| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 października 2007 r.

w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przyznaje się Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z siedzibą w Warszawie, działającej na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.2)), tymczasową akredytację w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW (Dz. Urz. UE L 171 z 23.06.2006, str. 90).
§ 2.
Tymczasowa akredytacja obejmuje obsługę pomocy finansowej w ramach wspólnej polityki rolnej i rybackiej w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w odniesieniu do:

1) osi 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, w ramach działań:

a) „Grupy producentów rolnych”,

b) „Renty strukturalne”;

2) osi 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, w ramach działań:

a) „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)”,

b) „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” – schemat I – zalesianie gruntów rolnych.

§ 3.
Zakres tymczasowej akredytacji obejmuje wykonywanie przez agencję płatniczą zadań określonych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE), wymienionego w § 1, w ramach działań, o których mowa w § 2, z wyłączeniem:

1) wydawania decyzji administracyjnych, naliczania płatności oraz tworzenia list zleceń płatności – w odniesieniu do działań określonych w § 2 pkt 1;

2) weryfikacji po kontroli na miejscu, naliczania płatności, wydawania decyzji administracyjnych oraz tworzenia list zleceń płatności – w odniesieniu do działania określonego w § 2 pkt 2 lit. a;

3) czynności po wydaniu postanowienia, o którym mowa w § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 114, poz. 786 i Nr 185, poz. 1316) – w odniesieniu do działania określonego w § 2 pkt 2 lit. b.

§ 4.
Tymczasowej akredytacji udziela się od dnia 16 października 2007 r. na okres 12 miesięcy.
§ 5.
Zaleca się Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wykonanie nie później niż do dnia 15 sierpnia 2008 r. czynności prowadzących do spełnienia wszystkich kryteriów akredytacyjnych określonych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE), wymienionego w § 1, z tym że w odniesieniu do:

1) działania, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a – w terminie do dnia 12 listopada 2007 r.;

2) działania, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. b – w terminie do dnia 1 czerwca 2008 r.;

3) systemów kontroli krzyżowych oraz kontroli na miejscu, obejmujących także systemy informatyczne, w ramach działań, o których mowa w § 2 – w terminie co najmniej 15 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia jednoczesnego realizowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czynności, o których mowa w § 3 pkt 1 albo w § 3 pkt 1 i 3.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1040, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 208, poz. 1541 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »