reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 7 września 2007 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2002 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. Nr 167, poz. 1379);

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 161, poz. 1564);

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 110, poz. 1169);

4) rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 marca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 65, poz. 461);

5) rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 70, poz. 489);

6) rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 226, poz. 1655).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 161, poz. 1564), które stanowią:

„§ 2. Przepis § 1 pkt 10 lit. b stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2–4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 110, poz. 1169), które stanowią:

„§ 2. 1. Dowody rejestracyjne wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują swoją ważność.

2. Pozwolenia czasowe wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują swoją ważność na okres, na który zostały wydane.

3. Dowody rejestracyjne mogą być wydawane na drukach dowodów rejestracyjnych zgodnych z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych do czasu wyczerpania druków tych dowodów, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2004 r.

4. Pozwolenia czasowe mogą być wydawane na drukach pozwoleń czasowych zgodnych z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych do czasu wyczerpania druków tych pozwoleń, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 3. Przepisy § 3 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 4 i 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie dotyczą pojazdu sprowadzonego z zagranicy przed dniem 1 maja 2004 r., jeżeli właściciel dokonał ostatecznej odprawy celnej przywozowej tego pojazdu i dołączył do wniosku o jego rejestrację dowód odprawy celnej przywozowej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, 5. 7, 11 i 12, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2004 r., oraz § 1 pkt 3 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.”;

3) § 2–5 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 marca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 65, poz. 461), które stanowią:

„§ 2. W przypadku:

1) wniosku o rejestrację, czasową rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu.

2) decyzji o rejestracji, czasowej rejestracji albo wyrejestrowaniu pojazdu,

3) zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w zagubionym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu

nie wypełnia się rubryki przeznaczonej do wpisania numeru silnika pojazdu.

§ 3. Pozwolenia czasowe badawcze wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

§ 4. Pozwolenia czasowe badawcze mogą być wydawane w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, na drukach pozwoleń czasowych badawczych zgodnych z wzorem określonym w dotychczasowych przepisach, do czasu wyczerpania druków tych pozwoleń, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) § 2–6 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 70, poz. 489), które stanowią:

„§ 2. Tablice (tablica) rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność.

§ 3. Organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, dokonuje wymiany tablic (tablicy) rejestracyjnych wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych i wydaje tablice (tablicę) rejestracyjne określone rozporządzeniem, z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego.

§ 4. W przypadku kradzieży, zgubienia albo zniszczenia tablicy rejestracyjnej wydanej na podstawie przepisów dotychczasowych organ rejestrujący po rozpatrzeniu wniosku właściciela pojazdu, dla którego umieszcza się tablice z przodu i z tyłu, wydaje w komplecie tablice rejestracyjne określone rozporządzeniem.

§ 5. Przetłoczone, płaskie powierzchnie obrzeża i znaków tablic mogą być pokrywane odpowiednim materiałem lakierniczym nie dłużej niż do dnia 1 maja 2009 r.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 maja 2006 r.”;

5) § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 226, poz. 1655), które stanowią:

„§ 2. Tablice (tablica) rejestracyjne wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, o których mowa w § 1, zachowują ważność.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Transportu: J. Polaczek

 

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

Załącznik 2. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu
z dnia 7 września 2007 r. (poz. 1322)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 22 lipca 2002 r.

w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 1)I)

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia określają:

1) warunki i tryb rejestracji pojazdów, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, zwanych dalej „pojazdami”;

2) wzory dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i nalepki kontrolnej;

3) wzory tablic rejestracyjnych oraz innych tablic, cech identyfikacyjnych i oznaczeń, w które zaopatruje się pojazd, a także ich opis.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

2) organie rejestrującym – rozumie się przez to odpowiednio starostę lub Wojewodę Mazowieckiego;

3) właścicielu pojazdu – rozumie się przez to odpowiednio właściciela pojazdu, podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy, oraz podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie określonym w art. 73 ust. 5 ustawy;

4) (uchylony);3)

5) zaświadczeniu o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu – rozumie się przez to zaświadczenie z badania technicznego pojazdu wraz z wymaganymi załącznikami, określone w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, potwierdzające pozytywny wynik badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ustawy;

6) zalegalizowanych tablicach (tablicy) rejestracyjnych – rozumie się przez to tablice (tablicę) rejestracyjne zalegalizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych;

7) dowodzie odprawy celnej przywozowej – rozumie się przez to:

a) dokument określony przepisami prawa celnego potwierdzający spełnienie formalności celnych lub

b) w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, adnotację na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdu, określającą datę i numer dokumentu, o którym mowa w lit. a, oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej;

8) 4) dokumencie potwierdzającym zapłatę akcyzy – rozumie się przez to:

a) dokument określony przepisami o podatku akcyzowym potwierdzający dokonanie zapłaty akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od samochodu osobowego nabytego w państwie członkowskim,

b) w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, fakturę z wykazaną kwotą akcyzy;

9) 4) państwie członkowskim – rozumie się przez to państwo będące członkiem Unii Europejskiej;

10) 4) państwie trzecim – rozumie się przez to państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej;

11) 5) ustawie o recyklingu pojazdów – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1236);

12) 5) decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu – rozumie się przez to decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, o której mowa w art. 78a ustawy.

Rozdział 2

Rejestracja pojazdów

§ 2. 1. W celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2–13 oraz § 3, składa w organie rejestrującym wniosek o rejestrację pojazdu, zwany dalej „wnioskiem o rejestrację”, do którego dołącza:

1) dowód własności pojazdu,

2) kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

3) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,

4) (uchylony),6)

oraz tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Tablice rejestracyjne, o których mowa w ust. 1, z wyróżnikiem powiatu właściwym dla organu dokonującego rejestracji, właściciel pojazdu przedstawia organowi rejestrującemu do legalizacji.

3.7) Obowiązek oddania dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3a.8) W przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu zamiast dowodu rejestracyjnego dołącza się decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

4. Przepisu ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

5. Podmiot dokonujący sprzedaży pojazdu, o którym mowa w ust. 4, zamieszcza na dowodzie własności pojazdu adnotację, że wraz ze sprzedanym pojazdem nie został przekazany dowód rejestracyjny pojazdu i karta pojazdu, jeżeli była wydana.

6. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji nowego pojazdu zakupionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, na podstawie których organ rejestrujący wpisuje dane techniczne pojazdu. Wymóg ten nie dotyczy pojazdu, który zgodnie z ustawą nie podlega obowiązkowi uzyskania świadectwa homologacji.

7. (uchylony).9)

8. Jeżeli wymagane jest badanie techniczne pojazdu, właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

9. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu zabytkowego właściciel pojazdu dodatkowo dołącza do wniosku o rejestrację:

1) uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury;

2) zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi, o którym mowa w art. 68 ust. 12 ustawy, oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.

10. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu, którego markę określa się jako „SAM”, właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację:

1) (uchylony);10)

2) 11) oświadczenie, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu;

3) (uchylony);10)

4) zaświadczenie z przeprowadzonego badania co do zgodności z warunkami technicznymi, o którym mowa w art. 68 ust. 12 ustawy, oraz dokument identyfikacyjny pojazdu marki „SAM”.

Przepisy ust. 4 i 12 oraz § 3 ust. 1 i § 4 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

11. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu przed ponownym zarejestrowaniem pojazdu właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy, wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji pojazdu.

12.12) W przypadku zgłoszenia do rejestracji pojazdu, który nie posiada nadanych i umieszczonych fabrycznie przez producenta lub w trybie określonym przepisami odrębnymi cech identyfikacyjnych lub nie posiada tabliczki znamionowej, właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza zaświadczenie, o którym mowa w § 28 ust. 1 lub § 29 ust. 2, potwierdzające nadanie i umieszczenie cech identyfikacyjnych lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.

13. W przypadku rejestracji pojazdu wyrejestrowanego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 pkt 3 ustawy, uznanego za unikatowy, właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza opinię rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy.

14.13) Wzór wniosku o rejestrację, czasową rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

15. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 11, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

16.14) Wzór decyzji o rejestracji, czasowej rejestracji albo wyrejestrowaniu pojazdu określa załącznik nr 2a do rozporządzenia.

§ 3.15) 1. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy jego właściciel dołącza do wniosku o rejestrację, z zastrzeżeniem ust. 2–5, następujące dokumenty:

1) dowód własności pojazdu;

2) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany;

3) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego;

4) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego;

5) zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające:

a) uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, lub

b) brak obowiązku, o którym mowa w lit. a;

6) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

2. W przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu, do wniosku o rejestrację, z zastrzeżeniem ust. 3, dołącza się:

1) dokument, na którego podstawie nastąpiło powierzenie pojazdu;

2) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany;

3) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego;

4) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego;

5) zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające:

a) uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, lub

b) brak obowiązku, o którym mowa w lit. a;

6) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

2a.16) W przypadku gdy dowód rejestracyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, składa się z dwóch części: części I i części II, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego, w szczególności w przypadku jej utraty, zgubienia lub zniszczenia, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania pojazdu po otrzymaniu, na wniosek tego organu, pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia z organu rejestrującego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim.

2b.16) Przepisów ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 nie stosuje się do samochodu osobowego zwolnionego od akcyzy na podstawie przepisów o podatku akcyzowym, dla którego właściwy organ wydał zaświadczenie potwierdzające zwolnienie od akcyzy.

2c.16) Przepisy ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 5 stosuje się do pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego, jeżeli pojazd ten jest wykazany w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.17)).

3. W przypadkach określonych w przepisach o podatku od towarów i usług zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a i ust. 2 pkt 5 lit. a, może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług.

4. Przepisy ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6 nie dotyczą nowego: samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru, dla którego właściciel pojazdu powinien dołączyć wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego.

5. W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, stwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą.

§ 3a.18) 1. W przypadku pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego organ rejestrujący informuje organ państwa członkowskiego, który wydał dowód rejestracyjny, o rejestracji tego pojazdu, jego cechach identyfikacyjnych i zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego.

2. Jeżeli państwo członkowskie wymaga zwrotu dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący przesyła ten dowód do organu, który go wydał.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, z systemu teleinformatycznego oraz dowód rejestracyjny, o którym mowa w ust. 2, organ rejestrujący przesyła co miesiąc, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw transportu, który następnie przekazuje je zbiorczo do właściwych organów państw członkowskich nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego ta informacja dotyczy.

§ 4. 1. Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:

1) umowa sprzedaży;

2) umowa zamiany;

3) umowa darowizny;

4) umowa o dożywocie;

5) faktura VAT;

6) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

2. W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

2a.19) Jeżeli zbywcą pojazdu, o którym mowa w ust. 2, jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.

3.20) Przepisów ust. 2 i 2a nie stosuje się do pojazdów sprowadzonych z zagranicy, o których mowa w § 3 ust. 1, w przypadku gdy:

1) przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą;

2) zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadził ten pojazd z zagranicy.

§ 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

§ 6. 1. Rejestrując pojazd, z zastrzeżeniem ust. 2–4 i § 7, organ rejestrujący wydaje:

1) dowód rejestracyjny;

2) zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne;

3) nalepkę kontrolną.

2. W przypadku rejestracji czasowej pojazdu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy, organ rejestrujący wydaje:

1) pozwolenie czasowe;

2) zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne;

3) nalepkę kontrolną.

3. W przypadku rejestracji czasowej pojazdu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy, organ rejestrujący wydaje:

1) pozwolenie czasowe;

2) zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne.

3a.21) W przypadku rejestracji czasowej pojazdu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, na wniosek producenta pojazdu, organ rejestrujący wydaje:

1) pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania;

2) zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne.

4. W przypadku rejestracji czasowej, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy, organ rejestrujący wydaje:

1) 22) pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania;

2) zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne badawcze.

5.23) Wzór dowodu rejestracyjnego oraz oznaczenia kodów zastosowanych w tym wzorze stanowią załącznik nr 3 do rozporządzenia.

6.23) Wzór pozwolenia czasowego oraz oznaczenia kodów zastosowanych w tym wzorze stanowią załącznik nr 4 do rozporządzenia.

7.24) Wzór pozwolenia czasowego do wielokrotnego stosowania stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

8. Wzór nalepki kontrolnej, o której mowa w art. 71 ust. 2 ustawy, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 7. 1. W przypadku gdy pojazd posiada tablice rejestracyjne zgodne z wzorem określonym rozporządzeniem i wyróżnikiem powiatu właściwym dla organu dokonującego rejestracji oraz jest oznaczony nalepką kontrolną odpowiednią do posiadanych tablic, organ rejestrujący dokonuje jedynie legalizacji tych tablic.

2. Organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu zamiast tablic zwyczajnych wydaje zalegalizowane tablice indywidualne, o których mowa w § 24 rozporządzenia.

3. Nalepki kontrolnej nie wydaje się dla pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 4 ustawy.

§ 8. 1. Organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2, wydaje zaświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 11, po złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

2. W przypadku gdy dane właściciela pojazdu, o którym mowa w ust. 1, są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w zagubionym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu, organ rejestrujący wydaje zaświadczenie po zgłoszeniu zbycia pojazdu przez właściciela, na którego wystawione były zagubione dokumenty.

§ 9. Jeżeli w dokumentach dołączonych do wniosku o rejestrację są zawarte zastrzeżenia wynikające z prawa celnego, organ rejestrujący jest obowiązany zamieścić te zastrzeżenia w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub w pozwoleniu czasowym.

§ 10. 1. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego po:

1) przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana;

2) przedstawieniu tablic rejestracyjnych;

3) przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu;

4) złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

2. W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego pojazdu w stopniu powodującym jego nieczytelność organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego po:

1) oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego;

2) przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana;

3) przedstawieniu tablic rejestracyjnych;

4) przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów, prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, jeżeli termin następnych badań technicznych pojazdu nie jest możliwy do odczytania z dowodu rejestracyjnego.

3.25) Przepisów ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 4 nie stosuje się w przypadku, gdy organ rejestrujący posiada informacje o terminie następnych badań technicznych pojazdu lub właściciel przedstawi zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

3a.26) Na okres do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego, nie dłuższy jednak niż 30 dni, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje pozwolenie czasowe.

3b.26) Przepis ust. 3a stosuje się również w przypadku wydawania dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego.

4. Przepisy w sprawie legalizacji tablic stosuje się odpowiednio.

§ 11. W przypadku utraty lub uszkodzenia nalepki kontrolnej organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik nalepki po:

1) przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana;

2) złożeniu przez właściciela pojazdu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

§ 12. 1. W przypadku kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po:

1) oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego;

2) przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana;

3) przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych.

2. W przypadku zgubienia tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny pojazdu i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po:

1) oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego;

2) przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana;

3) złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

3. W przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje, z zastrzeżeniem ust. 4, nowy dowód rejestracyjny pojazdu i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po:

1) oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych;

2) przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana.

3a.27) Na okres do wydania nowego dowodu rejestracyjnego, nie dłuższy jednak niż 30 dni, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.

4.28) W przypadkach, o których mowa w ust. 1–3, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu może wydać zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, po przedstawieniu przez właściciela pojazdu:

1) dowodu rejestracyjnego;

2) karty pojazdu, jeżeli była wydana;

3) stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

5. Na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (wtórnika), ale nie dłuższy niż określony w art. 74 ust. 3 ustawy, organ rejestrujący wydaje na wniosek właściciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne.

§ 13. 1. W przypadku zawiadomienia o nabyciu pojazdu zarejestrowanego organ rejestrujący dokonuje rejestracji pojazdu na wniosek właściciela pojazdu. Przepisy § 2 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego dotychczasowy właściciel do zawiadomienia dołącza kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.

3.29) W przypadku zbycia pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy, zbywca pojazdu zwraca wojewodzie mazowieckiemu tablice dyplomatyczne, którymi oznaczony byt pojazd. Wojewoda wydaje zbywcy pojazdu zaświadczenie potwierdzające dokonanie zwrotu tych tablic, które zastępuje tablice rejestracyjne, o których mowa w § 2 ust. 1. Wydane zaświadczenie zbywca pojazdu przekazuje nabywcy pojazdu.

§ 14. 1.30) W przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającej:

1) ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, powodującej zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu dokonuje rejestracji pojazdu;

2) ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący wydaje nowy dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji tablic rejestracyjnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych;

3) (uchylony);31)

4) z wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym, do zawiadomienia dołącza się:

a) dowód własności podwozia lub ramy,

b) 32) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z państwa trzeciego,

c) dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) z wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, do zawiadomienia dołącza się:

a) dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy,

b) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.

Przepisy § 2–5 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku zawiadomienia o zmianie innych danych pojazdu zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym zaistniałej w wyniku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów, pojazd, zgodnie z ustawą, podlega badaniu technicznemu. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku tego badania potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów, jest podstawą do wydania dowodu rejestracyjnego z nowymi danymi pojazdu.

3.33) W przypadku zawiadomienia o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, do zawiadomienia dołącza się:

1) wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem;

2) 34) fakturę VAT albo rachunek za montaż instalacji, o której mowa w pkt 1.

4.35) W przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu wniosku o zmianę danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającą ze zmiany właściwych, określonych w przepisach warunków technicznych, do wniosku dołącza się:

1) dowód rejestracyjny pojazdu;

2) oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi.

§ 15.36) 1. W celu wyrejestrowania pojazdu właściciel pojazdu składa wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu i do wniosku dołącza:

1) zaświadczenie o demontażu pojazdu, o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów, lub równoważny dokument wydany w innym państwie, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablice (tablicę) rejestracyjne, w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy;

2) dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ, w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3) dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą, w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy;

4) dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, i tablice rejestracyjne, w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 4 ustawy;

5) dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty, o której mowa w art. 79 ust. 5 ustawy;

6) zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów, lub równoważny dokument wydany w innym państwie, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablice (tablicę) rejestracyjne, w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 6 ustawy.

2. W celu wyrejestrowania pojazdu czasowo wycofanego z ruchu do wniosku o jego wyrejestrowanie zamiast dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu dołącza decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

3. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, o których mowa w ust. 1, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie.

4. W przypadku nieprzedłożenia przez właściciela pojazdu zaświadczeń albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 6, organ rejestrujący, po upływie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia od przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu.

5. Przed dokonaniem wyrejestrowania pojazdu z urzędu, o którym mowa w ust. 4, organ rejestrujący wzywa pisemnie właściciela pojazdu do zwrotu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu, dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu, jeżeli była wydana.

6. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Tablice rejestracyjne

§ 16. Tablice rejestracyjne, zwane dalej „tablicami”, ze względu na swoje przeznaczenie dzielą się na:

1) zwyczajne – do oznaczania wszystkich pojazdów, z zastrzeżeniem pkt 2–5;

2) indywidualne – do oznaczania pojazdów samochodowych;

3) zabytkowe – do oznaczania pojazdów zabytkowych;

4) tymczasowe – do oznaczania pojazdów czasowo zarejestrowanych;

5) 37) tymczasowe badawcze – do oznaczania pojazdów czasowo zarejestrowanych w celu przeprowadzenia badań homologacyjnych przez jednostkę upoważnioną lub w celu przeprowadzenia badań pojazdów, ich wyposażenia lub części przez jednostkę badawczą producenta;

6) dyplomatyczne – do oznaczania pojazdów należących do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, a także ich personelu.

§ 17. Tablice ze względu na wielkość dzielą się na:

1) samochodowe (jednorzędowe i dwurzędowe) – do oznaczania wszystkich rodzajów pojazdów, z wyjątkiem motocykli, ciągników rolniczych i motorowerów;

2) 38) motocyklowe (dwurzędowe) – do oznaczania motocykli, ciągników rolniczych oraz pojazdów samochodowych innych (kategorii L6e i L7e);

3) motorowerowe (dwurzędowe) – do oznaczania motorowerów.

§ 18. 1. Numer rejestracyjny pojazdu stanowią litery i cyfry (cyfra) umieszczone na tablicy.

2. Każdemu pojazdowi przypisuje się jeden numer rejestracyjny.

3. Na tablicy zwyczajnej jest wytłoczony numer rejestracyjny barwy czarnej na białym tle, składający się z wyróżnika województwa, wyróżnika powiatu i wyróżnika pojazdu.

4. Na tablicy indywidualnej jest wytłoczony numer rejestracyjny barwy czarnej na białym tle, składający się z wyróżnika województwa i indywidualnego wyróżnika pojazdu.

5. Na tablicy zabytkowej jest wytłoczony numer rejestracyjny barwy czarnej na żółtym tle, składający się z wyróżnika województwa, wyróżnika powiatu i wyróżnika pojazdu, oraz symbol pojazdu zabytkowego.

6. Na tablicy tymczasowej jest wytłoczony numer rejestracyjny barwy czerwonej na białym tle, składający się z wyróżnika województwa oraz wyróżnika pojazdu.

7. Na tablicy tymczasowej badawczej jest wytłoczony numer rejestracyjny barwy czerwonej na białym tle, składający się z wyróżnika województwa, wyróżnika pojazdu oraz wyróżnika określającego przeznaczenie tablicy.

8. Na tablicy dyplomatycznej jest wytłoczony numer rejestracyjny barwy białej na niebieskim tle, składający się z wyróżnika województwa i wyróżnika pojazdu.

§ 19. 1.39) W skrajnej lewej części tablicy umieszcza się dodatkowo, na niebieskim tle, symbol Unii Europejskiej składający się z 12 pięcioramiennych gwiazdek barwy żółtej, ułożonych na obwodzie okręgu, oraz znak z literami „PL” barwy białej. Wymóg ten nie dotyczy tablic (tablicy) dyplomatycznych.

2. Na tablicach w miejscu do tego przeznaczonym znajduje się znak legalizacyjny zgodny z przepisami w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.

§ 20. Na tablicach nie mogą być umieszczane inne oznaczenia niż te, o których mowa w § 18 i 19.

§ 21. 1. Numery rejestracyjne są tworzone ze zbioru następujących 25 liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y i Z oraz cyfr od 0 do 9.

2. Poszczególne litery i cyfry numeru rejestracyjnego pełnią następujące funkcje:

1) na tablicach zwyczajnych samochodowych – pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, druga lub druga i trzecia litera stanowią wyróżnik powiatu, następne cyfry lub cyfry i litera lub litery stanowią wyróżnik pojazdu tworzony kolejno w układzie:

a) dla powiatów z wyróżnikiem jednoliterowym:

– pięć cyfr w przedziale od 00001 do 99999,

– cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999 i litera,

– trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 i dwie litery,

– cyfra w przedziale od 1 do 9, litera i trzy cyfry w przedziale od 001 do 999,40)

– cyfra w przedziale od 1 do 9, dwie litery i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,40)

b) dla powiatów z wyróżnikiem dwuliterowym:

– litera i trzy cyfry w przedziale od 001 do 999,

– dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i dwie litery,

– cyfra w przedziale od 1 do 9, litera i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,

– dwie cyfry w przedziale od 01 do 99, litera i cyfra w przedziale od 1 do 9,

– cyfra w przedziale od 1 do 9, dwie litery i cyfra w przedziale od 1 do 9,

– dwie litery i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,41)

– pięć cyfr w przedziale od 00001 do 99999,42)

– cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999 i litera,42)

– trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 i dwie litery;42)

2) tablicach zwyczajnych motocyklowych i motorowerowych – pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, druga lub druga i trzecia litera stanowią wyróżnik powiatu, następne cyfry lub cyfry i litera lub litery stanowią wyróżnik pojazdu tworzony kolejno w układzie:

a) dla powiatów z wyróżnikiem jednoliterowym:

– cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999,

– trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 i litera,

b) dla powiatów z wyróżnikiem dwuliterowym:

– litera i trzy cyfry w przedziale od 001 do 999,

– dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i dwie litery,

– cyfra w przedziale od 1 do 9, litera i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,

– dwie cyfry w przedziale od 01 do 99, litera i cyfra w przedziale od 1 do 9,

– cyfra w przedziale od 1 do 9, dwie litery i cyfra w przedziale od 1 do 9,

– dwie litery i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99;43)

3) na tablicach indywidualnych – litera i cyfra stanowią wyróżnik województwa, zaś kolejne litery w liczbie od 3 do 5 stanowią wyróżnik indywidualny pojazdu, w którym nie więcej niż dwie ostatnie litery można zastąpić liczbą;

4) na tablicach zabytkowych – pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, druga lub druga i trzecia litera stanowią wyróżnik powiatu, następnie odpowiednio dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i litera lub cyfra w przedziale od 1 do 9 i litera stanowią wyróżnik pojazdu;

5) na tymczasowych tablicach – litera i cyfra stanowią wyróżnik województwa, zaś cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999 stanowią wyróżnik pojazdu, który po wyczerpaniu wskazanej pojemności tworzy się w układzie trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 i litera;

6) 44) na tymczasowych tablicach badawczych – litera i cyfra stanowią wyróżnik województwa, zaś trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 stanowią wyróżnik pojazdu, następnie litera B, która jest literą stałą, stanowi wyróżnik określający przeznaczenie tablicy;

7) na tablicach dyplomatycznych – pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, zaś sześć cyfr w przedziale od 000001 do 999999 stanowi wyróżnik pojazdu.

§ 22. 1. Wyróżnik pojazdu, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2, określa organ rejestrujący, posługując się zestawem cyfr i liter stanowiących pojemność rejestracyjną, z wyłączeniem liter B, D, I, O i Z.

2. Wyróżniki województw i wyróżniki powiatów dla tablic rejestracyjnych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

3.45) W przypadku połączenia powiatów, dla których określono wyróżniki dla tablic rejestracyjnych w załączniku nr 7 do rozporządzenia, na tablicach rejestracyjnych stosuje się dotychczasowe wyróżniki tych powiatów.

§ 23.46) Właściwy miejscowo dla siedziby sejmiku województwa prezydent miasta na prawach powiatu:

1) prowadzi ewidencję tablic indywidualnych, wydanych na obszarze województwa, z zachowaniem warunków określonych w § 18 ust. 2;

2) wyznacza w ramach województwa dla każdego organu rejestrującego pojemność rejestracyjną tablic tymczasowych oraz tymczasowych badawczych.

§ 24. 1. Organ rejestrujący, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wydaje tablice (tablicę) indywidualne, jeżeli z informacji uzyskanej z ewidencji, o której mowa w § 23 pkt 1, wynika, że identyczne tablice (tablica) nie zostały wydane dla innego pojazdu zarejestrowanego na terenie województwa.

2. Wyróżnik indywidualny pojazdu określa zainteresowany właściciel pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, niezawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

§ 25. 1.47) Właściciel pojazdu umieszcza na pojeździe tablice z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych, z wyjątkiem przyczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów, na których tablice umieszcza się tylko z tyłu, z zastrzeżeniem ust. 1a–2.

1a.48) W przypadku trójkołowego motocykla i pojazdu samochodowego posiadającego homologację według wymagań dla kategorii L5 oraz trójkołowego motoroweru i pojazdu samochodowego posiadającego homologację według wymagań dla kategorii L2, określonych w przepisach o homologacji pojazdów, tablice umieszcza się również z przodu, jeżeli posiadają specjalne miejsce do jej umieszczenia.

2. W przypadkach uzasadnionych konstrukcją ciągnika rolniczego tablice umieszcza się z przodu pojazdu.

3.49) Z przodu pojazdu umieszcza się wyłącznie tablicę jednorzędową, z wyjątkiem pojazdu, o którym mowa w ust. 1a, oraz ciągnika rolniczego, o którym mowa w ust. 2.

4. Z tyłu pojazdu umieszcza się tablicę jednorzędową albo dwurzędową w zależności od miejsca konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Z tyłu przyczepy motocyklowej umieszcza się tablicę rejestracyjną motocyklową przeniesioną z motocykla, który ciągnie przyczepę.

6. Jeżeli pojazd nie ma specjalnego miejsca do umocowania tablic, to przednią i tylną tablicę umieszcza się w środku szerokości pojazdu, a gdyby to utrudniało jego eksploatowanie lub ograniczało widoczność tablicy – po lewej stronie pojazdu.

§ 26. Utrzymywanie tablic i innych oznaczeń pojazdów, o których mowa w przepisach rozdziału 4, w należytym stanie i zapewnienie ich czytelności jest obowiązkiem kierującego pojazdem.

§ 27. Wzory tablic rejestracyjnych, umieszczanych na nich znaków i symboli, a także ich opis określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

Rozdział 4

Inne oznaczenia pojazdów

§ 28. 1. W przypadku gdy organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje decyzję o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w art. 66a ustawy, stacja kontroli pojazdów wydaje zaświadczenie potwierdzające umieszczenie cech identyfikacyjnych pojazdu.

2. (uchylony).50)

3. Wzory cech identyfikacyjnych, o których mowa w art. 66 ust. 3a ustawy, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 29. 1. Organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje, w drodze decyzji, zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej, zwanej dalej „tabliczką zastępczą”, w przypadku:

1) braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej;

2) utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie określenia cech identyfikacyjnych pojazdu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 stacja kontroli pojazdów wydaje zaświadczenie potwierdzające wykonanie i umieszczenie tabliczki zastępczej.

§ 30. 1. Pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, oznacza się nalepką kontrolną, o której mowa w § 6, na której jest umieszczony numer rejestracyjny pojazdu.

2. Pojazd, o którym mowa w ust. 1, oznacza się tylko jedną nalepką kontrolną, którą właściciel pojazdu umieszcza wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby.

§ 31. 1. Na samochodzie ciężarowym samowyładowczym oraz przyczepie samowyładowczej umieszcza się te same co na tablicach rejestracyjnych numery rejestracyjne przez ich namalowanie na tyle burty skrzyni ładunkowej białą lub czarną farbą kontrastową w stosunku do tła burty. Przepis ten nie dotyczy pojazdów, które z tyłu nie mają burty w postaci płaszczyzny.

2. Numery namalowane na tyle burty skrzyni ładunkowej powinny mieć taki sam układ i zbliżony kształt liter i cyfr jak numery na tablicy rejestracyjnej jednorzędowej. Długość rzędu namalowanych numerów powinna wynosić 140–150 cm, wysokość 25 cm, a grubość kreski – 4,5 cm.

§ 32. 1. Autobus, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy, oraz pojazd, w stosunku do którego organ rejestrujący określił na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy indywidualną dopuszczalną prędkość jazdy, oznacza się na tyle nadwozia tarczą określającą tę prędkość.

2. Autobus przystosowany do zasilania gazem powinien być oznaczony z przodu i z tyłu nadwozia oraz z prawego boku pojazdu w pobliżu drzwi wejściowych nalepką z symbolem „LPG” lub „CNG”.

§ 33.51) 1. Na pojeździe zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, który ma być używany w ruchu międzynarodowym, umieszcza się z tyłu na nadwoziu pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, znak z literami „PL”.

2. Znak „PL” może być umieszczony na tylnej szybie samochodu w prawym dolnym rogu, pod warunkiem że będzie zapewniona wystarczająca widoczność znaku i czytelność liter.

3. Jeżeli na tablicy rejestracyjnej jest umieszczony znak „PL”, o którym mowa w § 19 ust. 1, spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest konieczne.

4. Na pojeździe należącym do przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego umieszcza się znak z literami „CD”, a na pojeździe urzędu konsularnego znak z literami „CC”. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 34. 1. Na pojeździe przeznaczonym do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu tablicę, o której mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, umieszcza się z przodu i z tyłu pojazdu lub zespołu pojazdów, na wysokości od 60 cm do 180 cm od powierzchni jezdni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Na samochodzie osobowym tablicę, o której mowa w ust. 1, umieszcza się pionowo na dachu prostopadle do osi podłużnej pojazdu.

3. Motocykl oznacza się tablicą, o której mowa w ust. 1, umieszczoną z tyłu pojazdu.

§ 35. Na pojeździe przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do lat 18 umieszcza się tablicę, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, z przodu i z tyłu pojazdu, możliwie blisko lewej płaszczyzny obrysu, na wysokości od 60 cm do 180 cm od powierzchni jezdni.

§ 36. 1. Autobus szkolny przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły powinien być oznaczony z przodu i z tyłu tablicami „AUTOBUS SZKOLNY”.

2. Autobus, o którym mowa w ust. 1, dodatkowo oznacza się z przodu i z tyłu tablicami ze znakiem „STOP”, które powinny być widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego po uruchomieniu, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych.

§ 37. 1. Na pojeździe przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych umieszcza się tablicę, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy, z przodu i z tyłu pojazdu, możliwie blisko lewej płaszczyzny obrysu, na wysokości od 60 cm do 180 cm od powierzchni jezdni.

2. Pojazd, o którym mowa w art. 8 ustawy, może być oznaczony nalepką barwy białej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy czarnej, umieszczoną na przedniej szybie w prawym górnym rogu.

§ 38. Oznaczenia pojazdów, o których mowa w § 32 ust. 1, § 34–36 i § 37 ust. 1, powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-92/N-01255 „Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa”.

§ 39. Wzory oznaczeń pojazdów, o których mowa w § 32–37, a także ich opis określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 40. 1. Tablice (tablicę) rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.

2. Dowody rejestracyjne wydane według wzoru określonego w dotychczasowych przepisach zachowują ważność do czasu zawiadomienia, o którym mowa w art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy.

3.52) Pojazdy posiadające numer VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy nadane i umieszczone na podstawie dotychczasowych przepisów uważa się za spełniające wymagania w zakresie posiadania cech identyfikacyjnych wymaganych do rejestracji pojazdu.

4. (uchylony).53)

§ 41. Przepisu § 2 ust. 12 nie stosuje się do pojazdu, który posiada tabliczkę zastępczą lub nadane i nabite cechy identyfikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 42. Przepisu § 3 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 nie stosuje się do pojazdu dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 43. Organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu może dokonać wymiany dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych wydanych według wzorów określonych w przepisach obowiązujących przed dniem 1 lipca 1999 r. na dowód rejestracyjny, zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne i nalepkę kontrolną określone niniejszym rozporządzeniem.

§ 44. 1. Organ rejestrujący może do czasu wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2002 r., wydawać pozwolenia czasowe badawcze według wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 45.

2. Pozwolenia czasowe badawcze wydane według wzoru, o którym mowa w ust. 1, zachowują ważność do końca terminu, o którym mowa w art. 74 ust. 4 ustawy.

§ 45. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 59, poz. 632, z 2000 r. Nr 25, poz. 305 oraz z 2001 r. Nr 26, poz. 296 i Nr 145, poz. 1632), z wyjątkiem § 7 ust. 2 pkt 1 i załącznika nr 3 w zakresie wzoru pozwolenia czasowego badawczego i wzoru nalepki na tablice tymczasowe, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2002 r.

§ 46. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia53a), z wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 4 i § 32 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

 

 

I) Odnośnik nr 1 dodany do tytułu rozporządzenia przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 110, poz. 1169), który wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2004 r.

1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, z późn. zm.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238.

3) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 110, poz. 1169), które weszło w życie z dniem 21 maja 2004 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 70, poz. 489), które weszło w życie z dniem 2 maja 2006 r.

6) Przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 161, poz. 1564), które weszło w życie z dniem 17 października 2003 r.

8) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

9) Przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3, który wszedł w życie z dniem 1 marca 2005 r.

10) Przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 marca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 65, poz. 461), które weszło w życie z dniem 20 maja 2006 r.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

12) Ze zmianami wprowadzonymi przez pkt 1 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2002 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. Nr 167, poz. 1379).

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

14) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

16) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

17) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029 oraz z 2007 r. Nr 168, poz. 1187.

18) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

19) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

21) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3, który wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2004 r.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

26) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

27) Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

29) Dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

31) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

33) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

34) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

35) Dodany przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

36) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

37) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

38) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

39) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

40) Dodany przez § 1 pkt 14 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 226, poz. 1655), które weszło w życie z dniem 26 grudnia 2006 r.

41) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

42) Dodany przez § 1 pkt 14 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

43) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

44) Ze zmianami wprowadzonymi przez pkt 2 obwieszczenia, o którym mowa w odnośniku 12.

45) Dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

46) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

47) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

48) Dodany przez § 1 pkt 10 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

49) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

50) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

51) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 15 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

52) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

53) Przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

53a) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 sierpnia 2002 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 22 lipca 2002 r

Załącznik nr 154)

WZÓR WNIOSKU O REJESTRACJĘ, CZASOWĄ REJESTRACJĘ ALBO WYREJESTROWANIE POJAZDU
(format A5 lub A4)

Wyświetl załącznik

Załącznik nr 2

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE W ZAGUBIONYM DOWODZIE REJESTRACYJNYM, KARCIE POJAZDU
Format nie większy niż A4

Wyświetl załącznik

Załącznik nr 2a55)

WZÓR DECYZJI O REJESTRACJI, CZASOWEJ REJESTRACJI ALBO WYREJESTROWANIU POJAZDU
(format A5 lub A4)

Wyświetl załącznik

Załącznik nr 356)

WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO ORAZ OZNACZENIA KODÓW ZASTOSOWANYCH W TYM WZORZE
(format strony A6)

Wyświetl załącznik

Załącznik nr 457)

WZÓR POZWOLENIA CZASOWEGO ORAZ OZNACZENIA KODÓW ZASTOSOWANYCH W TYM WZORZE
(format strony A6)

Wyświetl załącznik

Załącznik nr 558)

WZÓR POZWOLENIA CZASOWEGO DO WIELOKROTNEGO STOSOWANIA

Wyświetl załącznik

Załącznik nr 659)

WZÓR NALEPKI KONTROLNEJ

Wyświetl załącznik

Załącznik nr 7

WYRÓŻNIKI WOJEWÓDZTW I POWIATÓW DLA TABLIC REJESTRACYJNYCH POJAZDÓW

Wyświetl załącznik

Załącznik nr 8

WZORY TABLIC REJESTRACYJNYCH, UMIESZCZANYCH NA NICH ZNAKÓW I SYMBOLI ORAZ ICH OPIS

Wyświetl załącznik

Załącznik nr 9

WZORY CECH IDENTYFIKACYJNYCH I ICH OPIS

Wyświetl załącznik

Załącznik nr 10

INNE OZNACZENIA POJAZDÓW

Wyświetl załącznik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama