| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 lipca 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 148, poz. 1551) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania, wstrzymywania, zawieszania, zwracania i zmniejszania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, zwane dalej „programem rolnośrodowiskowym”, objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, zwanym dalej „Planem”, a także przestrzenny zasięg wdrażania tego działania.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zwana dalej „płatnością rolnośrodowiskową”, jest udzielana do wysokości limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro przewidzianej w Planie, w ramach następujących pakietów:

1) rolnictwa zrównoważonego;

2) rolnictwa ekologicznego;

3) utrzymania łąk ekstensywnych;

4) utrzymania pastwisk ekstensywnych;

5) ochrony gleb i wód;

6) tworzenia stref buforowych;

7) ochrony lokalnych ras zwierząt gospodarskich.

3. Pakiety mogą dzielić się na warianty. W ramach pakietów lub wariantów wyodrębnia się zadania. Zadania są realizowane w cyklu rocznym.

4. Wykaz pakietów, wariantów i zadań określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Płatność rolnośrodowiskowa jest udzielana producentowi rolnemu, który prowadzi działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni wynoszącej co najmniej 1 ha użytków rolnych i zobowiąże się do:

1) przestrzegania wymagań, o których mowa w art. 23 rozporządzenia 1257/1999/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), nowelizującego i uchylającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. WE L 160 z 26.06.1999, z późn. zm.) oraz art. 13 i 20 rozporządzenia 817/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 1257/1999/WE (Dz. Urz. UE L 153 z 30.04.2004);

2) realizacji pakietów, o których mowa w § 1 ust. 2, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej;

3) w przypadku realizacji pakietów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3–6 – prowadzenia rejestru działań realizowanych w ramach programu rolnośrodowiskowego (rejestr działalności rolnośrodo-wiskowej), zawierającego wykaz wypasów zwierząt oraz działań agrotechnicznych, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin; rejestr prowadzi się na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”.

2. Za działalność rolniczą, o której mowa w ust. 1, uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego i reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych i grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego ssaków, ptaków i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub formowego oraz chów i hodowlę ryb.

3. Wymagania w zakresie prowadzenia działalności rolniczej zgodnie z zasadami zwykłej dobrej praktyki rolniczej, o której mowa w art. 23 rozporządzenia 1257/1999/WE, są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 73, poz. 657).

§ 3.
1. Płatność rolnośrodowiskowa jest udzielana producentowi rolnemu do:

1) działek rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gruntów rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, użytkowanych jako grunty orne i trwałe użytki zielone, a w przypadku pakietów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, użytkowanych również jako sady;

2) krów, klaczy i matek owiec:

a) ras wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zwanych dalej „rasami lokalnymi”,

b) wpisanych do ksiąg zwierząt hodowlanych;

3) stref buforowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6.

2. W przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5, łączna powierzchnia działek rolnych, do których może być udzielona płatność rolnośrodowiskowa, wynosi co najmniej 1 ha.

§ 4.
Plan działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, powinien być opracowany przy udziale podmiotu prowadzącego działalność w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
§ 5.
1. Powierzchnia użytków rolnych, na których jest realizowany program rolnośrodowiskowy, nie może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Powierzchnia użytków rolnych, na których jest realizowany program rolnośrodowiskowy, może ulec zwiększeniu o nie więcej niż 5 % dotychczasowej powierzchni, lecz nie więcej niż o 2 ha, w pierwszym lub drugim roku realizacji programu rolnośrodowiskowego.

3. W przypadku przekroczenia zwiększenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać zmiany planu działalności rolnośrodowiskowej; do zmiany planu działalności rolnośrodowiskowej przepis § 4 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku zwiększenia powierzchni użytków rolnych w trzecim roku i dalszych latach realizacji programu rolnośrodowiskowego, opracowuje się nowy plan działalności rolnośrodowiskowej.

§ 6.
1. Płatność rolnośrodowiskowa może być udzielona za realizację równocześnie nie więcej niż trzech pakietów, z tym że pakiet, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, nie może być realizowany równocześnie z pakietami, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lub 5.

2. Pakiety, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, mogą być realizowane wyłącznie na działkach rolnych położonych na obszarach, na których występują zagrożenia:

1) dla środowiska lub

2) zbiorowiska roślin o wysokich walorach przyrodniczych

– zwanych dalej „strefami priorytetowymi”.

3. Producentowi rolnemu, który realizuje pakiety, o których mowa w ust. 2, płatność rolnośrodowiskowa może być udzielona do działek rolnych położonych w strefie priorytetowej, jeżeli ich łączna powierzchnia wynosi co najmniej 1 ha.

4. W poszczególnych województwach program rolnośrodowiskowy może być realizowany w strefach priorytetowych w ramach limitu powierzchni użytków rolnych określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

5. Wykaz stref priorytetowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7.
Płatność rolnośrodowiskowa nie przysługuje na realizację pakietów, o których mowa w § 1 ust. 2, jeżeli zadania realizowane w ramach tych pakietów są objęte programami działań mającymi na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych w obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.1)).
§ 8.
1. Wysokość płatności rolnośrodowiskowej w danym roku kalendarzowym ustala się jako:

1) iloczyn stawek płatności na hektar gruntu rolnego i deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni działek rolnych lub

2) iloczyn stawek płatności na sztukę zwierzęcia i deklarowanego przez producenta rolnego średniorocznego stanu krów, klaczy i matek owiec;

3) iloczyn stawek płatności na metr bieżący strefy buforowej i deklarowanej przez producenta rolnego długości tej strefy.

2. Średnioroczny stan krów, klaczy i matek owiec ustala się co 12 miesięcy, dla każdego gatunku oddzielnie, jako iloraz sumy liczby krów, klaczy i matek owiec w każdym miesiącu, obliczanej przez okres 11 miesięcy, i liczby tych miesięcy. Liczbę krów w każdym miesiącu ustala się na dzień przeprowadzonego próbnego udoju, a liczbę klaczy i matek owiec ustala się na pierwszy dzień każdego miesiąca.

3. Ustalanie średniorocznego stanu krów, klaczy i matek owiec rozpoczyna się w dniu, w którym rozpoczęto realizację pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 7.

4. Wysokość stawek płatności, o których mowa w ust. 1, stanowiących stawki podstawowe, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Płatność rolnośrodowiskowa może być udzielona w wysokości 120 % stawki podstawowej, jeżeli producent rolny:

1) realizuje pakiet, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, przy czym produkcja zwierzęca w jego gospodarstwie rolnym jest zbilansowana z produkcją roślinną, albo

2) realizuje co najmniej jeden z pakietów, o których mowa w § 1 ust. 2, na obszarach NATURA 2000 określonych w przepisach o ochronie przyrody.

2. Produkcja zwierzęca, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest zbilansowana z produkcją roślinną, jeżeli obsada zwierząt wynosi co najmniej 30 % maksymalnej obsady na hektar gruntu rolnego, o której mowa w załączniku nr VII do rozporządzenia 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. EWG L 198 z 22.07.1991).

§ 10.
1. W przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, płatność rolnośrodowiskowa do powierzchni działek rolnych przekraczającej 50 ha jest udzielana w wysokości:

1) 50 % stawki podstawowej – za powierzchnię od 50,01 ha do 100 ha;

2) 25 % stawki podstawowej – za powierzchnię od 100,01 ha do 300 ha;

3) 5 % stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 300 ha.

2. W przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, płatność rolnośrodowiskowa do powierzchni działek rolnych przekraczającej 100 ha jest udzielana w wysokości:

1) 50 % stawki podstawowej – za powierzchnię od 100,01 ha do 300 ha;

2) 10 % stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 300 ha.

3. W przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, przy obliczaniu wysokości płatności rolnośrodowiskowej bierze się pod uwagę kolejno działki rolne, dla których obowiązują stawki podstawowe – od najwyższej do najniższej.

4. W przypadku gdy faktyczny średnioroczny stan krów, klaczy i matek owiec jest niższy niż deklarowany w danym roku we wniosku, różnicę między wysokością płatności rolnośrodowiskowej, wynikającą ze stanu deklarowanego, a wysokością płatności rolnośrodowiskowej wynikającą ze stanu faktycznego potrąca się przy obliczaniu płatności rolnośrodowiskowej w kolejnym roku.

5. Jeżeli różnica, o której mowa w ust. 4, dotyczy piątego roku realizacji pakietu wymienionego w § 1 ust. 2 pkt 7, producent rolny jest obowiązany do zwrotu tej różnicy w terminie czterech miesięcy od dnia wypłaty ostatniej płatności rolnośrodowiskowej.

§ 11.
1. Płatność rolnośrodowiskową przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, kierownik biura powiatowego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

2. Płatność rolnośrodowiskowa jest udzielana na wniosek producenta rolnego.

3. Wniosek składa się corocznie na formularzu udostępnianym przez Agencję.

4. W roku rozpoczęcia realizacji programu rolnośrodowiskowego wniosek można składać przez okres całego roku.

5. Począwszy od drugiego roku realizacji programu rolnośrodowiskowego wniosek składa się w terminie od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia danego roku.

6. Wniosek może być wycofany przez producenta rolnego przed dniem, w którym Agencja poinformowała producenta o stwierdzeniu nieprawidłowości w złożonym przez niego wniosku lub o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu.

7. W przypadku realizacji pakietów w strefach priorytetowych decyzje o przyznaniu płatności rolnośrodowiskowej dotyczące użytków rolnych objętych limitem, o którym mowa w § 6 ust. 4, wydaje się według kolejności wniosków złożonych w roku rozpoczęcia realizacji programu rolnośrodowiskowego.

§ 12.
1. Do wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 4, dołącza się:

1) kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków z naniesionymi oznaczeniami poszczególnych działek rolnych objętych wnioskiem, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

2) w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 – kopię certyfikatu zgodności wymaganego przepisami o rolnictwie ekologicznym albo dokument poświadczający, że gospodarstwo rolne znajduje się w okresie przestawiania na produkcję rolniczą metodami ekologicznymi, albo dokument poświadczający, że gospodarstwo rolne jest objęte planem kontroli, wydawane przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;

3) w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 lub 4, na obszarze chronionym w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody – zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora przyrody lub dyrektora parku narodowego o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z planem ochrony dotyczącym danego obszaru, a w przypadku braku planu ochrony – opinię o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z celami ochrony obszaru chronionego;

4) w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 7 – zaświadczenie, że stado zwierząt ras lokalnych jest objęte programem ochrony zasobów genetycznych, wydane przez podmiot upoważniony do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych.

2. Do wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 5, w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 1 ust. 2 pkt 7, dołącza się zaświadczenie o średniorocznym stanie zwierząt wpisanych do księgi zwierząt hodowlanych, wydane przez podmiot prowadzący księgę albo podmiot upoważniony do prowadzenia oceny wartości użytkowej. W przypadku rozpoczęcia realizacji pakietu od dnia 1 sierpnia, począwszy od drugiego roku realizacji tego pakietu, producent rolny składa zaświadczenie w terminie do dnia 31 lipca.

§ 13.
1. Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzje w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej w terminie:

1) od dnia 16 czerwca do dnia 31 lipca danego roku – w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 4, w okresie od dnia 16 stycznia do dnia 15 czerwca danego roku;

2) od dnia 16 stycznia do ostatniego dnia lutego danego roku – w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 4, w okresie od dnia 16 czerwca do dnia 15 stycznia następnego roku.

2. Producent rolny, któremu przyznano płatność rolnośrodowiskową, realizuje program rolnośrodowiskowy:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – od dnia 1 sierpnia,

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – od dnia 1 marca

– roku, w którym została wydana decyzja administracyjna o przyznaniu płatności rolnośrodowiskowej.

3. Płatność rolnośrodowiskową wypłaca się:

1) w pierwszym roku realizacji programu rolnośrodowiskowego – w terminie 8 miesięcy od dnia rozpoczęcia jego realizacji;

2) począwszy od drugiego roku realizacji programu rolnośrodowiskowego – w terminie 12 miesięcy od dnia wypłaty poprzedniej płatności.

§ 14.
1. W przypadku gdy w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie płatności rolnośrodowiskowej nastąpi przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego lub stada zwierząt ras lokalnych na rzecz innego producenta rolnego w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, płatność rolnośrodowiskowa przysługuje temu producentowi rolnemu, jeżeli w terminie 35 dni od dnia przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego lub stada zwierząt ras lokalnych złoży on wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji i zobowiąże się do kontynuowania realizacji programu rolnośrodowiskowego do końca okresu objętego zobowiązaniem, o którym mowa w § 2 ust. 1, złożonym przez poprzedniego posiadacza gospodarstwa rolnego.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopię umowy sprzedaży lub innej umowy, w wyniku której nastąpiło przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego lub stada zwierząt ras lokalnych.

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego lub stada zwierząt ras lokalnych nastąpiło po dniu wydania decyzji administracyjnej w sprawie płatności rolnośrodowiskowej.

§ 15.
1. Jeżeli w wyniku pierwszej kontroli na miejscu zostanie stwierdzone, że zasady zwykłej dobrej praktyki rolniczej nie są przestrzegane, uchybienia te są odnotowywane w protokole kontroli, a producent rolny jest pouczany o skutkach dalszego nieprzestrzegania tych zasad; wzmianka o pouczeniu jest odnotowywana w protokole kontroli.

2. Jeżeli w wyniku następnej kontroli na miejscu zostanie stwierdzone dalsze nieprzestrzeganie zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej, płatność rolnośrodowiskowa należna za dany rok podlega:

1) zmniejszeniu o 7 % za każde uchybienie inne niż stwierdzone podczas poprzedniej kontroli;

2) zawieszeniu – w przypadku wystąpienia uchybienia, które zostało już stwierdzone podczas poprzedniej kontroli.

§ 16.
1. Jeżeli w wyniku pierwszej kontroli na miejscu zostanie stwierdzone, że producent rolny nie realizuje poszczególnych zadań w ramach pakietów, o których mowa w § 1 ust. 2, płatność rolnośrodowiskowa podlega w danym roku zmniejszeniu o wysokości określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. Jeżeli w wyniku następnej kontroli na miejscu zostanie stwierdzone, że producent rolny nadal nie realizuje poszczególnych zadań w ramach pakietów, o których mowa w § 1 ust. 2, płatność rolnośrodowiskowa podlega zawieszeniu w danym roku i w roku następnym.

3. Płatność rolnośrodowiskowa podlega w danym roku zawieszeniu również wówczas, gdy producent rolny nie prowadzi rejestru działalności rolnośrodowiskowej.

§ 17.
Płatność rolnośrodowiskowa podlega wstrzymaniu i zwrotowi, wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli producent rolny:

1) nie realizuje pakietów objętych wnioskiem zgodnie z opracowanym planem działalności rolnośrodowiskowej;

2) nie opracował planu działalności rolnośrodowiskowej;

3) z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał wykonywania planu działalności rolnośrodowiskowej przed upływem terminu jego realizacji.

§ 18.
Producent rolny, któremu przyznano płatność rolnośrodowiskową, przechowuje przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji programu rolnośrodowiskowego:

1) plan działalności rolnośrodowiskowej;

2) rejestr działalności rolnośrodowiskowej;

3) dowody zakupu nawozów i środków ochrony roślin;

4) atest dla opryskiwacza ciągnikowego oraz dokumenty potwierdzające:

a) ukończenie szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin w produkcji roślinnej,

b) prowadzenie ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin;

5) wyniki analizy zasobności gleb przeprowadzonej zgodnie z przepisami o nawozach i nawożeniu;

6) zaświadczenie o wpisie zwierząt do ksiąg zwierząt hodowlanych wydane przez podmiot prowadzący księgę.

§ 19.
W 2004 r. wniosek dotyczący realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, składa się w terminie od dnia 1 września do dnia 1 października, a płatność rolnośrodowiskową wypłaca się w terminie od dnia 31 października do dnia 30 listopada.
§ 20.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 254, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206.

Załącznik 1. [WYKAZ PAKIETÓW I WARIANTÓW ORAZ ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PAKIETÓW LUB WARIANTÓW]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 lipca 2004 r. (poz. 1809)

Załącznik nr 1

WYKAZ PAKIETÓW I WARIANTÓW ORAZ ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PAKIETÓW LUB WARIANTÓW

Wyświetl załącznik

Załącznik 2. [LIMIT POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO W STREFACH PRIORYTETOWYCH]

Załącznik nr 2

LIMIT POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO W STREFACH PRIORYTETOWYCH

Wyświetl załącznik

Załącznik 3. [WYKAZ STREF PRIORYTETOWYCH]

Załącznik nr 3

WYKAZ STREF PRIORYTETOWYCH

Wyświetl załącznik

Załącznik 4. [WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI (STAWKI PODSTAWOWE)]

Załącznik nr 4

WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI (STAWKI PODSTAWOWE)

Wyświetl załącznik

Załącznik 5. [WYSOKOŚĆ ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWYCH DOKONYWANYCH W RAMACH PAKIETÓW LUB WARIANTÓW]

Załącznik nr 5

WYSOKOŚĆ ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWYCH DOKONYWANYCH W RAMACH PAKIETÓW LUB WARIANTÓW

Wyświetl załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »