| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 5 września 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. Nr 277, poz. 2746 oraz z 2005 r. Nr 53, poz. 473) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) liczbie i rodzaju pomieszczeń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) liczbie i powierzchni pomieszczeń do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego:

a) hal sportowych o wymiarach nie mniejszych niż 36 m x 18 m albo o powierzchni nie mniejszej niż 648 m2,

b) sal gimnastycznych o wymiarach mniejszych niż 36 m x 18 m do 24 m x 12 m albo o powierzchni mniejszej niż 648 m2i równej lub większej niż 288 m2,

c) sal gimnastycznych o wymiarach mniejszych niż 24 m x 12 m do 18 m x 9 m albo o powierzchni mniejszej niż 288 m2i równej lub większej niż 162 m2,

d) sal o powierzchni mniejszej niż 162 m2,

e) basenów olimpijskich o wymiarach 50 m x 25 m albo o powierzchni równej lub większej niż 1 250 m2,

f) basenów pływackich typu sportowego o wymiarach 25 m x 16 m albo o powierzchni równej lub większej niż 400 m2 i mniejszej niż 1 250 m2,

g) basenów pływackich o wymiarach 25 m x 12,5 m albo o powierzchni równej lub większej niż 312,5 m2 i mniejszej niż 400 m2,

h) basenów szkoleniowo-rekreacyjnych o wymiarach 16,67 m x 8,5 m albo o powierzchni równej lub większej niż 141,7 m2 i mniejszej niż 312,5 m2;”,

c) w pkt 6 dodaje się lit. d–f w brzmieniu:

„d) gabinetów psychologa,

e) gabinetów pedagoga,

f) gabinetów logopedy;”;

2) w § 4:

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) projektorów multimedialnych;”,

b) dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

„14) tablic interaktywnych;

15) urządzeń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych:

a) wind,

b) podjazdów.”;

3) w § 6:

a) w pkt 1:

– w lit. e tiret dziewiąte, dziesiąte i jedenaste otrzymują brzmienie:

„– dwujęzycznych dla mniejszości narodowej lub etnicznej albo społeczności posługującej się językiem regionalnym,

– z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo z językiem regionalnym,

– z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,”,

– w lit. k uchyla się tiret piętnaste i szesnaste,

b) w pkt 3:

– lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego:

– białoruskiego,

– czeskiego,

– hebrajskiego,

– litewskiego,

– niemieckiego,

– ormiańskiego,

– rosyjskiego,

– słowackiego,

– ukraińskiego,

– łemkowskiego,

– romskiego,

– kaszubskiego,”,

– dodaje się lit. m w brzmieniu:

„m) edukacyjnych z zakresu wychowania do życia w rodzinie;”;

4) w § 7:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) liczbie uczniów i słuchaczy korzystających z poszczególnych form pomocy materialnej dla uczniów:

a) otrzymujących stypendia szkolne,

b) otrzymujących zasiłki szkolne,

c) otrzymujących stypendia o charakterze motywacyjnym:

– stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,

– stypendium Prezesa Rady Ministrów,

– stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

– stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

d) zwolnionych całkowicie lub częściowo z opłat za posiłki w stołówce szkoły lub placówki oświatowej,

e) korzystających z całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakwaterowania:

– w internacie,

– bursie,

– na stancji,

f) przewidzianych w rządowych programach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,

g) przewidzianych w regionalnych lub lokalnych programach:

– wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,

– wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,

h) otrzymujących stypendia przyznawane przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;”.

b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków korzystających z usług poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, według rodzajów tych usług:

a) diagnozy:

– psychologicznej,

– pedagogicznej,

– logopedycznej,

– lekarskiej,

b) form pomocy bezpośredniej:

– zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

– terapii logopedycznej,

– psychoterapii,

– socjoterapii,

– zajęć z uczniami zdolnymi,

– terapii dla zagrożonych uzależnieniem,

– zajęć grupowych aktywizujących do wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

– indywidualnych porad zawodowych na podstawie badań,

– indywidualnych porad zawodowych bez badań,

– ćwiczeń rehabilitacyjnych,

– innych form pomocy indywidualnej,

– innych form pomocy grupowej,

– mediacji i negocjacji,

– zajęć psychoedukacyjnych prowadzonych w szkołach i placówkach oświatowych,

c) porad bez badań,

d) porad po badaniach przesiewowych,

e) badań przesiewowych słuchu w ramach programu „Słyszę”,

f) badań przesiewowych wzroku w ramach programu „Widzę”,

g) badań przesiewowych mowy w ramach programu „Mówię”,

h) porad udzielonych w Młodzieżowym Telefonie Zaufania;

6) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którym poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna, wydała:

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z wyszczególnieniem uczniów, słuchaczy i wychowanków:

– niesłyszących i słabosłyszących,

– niewidomych i słabowidzących,

– z niepełnosprawnością ruchową,

– z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

– z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

– z autyzmem.

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

– zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

– niedostosowanych społecznie,

– z zaburzeniami zachowania,

– zagrożonych uzależnieniem,

b) orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

c) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

d) orzeczenie odmowne, stwierdzające brak potrzeby kształcenia specjalnego, potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych albo indywidualnego nauczania,

e) orzeczenie uchylające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania,

f) orzeczenie wydane w wyniku odwołania do kuratora oświaty,

g) opinię w sprawie:

– wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

– wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,

– odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,

– promowania ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego,

– pozostawienia ucznia klasy I–III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej programowo klasie,

– gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej,

– zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,

– objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

– dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,

– dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb ucznia,

– dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum do indywidualnych potrzeb ucznia,

– dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb absolwenta,

– dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb absolwenta,

– udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

– przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,

– pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,

– udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,

– braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

– objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,

– objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej,

– innej;”,

c) w pkt 7:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) posiadających obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – Strony Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,”,

– dodaje się lit. d–i w brzmieniu:

„d) którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) którym nadano status uchodźcy,

f) którym udzielono zgody na pobyt tolerowany,

g) którym udzielono ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

h) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,

i) którzy są dziećmi osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy;”;

5) w § 9:

a) uchyla się pkt 13,

b) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

„14a) złożona deklaracja o zamiarze złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego na wyższy stopień awansu zawodowego:

a) w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego,

b) w terminie do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego,”,

c) w pkt 15:

– lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i przygotowanie pedagogiczne,

f) dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia bez przygotowania pedagogicznego,”,

– lit. n otrzymuje brzmienie:

„n) dokument potwierdzający ukończenie wyższego seminarium duchownego do dnia 31 grudnia 1989 r.”,

– dodaje się lit. y w brzmieniu:

„y) dyplom ukończenia kolegium teologicznego;”,

d) w pkt 16 dodaje się lit. zv w brzmieniu:

„zv) wychowanie do życia w rodzinie;”,

e) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) ukończone w poprzednim roku szkolnym formy kształcenia i doskonalenia zawodowego:

a) kurs kwalifikacyjny,

b) kolegium nauczycielskie,

c) nauczycielskie kolegium języków obcych,

d) studia pierwszego stopnia,

e) jednolite studia magisterskie,

f) studia drugiego stopnia,

g) studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z przepisami określającymi standardy kształcenia nauczycieli,

h) inne studia podyplomowe,

i) kurs doskonalący w wymiarze do 20 godzin,

j) kurs doskonalący w wymiarze od 21 do 59 godzin,

k) kurs doskonalący w wymiarze od 60 do 99 godzin,

I) kurs doskonalący w wymiarze co najmniej 100 godzin;”,

f) w pkt 25 dodaje się lit. g–k w brzmieniu:

„g) za warunki pracy z tytułu wykonywania pracy za granicą,

h) za wieloletnią pracę w służbie cywilnej,

i) specjalnego wynikającego ze specyfiki i charakteru wykonywanych zadań,

j) służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego,

k) zadaniowego za wykonywanie dodatkowych, powierzonych przez pracodawcę zadań;”,

g) po pkt 31 dodaje się pkt 31a w brzmieniu:

„31a) wysokość nagrody z funduszu nagród w służbie cywilnej wypłaconej od początku roku szkolnego oraz od początku roku kalendarzowego;”;

6) w § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) planowanych do wypłacenia do końca roku kalendarzowego:

a) nagród ze specjalnego funduszu nagród,

b) nagród z funduszu nagród w służbie cywilnej,

c) dodatków motywacyjnych.”;

7) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. Zbiór danych o łącznej liczbie nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, z którymi w danym roku kalendarzowym rozwiązano lub planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy wygasł lub wygaśnie, zawiera dane o liczbie nauczycieli:

1) z którymi w danym roku kalendarzowym rozwiązano lub planowane jest rozwiązanie stosunku pracy:

a) w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego,

b) w związku ze skorzystaniem z uprawnień do wcześniejszej emerytury,

c) za wypowiedzeniem,

d) na mocy porozumienia stron,

e) z innych przyczyn;

2) którym w danym roku kalendarzowym stosunek pracy wygasł lub wygaśnie:

a) z powodu prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego,

b) z powodu prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) z powodu prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,

d) z powodu upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności,

e) z powodu stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1–5, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela,

f) z powodu upływu sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym,

g) z innych przyczyn.”;

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Zbiór danych o spełnianiu obowiązku nauki zawiera dane o liczbie młodzieży w wieku 16–18 lat zameldowanej na terenie gminy:

1) spełniającej obowiązek nauki w kraju:

a) przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej,

b) w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2 ustawy o systemie oświaty,

c) przez uczęszczanie na zajęcia, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 3 ustawy o systemie oświaty,

d) przez realizację przygotowania zawodowego u pracodawcy,

e) przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

f) przez realizację indywidualnego programu edukacyjnego dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym,

g) przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym obcego państwa;

2) spełniającej obowiązek nauki poza granicami kraju:

a) przez uczęszczanie do szkoły lub szkolnego punktu konsultacyjnego przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej,

b) przez uczęszczanie do szkoły europejskiej, działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.,

c) przez uczęszczanie do szkoły kraju, w którym przebywają,

d) przez uczęszczanie do szkoły za granicą na podstawie dwustronnych umów przygranicznych zawieranych przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;

3) niespełniającej obowiązku nauki.”;

9) w § 14 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) określenie typu organu:

a) właściwego do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,

b) prowadzącego ewidencję, o której mowa w art. 82 ust. 1 i 1a ustawy o systemie oświaty,

c) właściwego do wydania zezwolenia na utworzenie niepublicznego zakładu kształcenia nauczycieli albo niepublicznego kolegium pracowników służb społecznych.”;

10) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Dane z baz danych oświatowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1–4 ustawy, przekazywane są odpowiednio jednostkom samorządu terytorialnego, właściwym ministrom, kuratorom oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie trzech dni roboczych od dnia 31 marca i 30 września każdego roku.

2. Dane z baz danych oświatowych, o których mowa w art. 4 ust. 5–7 ustawy, przekazywane są odpowiednio kuratorowi oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie dziesięciu dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Dane z baz danych oświatowych, o których mowa w art. 4 ust. 8 ustawy, przekazywane są ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie siedmiu dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.

4. Dane z baz danych oświatowych zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników służb społecznych przekazywane są odpowiednio jednostkom samorządu terytorialnego albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie trzech dni roboczych od dnia 10 października każdego roku.”;

11) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. Dane dodatkowo aktualizowane według stanu na dzień 10 września, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 lit. c, ust. 4 pkt 1 lit. a–g, i, k, l i pkt 2 ustawy, przekazywane są:

1) z baz danych oświatowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1–4 ustawy, odpowiednio jednostkom samorządu terytorialnego, właściwym ministrom, kuratorom oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie trzech dni roboczych od dnia 10 września każdego roku;

2) z baz danych oświatowych, o których mowa w art. 4 ust. 5–7 ustawy, odpowiednio kuratorowi oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie pięciu dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w pkt 1;

3) z baz danych oświatowych, o których mowa w art. 4 ust. 8 ustawy, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie pięciu dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w pkt 2.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: R. Legutko

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »