Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 245 poz. 1778

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. Nr 141, poz. 1185 i Nr 252, poz. 2124) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3a otrzymuje brzmienie:

„§ 3a. Z dniem 1 stycznia 2007 r. w województwie podkarpackim ustala się granice miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim – gminy Świlcza przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów części obszaru obrębu ewidencyjnego Przybyszówka o łącznej powierzchni 924,91 ha z gminy Świlcza. Granica zachodnia terenu przemieszczanego przebiega od punktu granicznego „A” – u zbiegu granic wsi Przybyszówka–Świlcza–Rudna Wielka przy zachodniej granicy działki nr 5931/1 i biegnie dotychczasową granicą administracyjną między Przybyszówką a Świlczą przy działkach nr: 5931/2, 5958, 257/1, 258/3, 258/4, przecinając szosę E-40 – działkę 889/3 – dalej w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 1200/9, 1199/6, 1199/7, 1199/2, 1199/8, 1199/9, 1199/10 i 1199/11. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni, biegnąc północną granicą działek nr: 1502, 1503, 1504, 1517/1, 1518/1, 1524, 1525, dochodzi do punktu „B” przy działce nr 1538. W punkcie granicznym „B” granica administracyjna wsi Świlcza i Przybyszówka przebiega nadal w kierunku południowo-zachodnim, natomiast granica terenu przemieszczanego biegnie w kierunku południowym linią łamaną między działkami nr: 1525 a 1538; 1537 i 1526, dalej między działką nr 1524 a działkami nr: 1526, 1523, 1519/2, następnie między działką nr 1518/2 a 1519/2 i 1517/2, działką nr 1517/2 a działkami nr: 1517/1, 1505, 1506, 1507 i między działką nr 1508 a działkami nr: 1507, 1496 oraz 1495 a 1496 i 1201, dochodząc do punktu granicznego „C”, tj. przy południowej granicy działki nr 1451 – droga gminna. Od punktu „C” granica przemieszczanego terenu biegnie południową granicą drogi gminnej – działka nr 1451, w kierunku południowo-wschodnim, dochodząc do punktu „D” przy drodze powiatowej Rzeszów–lwierzyce – działka nr 1127/2. Tu załamuje się w kierunku zachodnim, biegnąc północną granicą ww. drogi powiatowej dochodzi do punktu granicznego „E” przy działce nr 1463. Tu ponownie załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez ww. drogę powiatową, zachodnią granicą drogi gminnej – działka nr 5553 i działka nr 5320, dochodząc do punktu granicznego „F” przy potoku „Przyrwa” – działka nr 2792/2. W punkcie „F” załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim północną granicą działki nr 2792/2 – potok „Przyrwa”, dochodząc do punktu granicznego „G” przy działce nr 4909/1 – droga gminna. Dalej granica przecina potok „Przyrwa” – działka nr 2792/2 – i wschodnią granicą działki nr 4910/1 – droga gminna – dochodzi do punktu „H” przy działce nr 5217. Tu załamuje się i biegnie w kierunku południowym zachodnią granicą działek nr: 4910/2 – droga gminna – 4370/2 – droga gminna, dochodząc do punktu granicznego „I” – przy drodze gminnej – działka nr 3201/6. Następnie, przechodząc przez granicę między działką nr 3201/6 a 3201/7 – drogi gminne – biegnie granicą między działkami nr: 4335 i 5160 do granicy administracyjnej wsi Kielanówka, gm. Boguchwała – punkt graniczny „J”. Dalej biegnie w kierunku wschodnim dotychczasową granicą administracyjną między wsią Przybyszówka a Kielanówka, dochodząc do granicy wsi Zwięczyca, gm. Boguchwała.”;

2) po § 3a dodaje się § 3b w brzmieniu:

„§ 3b. Z dniem 1 stycznia 2008 r. w województwie podkarpackim ustala się granice miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim – gminy Boguchwała przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów obszaru obrębu ewidencyjnego Zwięczyca o powierzchni 723,38 ha z gminy Boguchwała.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2006 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-28
  • Data wejścia w życie: 2006-12-31
  • Data obowiązywania: 2006-12-31

Dziennik Ustaw