| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 11 lutego 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 24, poz. 148) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Funkcjonariuszom w służbie kandydackiej przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości 13 % najniższej stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.”;

2) w § 7 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) z urzędu w przypadku funkcjonariuszy:

a) pełniących służbę na stanowiskach bezpośrednio podlegających Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, komendantowi oddziału Straży Granicznej albo komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej,

b) przeniesionych do pełnienia służby w innej miejscowości z urzędu lub którym powierzono pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku, z wyłączeniem funkcjonariuszy przeniesionych do pełnienia służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej;”;

3) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dodatek funkcyjny albo służbowy podlega zwiększeniu o mnożnik 0,05 kwoty bazowej dla funkcjonariusza:

1) mianowanego na stanowisko: kierownika zespołu, kierownika zmiany, starszego specjalisty, specjalisty-kontrolera, starszego asystenta, starszego kontrolera, asystenta, młodszego asystenta albo kontrolera w placówce Straży Granicznej, na czas pełnienia, w wymiarze co najmniej 3/4 normy czasu służby, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy, służby:

a) granicznej w bezpośredniej ochronie granicy państwowej lub kontroli ruchu granicznego w sposób określony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej w przepisach w sprawie pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych,

b) przy realizacji zadań Straży Granicznej z zakresu ochrony szlaków komunikacyjnych lub realizacji zadań z zakresu kontroli legalności pobytu cudzoziemców;

2) delegowanego do pełnienia służby w placówce Straży Granicznej na okres dłuższy niż miesiąc, spełniającego warunki, o których mowa w pkt 1;

3) pełniącego służbę w składzie etatowego pododdziału odwodowego lub sekcji patrolowo-interwencyjnej.",

b) uchyla się ust. 3 i 4,

c) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) mnożnik 0,20 kwoty bazowej dla funkcjonariuszy pełniących służbę w wydziałach odwodowych lub wydziałach zabezpieczenia oraz pełniących warty ochronne na pokładach statków powietrznych."

4) w § 11 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Funkcjonariusze wykonujący czynności związane z obsługą spadochronów ratowniczych używanych na statkach powietrznych Straży Granicznej, posiadający świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego wydane przez Państwowy Nadzór Lotniczy, otrzymują miesięczny dodatek dla bezpośredniej obsługi statków powietrznych w wysokości ustalonej przy zastosowaniu mnożnika 0,15 kwoty bazowej."

5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

7) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

9) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

10) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

11) dodaje się załącznik nr 9 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Funkcjonariuszy mianowanych albo powołanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowiska służbowe określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mianuje się albo powołuje na stanowisko służbowe równorzędne tym stanowiskom określonym w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
1. Funkcjonariuszom, którym na podstawie dotychczasowych przepisów przyznano uposażenie zasadnicze przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej w określonej grupie tego uposażenia, przyznaje się uposażenie zasadnicze przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości nie mniejszej niż dotychczasowa wysokość tego mnożnika.

2. Funkcjonariuszom pełniącym służbę w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku służbowym „kierownik grupy" w placówce Straży Granicznej kategorii III przyznaje się uposażenie zasadnicze przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej w grupie 09 tego uposażenia do czasu zwiększenia uposażenia zasadniczego w grupie 08 przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej w grupie 08 tego uposażenia.

3. Funkcjonariuszom pełniącym służbę w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku służbowym „referent" przyznaje się uposażenie zasadnicze przy zastosowaniu dotychczasowej wysokości mnożnika kwoty bazowej w grupie 01 uposażenia zasadniczego.

§ 4.
Funkcjonariuszy, którym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowano prawo do zaszeregowania należnego na poprzednio zajmowanym stanowisku na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy, zaszeregowuje się do grupy uposażenia zasadniczego odpowiadającej grupie uposażenia, do której funkcjonariuszowi zachowano prawo przed tym dniem. Przepisy § 2 ust. 6 i 7 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio.
§ 5.
Funkcjonariusze pełniący służbę w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowiskach zaszeregowanych do określonych stopni etatowych zachowują prawo do stopni etatowych określonych dla tych stanowisk na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do dnia mianowania na pierwszy stopień służbowy w korpusie lub do końca okresu wymaganego do przesłużenia w stopniu, na który funkcjonariusz został mianowany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 6.
1. Funkcjonariusze, którym na podstawie dotychczasowych przepisów przyznano na czas określony dodatek służbowy albo funkcyjny w określonej kategorii tego dodatku i od dnia wejścia w życie rozporządzenia przysługuje im dodatek służbowy albo funkcyjny w wysokości niższej niż otrzymywany dodatek, zachowują prawo do dodatku służbowego albo funkcyjnego w dotychczasowej wysokości do końca okresu, na który została im przyznana określona kategoria dodatku.

2. Funkcjonariusz opiekujący się psem służbowym w dniu wejścia w życie rozporządzenia otrzymuje dodatek służbowy, który podlega zwiększeniu na podstawie dotychczasowych przepisów – do czasu przyznania funkcjonariuszowi na podstawie przepisów w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe dodatkowego wynagrodzenia za opiekę nad psem służbowym.

§ 7.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń i dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 1 stycznia 2009 r.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

Załącznik 1. [TABELA GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 11 lutego 2009 r. (poz. 150)

Załącznik nr 1

TABELA
GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

Wyszczególnienie

Mnożniki kwoty bazowej

Lp.

Grupa uposażenia zasadniczego

Kategoria uposażenia zasadniczego

I

II

1

19

5,24

 

2

18

4,64

 

3

17

3,04

2,96

4

16

2,74

2,66

5

15

2,44

2,36

6

14

2,19

2,09

7

13

2,15

2,06

8

12

1,96

1,91

9

11

1,91

1,86

10

10

1,86

1,81

11

09

1,81

1,76

12

08

1,76

1,71

13

07

1,71

1,66

14

06

1,61

1,56

15

05

1,51

1,46

16

04

1,41

1,36

17

03

1,31

1,26

18

02

1,22

1,16

19

01

0,90

0,85

 

Załącznik 2. [TABELE ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO I STOPNI ETATOWYCH]

Załącznik nr 2

TABELE
ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO I STOPNI ETATOWYCH

Tabela nr 1

Komenda Główna Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant Główny SG

19

gen. dyw.

2

Zastępca Komendanta Głównego SG

18

gen. bryg.

3

Dyrektor

17

gen. bryg./
płk

4

Zastępca dyrektora, główny księgowy, doradca Komendanta Głównego SG, radca

16

płk

5

Rzecznik prasowy, radca prawny, legislator, dziekan

15

płk

6

Naczelnik wydziału, audytor wewnętrzny, wicedziekan

14

płk

7

Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji

12

ppłk

8

Ekspert

11

mjr

9

Kierownik sekcji (grupy)

10

mjr

10

Starszy specjalista, kierownik kancelarii tajnej

09

mjr

11

Specjalista

07

kpt./st. chor. szt.

12

Starszy asystent, kierownik zespołu

06

st. chor. szt.

13

Asystent, starszy kontroler

05

st. chor. szt./
sierż. szt.

14

Młodszy asystent

04

sierż. szt.

15

Kontroler

03

sierż. szt.

16

Kursant

01

st. szer.

 

Tabela nr 2

Komenda oddziału Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant oddziału SG

17

gen. bryg.,
kontradmirał

2

Zastępca komendanta oddziału SG, główny księgowy

16

płk, kmdr

3

Naczelnik wydziału, naczelnik wydziału – kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, radca prawny

12

ppłk, kmdr por.

4

Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, kierownik zakładu opieki zdrowotnej, kierownik zespołu audytu wewnętrznego – audytor wewnętrzny, rzecznik prasowy

10

mjr, kmdr ppor.

5

Kapelan

09

ppłk

6

Dowódca pododdziału odwodowego

09

mjr

7

Kierownik sekcji, audytor wewnętrzny, zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej

08

mjr, kmdr ppor.

8

Kierownik zespołu, starszy specjalista, zastępca dowódcy pododdziału odwodowego

07

kpt.

9

Specjalista

06

st. chor. szt.

10

Dowódca plutonu odwodowego, starszy asystent

05

st. chor. szt.

11

Dowódca plutonu, starszy kontroler

04

st. chor. szt./
sierż. szt.,
bosman szt.

12

Asystent

03

sierż. szt.,
bosman szt.

13

Młodszy asystent, kontroler

02

sierż. szt.,
bosman szt.

14

Kursant

01

st. szer.,
st. mar.

 

Tabela nr 3

Ośrodek szkolenia Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant ośrodka szkolenia SG

17

płk

2

Zastępca komendanta ośrodka szkolenia SG, komendant ośrodka tresury psów służbowych SG, główny księgowy

16

płk

3

Zastępca komendanta ośrodka tresury psów służbowych SG, kierownik zakładu, komendant pododdziałów szkolnych

13

ppłk, kmdr, por.

4

Naczelnik wydziału, radca prawny

12

ppłk, kmdr, por.

5

Kierownik zespołu, starszy wykładowca

11

ppłk, kmdr por.

6

Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, komendant studium (kursu), kierownik zakładu opieki zdrowotnej, kierownik zespołu audytu wewnętrznego – audytor wewnętrzny, rzecznik prasowy

10

mjr, kmdr ppor.

7

Kapelan

09

ppłk

8

Wykładowca

09

mjr, kmdr ppor.

9

Kierownik sekcji, zastępca komendanta studium (kursu), audytor wewnętrzny, zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej

08

mjr, kmdr ppor.

10

Starszy specjalista

07

kpt.

11

Kierownik grupy, specjalista

06

st. chor. szt.

12

Dowódca placówki szkolnej, starszy asystent, zastępca kierownika grupy

05

st. chor. szt.

13

Dowódca plutonu, starszy kontroler

04

st. chor. szt./
sierż. szt.

14

Asystent

03

sierż. szt.

15

Młodszy asystent, kontroler

02

sierż. szt.

16

Kursant

01

st. mar.,
st. szer.

 

Tabela nr 4

Dywizjon Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant dywizjonu SG

16

kmdr, płk

2

Zastępca komendanta dywizjonu SG

13

kmdr por., ppłk

3

Dowódca jednostki pływającej kat. I

11

kmdr ppor., mjr

4

Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. I, szef służb

09

kmdr ppor., mjr

5

Dowódca jednostki pływającej kat. II, kierownik sekcji

08

kpt.

6

Starszy specjalista

07

kpt.

7

Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. II, specjalista

06

st. chor. szt.

8

Dowódca jednostki pływającej kat. III, starszy asystent

05

st. chor. szt.

9

Starszy kontroler, starszy bosman

04

st. chor. szt./
bosman szt.,
sierż. szt.

10

Bosman, asystent

03

bosman szt.,
sierż. szt.

11

Młodszy asystent, kontroler

02

bosman szt.,
sierż. szt.

12

Kursant

01

st. mar.,
st. szer.

 

Tabela nr 5

Placówka Straży Granicznej kategorii I

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant

16

płk

2

Zastępca komendanta

13

ppłk

3

Kierownik grupy

11

mjr

4

Kierownik zespołu

09

mjr

5

Kierownik zmiany, starszy specjalista

07

kpt./
st. chor. szt.

6

Specjalista-kontroler

06

st. chor. szt.

7

Starszy asystent

05

st. chor. szt.

8

Starszy kontroler

04

st. chor. szt./
sierż. szt.

9

Asystent

03

sierż. szt.

10

Młodszy asystent, kontroler

02

sierż. szt.

11

Kursant

01

st. szer.

 

Tabela nr 6

Placówka Straży Granicznej kategorii II

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant

13

ppłk

2

Zastępca komendanta

11

mjr

3

Kierownik grupy

09

mjr

4

Kierownik zmiany, kierownik zespołu, starszy specjalista

07

kpt./
st. chor. szt.

5

Specjalista-kontroler

06

st. chor. szt.

6

Starszy asystent

05

st. chor. szt.

7

Starszy kontroler

04

st. chor. szt./
sierż. szt.

8

Asystent

03

sierż. szt.

9

Młodszy asystent, kontroler

02

sierż. szt.

10

Kursant

01

st. szer.

 

Tabela nr 7

Placówka Straży Granicznej kategorii III

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant

11

ppłk

2

Zastępca komendanta

09

mjr

3

Kierownik grupy

08

mjr

4

Kierownik zespołu, kierownik zmiany, starszy specjalista

07

kpt./
st. chor. szt.

5

Specjalista-kontroler

06

st. chor. szt.

6

Starszy asystent

05

st. chor. szt.

7

Starszy kontroler

04

st. chor. szt./
sierż. szt.

8

Asystent

03

sierż. szt.

9

Młodszy asystent, kontroler

02

sierż. szt.

10

Kursant

01

st. szer.

 

Tabela nr 8

Placówka Straży Granicznej kategorii IV

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant

09

mjr

2

Zastępca komendanta

08

mjr

3

Kierownik zespołu, starszy specjalista

07

kpt./
st. chor. szt.

4

Specjalista-kontroler

06

st. chor. szt.

5

Starszy asystent

05

st. chor. szt.

6

Starszy kontroler

04

st. chor. szt./
sierż. szt.

7

Asystent

03

sierż. szt.

8

Młodszy asystent, kontroler

02

sierż. szt.

9

Kursant

01

st. szer.

 

Załącznik 3. [TABELA KATEGORII DODATKU FUNKCYJNEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 3

TABELA KATEGORII DODATKU FUNKCYJNEGO
FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

.

 

Jednostka organizacyjna Straży Granicznej i kategorie dodatku funkcyjnego

Lp.

Stanowisko

KGSG

ODDZIAŁ

OŚRODEK SZKOLENIA

DYWIZJON

PLACÓWKA KAT. I

PLACÓWKA KAT. II

PLACÓWKA KAT. III

PLACÓWKA KAT. IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Komendant

 

XXIII-XXIX

XXIII-XXIX

XXI-XXVI

XXI-XXVI

XV-XXV

XV-XXV

XV-XXV

2

Zastępca komendanta

 

XXII-XXVIII

XXII-XXVIII

XV-XXV

XV-XXV

IX-XXIV

IX-XXIII

IX-XXIII

3

Dyrektor

XXIII-XXIX

 

 

 

 

 

 

 

4

Zastępca Dyrektora

XXII-XXVIII

 

 

 

 

 

 

 

5

Główny księgowy

XXII-XXVIII

XXII-XXVIII

XXII-XXVIII

 

 

 

 

 

6

Kierownik zespołu audytu wewnętrznego – audytor wewnętrzny

 

IX-XXIII

IX-XXIII

 

 

 

 

 

7

Komendant ośrodka tresury psów służbowych

 

 

XXII-XXVIII

 

 

 

 

 

8

Komendant pododdziałów szkolnych

 

 

IX-XXIV

 

 

 

 

 

9

Zastępca komendanta ośrodka tresury psów służbowych

 

 

IX-XXII

 

 

 

 

 

10

Komendant studium (kursu)

 

 

IX-XXI

 

 

 

 

 

11

Zastępca komendanta studium (kursu)

 

 

IX-XX

 

 

 

 

 

12

Dowódca jednostki pływającej kat. I

 

 

 

IX-XXI

 

 

 

 

13

Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. I

 

 

 

IX-XX

 

 

 

 

14

Dowódca jednostki pływającej kat. II

 

 

 

IX-XX

 

 

 

 

15

Szef służby

 

 

 

IX-XXI

 

 

 

 

16

Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. II

 

 

 

VI-XVIII

 

 

 

 

17

Kierownik grupy

 

 

VI-XVIII

 

IX-XXI

IX-XX

IX-XX

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

Kierownik zespołu

IX-XIX

IX-XXI

IX-XXI

 

IX-XX

VI-XX

VI-XX

VI-XVIII

19

Kierownik zmiany

 

 

 

 

VI-XX

VI-XX

VI-XX

 

20

Kierownik zakładu

 

 

XV-XXIV

 

 

 

 

 

21

Zastępca kierownika grupy

 

 

VI-XV

 

 

 

 

 

22

Naczelnik wydziału

XV-XXV

IX-XXIV

IX-XXIV

 

 

 

 

 

23

Kierownik kancelarii tajnej

IX-XX

 

 

 

 

 

 

 

24

Zastępca naczelnika wydziału

IX-XXIV

IX-XXIII

IX-XXIII

 

 

 

 

 

25

Kierownik zakładu opieki zdrowotnej

 

IX-XXIII

IX-XXIII

 

 

 

 

 

26

Kierownik samodzielnej sekcji

IX-XXIV

IX-XXII

IX-XXII

 

 

 

 

 

27

Kierownik sekcji (grupy)

IX-XXII

VI-XXI

VI-XXI

VI-XXI

 

 

 

 

28

Zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej

 

IX-XXII

IX-XXII

 

 

 

 

 

29

Dowódca pododdziału odwodowego

 

VI-XXII

 

 

 

 

 

 

30

Zastępca dowódcy pododdziału odwodowego

 

VI-XXI

 

 

 

 

 

 

31

Dowódca plutonu odwodowego, dowódca placówki szkolnej

 

VI-XV

 

 

 

 

 

 

32

Dowódca plutonu

 

 

VI-XV

 

 

 

 

 

33

Dowódca jednostki pływającej kat. III

 

 

 

VI-XV

 

 

 

 

34

Doradca komendanta

XXII-XXVIII

 

 

 

 

 

 

 

35

Rzecznik prasowy

XXII-XXVIII

IX-XXIII

IX-XXIII

 

 

 

 

 

36

Radca

XXI-XXVIII

 

 

 

 

 

 

 

37

Radca prawny

XVIII-XXVI

IX-XXIII

IX-XXIII

 

 

 

 

 

38

Legislator

XVIII-XXVI

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

39

Audytor wewnętrzny

XV-XXV

IX-XXII

IX-XXII

 

 

 

 

 

40

Dziekan

XVIII-XXVI

 

 

 

 

 

 

 

41

Wicedziekan

XV-XXV

 

 

 

 

 

 

 

42

Kapelan

 

IX-XXIII

IX-XXIII

 

 

 

 

 

 

Załącznik 4. [TABELA DODATKU FUNKCYJNEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 4

TABELA DODATKU FUNKCYJNEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

Lp.

Kategoria dodatku funkcyjnego

Mnożnik

1

XXIX

2,47

2

XXVIII

2,32

3

XXVII

2,17

4

XXVI

2,02

5

XXV

1,87

6

XXIV

1,72

7

XXIII

1,58

8

XXII

1,43

9

XXI

1,28

10

XX

1,13

11

XIX

1,03

12

XVIII

0,98

13

XVII

0,94

14

XVI

0,89

15

XV

0,84

16

XIV

0,79

17

XIII

0,74

18

XII

0,69

19

XI

0,64

20

X

0,59

21

IX

0,54

22

VIII

0,49

23

VII

0,44

24

VI

0,39

25

V

0,35

26

IV

0,30

27

III

0,25

28

II

0,20

29

I

0,14

 

Załącznik 5. [TABELA KATEGORII DODATKU SŁUŻBOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 5

TABELA KATEGORII DODATKU SŁUŻBOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

Lp.

Stanowisko

Kategoria dodatku służbowego

1

Ekspert

VII-XXI

2

Starszy specjalista, starszy wykładowca

V-XX

3

Specjalista, specjalista-kontroler

IV-XIX

4

Wykładowca

IV-XVIII

5

Starszy asystent

IV-XV

6

Starszy kontroler, starszy bosman

III-XIII

7

Asystent, bosman

III-XII

8

Młodszy asystent, kontroler

II-X

9

Kursant

I-VI

 

Załącznik 6. [TABELA DODATKU SŁUŻBOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 6

TABELA DODATKU SŁUŻBOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

Lp.

Kategoria dodatku służbowego

Mnożnik

1

XXI

1,28

2

XX

1,13

3

XIX

1,03

4

XVIII

0,98

5

XVII

0,94

6

XVI

0,89

7

XV

0,84

8

XIV

0,79

9

XIII

0,74

10

XII

0,69

11

XI

0,64

12

X

0,59

13

IX

0,54

14

VIII

0,49

15

VII

0,44

16

VI

0,39

17

V

0,35

18

IV

0,30

19

III

0,25

20

II

0,20

21

I

0,14

 

Załącznik 7. [TABELA RÓWNORZĘDNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 7

TABELA RÓWNORZĘDNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

Lp.

Stanowiska obowiązujące przed dniem
1 stycznia 2009 r.

Jednostka organizacyjna Straży Granicznej*)

Stanowiska obowiązujące od dnia
1 stycznia 2009 r.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Komendant Główny SG

15

gen. dyw.

KGSG

Komendant Główny SG

19

gen. dyw.

2

Zastępca Komendanta Głównego SG

14

gen. bryg.

KGSG

Zastępca Komendanta Głównego SG

18

gen. bryg.

3

Dyrektor

13

gen. bryg./
płk

KGSG

Dyrektor

17

gen. bryg./
płk

4

Komendant oddziału SG

13

gen. bryg., kontr­admirał

OSG

Komendant oddziału SG

17

gen. bryg., kontr­admirał

5

Komendant ośrodka szkolenia SG

13

gen. bryg., płk

Osz SG

komendant ośrodka szkolenia SG

17

płk

6

Zastępca dyrektora

12

płk

KGSG

Zastępca dyrektora

16

płk

7

Zastępca komendanta oddziału SG

12

płk, kmdr

OSG

Zastępca komendanta oddziału SG

16

płk, kmdr

8

Zastępca komendanta ośrodka szkolenia SG

12

płk

OSz SG

Zastępca komendanta ośrodka szkolenia SG

16

płk

9

Komendant ośrodka tresury psów służbowych SG

12

płk

OSz SG

Komendant ośrodka tresury psów służbowych SG

16

płk

10

Doradca Komendanta Głównego SG

12

płk

KGSG

Doradca Komendanta Głównego SG

16

płk

11

Główny księgowy

12

płk

KGSG, OSG, OSz SG

Główny księgowy

16

płk

12

Rzecznik prasowy

12

płk

KGSG

Rzecznik prasowy

15

płk

13

Radca

12

płk

KGSG

Radca

16

płk

14

Komendant dywizjonu SG

12

kmdr, płk

DYW SG

Komendant dywizjonu SG

16

kmdr, płk

15

Komendant placówki SG

12

płk

PSG I

Komendant placówki SG

16

płk

16

Radca prawny

11

płk

KGSG

Radca prawny

15

płk

17

Legislator

11

płk

KGSG

Legislator

15

płk

18

Dziekan

11

płk

KGSG

Dziekan

15

płk

 

1

2

3

4

5

6

7

8

19

Naczelnik wydziału

10

płk

KGSG

Naczelnik wydziału

14

płk

20

Audytor wewnętrzny

10

płk

KGSG

Audytor wewnętrzny

14

płk

21

Wicedziekan

10

płk

KGSG

Wicedziekan

14

płk

22

Naczelnik wydziału granicznego

10

ppłk, kmdr por.

OSG

Naczelnik wydziału

12

ppłk, kmdr por.

23

Naczelnik wydziału operacyjno-śledczego

10

ppłk, kmdr por.

OSG

Naczelnik wydziału

12

ppłk, kmdr por.

24

Naczelnik wydziału do spraw cudzoziemców

10

ppłk, kmdr por.

OSG

Naczelnik wydziału

12

ppłk, kmdr por.

25

Naczelnik wydziału – kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców

10

ppłk, kmdr por.

OSG

Naczelnik wydziału – kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców

12

ppłk, kmdr por.

26

Zastępca komendanta ośrodka tresury psów służbowych SG

10

ppłk

OSz SG

Zastępca komendanta ośrodka tresury psów służbowych SG

13

ppłk

27

Kierownik zakładu

10

ppłk

OSz SG

Kierownik zakładu

13

ppłk, kmdr por.

28

Komendant pododdziałów szkolnych

10

ppłk

Osz SG

Komendant pododdziałów szkolnych

13

ppłk, kmdr por.

29

Zastępca komendanta dywizjonu SG

10

kmdr por, ppłk

DYW SG

Zastępca komendanta dywizjonu SG

13

kmdr por., ppłk

30

Zastępca komendanta

10

ppłk

PSG I

Zastępca komendanta

13

ppłk

31

Komendant placówki SG

10

ppłk

PSG II

Komendant placówki SG

13

ppłk

32

Zastępca naczelnika wydziału

09

ppłk

KGSG

Zastępca naczelnika wydziału

12

ppłk

33

Kierownik samodzielnej sekcji

09

ppłk

KGSG

Kierownik samodzielnej sekcji

12

ppłk

34

Ekspert

09

ppłk

KGSG

Ekspert

11

mjr

35

Naczelnik wydziału

09

ppłk, kmdr por.

OSG, OSz SG

Naczelnik wydziału

12

ppłk, kmdr por.

36

Radca prawny

09

ppłk, kmdr por.

OSG, OSz SG

Radca prawny

12

ppłk, kmdr por.

37

Rzecznik prasowy

09

ppłk, kmdr por.

OSG

Rzecznik prasowy

10

mjr, kmdr ppor.

38

Kierownik zespołu

09

ppłk

OSz SG

Kierownik zespołu

11

ppłk, kmdr por.

39

Starszy wykładowca

09

ppłk, kmdr por.

OSz SG

Starszy wykładowca

11

ppłk, kmdr por.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

40

Dowódca jednostki pływającej kat I

09

kmdr ppor., mjr

DYW SG

Dowódca jednostki pływającej kat I

11

kmdr ppor., mjr

41

Kierownik grupy

09

mjr

PSG I

Kierownik grupy

11

mjr

42

Zastępca komendanta

09

mjr

PSG II

Zastępca komendanta

11

mjr

43

Komendant placówki SG

09

ppłk

PSG III

Komendant placówki SG

11

ppłk

44

Kierownik sekcji (grupy)

08

ppłk

KGSG

Kierownik sekcji (grupy)

10

mjr

45

Starszy specjalista

08

ppłk

KGSG

Starszy specjalista

09

mjr

46

Kapelan

08

ppłk

OSG, OSz SG

Kapelan

09

ppłk

47

Zastępca naczelnika wydziału

08

mjr, kmdr ppor.

OSG, OSz SG

Zastępca naczelnika wydziału

10

mjr, kmdr ppor.

48

Kierownik samodzielnej sekcji

08

mjr, kmdr ppor.

OSG, OSz SG

Kierownik samodzielnej sekcji

10

mjr, kmdr ppor.

49

Kierownik zakładu opieki zdrowotnej

08

mjr, kmdr ppor.

OSG, OSz SG

Kierownik zakładu opieki zdrowotnej

10

mjr, kmdr ppor.

50

Kierownik zespołu audytu wewnętrznego – audytor wewnętrzny

08

mjr, kmdr ppor.

OSG, OSz SG

Kierownik zespołu audytu wewnętrznego – audytor wewnętrzny

10

mjr, kmdr ppor.

51

Dowódca pododdziału odwodowego

08

mjr, kmdr ppor.

OSG

Dowódca pododdziału odwodowego

09

mjr

52

Komendant studium (kursu)

08

mjr, kmdr ppor.

OSz SG

Komendant studium (kursu)

10

mjr, kmdr ppor.

53

Wykładowca

08

mjr, kmdr ppor.

OSz SG

Wykładowca

09

mjr, kmdr ppor.

54

Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat I

08

kmdr ppor., mjr

DYW SG

Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat I

09

kmdr ppor., mjr

55

Szef służb

08

kmdr ppor., mjr

DYW SG

Szef służb

09

kmdr ppor., mjr

56

Kierownik zespołu

08

mjr

PSG I

Kierownik zespołu

09

mjr

57

Zastępca komendanta

08

mir

PSG III

Zastępca komendanta

09

mjr

58

Kierownik grupy

08

mjr

PSG II

Kierownik grupy

09

mjr

59

Kierownik grupy

08

mjr

PSG III

Kierownik grupy

08

mjr

 

1

2

3

4

5

6

7

8

60

Komendant placówki SG

08

mjr

PSG IV

Komendant placówki SG

09

mjr

61

Specjalista

07

mjr

KGSG

Specjalista

07

kpt./st. chor szt.

62

Kierownik kancelarii tajnej

07

mjr

KGSG

Kierownik kancelarii tajnej

09

mjr

63

Kierownik sekcji

07

mjr, kmdr ppor.

OSG

Kierownik sekcji

08

mjr kmdr ppor.

64

Starszy specjalista

07

mjr, kmdr ppor.

OSG, OSz SG, DYW SG

Starszy specjalista

07

kpt.

65

Zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej

07

mjr, kmdr ppor.

OSG, OSz SG

Zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej

08

mjr, kmdr ppor.

66

Audytor wewnętrzny

07

mjr

OSG, OSz SG

Audytor wewnętrzny

08

mjr, kmdr ppor.

67

Zastępca dowódcy pododdziału odwodowego

07

mjr, kmdr ppor.

OSG

Zastępca dowódcy pododdziału odwodowego

07

kpt.

68

Zastępca komendanta studium (kursu)

07

mjr

OSz SG

Zastępca komendanta studium (kursu)

08

mjr

69

Kierownik sekcji

07

mjr

OSz SG

Kierownik sekcji

08

mjr

70

Dowódca jednostki pływającej kat II

07

kpt.

DYW SG

Dowódca jednostki pływającej kat II,

08

kpt.

71

Kierownik sekcji

07

kpt.

DYW SG

Kierownik sekcji

08

kpt.

72

Starszy specjalista

07

mjr

PSG I, PSG II, PSG III, PSG IV

Starszy specjalista

07

kpt./
st. chor szt.

73

Kierownik zmiany

07

mjr

PSG I, PSG II PSG III

Kierownik zmiany

07

kpt./
st. chor szt.

74

Kierownik zespołu

07

mjr

PSG II, PSG III

Kierownik zespołu

07

kpt./
st. chor. szt.

75

Zastępca komendanta

07

mjr

PSG IV

Zastępca komendanta

08

mjr

76

Starszy asystent

06

kpt.

KGSG

Starszy asystent

06

st. chor. szt.

77

Kierownik zespołu

06

kpt.

KGSG

Kierownik zespołu

06

st. chor. szt.

78

Kierownik grupy zabezpieczenia

06

kpt.

OSG

Kierownik zespołu

07

kpt.

79

Specjalista

06

kpt.

OSG, OSz SG, DYW SG

Specjalista

06

st. chor. szt.

80

Kierownik grupy

06

kpt.

OSz SG

Kierownik grupy

06

st. chor. szt.

81

Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat II

06

kpt.

DYW SG

Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat II,

06

st. chor. szt.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

82

Specjalista-kontroler

06

kpt.

PSG I, PSG II, PSG III, PSG IV

Specjalista-kontroler

06

st. chor. szt.

83

Asystent

05

st. chor. szt.

KGSG

Asystent

05

st. chor. szt./
sierż. szt.

84

Starszy strażnik graniczny-kontroler

05

st. chor. szt.

KGSG

Starszy kontroler

05

st. chor. szt./
sierż. szt.

85

Starszy asystent

05

kpt.

OSG, OSz SG, DYW SG, PSG I, PSG II, PSG III, PSG IV

Starszy asystent

05

st. chor. szt.

86

Dowódca plutonu odwodowego (specjalnego)

05

kpt.

OSG

Dowódca plutonu odwodowego

05

st. chor. szt.

87

Dowódca placówki szkolnej

05

kpt.

OSz SG

Dowódca placówki szkolnej

05

st. chor. szt.

88

Dowódca plutonu

05

kpt.

OSz SG

Dowódca plutonu

04

st. chor. szt./
sierż. szt.,

89

Zastępca kierownika grupy

05

kpt.

OSz SG

Zastępca kierownika grupy

05

st. chor. szt.

90

Starszy referent

04

st. chor. szt.

KGSG

Młodszy asystent

04

sierż. szt.

91

Starszy strażnik graniczny-kontroler

04

st. chor. szt.

OSG, OSz SG, DYW SG

Starszy kontroler

04

st. chor. szt./
sierż. szt., bosman szt.

92

Dowódca plutonu

04

st. chor. szt.

OSG, OSz SG

Dowódca plutonu

04

st. chor. szt./
sierż. szt., bosman szt.

93

Dowódca jednostki pływającej kat. III

04

st. chor. szt.

DYW SG

Dowódca jednostki pływającej kat. III

05

st. chor. szt.

94

Starszy bosman

04

st. chor. szt.

DYW SG

Starszy bosman

04

st. chor. szt./
bosman szt., sierż. szt.

95

Starszy strażnik graniczny-kontroler

04

st. chor. szt.

PSG I, PSG II, PSG III, PSG IV

Starszy kontroler

04

st. chor. szt./
sierż. szt.

96

Asystent

03

st. chor. szt.

OSG, OSz SG DYW SG

Asystent

03

sierż. szt., bosman szt.

97

Bosman

03

st. chor. szt.

DYW SG

Bosman

03

bosman szt., sierż. szt.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

98

Asystent

03

st. chor. szt.

PSG I PSG II PSG III PSG IV

Asystent

03

sierż. szt.

99

Starszy referent

02

st. chor. szt.

OSG, OSz SG. DYW SG

Młodszy asystent

02

sierż. szt., bosman szt.

100

Strażnik graniczny-kontroler

03

sierż. szt.

KGSG

Kontroler

03

sierż. szt.

101

Strażnik graniczny-kontroler

02

sierż. szt., bosman szt.

OSG

Kontroler

02

sierż. szt., bosman szt.

102

Starszy referent

02

sierż. szt.

PSG I, PSG II, PSG III, PSG IV

Młodszy asystent

02

sierż. szt.

103

Strażnik graniczny- kontroler

02

sierż. szt.

PSG I, PSG II, PSG III, PSG IV

Kontroler

02

sierż. szt.

104

Referent

01

sierż. szt.

KGSG, PSG I, PSG II, PSG III, PSG IV

Kursant

01

st. szer.

105

Referent

01

sierż. szt.

OSG, OSz SG, DYW SG

Kursant

01

st. szer., st. mar.

 

*) Objaśnienia skrótów:

– KGSG – Komenda Główna Straży Granicznej,

– OSG – oddział Straży Granicznej,

– OSz SG – ośrodek szkolenia Straży Granicznej,

– DYW SG – dywizjon Straży Granicznej,

– PSG I – placówka Straży Granicznej kat. I,

– PSG II – placówka Straży Granicznej kat. II,

– PSG III – placówka Straży Granicznej kat. III,

– PSG IV – placówka Straży Granicznej kat. IV.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »