Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 170 poz. 1202

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w tym osób nieposiadających wykształcenia średniego ubiegających się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji, zwanych dalej „kandydatami do służby”.
§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

2) przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego – Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji;

3) jednostka szkoleniowa – Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie lub szkołę policyjną;

4) komórka organizacyjna do spraw doboru kandydatów do służby – właściwą w sprawach postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów do służby komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji lub komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji;

5) poświadczenie bezpieczeństwa – dokument uprawniający do dostępu do informacji niejawnych, wydany po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.3)).

§ 3.
1. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów do służby, zwane dalej „postępowaniem kwalifikacyjnym”, ma na celu ustalenie, czy kandydat do służby spełnia określone w ustawie warunki przyjęcia do służby w Policji oraz określenie jego predyspozycji do tej służby, w tym predyspozycji, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy.

2. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się w formie konkursu.

§ 4.
Komendant Główny Policji co najmniej raz w roku ustala planowane terminy przyjęć do służby w Policji oraz określa minimalną liczbę osób planowanych do przyjęcia do tej służby w określonym roku kalendarzowym i podaje je w formie ogłoszenia do publicznej wiadomości.
§ 5.
W przypadku kandydatów do służby kontraktowej w oddziałach prewencji Policji Komendant Główny Policji podaje, w formie ogłoszenia, do publicznej wiadomości informację o przyjmowaniu do służby w Policji tej grupy kandydatów do służby.
§ 6.
Ogłoszenia, o których mowa w § 4 i 5, zamieszcza się co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.
§ 7.
1. Na podstawie ogłoszeń, o których mowa w § 4 i 5, przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zamieszcza w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim oraz odpowiednio na stronie internetowej Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji oraz umieszcza w siedzibie tych komend, a także w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, ogłoszenie o przyjmowaniu do służby w podległych jednostkach organizacyjnych Policji, zwane dalej „ogłoszeniem”.

2. Ogłoszenie zawiera w szczególności:

1) nazwy jednostek organizacyjnych Policji, do których będą przyjmowani kandydaci do służby;

2) informacje o wymaganiach stawianych kandydatom do służby określonych w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy;

3) określenie preferencji dotyczących kandydatów do służby, w szczególności w zakresie wykształcenia;

4) wskazanie wymaganych dokumentów, którymi są:

a) podanie o przyjęcie do służby,

b) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,

c) własnoręcznie napisany życiorys,

d) kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie.

e) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

f) wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego, o której mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych,

g) książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,

h) inne niż wymienione w lit. a–g dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów;

5) wskazanie miejsca złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4 lit. a–c i e;

6) określenie miejsca, w którym można otrzymać druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. d i f, kandydat do służby składa w terminie i miejscu wskazanych kandydatowi przez przedstawiciela komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby.

4. Składając dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. d i e, kandydat do służby przedkłada do wglądu ich oryginały.

5. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. g, kandydat do służby przedkłada jedynie do wglądu.

6. Treść kwestionariusza osobowego kandydata do służby stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 8.
1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4.

2. W przypadku kandydatów do służby kontraktowej w oddziałach prewencji Policji postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą opublikowania ogłoszenia, o którym mowa w § 5.

§ 9.
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się w:

1) Komendzie Głównej Policji – wobec kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji w charakterze członków personelu lotniczego posiadających uprawnienia lotnicze w określonej specjalności;

2) komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji – wobec kandydatów do służby w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji oraz w jednostkach organizacyjnych Policji podległych właściwemu komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji.

§ 10.
1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi jeden przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego przy pomocy komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby.

2. Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego może zwrócić się o przeprowadzenie czynności z zakresu tego postępowania do kierownika jednostki organizacyjnej Policji innej niż kierowana przez niego, z wyjątkiem zatwierdzenia listy kandydatów do służby spełniających warunki przyjęcia do służby, zwanej dalej „listą kandydatów”.

§ 11.
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1) oceny dokumentów złożonych przez kandydata do służby w zakresie ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu;

2) przeprowadzenia rozmowy wstępnej mającej na celu w szczególności poinformowanie kandydata do służby o dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego;

3) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby;

4) przeprowadzenia testu wiedzy kandydata do służby z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym Policji, oraz bezpieczeństwa publicznego;

5) oceny sprawności fizycznej kandydata do służby;

6) przeprowadzenia testu psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby;

7) przeprowadzenia wywiadu zorganizowanego, mającego na celu w szczególności ocenę umiejętności formułowania wypowiedzi, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu werbalnego i niewerbalnego oraz autoprezentacji kandydata do służby, a także ustalenie jego motywacji do podjęcia służby w Policji;

8) ustalenia przez komisję lekarską, podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby;

9) zatwierdzenia przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego listy kandydatów.

§ 12.
1. Etapy postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 11 pkt 1–3, przeprowadza komórka organizacyjna do spraw doboru kandydatów do służby.

2. Etapy postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 11 pkt 4 i 5, przeprowadza jednostka szkoleniowa, według kryteriów określonych przez Komendanta Głównego Policji.

3. Etap postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 11 pkt 6, przeprowadzają psychologowie pełniący służbę lub zatrudnieni w Komendzie Głównej Policji albo w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

4. Etap postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 11 pkt 7, przeprowadza powołany przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zespół w składzie co najmniej dwóch osób, w tym przedstawiciela komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby oraz funkcjonariusza Policji. W skład zespołu mogą wchodzić także przedstawiciele właściwych rzeczowo służb Policji oraz psycholog.

5. Właściwe komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji przeprowadzają wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do następujących kandydatów do służby:

1) poborowych;

2) policjantów w służbie kandydackiej i osób przeniesionych do rezerwy, ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji po odbyciu służby kandydackiej;

3) kandydatów do służby kontraktowej, w tym kandydatów do służby kontraktowej w oddziałach prewencji Policji;

4) członków personelu lotniczego posiadających uprawnienia lotnicze w określonej specjalności;

5) członków personelu medycznego w oddziale prewencji Policji, z wyłączeniem kandydatów, o których mowa w § 9 pkt 1.

§ 13.
Etap postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 11 pkt 3, w odniesieniu do kandydatów do służby przeprowadza się dwukrotnie, przy czym po raz drugi bezpośrednio przed zatwierdzeniem listy kandydatów.
§ 14.
Poborowy przystępuje do etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 11 pkt 1–3, 5 i 8.
§ 15.
1. Policjant w służbie kandydackiej, który przed jej zakończeniem wystąpi z wnioskiem o przyjęcie do służby przygotowawczej albo kontraktowej, przystępuje do etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 11 pkt 6–8.

2. Do etapu postępowania, o którym mowa w § 11 pkt 8, nie przystępuje policjant, jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym, w którym uczestniczył jako poborowy, komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzekła jego zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Policji.

§ 16.
1. Osoba przeniesiona do rezerwy, ubiegająca się o przyjęcie do służby w Policji po zakończeniu służby kandydackiej w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia zakończenia tej służby, przystępuje do etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 11 pkt 1–3 i 5–8.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kandydata do służby, który w okresie 3 lat od dnia zakończenia służby kandydackiej został przyjęty do służby w Policji, a następnie został z niej zwolniony.

§ 17.
Kandydat do służby kontraktowej przystępuje do etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 11 pkt 1–3 i 5–8.
§ 18.
Kandydat do służby w charakterze członka personelu lotniczego posiadający uprawnienia lotnicze w określonej specjalności oraz członka personelu medycznego w oddziale prewencji Policji przystępuje do etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 11 pkt 1–3 oraz 7 i 8.
§ 19.
1. Wyniki poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego kandydata do służby, o których mowa w § 11 pkt 4–7, oraz preferencje dotyczące kandydata do służby są oceniane w systemie punktowym.

2. System punktowy oceny wyników etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz preferencji dotyczących kandydatów do służby określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 20.
1. Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zawiadamia pisemnie kandydata do służby o:

1) niewszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w przypadku złożenia przez niego dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4, przed:

a) opublikowaniem ogłoszenia, o którym mowa w § 5,

b) upływem terminu, o którym mowa w § 21 ust. 1 albo ust. 2;

2) przerwaniu w stosunku do niego postępowania kwalifikacyjnego w przypadku:

a) niespełnienia wymagań określonych w art. 25 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem wymagania dotyczącego posiadania średniego wykształcenia przez kandydata do służby w oddziale prewencji Policji,

b) niezłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4,

c) uzyskania negatywnego wyniku z jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 11 pkt 1, 3 i 5–8,

d) zatajenia lub podania nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby,

e) odmowy wydania mu poświadczenia bezpieczeństwa,

f) utrudniania przez niego prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w szczególności przez dwukrotne nieusprawiedliwione nieprzystąpienie w wyznaczonym przez komórkę organizacyjną do spraw doboru kandydatów do służby terminie do etapu lub etapów postępowania kwalifikacyjnego,

g) przystąpienia do ponownego postępowania kwalifikacyjnego pomimo uzyskania przez niego w poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym negatywnego wyniku z etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 11 pkt 3, lub odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa, gdy z informacji posiadanych przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wynika, że nie uległy zmianie okoliczności sprawy,

h) braku zgody wojskowej komendy uzupełnień na wcielenie poborowego do służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji.

2. Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego może przerwać postępowanie kwalifikacyjne w każdym czasie, z przyczyn innych niż określone w ust. 1 pkt 2, pisemnie zawiadamiając o tym kandydata do służby, bez podania uzasadnienia.

§ 21.
1. Kandydat do służby, który uzyskał negatywny wynik z etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 11 pkt 5, albo etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 11 pkt 7, albo z obu tych etapów łącznie, może ponownie przystąpić do danego etapu, jeżeli w terminie od 30 do 60 dni od dnia, w którym uzyskał ten wynik, złoży oświadczenie, że w dalszym ciągu ubiega się o przyjęcie do służby w Policji.

2. W przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, ponownego uzyskania negatywnego wyniku z jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 11 pkt 5 lub 7, albo zrezygnowania z postępowania kwalifikacyjnego kandydat do służby może przystąpić do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

§ 22.
W przypadku uzyskania przez kandydata do służby odmowy wydania mu poświadczenia bezpieczeństwa lub uzyskania przez niego negatywnego wyniku z etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 11 pkt 6, może on ponownie przystąpić do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia odmowy wydania mu poświadczenia bezpieczeństwa lub przeprowadzenia tego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
§ 23.
1. Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego powołuje komisję w celu sporządzenia listy kandydatów.

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, składa się z:

1) dwóch przedstawicieli komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby, w tym kierownika tej komórki;

2) kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadr Komendy Głównej Policji albo komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji;

3) przedstawiciela właściwej rzeczowo służby Policji.

§ 24.
1. Na liście kandydatów umieszcza się kandydata do służby, który uzyskał pozytywny wynik z wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego mających do niego zastosowanie, oraz nie istnieją przesłanki do odmowy wydania mu poświadczenia bezpieczeństwa.

2. Kolejność na liście kandydatów ustala się w zależności od łącznej liczby punktów uzyskanych przez kandydata do służby, od najwyższej do najniższej.

3. Listę kandydatów, o których mowa w § 12 ust. 5, sporządza się dla danej grupy kandydatów do służby, odrębnie od listy kandydatów sporządzanej dla pozostałych kandydatów do służby.

§ 25.
1. Lista kandydatów podlega zatwierdzeniu przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego przed planowanym terminem przyjęcia do służby.

2. Zatwierdzoną listę kandydatów przekazuje się niezwłocznie właściwym przełożonym, o których mowa w art. 32 ustawy, zwanym dalej „przełożonymi”, z wyłączeniem komendantów jednostek szkoleniowych.

§ 26.
Zatwierdzenie listy kandydatów kończy postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do umieszczonego na niej kandydata do służby.
§ 27.
1. Przełożony, który podejmuje decyzję o nawiązaniu stosunku służbowego, wybiera kandydatów do służby, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

2. W przypadku równej liczby punktów o wyborze kandydata do służby decyduje przełożony.

§ 28.
1. Kandydat do służby, który został umieszczony na liście kandydatów, lecz nie został przyjęty do służby w Policji z powodu limitu przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie, może zostać przyjęty do służby w Policji w jednym z kolejnych terminów przyjęć do służby bez potrzeby przeprowadzania kolejnego postępowania kwalifikacyjnego, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia w stosunku do niego postępowania kwalifikacyjnego.

2. Kandydat do służby, który pomimo umieszczenia go na liście kandydatów przystąpił do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego przed upływem 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, przystępuje do etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 11 pkt 4, 5 i 7.

§ 29.
Postępowanie kwalifikacyjne, które nie zostało zakończone przed planowanym terminem przyjęcia do służby w Policji, jest kontynuowane, a w przypadku jego zakończenia po tym terminie – kandydata do służby umieszcza się na liście kandydatów uwzględniającej kolejny planowany termin przyjęcia do służby w Policji.
§ 30.
Do postępowań kwalifikacyjnych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 31.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji (Dz. U. Nr 12, poz. 77).
§ 32.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: W. Stasiak

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30 sierpnia 2007 r. (poz. 1202)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [SYSTEM PUNKTOWY OCENY WYNIKÓW ETAPÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO ORAZ PREFERENCJI DOTYCZĄCYCH KANDYDATÓW DO SŁUŻBY]

Załącznik nr 2

SYSTEM PUNKTOWY OCENY WYNIKÓW ETAPÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO ORAZ PREFERENCJI DOTYCZĄCYCH KANDYDATÓW DO SŁUŻBY

1. Etapy postępowania kwalifikacyjnego podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

Lp.

Etap postępowania

Maksymalna liczba punktów

Procentowy udział

1

2

3

4

1

Test wiedzy

40

20%

2

Ocena sprawności fizycznej

40

20%

3

Test psychologiczny

60

30%

4

Wywiad zorganizowany

60

30%

Łącznie

200

100%

 

2. Etap postępowania kwalifikacyjnego, do którego przystępuje poborowy, podlega ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

Lp.

Etap postępowania

Maksymalna liczba punktów

Procentowy udział

1

2

3

4

1

Ocena sprawności fizycznej

6

100%

 

3. Preferencje dotyczące kandydatów do służby w zakresie wykształcenia podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

Lp.

Preferencje

Liczba punktów

1

2

3

1

Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia lub informatyka)

18

2

Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o innym kierunku niż wymieniony w lp. 1

14

3

Wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier)

12

4

Wykształcenie średnie

10

 

4. Preferencje dotyczące kandydata do służby nieposiadającego średniego wykształcenia ubiegającego się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

Lp.

Preferencje

Liczba punktów

1

2

3

1

Ukończona zasadnicza szkoła zawodowa

2

2

Ukończony kurs specjalistyczny przydatny do służby w oddziałach prewencji Policji, w szczególności kurs strzelecki

2

3

Prawo jazdy kategorii C”

1

4

Uprawianie dyscyplin sportowych przydatnych do służby w oddziałach prewencji Policji, w szczególności sportów walki, motorowych, samochodowych, strzeleckich oraz spadochroniarstwa i technik wysokościowych

2

5

Wzrost co najmniej 175 cm

1

 

5. Punkty uzyskane przez kandydata do służby w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty za preferencje są sumowane.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-09-19
  • Data wejścia w życie: 2007-10-04
  • Data obowiązywania: 2011-03-11
  • Dokument traci ważność: 2012-04-15

Dziennik Ustaw