REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 258 poz. 1761

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 28 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z 2007 r. Nr 133, poz. 921 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 161, poz. 1142) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) powinien stanowić samodzielny budynek, zespół budynków lub wydzieloną część innego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, położony w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej;”,

b) uchyla się pkt 2,

c) w pkt 5:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) pokoje pacjentów wyposażone co najmniej w umywalkę z zimną i ciepłą wodą oraz pojemnik na odpadki; wymaganie dotyczące umywalki uważa się za spełnione w przypadku, gdy przy pokoju zlokalizowane jest pomieszczenie higieniczno-sanitarne,”,

– lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) pomieszczenia higieniczno-sanitarne pacjentów przy pokojach łóżkowych lub zbiorowe, wyposażone co najmniej w miskę ustępową, umywalkę z baterią, dozownik z mydłem w płynie oraz pojemniki z ręcznikami jednorazowego użycia, pojemnik na zużyte ręczniki lub urządzenia do suszenia rąk oraz natrysk, przy czym przynajmniej jedno pomieszczenie na piętrze powinno być dostępne dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;”,

d) uchyla się pkt 7,

e) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w szpitalach prowadzących leczenie w zakresie kardiologii powinno znajdować się stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego w wyodrębnionym pomieszczeniu z możliwością prowadzenia stałego nadzoru, w szczególności zapewniające pracownikom możliwość obserwacji, wyposażone w:

a) antystatyczne łóżko do intensywnej terapii dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych,

b) zestaw do reanimacji, w skład którego wchodzą w szczególności:

– defibrylator,

– elektryczne urządzenie do ssania,

– zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny),

c) instalacje gazów medycznych,

d) kardiomonitor przy każdym łóżku.”,

f) uchyla się pkt 11 i 12;

2) § 3–5 otrzymują brzmienie:

„§ 3. Sanatorium uzdrowiskowe powinno odpowiadać wymaganiom określonym w § 2 pkt 8 i 9, a ponadto następującym wymaganiom:

1) stanowić samodzielny budynek, zespół budynków lub wydzieloną część innego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, położony w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej;

2) w skład sanatorium uzdrowiskowego powinny wchodzić w szczególności następujące pomieszczenia:

a) pokoje łóżkowe wyposażone co najmniej w umywalkę z zimną i ciepłą wodą oraz pojemnik na odpadki: wymaganie dotyczące umywalki uważa się za spełnione w przypadku, gdy przy pokoju zlokalizowane jest pomieszczenie higieniczno-sanitarne,

b) pokój lekarzy,

c) punkt pielęgniarski,

d) pokój zabiegowy,

e) pomieszczenia higieniczno-sanitarne pacjentów przy pokojach łóżkowych lub zbiorowe, przy czym co najmniej jedna kabina ustępowa z umywalką oraz natrysk powinny być dostępne dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,

f) pokoje pracowników medycznych – co najmniej jedno pomieszczenie,

g) ustęp dla personelu,

h) pomieszczenie porządkowe,

i) jadalnia i pomieszczenia przeznaczone do przygotowania lub dystrybucji posiłków i napojów spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

§ 4. Prewentorium uzdrowiskowe dla dzieci powinno odpowiadać wymaganiom określonym w § 2 pkt 4, 8 i 9, a ponadto następującym wymaganiom:

1) stanowić samodzielny budynek (zespół budynków) położony w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej;

2) w skład prewentorium uzdrowiskowego dla dzieci powinny wchodzić w szczególności następujące pomieszczenia:

a) pokoje łóżkowe,

b) pokój lekarzy,

c) punkt pielęgniarski,

d) pokój zabiegowy,

e) izolatka,

f) pomieszczenia higieniczno-sanitarne pacjentów przy pokojach łóżkowych lub zbiorowe, przy czym co najmniej jedna kabina ustępowa z umywalką oraz natrysk powinny być dostępne dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,

g) pokoje pracowników medycznych – co najmniej jedno pomieszczenie,

h) ustęp dla personelu,

i) pomieszczenie porządkowe,

j) jadalnia i pomieszczenia przeznaczone do przygotowania lub dystrybucji posiłków i napojów spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,

k) co najmniej:

– jedna świetlica dla dzieci,

– jedna sala szkolna,

– jeden pokój do samodzielnej pracy dla dzieci,

– jedna sala gimnastyczna,

– jeden pokój dla nauczycieli;

3) w prewentorium uzdrowiskowym dla dzieci prowadzącym leczenie w zakresie kardiologii powinno znajdować się stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego w wyodrębnionym pomieszczeniu z możliwością prowadzenia stałego nadzoru, w szczególności zapewniające pracownikom możliwość obserwacji, wyposażone w:

a) antystatyczne łóżko do intensywnej terapii dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych,

b) zestaw do reanimacji, w skład którego wchodzą w szczególności:

– defibrylator,

– elektryczne urządzenie do ssania,

– zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny),

c) instalacje gazów medycznych,

d) kardiomonitor przy każdym łóżku;

4) wyposażenie prewentorium uzdrowiskowego dla dzieci, w szczególności gniazda wtykowe elektryczne, okna, krany z gorącą wodą, poręcze, powinno być odpowiednio zabezpieczone;

5) układ funkcjonalny prewentorium uzdrowiskowego dla dzieci powinien zapewniać możliwość izolowania poszczególnych oddziałów;

6) prewentorium uzdrowiskowe dla dzieci powinno posiadać wydzielony i ogrodzony teren do zajęć ruchowych.

§ 5. Przychodnia uzdrowiskowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w § 2 pkt 8 i 9, a ponadto następującym wymaganiom:

1) stanowić samodzielny budynek lub zespół budynków lub być urządzona w budynku o innym przeznaczeniu pod warunkiem całkowitej izolacji przychodni od użytkowników w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego i innych, z wyłączeniem węzłów komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku, wspólnych dla wszystkich użytkowników, niebędących komunikacją wewnętrzną zakładu lecznictwa uzdrowiskowego;

2) w skład przychodni uzdrowiskowej powinny w szczególności wchodzić następujące pomieszczenia:

a) gabinet badań lekarskich,

b) pokój zabiegowy.”;

3) w § 6:

a) w pkt 3 uchyla się lit. e,

b) w pkt 4 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) krioterapii,”,

c) uchyla się pkt 9 i 11,

d) w pkt 18 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) przechowywane peloidy powinny być odpowiednio zabezpieczone przed ich zanieczyszczeniem i wysuszeniem;”,

e) w pkt 19 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) dla wód szczaw – do 20 % CO2,”,

f) w pkt 22 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) saturatory powinny zapewniać minimalne nasycenie CO2 wody o naturalnej temperaturze w ilości 2.200 mg/l,”,

g) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) sprężarki stosowane do zabiegów inhalacyjnych powinny mieć czerpnię powietrza wyprowadzoną na zewnątrz zakładu i umożliwiającą pobór powietrza z zewnątrz; na przewodzie tłocznym powinien być zainstalowany filtr powietrza wymieniany zgodnie z zaleceniami producenta;”;

4) w § 7 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) instalacje do wydawania wody leczniczej pacjentom, spełniające wymagania sanitarne i techniczne,”;

5) w § 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w pobliżu tężni powinny znajdować się ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne;”;

6) w § 10:

a) w pkt 4:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) pomieszczenia higieniczno-sanitarne,”,

– lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) pojemniki na odpady;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) obszar wodny przeznaczony do kąpieli powinien spełniać następujące wymagania:

a) obszar o głębokości ponad 1 m powinien być wyraźnie oznaczony,

b) dno powinno być wolne od zanieczyszczeń;”;

7) w § 11 w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) pomieszczenia higieniczno-sanitarne,”;

8) w § 13 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) w odpowiedniej odległości od urządzonego podziemnego wyrobiska górniczego powinny znajdować się pomieszczenia higieniczno-sanitarne;”;

9) § 14 i 15 otrzymują brzmienie:

„§ 14. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu przeglądowi lub czyszczeniu lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane.

§ 15. Zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego należy dostosować do wymagań, o których mowa w § 2–13 z wyłączeniem § 2 pkt 5 lit. b, c, pkt 6 lit. a, b, § 3 pkt 2 lit. b, c, f, g, § 4 pkt 2 lit. b, c, g, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2010 r.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-31
  • Data wejścia w życie: 2010-12-31
  • Data obowiązywania: 2010-12-31
  • Dokument traci ważność: 2012-05-27

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA