| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 19 października 2007 r.

w sprawie połączenia Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla oraz „Poltegor-lnstytut” Instytutu Górnictwa Odkrywkowego

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2008 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach, numer identyfikacyjny REGON 000023461, numer identyfikacji podatkowej NIP 634-012-60-16, utworzony zarządzeniem Ministra Górnictwa z dnia 24 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia Głównego Instytutu Górnictwa, zmienionym zarządzeniem nr 102/Org/94 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 listopada 1994 r. w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego o nazwie: Główny Instytut Górnictwa do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 94/Org/96 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 grudnia 1996 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego o nazwie Główny Instytut Górnictwa do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych;

2) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrzu, numer identyfikacyjny REGON 000025945, numer identyfikacji podatkowej NIP 648-000-87-65, utworzony uchwałą nr 192/55 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. w sprawie utworzenia Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, zmienioną zarządzeniem nr 32/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 25 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego pod nazwą: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 128/Org/93 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 maja 1993 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego pod nazwą: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych;

3) „Poltegor-lnstytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego z siedzibą we Wrocławiu, numer identyfikacyjny REGON 006333984, numer identyfikacji podatkowej NIP 896-000-55-32, utworzony zarządzeniem nr 453/Org/90 Ministra Przemysłu z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą „Poltegor-lnstytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego z siedzibą we Wrocławiu.

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla i „Poltegor-lnstytut” Instytutu Górnictwa Odkrywkowego do Głównego Instytutu Górnictwa.

§ 2.
Główny Instytut Górnictwa, zwany dalej „Instytutem”, po włączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, zachowuje dotychczasową nazwę.
§ 3.
Siedzibą Instytutu jest miasto Katowice.
§ 4.
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
§ 5.
1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, doświadczalnych i wdrożeniowych, związanych z eksploatacją i przetwarzaniem kopalin, oraz przystosowanie ich wyników do wdrażania w praktyce.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności doświadczalnej, w szczególności w zakresie:

a) bezpieczeństwa górniczego, ochrony załóg i środowiska pracy,

b) zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym,

c) technologii eksploatacji, mechanizacji i automatyzacji w górnictwie podziemnym i odkrywkowym,

d) geoinżynierii i gospodarki zasobami kopalin,

e) właściwości stałych paliw kopalnych, paliw odnawialnych, odpadów oraz produktów przetwórstwa węgla,

f) przetwórstwa chemicznego węgla, paliw i węglopochodnych oraz wykorzystania powstałych produktów,

g) techniki cieplnej oraz energetycznego wykorzystania stałych paliw kopalnych, biomasy i odpadów,

h) spalania, zgazowania i pirolizy paliw stałych,

i) ochrony środowiska przed skutkami działalności przemysłowej, szczególnie górniczej, energetycznej i komunalnej,

j) prac studialnych służących inicjowaniu przyszłościowych technologii uzyskiwania energii oraz ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych,

k) budowy instalacji i stanowisk doświadczalnych dla testowania nowych technologii i metod,

I) rozwoju lokalnego i regionalnego, z uwzględnieniem problemów wynikających ze społecznych i gospodarczych skutków restrukturyzacji przemysłu, szczególnie górnictwa;

2) prowadzenie prac związanych z transferem i stosowaniem w kraju europejskich i światowych standardów w zakresie objętym przedmiotem swojego działania oraz wykonywanie oceny jakości wyrobów i ich zgodności z zasadniczymi wymaganiami;

3) prowadzenie prac związanych z organizacją i wdrażaniem systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy;

4) prowadzenie działalności wspomagającej badania, w szczególności w zakresie informacji naukowo-technicznej oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej;

5) upowszechnianie wyników badań poprzez prowadzenie działalności wydawniczej, bibliotecznej, szkoleniowej i normalizacyjnej;

6) współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi w zakresie objętym przedmiotem działania;

7) opracowanie analiz, opinii i ocen dotyczących stanu i rozwoju dziedzin nauki i techniki w zakresie objętym przedmiotem działania;

8) produkcja prototypowej aparatury i urządzeń oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem działania;

9) wdrażanie wyników prowadzonych prac w praktyce oraz wykonywanie usług badawczych i technicznych w zakresie objętym przedmiotem działania.

§ 6.
1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2007 r.

2. Instytut przejmuje mienie oraz zobowiązania i należności włączanych jednostek w formie protokołów zdawczo-odbiorczych.

3. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem były włączane jednostki, bez względu na ich charakter prawny.

4. Zadania ujęte w planach rzeczowo-finansowych jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

5. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują: system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowane przez Główny Instytut Górnictwa przed dniem połączenia.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Gospodarki: P.G. Woźniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »