| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 10 października 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. Nr 42, poz. 471, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 292) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych (Dz. U. Nr 192, poz. 1971 oraz z 2006 r. Nr 1, poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

„11) chmielu – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a oraz w pkt 2;

12) włókna lnianego i konopnego – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz w pkt 2.”;

2) w § 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) 1 kg szyszek chmielu.”;

3) w § 5 w pkt 1 dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, o parametrach określonych w przepisach Unii Europejskiej2);”;

4) w § 11:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wielkość obrotu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, stanowi:”,

b) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) ilość sztuk ubitego bydła rzeźnego oraz odpowiadająca jej ilość ton masy poubojowej schłodzonej skorygowanej wskaźnikami określonymi w przepisach Unii Europejskiej3) do wzorca tuszy wołowej – w przypadku ustalania ceny zakupu,”,

c) dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

„14) w odniesieniu do rynku chmielu – ilość kg szyszek chmielu zakupionych przez przedsiębiorcę od producenta chmielu lub grupy producentów chmielu – w przypadku ustalania ceny skupu;

15) w odniesieniu do rynku włókien lnianych i konopnych – ilość ton długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, sprzedanego przez przedsiębiorcę, który przetwarza słomę lnianą lub konopną na włókno.”;

5) w § 12 w ust. 1 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) chmielu – przekazują przedsiębiorcy, którzy dokonują obrotu chmielem lub przygotowują chmiel lub wytwarzają produkty chmielowe;

5) włókien lnianych i konopnych – przekazują przedsiębiorcy, którzy przetwarzają słomę lnianą lub konopną na włókno.”;

6) w § 13:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) miesiąc kalendarzowy – w odniesieniu do rynku cukru, rynku pasz, rynku chmielu, rynku włókna lnianego i konopnego oraz rynku mleka dla ceny skupu.”,

b) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) do 20. dnia miesiąca, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dla rynku cukru, rynku chmielu, rynku włókna lnianego i konopnego oraz, w odniesieniu do ceny skupu – dla rynku mleka;”;

7) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w części „V. Rynek mleka” w ust. 3 dodaje się pkt 22 i 23 w brzmieniu:

„22) maślanka w proszku;

23) maślanka naturalna.”,

b) dodaje się część XIV. i XV. w brzmieniu:

„XIV. Rynek chmielu

Szyszki chmielu w okresie od dnia 1 września do dnia 31 marca, dla których jest ustalana cena skupu:

1) szyszki chmielu aromatycznego według odmian, ze wskazaniem ich pochodzenia z rejonów uprawy, w podziale na skup zrealizowany na podstawie umów kontraktacji i skup poza kontraktacją;

2) szyszki chmielu goryczkowego według odmian, ze wskazaniem ich pochodzenia z rejonów uprawy, w podziale na skup zrealizowany na podstawie umów kontraktacji i skup poza kontraktacją.

XV. Rynek włókna lnianego i konopnego

Długie włókno lniane, krótkie włókno lniane lub włókno konopne, dla których jest ustalana cena sprzedaży.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. H. Kowalczyk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2)Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2001 z dnia 5 lutego 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. WE L 35 z 6.02.2001, str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 3, z późn. zm.).

3)Rozporządzenie Komisji EWG nr 563/82 z dnia 10 marca 1982 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia EWG nr 1208/81 ustanawiającego rynkowe ceny dorosłego bydła na podstawie wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych (Dz. Urz. WE L 67 z 11.03.1982; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 118).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kaźmierczak, Tomasz Wojdal

KRS Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne i podatkowe dla biznesu - zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych, opracowuje dla nich plany restrukturyzacji (m.in. przekształcenia, wydzielenia, fuzje), wprowadza optymalizacyjne rozwiązania podatkowe oraz dba o to, aby zawierane kontrakty handlowe dawały maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »