| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2:

a) uchyla się pkt 10,

b) dodaje się pkt 13–17 w brzmieniu:

„13) bezpiecznym podpisie elektronicznym – rozumie się przez to podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3));

14) ustawie o informatyzacji – rozumie się przez to ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817);

15) formacie danych – rozumie się przez to format danych określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy o informatyzacji;

16) danych SIS – rozumie się przez to dane, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 1);

17) centralnym organie technicznym KSI – rozumie się przez to Komendanta Głównego Policji.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2–13 oraz § 3, składa w organie rejestrującym wniosek o rejestrację pojazdu, zwany dalej „wnioskiem o rejestrację”, do którego dołącza:

1) dowód własności pojazdu;

2) kartę pojazdu, jeżeli była wydana;

3) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany, oraz

4) tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obowiązek oddania dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu, o którym mowa w art. 72 ust. 2 pkt 3 ustawy.”,

c) w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi, o którym mowa w art. 68 ust. 18 ustawy, oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.”,

d) w ust. 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu marki „SAM” z warunkami technicznymi, o którym mowa w art. 68 ust. 18 ustawy, oraz dokument identyfikacyjny badanego pojazdu marki „SAM”.”,

e) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:

„12a. Przed wydaniem dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący, korzystając z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1198 i Nr 216, poz. 1367), może skierować zapytanie o dane SIS do centralnego organu technicznego KSI na wypełnionej karcie zapytania zgodnej z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 tej ustawy.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim;”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim;”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4c w brzmieniu:

„4a. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego albo:

1) zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy, oraz

2) zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą potwierdzające zgłoszenie kradzieży tego dokumentu.

4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, organ rejestrujący, zgodnie z § 2 ust. 12a, może skierować zapytanie dotyczące utraconego, skradzionego lub zagubionego dowodu rejestracyjnego o dane SIS do centralnego organu technicznego KSI.

4c. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, jeżeli organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą odmawia pisemnie właścicielowi pojazdu wydania zaświadczenia, organ rejestrujący może wystąpić do tego organu o potwierdzenie danych zawartych w utraconym, skradzionym, zagubionym lub zniszczonym dowodzie rejestracyjnym. Uzyskane przez organ rejestrujący pisemne lub elektroniczne potwierdzenie z organu za granicą zastępuje zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.”;

4) po § 3a dodaje się § 3b w brzmieniu:

„§ 3b. Przepisy § 3 ust. 2a i § 3a stosuje się również do dowodów rejestracyjnych i pojazdów z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).”;

5) w § 14 w ust. 1 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim,”;

6) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

„Rozdział 2a

Rejestracja pojazdu drogą elektroniczną

§ 15a. Organ rejestrujący prowadzi sprawy rejestracji i wyrejestrowania pojazdów, o których mowa w rozdziale 2, również drogą elektroniczną, z zachowaniem warunków określonych w niniejszym rozdziale.

§ 15b. 1. Organ rejestrujący prowadzi sprawy, o których mowa w § 15a, za pośrednictwem własnej strony Biuletynu Informacji Publicznej.

2. W Biuletynie Informacji Publicznej organ rejestrujący udostępnia:

1) wydzieloną skrzynkę podawczą oraz jej adres, służącą składaniu wniosków drogą elektroniczną oraz załączników do tych wniosków;

2) akceptowane wzory wniosków;

3) informacje o:

a) procedurze składania wniosków drogą elektroniczną i wymaganych dokumentach załączanych do tych wniosków,

b) podstawach prawnych i wymaganych opłatach związanych ze składanym wnioskiem,

c) ustalonej strukturze i formacie danych,

d) numerze konta, na który mogą być dokonywane wymagane przepisami opłaty związane ze składanym wnioskiem,

e) formacie i wymaganej jakości zapewniającej odpowiednią czytelność skanowanych dokumentów, załączanych do wniosków składanych drogą elektroniczną,

f) testach akceptacyjnych,

g) stronie internetowej producenta blankietów, o którym mowa w przepisach o warunkach dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych;

4) informator o najczęściej zadawanych pytaniach do organu rejestrującego i udzielonych przez ten organ odpowiedziach.

§ 15c. 1. Do wykonywania czynności, o których mowa w § 15a, organ rejestrujący opracowuje oprogramowanie dla wydzielonej skrzynki podawczej obsługującej składanie wniosków oraz załączników do tych wniosków. Oprogramowanie musi być kompatybilne z oprogramowaniem interfejsowym systemu teleinformatycznego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy.

2. Oprogramowanie interfejsowe umożliwia wymianę danych, pobranych z oprogramowania skrzynki podawczej organu rejestrującego, z systemem teleinformatycznym.

3. Oprogramowanie interfejsowe udostępnia producent blankietów i podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej określone w nim struktury, format danych oraz format skanowanych dokumentów.

4. Stosowane struktury dokumentów elektronicznych, formaty danych oraz protokoły komunikacyjne i szyfrujące powinny odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 15.

5. Funkcjonalność oprogramowania interfejsowego podlega testom akceptacyjnym i badaniom, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy o informatyzacji.

§ 15d. Wnioski o rejestrację, czasową rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu składane drogą elektroniczną powinny być zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 15e. 1. Właściciel pojazdu może złożyć wniosek drogą elektroniczną zgodny z wzorem określonym dla wniosków składanych tą drogą, wypełniając odpowiedni formularz udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu rejestrującego.

2. Wypełniony wniosek przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, zamieszczonej w portalu Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu rejestrującego.

3. Wniosek powinien być opatrzony:

1) podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska lub nazwy właściciela pojazdu oraz jego adresu zamieszkania/siedziby, uwierzytelnionym zgodnie z ustawą o informatyzacji, albo

2) bezpiecznym podpisem elektronicznym

– określonym we wzorze wniosku jako „podpis właściciela pojazdu”.

4. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez organ rejestrujący, zeskanowane dokumenty, wymagane przepisami ustawy i niniejszego rozporządzenia, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. Dopuszcza się załączanie zdjęć tablic rejestracyjnych wykonanych techniką cyfrową.

§ 15f. W zakresie wnoszenia wniosków lub innych dokumentów, urzędowego poświadczenia ich odbioru oraz zachowania terminów dla dokumentów wysłanych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio przepisy:

1) rozporządzenia wydanego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o informatyzacji;

2) rozporządzenia wydanego na podstawie art. 391 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 15g. 1. W przypadku złożenia drogą elektroniczną, przez właściciela pojazdu, wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego organu rejestrującego, lub niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów i dowodu opłat, organ rejestrujący informuje drogą elektroniczną właściciela pojazdu o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat drogą elektroniczną.

2. Przebieg procedury po otrzymaniu wniosku złożonego drogą elektroniczną, zweryfikowanego pozytywnie przez organ rejestrujący, określają przepisy o szczegółowych czynnościach organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu.

§ 15h. Do dokumentów elektronicznych powstających w organach rejestrujących, w związku z prowadzeniem spraw, o których mowa w niniejszym rozdziale, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.4)).”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 307.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »