zlokalizowane jest pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

b) pokój lekarzy,

c) punkt pielęgniarski,

d) pokój zabiegowy,

e) pomieszczenia higieniczno-sanitarne pacjentów przy pokojach łóżkowych lub zbiorowe, przy czym co najmniej jedna kabina ustępowa z umywalką oraz natrysk powinny być dostępne dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,

f) pokoje pracowników medycznych – co najmniej jedno pomieszczenie,

g) ustęp dla personelu,

h) pomieszczenie porządkowe,

i) jadalnia i pomieszczenia przeznaczone do przygotowania lub dystrybucji posiłków i napojów spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

§ 4.
Prewentorium uzdrowiskowe dla dzieci powinno odpowiadać wymaganiom określonym w § 2 pkt 2, 4, 7–9, 11 i 12, a ponadto następującym wymaganiom:

1) stanowić samodzielny budynek (zespół budynków) położony w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej; w przypadku gdy prewentorium jest zlokalizowane w dwóch lub więcej budynkach – odległość między budynkami nie powinna przekraczać 500 m;

2) w skład prewentorium uzdrowiskowego dla dzieci powinny wchodzić w szczególności następujące pomieszczenia:

a) pokoje 1-, 2-, 3–5-łóżkowe,

b) pokój lekarzy,

c) punkt pielęgniarski,

d) pokój zabiegowy,

e) izolatka,

f) pomieszczenia higieniczno-sanitarne pacjentów przy pokojach łóżkowych lub zbiorowe, przy czym co najmniej jedna kabina ustępowa z umywalką oraz natrysk powinny być dostępne dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,

g) pokoje pracowników medycznych – co najmniej jedno pomieszczenie,

h) ustęp dla personelu,

i) pomieszczenie porządkowe,

j) jadalnia i pomieszczenia przeznaczone do przygotowania lub dystrybucji posiłków i napojów spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,

k) świetlica dla dzieci o powierzchni co najmniej 1 m2 na dziecko,

I) co najmniej jedna sala szkolna,

m) pokój do samodzielnej pracy dla dzieci,

n) sala gimnastyczna,

o) pokój dla nauczycieli;

3) w prewentorium uzdrowiskowym dla dzieci prowadzącym leczenie w zakresie kardiologii powinno znajdować się stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego w wyodrębnionym pomieszczeniu z możliwością prowadzenia stałego nadzoru, w szczególności zapewniające personelowi bezpośredni kontakt wzrokowy i możliwość obserwacji pacjenta, wyposażone w:

a) antystatyczne łóżko do intensywnej terapii, dostępne z trzech stron w tym z dwóch dłuższych,

b) zestaw do reanimacji, w skład którego powinny wchodzić w szczególności:

– defibrylator,

– elektryczne urządzenie do ssania,

– zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny),

c) instalacje gazów medycznych,

d) kardiomonitor przy każdym łóżku,

e) wykładziny podłogowe lub wykładziny z instalacją do odprowadzenia ładunków elektrycznych;

4) wyposażenie prewentorium uzdrowiskowego dla dzieci, w szczególności gniazda wtykowe elektryczne, okna, krany z gorącą wodą, poręcze, powinno być odpowiednio zabezpieczone;

5) układ funkcjonalny prewentorium uzdrowiskowego dla dzieci powinien zapewniać możliwość izolowania poszczególnych oddziałów;

6) prewentorium uzdrowiskowe dla dzieci powinno posiadać wydzielony i ogrodzony teren do zajęć ruchowych.

§ 5.
Przychodnia uzdrowiskowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w § 2 pkt 2, 8, 9 i 12, a ponadto następującym wymaganiom:

1) stanowić samodzielny budynek lub zespół budynków lub być urządzona w budynku o innym przeznaczeniu pod warunkiem całkowitej izolacji przychodni od użytkowników w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego i innych, z wyłączeniem węzłów komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku wspólnych dla wszystkich użytkowników, niebędących komunikacją wewnętrzną zakładu lecznictwa uzdrowiskowego;

2) w skład przychodni uzdrowiskowej powinny w szczególności wchodzić następujące pomieszczenia:

a) gabinet badań lekarskich o powierzchni co najmniej 12,0 m2,

b) pokój zabiegowy o powierzchni co najmniej 16,0 m2,

c) poczekalnia pacjentów;

3) w holu wejściowym przychodni uzdrowiskowej powinny znajdować się w szczególności:

a) miejsce dla okryć wierzchnich osób przychodzących,

b) punkt informacyjny lub informacyjno-recepcyjny,

c) wydzielone miejsce na wózki (dziecięce lub inwalidzkie);

4) z holu wejściowego powinien być zapewniony łatwy dostęp do ustępów;

5) powinna znajdować się informacja dotyczącą rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń oraz godzin pracy poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników.

§ 6.
Zakład przyrodoleczniczy wchodzący w skład zakładu lecznictwa uzdrowiskowego powinien odpowiadać następującym wymaganiom:

1) znajdować się co najmniej na poziomie terenu urządzonego przy budynku; dopuszcza się lokalizowanie pomieszczeń zakładu przyrodoleczniczego poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku;

2) posiadać działy zabiegowe odpowiednie do profilu zakładu lecznictwa uzdrowiskowego;

3) w skład zakładu przyrodoleczniczego powinny wchodzić w szczególności następujące pomieszczenia:

a) pomieszczenia zabiegowe wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi,

b) sale gimnastyczne do ćwiczeń zespołowych i sale do ćwiczeń indywidualnych,

c) co najmniej jedna sala wypoczynkowa zbiorowa lub pokoje wypoczynkowe indywidualne,

d) gabinety lekarskie i pielęgniarsko-zabiegowe zaopatrzone w leki i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, w przypadku gdy zakład przyrodoleczniczy znajduje się w odrębnym budynku,

e) poczekalnię pacjentów;

4) w zależności od profilu leczniczego uzdrowiska oraz dostępnych naturalnych surowców leczniczych powinny znajdować się w szczególności urządzenia wykorzystywane w.

a) balneoterapii:

– baseny i wanny do kąpieli leczniczych,

– inhalatoria do inhalacji z wód mineralnych,

b) peloidoterapii,

c) hydroterapii:

– wanny,

– natryski,

– baseny rehabilitacyjne.

d) kinezyterapii,

e) termoterapii:

– sauna,

– urządzenia do parafinoterapii,

f) kardioterapii,

g) fototerapii:

– urządzenia do naświetlań,

– lasery,

h) fizykoterapii:

– urządzenia do jonoforezy,

– urządzenia do wytwarzania prądów diadynamicznych i prądów interferencyjnych,

– urządzenia do diatermii krótkofalowej i impulsowej,

– urządzenia do elektrostymulacji,

– urządzenia do wytwarzania mikrofali,

– urządzenia do wytwarzania ultradźwięków,

– urządzenia do magnetoterapii,

i) do masażu klasycznego;

5) w widocznym miejscu powinna być umieszczona informacja o rodzaju zabiegów wykonywanych w zakładzie i godzinach ich wykonywania;

6) odpowiednio do rodzajów i liczby stanowisk zabiegowych, wykorzystywanych przez pacjentów, którzy nie zamieszkują w budynku, w którym znajduje się zakład przyrodoleczniczy, powinna znajdować się co najmniej jedna sala wypoczynkowa zbiorowa umożliwiająca wypoczynek po zabiegach, przy uwzględnieniu następujących wskazań:

a) przy kąpielach mineralnych liczba leżanek powinna być co najmniej równa liczbie stanowisk zabiegowych,

b) przy kąpielach i zawijaniach peloidowych liczba leżanek powinna być co najmniej 1,5 raza większa od liczby stanowisk zabiegowych,

c) w zakładach, w których wykonywane są zabiegi dla kobiet i mężczyzn, sale wypoczynkowe powinny być oddzielne dla każdej płci,

d) w salach wypoczynkowych zbiorowych minimalna powierzchnia jednostkowa powinna wynosić 3,5 m2 na leżankę,

e) w zakładzie, w którym wykonywane są zabiegi niewymagające wypoczynku w pozycji leżącej, powinny znajdować się sale umożliwiające wypoczynek w pozycji siedzącej;

7) w przypadku gdy w zakładzie przyrodoleczniczym wykonywane są zabiegi wymagające sterylnych urządzeń bądź ich części, należy zapewnić ich sterylność;

8) ściany i posadzki pomieszczeń, w których odbywają się zabiegi balneoterapii, peloidoterapii i hydroterapii, powinny być wyłożone materiałem wodoszczelnym i pozwalającym na ich łatwe mycie i dezynfekcję, a posadzki również o powierzchni zabezpieczającej przed poślizgiem;

9) poziom posadzki w pomieszczeniach, w których odbywają się zabiegi balneoterapii, peloidoterapii i hydroterapii, powinien być obniżony w stosunku do pomieszczeń przyległych, ze spadem do kratki ściekowej;

10) do pomieszczeń, w których odbywają się zabiegi balneoterapii, peloidoterapii i hydroterapii, powinna być doprowadzona do stanowisk zabiegowych woda ciepła i zimna;

11) aparatura i urządzenia do wykonywania zabiegów powinny być w stanie technicznym, który umożliwia właściwe wykonanie zabiegu oraz zapewnia odpowiednie warunki BHP i bezpieczeństwo pacjentów;

12) przy wannach kąpielowych powinny być zamocowane uchwyty ułatwiające pacjentowi wejście do wanny i wyjście z wanny oraz bezwzględnie instalacja przywoławcza;

13) pomieszczenia, w których wykonywane są zabiegi, powinny być wyposażone w zegary, pozwalające na określenie czasu trwania zabiegu (zegary z dzwonkami, klepsydry i inne);

14) w zakładzie powinny znajdować się co najmniej 2 ustępy dla kobiet, 1 ustęp i 1 pisuar dla mężczyzn, licząc łącznie na 60 osób równocześnie przebywających w zakładzie, przy ustępach powinna znajdować się umywalka z bieżącą wodą ciepłą i zimną;

15) pomieszczenia zakładu przyrodoleczniczego powinny posiadać wentylację grawitacyjną;

16) posiadać wentylację nawiewno-wywiewną w:

a) kuchniach borowinowych,

b) pomieszczeniach peloidoterapii,

c) pomieszczeniach zabiegów hydroterapeutycznych,

d) pomieszczeniach zabiegów inhalacyjnych,

e) salach gimnastycznych;

17) pomieszczenia, w których w celach leczniczych wykorzystywany jest dwutlenek węgla (CO2), siarkowodór (H2S) lub radon (Rn) w postaci gazowej lub w przypadku, gdy występuje jego wydzielanie się z wód leczniczych, wyposażone są w dolne przelewy gazowe; wentylacja mechaniczna powinna posiadać wyciąg dolny;

18) w zakresie urządzeń do przygotowywania i udzielania zabiegów peloidowych:

a) pomieszczenie zabiegowe do zawijań lub kąpieli peloidowych powinno być wyposażone oprócz urządzenia zabiegowego w wannę do kąpieli oczyszczającej z baterią natryskową lub kabiną natryskową,

b) zużyta borowina powinna być odprowadzona poza obręb zakładu,

c) proces technologiczny użytkowania peloidów powinien wykluczyć możliwość używania do zabiegów peloidów zużytych (odpadowych),

d) przechowywane peloidy powinny być odpowiednio zabezpieczone przed ich zanieczyszczeniem;

19) w przypadku użytkowania w zakładzie wód leczniczych, w których rozpuszczone są substancje gazowe, układ instalacji powinien zabezpieczać przed nadmiernymi stratami składników gazowych. Wysokości strat w instalacji nie powinny przekraczać, przyjmując za 100 % zawartość składników gazowych w źródle:

a) dla wód szczawów – do 20 % CO2,

b) dla wód siarczkowych – 30 % H2S,

c) dla wód termalnych – do 10 % spadku temperatury,

d) dla wód radoczynnych – do 30 % Rn;

20) doprowadzenie do wanien wód leczniczych zgazowanych powinno następować „od dołu”, wykluczając rozpryskiwanie wody;

21) instalacje wody ciepłej i zimnej dla hydroterapii powinny zapewniać zasilanie w wodę o ciśnieniu co najmniej 4 atmosfery;

22) w zakresie saturatorów:

a) saturatory powinny zapewniać minimalne nasycenie wody o naturalnej temperaturze w ilości 2 200 mg/l,

b) butle z CO2 zarówno pełne, jak i puste powinny być umieszczone w uchwytach;

23) sprężarki stosowane do zabiegów inhalacyjnych powinny mieć czerpnię powietrza wyprowadzoną na zewnątrz zakładu i umożliwiającą pobór czystego powietrza; na przewodzie tłocznym powinien być zainstalowany filtr powietrza;

24) urządzenia mechaniczne napędzane silnikiem elektrycznym powinny posiadać izolację zapobiegającą przenoszeniu się drgań i hałasu;

25) urządzenia i instalacje w szczególności doprowadzające wody mineralne, wodę ciepłą i zimną lub gaz powinny być oznakowane w sposób umożliwiający ich rozróżnienie;

26) preparaty używane do kąpieli i sole kąpielowe powinny być przechowywane w trwałych pojemnikach chroniących przed ich zanieczyszczeniem;

27) przepisy porządkowe dla korzystających z urządzeń zakładu przyrodoleczniczego powinny być wywieszone w widocznym miejscu.

§ 7.
Pijalnia uzdrowiskowa powinna spełniać następujące wymagania:

1) być dostosowana do eksploatacji całorocznej;

2) być wyposażona w:

a) instalacje do wydawania wody leczniczej indywidualnym pacjentom, spełniające wymagania sanitarne i techniczne,

b) instalacje do podgrzewania wody do temperatury zalecanej przez lekarza,

c) urządzenia do kontrolowania temperatury wody,

d) salę spacerową o wielkości dostosowanej do liczby kuracjuszy,

e) ustępy ogólnodostępne znajdujące się bezpośrednio przy pijalni lub w odpowiedniej odległości,

f) tablice określające w formie graficznej i opisowej właściwości fizykochemiczne udostępnianych wód leczniczych oraz wskazania do ich stosowania w formie kuracji pitnej;

3) jakość wód leczniczych w trakcie pobierania z ujęcia, przesyłania za pomocą instalacji do pijalni oraz dystrybucji nie powinna ulec zmianom pod względem sanitarnohigienicznym oraz wartości terapeutycznej;

4) woda powinna być wydawana pacjentom w naczyniach jednorazowych lub wielorazowych mytych w sposób określony w przepisach odrębnych;

5) w pijalni mogą być udostępniane butelkowane wody lecznicze;

6) w widocznych miejscach przy wejściu do pijalni uzdrowiskowej powinien być umieszczony regulamin porządkowy określający sposób korzystania z pijalni uzdrowiskowej.

§ 8.
Tężnia powinna spełniać następujące wymagania:

1) do wywarzania aerozolu leczniczego w tężni powinna być wykorzystywana woda uznana za leczniczą;

2) konstrukcja i rozwiązania techniczne powinny zapewniać uzyskanie aerozolu o właściwościach leczniczych, potwierdzonych wynikami badań i oceną przeprowadzonymi w trybie art. 36 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych;

3) instalacje doprowadzające solankę na pomost górny, pompa i cała armatura powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie chemiczne i żrące solanki oraz nie powinny reagować chemicznie z używaną wodą leczniczą;

4) powinna działać na podstawie instrukcji funkcjonalnej, określającej sposób wytwarzania aerozolu, zakres i częstotliwość monitorowania warunków sanitarnohigienicznych i funkcjonalnych, w tym jakości używanej wody i stan techniczny urządzeń;

5) wzdłuż tężni powinny być wybudowane trakty spacerowe z ławkami, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;

6) w pobliżu tężni powinny znajdować się ustępy ogólnodostępne;

7) w widocznych miejscach przy tężni powinien być umieszczony regulamin porządkowy określający sposób korzystania z tężni.

§ 9.
Park będący urządzeniem lecznictwa uzdrowiskowego i urządzone ścieżki ruchowe powinny spełniać następujące wymagania:

1) być zlokalizowane w strefie ochronnej „A”;

2) powierzchnia parku, jego usytuowanie i rodzaj roślinności, powinny zapewniać kształtowanie korzystnych warunków środowiska uzdrowiskowego;

3) na terenie parku powinny znajdować się: ławki, pojemniki na odpady, a także odpowiednie oświetlenie;

4) na terenie parku wyznacza się ścieżki rowerowe w sposób nieutrudniający poruszania się przez osoby o obniżonej sprawności ruchowej;

5) ścieżki ruchowe powinny być wyposażone w specjalne informacje określające sposób, w jaki się z nich korzysta;

6) ścieżki ruchowe przeznaczone dla osób ze schorzeniami kardiologicznymi powinny być wytyczane po uzgodnieniu z lekarzami specjalistami w dziedzinach kardiologii oraz balneologii i medycyny fizykalnej;

7) na terenie parku powinny znajdować się ustępy ogólnodostępne;

8) w widocznych miejscach przy wejściu do parków powinien być umieszczony regulamin porządkowy określający sposób korzystania z parku.

§ 10.
Urządzony odcinek wybrzeża morskiego powinien spełniać następujące wymagania:

1) być wydzielony i przygotowany do terapii ruchowej i bezpiecznego korzystania z walorów morza;

2) woda i piasek powinny spełniać wymagania dotyczące czystości mikrobiologicznej zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) w centralnym punkcie powinien być zlokalizowany punkt dozoru zaopatrzony w sprzęt ratowniczy oraz telefon;

4) na terenie urządzonego odcinka wybrzeża morskiego powinny znajdować się:

a) przebieralnie,

b) ustępy ogólnodostępne,

c) punkt pierwszej pomocy medycznej,

d) odpowiednio rozmieszczone pojemniki na odpady;

5) obszar wodny przeznaczony do kąpieli powinien spełniać następujące wymagania:

a) obszar o głębokości ponad 1 m powinien być wyraźnie oznaczony i przeznaczony tylko dla osób, które umieją pływać,

b) dno powinno być wolne od zanieczyszczeń, w szczególności takich, które mogą powodować okaleczenia;

6) dojścia do urządzonego odcinka wybrzeża morskiego, jak i jego obszar powinny być zorganizowane w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu i umocnieniom w pasie technicznym brzegu morskiego oraz umożliwiający korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym;

7) kąpielisko powinno być zlokalizowane tak, aby miało dogodnie ukształtowany brzeg i dno oraz dobre nasłonecznienie;

8) sposób zagospodarowania terenu na obszarze pasa technicznego wymaga uzgodnienia z dyrektorem właściwego Urzędu Morskiego;

9) w widocznych miejscach przy wejściu na obszar powinien być umieszczony regulamin porządkowy określający sposób korzystania z urządzonych odcinków wybrzeża morskiego.

§ 11.
Leczniczy basen uzdrowiskowy powinien spełniać następujące wymagania:

1) być wypełniony wodą leczniczą, która zachowuje swoje właściwości w czasie eksploatacji basenu;

2) woda lecznicza w basenie powinna spełniać wymagania sanitarne i jakościowe pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym;

3) basen leczniczy, w którym stosuje się wody lecznicze zawierające dwutlenek węgla (CO2), radon (Rn) lub siarkowodór (H2S), powinien posiadać specjalne wyciągi dla ewakuacji tych gazów znad lustra wody;

4) eksploatacja basenu powinna odbywać się w jednym z następujących systemów:

a) otwartym – przy stałym dopływie wody leczniczej z ujęcia i odpływie wody z basenu,

b) częściowo zamkniętym przy określonym dopływie wody leczniczej z ujęcia, do wody uzdatnianej metodami fizycznymi i chemicznymi poza basenem i ponownie wprowadzanej do basenu;

5) sposób eksploatacji basenu oraz sposób monitorowania jakości wody i powietrza hali basenowej powinna określać instrukcja funkcjonalna opracowana dla każdego basenu;

6) basen powinien być wyposażony w sprzęt do ćwiczeń, w szczególności na brzegach niecki powinny zostać zamieszczone uchwyty do ćwiczeń;

7) pomieszczenia przybasenowe powinny być podzielone na strefy pacjentów „obutych” i „bosych”; poszczególne pomieszczenia, oddzielne dla kobiet i mężczyzn i zapewniające możliwość korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne, powinny być usytuowane w następującej kolejności:

a) przebieralnie wyposażone w indywidualne przebieralnie oraz szafki na ubrania w liczbie odpowiedniej dla osób korzystających z basenu,

b) węzły sanitarne,

c) natryski,

d) brodzik;

8) wszystkie instalacje i urządzenia basenowe powinny być wykonane z materiałów niereagujących chemicznie z używaną wodą leczniczą;

9) przy basenie, w którym stosuje się dezynfekcję wody środkami chemicznymi, powinny być pomieszczenia dla stacji uzdatniania oraz magazyny środków chemicznych; pomieszczenia te powinny być wyposażone w wentylacje i urządzenia pomiarowo-kontrolne do oznaczania chloru (Cl) pozostającego w wodzie wypełniającej basen;

10) wloty i wyloty wody oraz jej spust powinny być usytuowane w sposób zapewniający równy przepływ wody we wszystkich przekrojach niecki basenowej, ponadto powinien być co najmniej jeden spust denny umożliwiający całkowite opróżnienie basenu;

11) prędkość przepływu wody na wlotach powinna wynosić od 1,0 m/s do 0,5 m/s, na wylotach od 0,3 do 0,5 m/s; wyloty powinny być wyposażone w zawory odcinające;

12) na jedną osobę korzystającą z basenu powinno przypadać co najmniej 4 m2 lustra wody w basenie;

13) dla osób dorosłych niecka basenowa powinna być napełniona wodą na głębokość 0,7 do 1,35 m; dla dzieci 0,6 do 0,75 m;

14) wejście do basenu powinno zapewniać możliwość wejścia osobom o ograniczonej sprawności oraz niepełnosprawnym;

15) w skład instalacji basenu powinny wchodzić następujące urządzenia:

a) instalacje zasilające wodą leczniczą,

b) instalacja przelewowa wraz ze zbieraczem zanieczyszczeń – kanalikiem przelewowym wokół basenu;

16) być wyposażony w instalację spustową odprowadzającą wodę do kanalizacji;

17) powinien być wyposażony w instalację zwykłej wody ciepłej i zimnej;

18) posadzka oraz dno i ściany niecki basenu powinny być wyłożone materiałem wodoszczelnym o powierzchni zabezpieczającej przed poślizgiem i pozwalającym na ich łatwe mycie i dezynfekcję, posadzka powinna być wyposażona we wpusty ściekowe ze spadkiem posadzki w kierunku wpustów w celu zabezpieczenia przed spływem wody przelewającej się z basenu;

19) korzystanie z basenu powinno odbywać się pod nadzorem terapeuty i ratownika;

20) w widocznych miejscach przy wejściu na basen powinien być umieszczony regulamin porządkowy określający sposób korzystania z leczniczego basenu uzdrowiskowego.

§ 12.
Rehabilitacyjny basen uzdrowiskowy powinien spełniać następujące wymagania:

1) być napełniany wodą spełniającą jakościowe wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

2) eksploatacja basenu może odbywać się wyłącznie w jednym z następujących systemów:

a) otwartym – przy stałym dopływie wody z ujęcia i odpływie wody z basenu,

b) częściowo zamkniętym przy określonym dopływie wody z ujęcia, do wody uzdatnianej metodami fizycznymi i chemicznymi poza basenem i ponownie wprowadzanej do basenu;

3) pomieszczenia przybasenowe powinny być podzielone na strefy pacjentów „obutych” i „bosych”; poszczególne pomieszczenia, oddzielne dla kobiet i mężczyzn i zapewniające możliwość korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne, powinny być usytuowane w następującej kolejności:

a) przebieralnie wyposażone w indywidualne przebieralnie oraz szafki na ubrania w liczbie odpowiedniej dla osób korzystających z basenu,

b) węzły sanitarne,

c) natryski,

d) brodzik;

4) sposób eksploatacji basenu oraz sposób monitorowania jakości wody i powietrza hali basenowej powinna określać instrukcja funkcjonalna opracowana dla każdego basenu;

5) przy basenie, w którym stosuje się dezynfekcję wody środkami chemicznymi, powinny być pomieszczenia dla stacji uzdatniania oraz magazyny środków chemicznych; pomieszczenia te powinny być wyposażone w wentylacje i urządzenia pomiarowo-kontrolne do oznaczania chloru (Cl) pozostającego w wodzie wypełniającej basen;

6) wloty i wyloty wody oraz jej spust powinny być usytuowane w sposób zapewniający równy przepływ wody we wszystkich przekrojach niecki basenowej, ponadto powinien być co najmniej jeden spust denny umożliwiający całkowite opróżnienie basenu;

7) prędkość przepływu wody na wlotach powinna wynosić od 1,0 m/s do 0,5 m/s, na wylotach od 0,3 do 0,5 m/s; wyloty powinny być wyposażone w zawory odcinające;

8) dla osób dorosłych niecka basenowa powinna być napełniona wodą na głębokość 0,7 do 1,35 m; dla dzieci 0,6 do 0,75 m;

9) na jedną osobę korzystającą z basenu powinno przypadać co najmniej 6 m2 lustra wody w basenie;

10) basen powinien być wyposażony w sprzęt do ćwiczeń, w szczególności na brzegach niecki powinny zostać zamieszczone uchwyty do ćwiczeń; poręcze do ćwiczeń rehabilitacyjnych powinny zajmować minimum 50 % obwodu basenu; mogą one stanowić oddzielny element konstrukcyjny, jak też stanowić stałe części niecki basenowej;

11) wejście do basenu powinno zapewniać możliwość wejścia osobom o ograniczonej sprawności oraz niepełnosprawnym;

12) niecka basenowa powinna być wyposażona w schody i pochylnie, które powinny być usytuowane tam, gdzie głębokość jest najmniejsza; minimalna szerokość schodów powinna wynosić 1 m, pochylnia lub schody powinny być wyposażone co najmniej w jedną poręcz;

13) w skład instalacji basenu powinny wchodzić:

a) instalacja zasilająca wodą,

b) instalacja przelewowa wraz ze zbieraczem zanieczyszczeń – kanalikiem przelewowym wokół basenu,

c) instalacja spustowa odprowadzająca wodę do kanalizacji,

d) instalacja wody ciepłej i zimnej;

14) posadzka oraz dno i ściany niecki basenu powinny być wyłożone materiałem wodoszczelnym o powierzchni zabezpieczającej przed poślizgiem i pozwalającym na ich łatwe mycie i dezynfekcję, posadzka powinna być wyposażona we wpusty ściekowe ze spadkiem posadzki w kierunku wpustów w celu zabezpieczenia przed spływem wody przelewającej się z basenu;

15) korzystanie z basenu powinno odbywać się pod nadzorem terapeuty i ratownika;

16) w widocznych miejscach przy wejściu na basen powinien być umieszczony regulamin porządkowy określający sposób korzystania z rehabilitacyjnego basenu uzdrowiskowego.

§ 13.
Urządzone podziemne wyrobisko górnicze powinno spełniać następujące wymagania:

1) stropy i ociosy wyrobiska powinny być zabezpieczone odpowiednią obudową drewnianą lub inną obudową zapewniającą bezpieczeństwo;

2) stropy i ociosy wyrobiska oraz stan techniczny i stateczności obudowy powinny podlegać stałej kontroli w celu zachowania bezpieczeństwa;

3) przy urządzaniu wyrobiska powinien być opracowany i zapewniony stały i niezmienny dopływ powietrza przewietrzającego rejon komór;

4) dla uzyskania optymalnych warunków skuteczności leczenia należy określić parametry dla urządzonego podziemnego wyrobiska górniczego, jakie powinien mieć mikroklimat w komorach leczniczych; dotyczy to przede wszystkim prędkości przepływu, temperatury, wilgotności oraz składu chemicznego i stopnia jonizacji powietrza;

5) posiadać rezerwowe chodniki awaryjne pozwalające na ewakuację z pomieszczeń zagospodarowanych do celów leczniczych na powierzchnię;

6) na drogach komunikacyjnych powinny być założone rezerwowe stanowiska pomiarowe;

7) prace zabezpieczające prowadzone w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym powinny być wykonane na podstawie:

a) pomiarów zamontowanych rozwarstwieniomierzy,

b) pomiarów konwergencji pionowej i poziomej,

c) okresowych pomiarów niwelacyjnych,

d) badań próbek pobranych z miejsc wykonywanych iniekcji skał;

8) w komorach w widocznym miejscu powinny być umieszczone tablice informacyjne o drogach ewakuacyjnych oraz instrukcje dotyczące sposobu zachowania się w sytuacjach zagrożeń;

9) komory powinny być urządzone i wyposażone w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjentów i personelu, w tym wyposażone w system łączności;

10) w komorach powinno być zapewnione stałe zasilanie w energię elektryczną, oświetlenie pomieszczeń musi odbywać się w sposób ciągły;

11) mikroklimat komór powinien odznaczać się właściwościami korzystnymi dla zdrowia, w tym obecnością aerozoli mineralnych, korzystną jonizacją powietrza oraz stabilnymi i optymalnymi dla zdrowia warunkami termicznymi i poziomem wilgotności;

12) w odpowiedniej odległości od urządzonego podziemnego wyrobiska górniczego powinny znajdować się sanitariaty ogólnodostępne;

13) w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym objętym przepisami Prawa geologicznego i górniczego stosuje się również wymagania eksploatacyjne, funkcjonalne i techniczne określone w tych przepisach;

14) w widocznych miejscach przy wejściu powinien być umieszczony regulamin porządkowy określający sposób korzystania z urządzonego podziemnego wyrobiska górniczego.

§ 14.
Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego powinny podlegać okresowemu czyszczeniu zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 24 miesiące. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane.
§ 15.
Zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego należy dostosować do wymagań, o których mowa w § 2–13, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2010 r.
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życiu po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: Z. Religa

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-09-08
  • Data wejścia w życie: 2006-09-23
  • Data obowiązywania: 2010-12-31
  • Dokument traci ważność: 2012-05-27

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA