reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 marca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Jeżeli zwiększenie powierzchni użytków rolnych, na których jest realizowany program rolnośrodowiskowy w zakresie pakietów innych niż wymieniony w § 1 ust. 2 pkt 5, powoduje konieczność opracowania nowego planu działalności rolnośrodowiskowej, zwiększenia takiego można dokonać nie później niż w dniu 15 marca 2007 r. Do terminu realizacji nowego planu działalności rolnośrodowiskowej przepis § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Produkcja zwierzęca, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest zbilansowana z produkcją roślinną, jeżeli obsada zwierząt gospodarskich wynosi co najmniej 0,6 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) wyliczonej na podstawie współczynników przeliczeniowych, o których mowa w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 oraz z 2005 r. Nr 92, poz. 769), na hektar gruntu rolnego.”;

3) w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wnioski o przyznanie kolejnych płatności rolnośrodowiskowych składa się w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności w przepisach o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, począwszy od roku następującego po roku, w którym została wydana decyzja administracyjna o przyznaniu pierwszej płatności rolnośrodowiskowej.”;

4) w § 11a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli wniosek o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej został złożony po terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności w przepisach o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, jednak nie później niż do 25 dnia kalendarzowego liczonego od dnia, w którym upłynął ten termin, płatność rolnośrodowiskowa za dany rok podlega zmniejszeniu o 1 % za każdy dzień roboczy opóźnienia.”;

5) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 5, w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 1 ust. 2 pkt 7, dołącza się zaświadczenie o średniorocznym stanie zwierząt wpisanych do księgi zwierząt hodowlanych, wydane przez podmiot prowadzący księgę albo podmiot upoważniony do prowadzenia oceny wartości użytkowej. Zaświadczenie to za ostatni rok realizacji programu rolnośrodowiskowego składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku, w którym zakończono realizację tego programu.”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie płatności rolnośrodowiskowej nastąpi przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego lub jego części, lub stada zwierząt ras lokalnych na rzecz innego producenta rolnego w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, płatność rolnośrodowiskowa przysługuje producentowi rolnemu, na rzecz którego przeniesiono posiadanie gospodarstwa rolnego lub jego części, lub stada zwierząt ras lokalnych, jeżeli w terminie 35 dni od dnia tego przeniesienia złoży on wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji i zobowiąże się do kontynuowania realizacji programu rolnośrodowiskowego do końca okresu objętego zobowiązaniem, o którym mowa w § 2 ust. 1, złożonym przez poprzedniego posiadacza gospodarstwa rolnego.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopię umowy sprzedaży lub innej umowy, w wyniku której nastąpiło przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego lub jego części, lub stada zwierząt ras lokalnych.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego lub jego części, lub stada zwierząt ras lokalnych nastąpiło po dniu wydania decyzji administracyjnej w sprawie płatności rolno-środowiskowej.”;

7) w § 17 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) zmniejszył powierzchnię użytków rolnych, na których powinien być realizowany program rolnośrodowiskowy, przy czym wstrzymaniu i zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana do działek rolnych objętych, zmniejszeniem;”;

8) w załączniku nr 1 w części II w ust. 5 w pkt 2 dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) po roślinie uprawianej w międzyplonie, a w następnym roku w plonie głównym, nie może być uprawiana ta sama roślina lub jej forma jara.”;

9) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
W roku 2007 podlegają rozpatrzeniu również wnioski złożone w terminie określonym na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2160, z 2005 r. Nr 22, poz. 179 i Nr 131, poz. 1095 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 521.

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWYCH DOKONYWANYCH W RAMACH PAKIETÓW LUB WARIANTÓW]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 marca 2007 r. (poz. 302)

WYSOKOŚĆ ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWYCH DOKONYWANYCH W RAMACH PAKIETÓW LUB WARIANTÓW

Kod pakietu

Kod wariantu

Rodzaj uchybienia

Wysokość zmniejszenia
(w %)

1

2

3

4

S01

 

Brak bilansu azotu i nieprzestrzeganie zmianowania roślin uprawnych

40%

 

 

Przekraczanie limitów nawożenia określonych w planie nawożenia więcej niż o 10 %

40%

 

 

Zmniejszenie powierzchni ostoi

20%

 

 

Udział zbóż w strukturze zasiewów wyższy niż 66 % powierzchni gruntów ornych

10%

 

 

Przekroczenie limitu obsady bydła, koni, owiec i kóz więcej niż o 10 %

10%

S02

 

Brak:

100%

1) certyfikatu zgodności wymaganego przepisami o rolnictwie ekologicznym albo

 

 

 

2) dokumentu poświadczającego, że gospodarstwo rolne znajduje się w okresie przestawiania na produkcję rolniczą metodami ekologicznymi, albo

 

 

 

3) dokumentu poświadczającego, że gospodarstwo rolne jest objęte planem kontroli

 

 

 

Zmniejszenie powierzchni ostoi poniżej 3 % ich powierzchni

20%

 

P01a01

Koszenia wykonane wcześniej niż 10 dni przed dniem 1 lipca lub 15 sierpnia - w przypadku łąk trzęślicowych albo brak koszenia

100%

 

 

Koszenia wykonane w okresie 10 dni przed dniem 1 lipca lub 15 sierpnia

40%

Zastosowanie koszenia mechanicznego

40%

 

1

2

3

4

 

 

Zastosowanie pestycydów lub nawożenie

40%

 

Pozostawienie ściętej biomasy na łące

20%

 

Zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabiegów: przyorywanie, wałowanie, dosiewanie nasion traw

10%

 

P01a02

Koszenia wykonane wcześniej niż 10 dni przed dniem 1 lipca lub 15 sierpnia - w przypadku łąk trzęślicowych albo brak koszenia

100%

 

Koszenia wykonane w okresie 10 dni przed dniem 1 lipca lub 15 sierpnia

40%

 

Zastosowanie pestycydów lub nawożenie

40%

 

Niewłaściwa technika koszenia

20%

 

Pozostawienie ściętej biomasy na łące

20%

 

Zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabiegów: przyorywanie, wałowanie, dosiewanie nasion traw

10%

 

P01b

Koszenia wykonane wcześniej niż 10 dni przed dniem 1 lipca lub brak koszenia

100%

 

Koszenia wykonane w okresie 10 dni przed dniem 1 lipca

40%

 

Nieuzasadnione zastosowanie pestycydów lub zastosowanie ich bez użycia mazaczy

40%

 

Zastosowanie nawozów azotowych na łąkach nawożonych przez namuły rzeczne albo przekraczanie limitów nawożenia określonych w planie więcej niż o 10 %

20%

 

Zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabiegów: przyorywanie, wałowanie i dosiewanie nasion traw

10%

 

P02a

Brak wypasu

100%

 

Przekroczenie limitu obsady zwierząt więcej niż o 50 %

40%

 

1

2

3

4

 

 

Nieuzasadnione zastosowanie pestycydów lub zastosowanie ich bez użycia mazaczy

30%

 

Brak nadzoru nad wypasanymi zwierzętami

10%

 

Zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabiegów: przyorywanie, wałowanie i dosiewanie nasion traw

10%

 

Niewykoszenie niedojadów w okresie lipiec - sierpień lub pozostawienie skoszonej biomasy na pastwisku

10%

 

P02b

Przekroczenie limitu obsady zwierząt więcej niż o 50 % lub brak wypasu

100%

 

Przekroczenie limitu obsady zwierząt od 10 % do 50%

40%

 

Przekraczanie limitów nawożenia określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej więcej niż o 10%

30%

 

Wypasanie przed dniem 20 maja lub wcześniej niż dwa tygodnie po ustąpieniu wód na terenach zalewowych

10%

 

Zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabiegów: przyorywanie, wałowanie i dosiewanie nasion traw

10%

 

Niewykoszenie niedojadów w okresie lipiec - sierpień lub pozostawienie skoszonej biomasy na pastwisku

10%

 

P02c

Przekroczenie limitu obsady zwierząt więcej niż o 50 % lub brak wypasu

100%

 

Przekroczenie limitu obsady zwierząt od 10 % do 50%

40%

 

Nieuzasadnione zastosowanie pestycydów lub zastosowanie ich bez użycia mazaczy

30%

 

Nawożenie powyżej limitu określonego w planie więcej niż o 10 %

20%

 

1

2

3

4

 

 

Wypas przed dniem 20 maja lub okres wypasu trwający krócej niż 90 dni

10%

 

Zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabiegów: przyorywanie, wałowanie i dosiewanie nasion traw

10%

 

Niewykoszenie niedojadów w okresie lipiec - sierpień lub pozostawienie ściętej biomasy na pastwisku

10%

 

K01a

Pozostawienie w roku następnym w plonie głównym traw

100%

 

Pozostawienie w gospodarstwie mniej niż 33% gruntów ornych pokrytych roślinnością w okresie zimowym

50%

 

Wznowienie zabiegów kultywacyjnych przed dniem 1 marca

50%

 

Nieuzasadnione zastosowanie pestycydów lub zastosowanie ich bez użycia mazaczy

30%

 

Nieprzyoranie wsiewek

10%

 

Nieuzasadnione zastosowanie obornika lub zastosowanie innych nawozów

10%

 

K01b i

K01c

Uprawa w roku następnym w plonie głównym na tej samej działce rolnej po międzyplonie tej samej rośliny lub rośliny tego samego rodzaju, lecz jarej odmiany

100%

 

Pozostawienie w gospodarstwie mniej niż 33% gruntów ornych pokrytych roślinnością w okresie zimowym

50%

 

Wznowienie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca

50%

 

Obsianie po dniu 30 września

20%

 

Nieuzasadnione zastosowanie obornika lub zastosowanie innych nawozów

10%

 

Nieprzyoranie międzyplonów

10%

 

1

2

3

4

K02

 

Założenie strefy buforowej o szerokości mniejszej co najmniej o 10 % od wymaganej szerokości danej strefy

50%

 

Niewykoszenie miedz lub wykoszenie przed dniem 15 lipca

30%

 

Niezabezpieczenie strefy przed zniszczeniem przez zwierzęta wypasane

20%

G01

 

Brak dokumentów potwierdzających wpis do księgi zwierząt hodowlanych i wymaganej dokumentacji hodowlanej

100%

 

Nierealizowanie programu ochrony zasobów genetycznych

100%

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama