| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 8 lutego 2008 r.

w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) grupy uposażenia zasadniczego, kategorie uposażenia zasadniczego w poszczególnych grupach tego uposażenia oraz odpowiadające im wysokości uposażenia zasadniczego ustalone z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej,

2) zaszeregowanie stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego oraz stopni etatowych,

3) warunki otrzymywania dodatków do uposażenia oraz ich wysokość

– dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”.

Rozdział 2

Uposażenie zasadnicze

§ 2.

1. Ustala się grupy uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy i kategorie uposażenia zasadniczego w poszczególnych grupach tego uposażenia oraz odpowiadające im wysokości uposażenia ustalane z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej, określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wysokość kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa.

3. Wysokości uposażenia zasadniczego stanowią iloczyn mnożników, o których mowa w ust. 1, i kwoty bazowej, o której mowa w ust. 2.

4. Wyliczone wysokości uposażenia zasadniczego zaokrągla się do pełnych dziesięciu złotych w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od pięciu złotych, albo w dół, jeżeli jest niższa od pięciu złotych.

5. Zaszeregowanie stanowisk służbowych funkcjonariuszy do odpowiednich grup uposażenia zasadniczego i stopni etatowych określają tabele stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.

6. Funkcjonariuszom w służbie stałej przyznaje się uposażenie zasadnicze w wysokości wynikającej z I kategorii grup uposażenia zasadniczego odpowiadającej zajmowanemu stanowisku służbowemu.

7. Funkcjonariuszom w służbie przygotowawczej przyznaje się uposażenie zasadnicze w wysokości wynikającej z II kategorii grup uposażenia zasadniczego odpowiadającej zajmowanemu stanowisku służbowemu.

§ 3.
Funkcjonariuszom w służbie kandydackiej przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości 11 % stawki uposażenia zasadniczego ustalonego dla funkcjonariuszy w służbie stałej w najniższej grupie zaszeregowania w I kategorii grup uposażenia zasadniczego.

Rozdział 3

Dodatki do uposażenia

§ 4.

1. Funkcjonariusze otrzymują następujące dodatki do uposażenia:

1) za wysługę lat;

2) za stopień;

3) funkcyjny;

4) służbowy;

5) za służbę na morzu;

6) dla personelu latającego;

7) dla bezpośredniej obsługi statków powietrznych;

8) instruktorski.

2. Wysokość dodatków do uposażenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2–8, stanowi iloczyn mnożników określonych w rozporządzeniu i kwoty bazowej, o której mowa w § 2 ust. 2.

3. Kwoty dodatków, o których mowa w ust. 1, po ich wyliczeniu zaokrągla się do dziesięciu groszy w górę.

§ 5.
1. Funkcjonariusze otrzymują po dwóch latach służby dodatek za wysługę lat w wysokości 2 % należnego uposażenia zasadniczego.

2. Dodatek za wysługę lat zwiększa się z urzędu o 1 % należnego uposażenia zasadniczego za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20 % po 20 latach służby, oraz o 0,5 % za każdy następny rok służby powyżej 20 lat – łącznie do wysokości 25 % po 30 latach służby.

3. Zasady i tryb zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat, określają przepisy wydane na podstawie art. 106 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 6.
Ustala się miesięczny dodatek za posiadany przez funkcjonariusza stopień służbowy, którego wysokość określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 7.
1. Funkcjonariusze w służbie stałej i przygotowawczej, pełniący służbę na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, otrzymują dodatek funkcyjny w wysokości uwzględniającej rodzaj wykonywanych zadań i zakres ponoszonej odpowiedzialności, skuteczność w zarządzaniu posiadanymi środkami, terminowość i efektywność podejmowanych działań lub decyzji, umiejętność organizacji pracy, kierowania i sprawowania nadzoru, a także posiadane kwalifikacje i umiejętności wykorzystywane na zajmowanym stanowisku.

2. Kategorie dodatku funkcyjnego, jakie można przyznać funkcjonariuszom na poszczególnych stanowiskach służbowych, określa tabela stanowiąca załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Miesięczną wysokość dodatku funkcyjnego ustala się przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej w kategoriach, których wysokość określa tabela stanowiąca załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Dodatek funkcyjny jest przyznawany na czas pełnienia służby na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

5. Dodatek funkcyjny:

1) może być podwyższony na czas określony, nie więcej niż do najwyższej kategorii dodatku, którą można przyznać funkcjonariuszowi na danym stanowisku służbowym, w przypadku gdy funkcjonariusz wzorowo wykonuje obowiązki służbowe, o których mowa w ust. 1, albo zostały mu powierzone nowe lub dodatkowe obowiązki służbowe lub nastąpiła inna istotna zmiana warunków służby wymagająca zwiększenia zaangażowania funkcjonariusza w wykonywanie zadań służbowych;

2) może być obniżony na czas określony, nie więcej niż do najniższej kategorii dodatku, którą można przyznać funkcjonariuszowi na danym stanowisku służbowym, w przypadku ustania przesłanek uzasadniających przyznanie go w dotychczasowej wysokości;

3) ulega obniżeniu na czas określony nie więcej niż do I kategorii w przypadku:

a) niewywiązywania się przez funkcjonariusza z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku służbowym, stwierdzonego w ostatecznej opinii służbowej,

b) naruszenia przez funkcjonariusza dyscypliny służbowej lub nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej, jeżeli prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym został on ukarany karą dyscyplinarną.

6. Przyznanie dodatku funkcyjnego, jego podwyższenie albo obniżenie następuje:

1) z urzędu w przypadku funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach bezpośrednio podlegających Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, komendantowi oddziału Straży Granicznej albo komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej;

2) w pozostałych przypadkach na wniosek właściwego przełożonego funkcjonariusza.

§ 8.
1. Funkcjonariusze w służbie stałej i przygotowawczej pełniący służbę na stanowiskach innych niż wymienione w § 7 ust. 1 otrzymują dodatek służbowy w wysokości uwzględniającej należyte wykonywanie obowiązków służbowych, w szczególności inicjatywę i samodzielność w realizacji zadań służbowych, terminowość i efektywność podejmowanych działań, a także posiadane kwalifikacje i umiejętności wykorzystywane na zajmowanym stanowisku.

2. Kategorię dodatku służbowego, jaką można przyznać funkcjonariuszom na poszczególnych stanowiskach służbowych, określa tabela stanowiąca załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. Miesięczną wysokość dodatku służbowego ustala się przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej w kategoriach, których wysokość określa tabela stanowiąca załącznik nr 7 do rozporządzenia.

4. Dodatek służbowy przyznawany jest na czas nieokreślony.

5. Funkcjonariuszowi przyjętemu do służby dodatek służbowy można przyznać na czas określony do dziewięciu miesięcy od daty nawiązania stosunku służbowego.

6. Do funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, przepisy § 7 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 9.
1. Dodatek funkcyjny albo służbowy podlega zwiększeniu o mnożnik 0,05 kwoty bazowej dla funkcjonariusza:

1) mianowanego na stanowisko: kierownika zespołu, kierownika zmiany, starszego specjalisty, specjalisty-kontrolera, starszego asystenta, starszego strażnika granicznego-kontrolera, asystenta, starszego referenta, strażnika granicznego-kontrolera albo referenta w placówce Straży Granicznej, na czas pełnienia, w wymiarze co najmniej 3/4 normy czasu służby, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy, służby:

a) granicznej w bezpośredniej ochronie granicy państwowej lub kontroli ruchu granicznego w sposób określony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej w przepisach w sprawie pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych,

b) przy realizacji zadań Straży Granicznej z zakresu ochrony szlaków komunikacyjnych lub realizacji zadań z zakresu kontroli legalności pobytu cudzoziemców;

2) pełniącego służbę w składzie etatowego pododdziału odwodowego lub plutonu specjalnego.

2. Do czasu służby, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wlicza się okres choroby, urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego, zwolnienia z zajęć służbowych, a dla funkcjonariuszy otrzymujących dodatek służbowy także czas wolny odbierany w zamian za ponadnormatywny czas służby.

3. Dodatek służbowy podlega zwiększeniu o mnożnik 0,10 kwoty bazowej dla funkcjonariusza opiekującego się psem służbowym. W przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym psem służbowym funkcjonariusz otrzymuje zwiększenie dodatku na każdego psa.

4. W przypadku sprawowania opieki przez kilku funkcjonariuszy nad tym samym psem służbowym funkcjonariusze ci otrzymują zwiększenie dodatku służbowego w równych częściach.

5. Dodatek funkcyjny albo służbowy podlega zwiększeniu nie więcej jednak niż o:

1) mnożnik 0,40 kwoty bazowej za wykonywanie przez funkcjonariusza czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych;

2) mnożnik 0,30 kwoty bazowej dla funkcjonariuszy pełniących służbę w komórce organizacyjnej nadzoru i kontroli i wykonujących czynności kontrolne;

3) mnożnik 0,20 kwoty bazowej dla funkcjonariuszy pełniących służbę w wydziałach odwodowych lub wydziałach zabezpieczenia w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz pełniących warty ochronne na pokładach statków powietrznych.

6. Zwiększenie dodatku funkcyjnego albo służbowego następuje na okres wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 3–5, jednak nie dłuższy jednorazowo niż 12 miesięcy.

7. Do zwiększenia dodatku funkcyjnego albo służbowego przepis § 7 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

8. W przypadku spełnienia przesłanek do zwiększenia dodatku funkcyjnego albo służbowego z różnych tytułów nie może ono przekroczyć wysokości 0,40 kwoty bazowej.

§ 10.
1. Funkcjonariusze pełniący służbę na etatowych stanowiskach załóg jednostek pływających otrzymują miesięczny dodatek za służbę na morzu w wysokości ustalonej przy zastosowaniu mnożnika 0,30 kwoty bazowej.

2. Funkcjonariuszom wykonującym zadania nurków lub płetwonurków i instruktorów-nurków lub instruktorów-płetwonurków na czas wykonywania tych zadań, niezależnie od dodatku, o którym mowa w ust. 1, można na wniosek właściwego przełożonego przyznać miesięczny dodatek w wysokości ustalonej przy zastosowaniu mnożnika 0,30 kwoty bazowej.

§ 11.
1. Funkcjonariusze, którzy pełnią służbę w składzie personelu latającego i wykonują loty, otrzymują miesięczny dodatek dla personelu latającego, ustalony przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej, których wysokość określa tabela stanowiąca załącznik nr 8 do rozporządzenia.

2. Funkcjonariusze wchodzący w skład personelu latającego zawieszeni w lotach ze względów zdrowotnych mogą otrzymywać dodatek dla personelu latającego:

1) przez okres 6 miesięcy od zawieszenia w lotach – na podstawie decyzji komendanta oddziału Straży Granicznej, w którym funkcjonariusz pełni służbę;

2) przez okres następnych 6 miesięcy – na podstawie decyzji komendanta oddziału Straży Granicznej, w którym funkcjonariusz pełni służbę, za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej.

3. Funkcjonariusze wykonujący loty instruktorskie z personelem latającym, niezależnie od dodatku, o którym mowa w ust. 1, otrzymują dodatek instruktorski w wysokości miesięcznej ustalonej przy zastosowaniu mnożnika 0,10 kwoty bazowej.

4. Funkcjonariuszom wchodzącym w skład licencjonowanego personelu latającego, którzy w danym roku kalendarzowym wykonywali na statkach powietrznych Straży Granicznej co najmniej 40-godzinny nalot można przyznać jednorazowy dodatek w wysokości ustalonej przy zastosowaniu mnożnika do 2,00 kwoty bazowej.

5. Funkcjonariusze pełniący służbę przy bezpośredniej obsłudze statków powietrznych posiadający licencję mechanika obsługi wydaną przez Państwowy Nadzór Lotniczy otrzymują miesięczny dodatek dla bezpośredniej obsługi statków powietrznych w wysokości ustalonej przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej:

1) 0,30 – w przypadku obsługiwania zgodnie z posiadanymi uprawnieniami jednego typu statków powietrznych;

2) 0,45 – w przypadku obsługiwania zgodnie z posiadanymi uprawnieniami więcej niż jednego typu statków powietrznych.

6. Funkcjonariusze pełniący służbę przy bezpośredniej obsłudze statków powietrznych nieposiadający licencji, o których mowa w ust. 5, otrzymują miesięczny dodatek dla bezpośredniej obsługi statków powietrznych w wysokości ustalonej przy zastosowaniu mnożnika 0,05 kwoty bazowej.

7. Do przyznania dodatku dla personelu latającego, dodatku instruktorskiego i dodatku dla bezpośredniej obsługi statków powietrznych przepis § 7 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 12.

Funkcjonariuszy, którym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowano prawo do zaszeregowania należnego na poprzednio zajmowanym stanowisku na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy, zaszeregowuje się do grupy uposażenia zasadniczego odpowiadającej grupie uposażenia, do której funkcjonariuszowi zachowano prawo przed tym dniem. Przepisy § 2 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
§ 13.
Funkcjonariuszom, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia otrzymywali na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów:

1) dodatek funkcyjny albo służbowy – przyznaje się odpowiednio dodatek funkcyjny albo służbowy w kategorii nie niższej niż przysługująca dotychczas;

2) zwiększenie dodatku funkcyjnego albo służbowego – zachowuje się prawo do tego zwiększenia w dotychczasowej wysokości do czasu ustalenia tego zwiększenia w nowej wysokości, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 14.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń i dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej należnych od dnia 1 stycznia 2008 r., z wyjątkiem załącznika nr 2 do rozporządzenia, który stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 15.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 74, poz. 491).
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. (poz. 148)

Załącznik nr 1

TABELA

GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

Wyszczególnienie

Mnożniki kwoty bazowej

Lp.

Grupa uposażenia zasadniczego

Kategoria uposażenia zasadniczego

I

II

1

15

5,15

-

2

14

4,55

-

3

13

2,95

2,87

4

12

2,65

2,57

5

11

2,35

2,27

6

10

2,06

1,97

7

09

1,82

1,77

8

08

1,72

1,67

9

07

1,62

1,57

10

06

1,52

1,47

11

05

1,42

1,37

12

04

1,32

1,27

13

03

1,22

1,17

14

02

1,13

1,07

15

01

0,98

0,92

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

TABELE

ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO I STOPNI ETATOWYCH

Tabela nr 1

Komenda Główna Straży Granicznej

 

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant Główny SG

15

gen. dyw.

2

Zastępca Komendanta Głównego SG

14

gen. bryg.

3

Dyrektor

13

gen. bryg., płk

4

Zastępca dyrektora, główny księgowy, rzecznik prasowy, doradca Komendanta Głównego SG, radca

12

płk

5

Radca prawny, legislator, dziekan

11

płk

6

Naczelnik wydziału, audytor wewnętrzny, wicedziekan

10

płk

7

Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, ekspert

09

ppłk

8

Kierownik sekcji (grupy), starszy specjalista

08

ppłk

9

Specjalista, kierownik kancelarii tajnej

07

mjr

10

Starszy asystent, kierownik zespołu

06

kpt.

11

Asystent, starszy strażnik graniczny-kontroler

05

st. chor. szt.

12

Starszy referent

04

st. chor. szt.

13

Strażnik graniczny-kontroler

03

sierż. szt.

14

Referent

01

sierż. szt.

 

Tabela nr 2

Komenda oddziału Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant oddziału SG

13

gen. bryg., kontradmirał

2

Zastępca komendanta oddziału SG, główny księgowy

12

płk, kmdr

3

Naczelnik wydziału granicznego, naczelnik wydziału operacyjno-śledczego, naczelnik wydziału do spraw cudzoziemców, naczelnik wydziału – kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców

10

ppłk, kmdr por.

4

Naczelnik wydziału, rzecznik prasowy, radca prawny

09

ppłk, kmdr por.

5

Kapelan

08

ppłk

6

Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, kierownik zakładu opieki zdrowotnej, kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny, dowódca pododdziału odwodowego

08

mjr, kmdr ppor.

7

Kierownik sekcji, starszy specjalista, zastępca kierownika samodzielnej sekcji, zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej, audytor wewnętrzny, zastępca dowódcy pododdziału odwodowego

07

mjr, kmdr ppor.

8

Kierownik grupy zabezpieczenia, specjalista

06

kpt.

9

Dowódca plutonu odwodowego (specjalnego), starszy asystent

05

kpt.

10

Dowódca plutonu, starszy strażnik graniczny-kontroler

04

st. chor. szt.

11

Asystent

03

st. chor. szt.

12

Starszy referent

02

st. chor. szt.

13

Strażnik graniczny-kontroler

02

sierż. szt., bosman szt.

14

Referent

01

sierż. szt., bosman szt.

 

Tabela nr 3

Ośrodek szkolenia Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant ośrodka szkolenia SG

13

gen. bryg., płk

2

Zastępca komendanta ośrodka szkolenia SG, komendant ośrodka tresury psów służbowych SG, główny księgowy

12

płk

3

Zastępca komendanta ośrodka tresury psów służbowych SG, kierownik zakładu, komendant pododdziałów szkolnych

10

ppłk

4

Naczelnik wydziału, radca prawny, kierownik zespołu

09

ppłk

5

Starszy wykładowca

09

ppłk, kmdr por.

6

Kapelan

08

ppłk

7

Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, komendant studium (kursu), kierownik zakładu opieki zdrowotnej, wykładowca kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny

08

mjr, kmdr ppor.

8

Zastępca komendanta studium (kursu) zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej, kierownik sekcji, starszy specjalista, audytor wewnętrzny

07

mjr

9

Kierownik grupy, specjalista

06

kpt.

10

Dowódca placówki szkolnej, starszy asystent, dowódca plutonu, zastępca kierownika grupy

05

kpt.

11

Dowódca plutonu, starszy strażnik graniczny-kontroler

04

st. chor. szt.

12

Asystent

03

st. chor. szt.

13

Starszy referent

02

st. chor. szt.

14

Referent

01

sierż. szt.

 

Tabela nr 4

Dywizjon Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant dywizjonu SG

12

kmdr, płk

2

Zastępca komendanta dywizjonu SG

10

kmdr por., ppłk

3

Dowódca jednostki pływającej kat. I

09

kmdr ppor., mjr

4

Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. I, szef służb

08

kmdr ppor., mjr

5

Dowódca jednostki pływającej kat. II, kierownik sekcji, starszy specjalista

07

kpt.

6

Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. II, specjalista

06

kpt.

7

Starszy asystent

05

por.

8

Dowódca jednostki pływającej kat. III, starszy strażnik graniczny-kontroler, starszy bosman

04

st. chor. szt.

9

Bosman, asystent

03

st. chor. szt.

10

Starszy referent

02

st. chor. szt.

11

Referent

01

bosman szt., sierż. szt.

 

Tabela nr 5

Placówka Straży Granicznej kategorii I

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant placówki SG

12

płk

2

Zastępca komendanta

10

ppłk

3

Kierownik grupy

09

mjr

4

Kierownik zespołu

08

mjr

5

Kierownik zmiany

07

mjr

6

Starszy specjalista

07

mjr

7

Specjalista-kontroler

06

kpt.

8

Starszy asystent

05

por.

9

Starszy strażnik graniczny-kontroler

04

st. chor. szt.

10

Asystent

03

st. chor. szt.

11

Starszy referent, strażnik graniczny-kontroler

02

sierż. szt.

12

Referent

01

sierż. szt.

 

Tabela nr 6

Placówka Straży Granicznej kategorii II

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant placówki SG

10

ppłk

2

Zastępca komendanta

09

mjr

3

Kierownik grupy

08

mjr

4

Kierownik zmiany

07

mjr

5

Starszy specjalista, kierownik zespołu

07

mjr

6

Specjalista-kontroler

06

kpt.

7

Starszy asystent

05

por.

8

Starszy strażnik graniczny-kontroler

04

st. chor. szt.

9

Asystent

03

st. chor. szt.

10

Starszy referent, strażnik graniczny-kontroler

02

sierż. szt.

11

Referent

01

sierż. szt.

 

Tabela nr 7

Placówka Straży Granicznej kategorii III

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant placówki SG

09

ppłk

2

Zastępca komendanta

08

mjr

3

Kierownik grupy

08

mjr

4

Starszy specjalista, kierownik zmiany, kierownik zespołu

07

kpt.

5

Specjalista-kontroler

06

kpt.

6

Starszy asystent

05

por.

7

Starszy strażnik graniczny-kontroler

04

st. chor. szt.

8

Asystent

03

st. chor. szt.

9

Starszy referent, strażnik graniczny-kontroler

02

sierż. szt.

10

Referent

01

sierż. szt.

 

Tabela nr 8

Placówka Straży Granicznej kategorii IV

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant placówki SG

08

mjr

2

Zastępca komendanta

07

mjr

3

Starszy specjalista

07

kpt.

4

Specjalista-kontroler

06

kpt.

5

Starszy asystent

05

por.

6

Starszy strażnik graniczny-kontroler

04

st. chor. szt.

7

Asystent

03

st. chor. szt.

8

Starszy referent, strażnik graniczny-kontroler

02

sierż. szt.

9

Referent

01

sierż. szt.

 

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

TABELA

DODATKU ZA POSIADANY STOPIEŃ STRAŻY GRANICZNEJ

Lp.

Stopień SG

Mnożnik kwoty bazowej

1

Generał dywizji

1,00

2

Generał brygady

0,90

3

Pułkownik

0,80

4

Podpułkownik

0,75

5

Major

0,70

6

Kapitan

0,65

7

Porucznik

0,60

8

Podporucznik

0,55

9

Starszy chorąży sztabowy

0,48

10

Chorąży sztabowy

0,45

11

Młodszy chorąży sztabowy

0,42

12

Starszy chorąży

0,40

13

Chorąży

0,38

14

Młodszy chorąży

0,36

15

Starszy sierżant sztabowy

0,34

16

Sierżant sztabowy

0,32

17

Starszy sierżant

0,30

18

Sierżant

0,28

19

Starszy plutonowy

0,26

20

Plutonowy

0,25

21

Starszy kapral

0,23

22

Kapral

0,22

23

Starszy szeregowy

0,20

24

Szeregowy

0,18

 

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

TABELA

KATEGORII DODATKU FUNKCYJNEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH LUB SAMODZIELNYCH


 

Lp.

Stanowisko

Jednostka organizacyjna Straży Granicznej i kategorie dodatku funkcyjnego

KGSG

ODDZIAŁ

OŚRODEK SZKOLENIA

DYWIZJON

PLACÓWKA KAT. I

PLACÓWKA KAT. II

PLACÓWKA
KAT. III

PLACÓWKA
KAT. IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Komendant

 

XXIII-XXIX

XXIII-XXIX

XXI-XXVI

XXI-XXVI

XV-XXV

XV-XXV

XV-XXV

2

Zastępca komendanta

 

XXII-XXVIII

XXII-XXVIII

XV-XXV

XV-XXV

IX-XXIV

IX-XXIII

IX-XXIII

3

Dyrektor

XXIIl-XXIX

 

 

 

 

 

 

 

4

Zastępca Dyrektora

XXII-XXVIII

 

 

 

 

 

 

 

5

Główny księgowy

XXII-XXVIII

XXII-XXVIII

XXII-XXVIII

 

 

 

 

 

6

Kierownik zespołu audytu wewnętrznego -audytor wewnętrzny

 

IX-XXIII

IX-XXIII

 

 

 

 

 

7

Komendant ośrodka tresury psów służbowych

 

 

XXII-XXVIII

 

 

 

 

 

8

Komendant pododdziałów szkolnych

 

 

IX-XXIV

 

 

 

 

 

9

Zastępca komendanta ośrodka tresury psów służbowych

 

 

lX-XXII

 

 

 

 

 

10

Komendant studium (kursu)

 

 

IX-XXI

 

 

 

 

 

11

Zastępca komendanta studium (kursu)

 

 

IX-XX

 

 

 

 

 

12

Dowódca jednostki pływającej kat. I

 

 

 

IX-XXI

 

 

 

 

13

Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. I

 

 

 

IX-XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

Dowódca jednostki pływającej kat. II

 

 

 

IX-XX

 

 

 

 

15

Szef służby

 

 

 

IX-XXI

 

 

 

 

16

Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. II

 

 

 

VI-XVIII

 

 

 

 

17

Kierownik grupy

 

 

VI-XVIII

 

IX-XXI

IX-XX

IX-XX

 

18

Kierownik grupy zabezpieczenia

 

VI-XX

 

 

 

 

 

 

19

Kierownik zespołu

IX-XX

 

IX-XXI

 

IX-XX

 

 

 

20

Kierownik zmiany

 

 

 

 

IX-XVIII

VI-XVIII

VI-XVIII

 

21

Kierownik zakładu

 

 

XV-XXIV

 

 

 

 

 

22

Zastępca kierownika grupy

 

 

VI-XV

 

 

 

 

 

23

Naczelnik wydziału

xv-xxv

IX-XXIV

IX-XXIV

 

 

 

 

 

24

Kierownik kancelarii tajnej

IX-XX

 

 

 

 

 

 

 

25

Zastępca naczelnika wydziału

IX-XXIV

IX-XXIII

IX-XXIII

 

 

 

 

 

26

Kierownik zakładu opieki zdrowotnej

 

IX-XXII

IX-XXII

 

 

 

 

 

27

Kierownik samodzielnej sekcji

IX-XXIV

IX-XXII

IX-XXII

 

 

 

 

 

28

Kierownik sekcji (grupy)

IX-XXII

VI-XXI

VI-XXI

VI-XXI

 

 

 

 

29

Zastępca kierownika samodzielnej sekcji

 

IX-XXI

IX-XXI

 

 

 

 

 

30

Zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej

 

IX-XXII

IX-XXII

 

 

 

 

 

31

Dowódca pododdziału odwodowego

 

VI-XXII

 

 

 

 

 

 

32

Zastępca dowódcy pododdziału odwodowego

 

VI-XXI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

33

Dowódca plutonu odwodowego (specjalnego), dowódca placówki szkolnej

 

VI-XV

 

 

 

 

 

 

34

Dowódca plutonu

 

 

VI-XV

 

 

 

 

 

35

Dowódca jednostki pływającej kat. III

 

 

 

VI-XV

 

 

 

 

36

Doradca komendanta

XXII-
XXVIII

 

 

 

 

 

 

 

37

Rzecznik prasowy

XXII-
XXVIII

IX-XXIII

 

 

 

 

 

 

38

Radca

XXI-XXVIII

 

 

 

 

 

 

 

39

Radca prawny

XVIII-XXVI

IX-XXII1

IX-XXIII

 

 

 

 

 

40

Legislator

XVIII-XXVI

 

 

 

 

 

 

 

41

Audytor wewnętrzny

XV-XXV

VI-XXI

VI-XXI

 

 

 

 

 

42

Dziekan

XVIII-XXVI

 

 

 

 

 

 

 

43

Wicedziekan

XV-XXV

 

 

 

 

 

 

 

44

Kapelan

 

IX-XXIII

IX-XXIII

 

 

 

 

 


 

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

TABELA

DODATKU FUNKCYJNEGO
FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

Lp.

Kategoria dodatku funkcyjnego

Mnożnik

1

XXIX

2,43

2

XXVIII

2,28

3

XXVII

2,13

4

XXVI

1,98

5

xxv

1,83

6

XXIV

1,68

7

XXIII

1,54

8

XXII

1,39

9

XXI

1,24

10

XX

1,09

11

XIX

0,99

12

XVIII

0,94

13

XVII

0,90

14

XVI

0,85

15

XV

0,80

16

XIV

0,75

17

XIII

0,70

18

XII

0,65

19

XI

0,60

20

X

0,55

21

IX

0,50

22

VIII

0,45

23

VII

0,40

24

VI

0,35

25

V

0,31

26

IV

0,26

27

III

0,21

28

II

0,16

29

I

0,10

 

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

TABELA

KATEGORII DODATKU SŁUŻBOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

Lp.

Stanowisko

Kategoria dodatku służbowego

1

Ekspert

VII-XX

2

Starszy specjalista

V-XIX

3

Starszy wykładowca

V-XIX

4

Specjalista

IV-XVIII

5

Specjalista-kontroler

IV-XVIII

6

Starszy asystent

IV-XIV

7

Wykładowca

IV-XVII

8

Starszy strażnik graniczny - kontroler

III-XII

9

Starszy bosman

III-XII

10

Asystent

III-XI

11

Bosman

III-XI

12

Strażnik graniczny-kontroler

II-X

13

Starszy referent

II-IX

14

Referent

I-VII

 

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

TABELA

DODATKU SŁUŻBOWEGO
FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

Lp.

Kategoria dodatku służbowego

Mnożnik

1

XX

1,09

2

XIX

0,99

3

XVIII

0,94

4

XVII

0,90

5

XVI

0,85

6

XV

0,80

7

XIV

0,75

8

XIII

0,70

9

XII

0,65

10

XI

0,60

11

X

0,55

12

IX

0,50

13

VIII

0,45

14

VII

0,40

15

VI

0,35

16

V

0,31

17

IV

0,26

18

III

0,21

19

II

0,16

20

I

0,10

 

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

TABELA

DODATKU DLA PERSONELU LATAJĄCEGO STRAŻY GRANICZNEJ

Lp.

Personel latający

Mnożnik

1

Piloci posiadający wylatane powyżej 2500 godzin

0,90

2

Piloci posiadający wylatane powyżej 1500 godzin do 2500 godzin

0,70

3

Piloci posiadający wylatane powyżej 1000 godzin do 1500 godzin

0,50

4

Piloci posiadający wylatane powyżej 500 godzin do 1000 godzin

0,40

5

Piloci posiadający wylatane do 500 godzin oraz pozostały personel latający posiadający wylatane powyżej 1500 godzin

0,30

6

Pozostały personel latający posiadający wylatane powyżej 1000 godzin do 1500 godzin

0,20

7

Pozostały personel latający posiadający wylatane powyżej 500 godzin do 1000 godzin

0,15

8

Pozostały personel latający posiadający wylatane do 500 godzin

0,10

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »