reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 29 lutego 2008 r.

o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

Art. 1.
W ustawie z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa określa:

1) właściwość organów w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, zwanego dalej „EFRG”, oraz z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanego dalej „EFRROW”, ustanowionych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1290/2005”;

2) zasady uruchamiania środków, o których mowa w pkt 1, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 1290/2005;

3) zasady uruchamiania krajowych środków publicznych przeznaczonych na prefinansowanie i współfinansowanie wspólnej polityki rolnej;

4) zasady uruchamiania środków na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych niektórych działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich.”;

2) w art. 2:

a) w pkt 1 w lit. b przecinek zastępuje się średnikiem i uchyla się lit. c,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) cofania akredytacji jednostce organizacyjnej jako agencji płatniczej;”;

3) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Środki pochodzące z EFRG i EFRROW są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych ministra właściwego do spraw finansów publicznych, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski.

2. Środki na prefinansowanie wydatków realizowanych z EFRG i EFRROW pochodzą z nieoprocentowanej pożyczki udzielonej z budżetu państwa na podstawie umowy zawartej przez agencję płatniczą z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

3. Środki na prefinansowanie wydatków realizowanych z EFRG są przekazywane agencji płatniczej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą.

4. Środki na prefinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW są przekazywane agencji płatniczej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, sporządzony na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą.

5. Agencja płatnicza spłaca pożyczkę, o której mowa w ust. 2, ze środków przeznaczonych na finansowanie wydatków budżetu państwa.

6. Środki pochodzące z EFRROW są przekazywane agencji płatniczej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą, do wysokości środków pochodzących z EFRROW przekazanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunek dochodów budżetu państwa.

7. Krajowe środki publiczne przeznaczone na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRG i EFRROW są przekazywane agencji płatniczej, w formie dotacji celowej, przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi lub ministra właściwego do spraw rynków rolnych na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą.

8. Obsługę bankową rachunków agencji płatniczej w zakresie środków, o których mowa w ust. 3–7, prowadzi Narodowy Bank Polski na podstawie umów rachunku bankowego.

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi i ministrem właściwym do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków, o których mowa w ust. 3–7, mając na względzie dochowanie przez agencję płatniczą warunków i terminów dokonywania płatności oraz prawidłowe wydatkowanie środków z budżetu państwa.”;

4) po art. 10 dodaje się art. 10a–10g w brzmieniu:

„Art. 10a. 1. Samorządy województw realizujące zadania z zakresu pomocy technicznej z udziałem środków EFRROW i krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW oraz jednostki samorządu terytorialnego realizujące działanie: poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów i gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, z udziałem środków EFRROW i krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW mogą otrzymywać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych, ponoszonych na realizację tych zadań.

2. W przypadku działania: poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów i gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, jednostki samorządu terytorialnego je realizujące mogą otrzymać również środki na sfinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji operacji w ramach tego działania.

3. Środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przekazywane przez właściwego dysponenta w formie dotacji celowej, o której mowa w art. 108 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)), do wysokości:

1) udziału refundowanego ze środków EFRROW;

2) udziału krajowych środków publicznych przeznaczonych na współ-finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków EFRROW.

4. Środki dotacji, o której mowa w ust. 3, są przekazywane jednostce samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1, na podstawie przekazanych właściwemu dysponentowi harmonogramów płatności wynikających z zawartych umów lub wydanych decyzji o przyznaniu pomocy lub zatwierdzonych przez właściwy podmiot wniosków o przyznanie pomocy, z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1, dokonuje zwrotu środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, na rachunek dochodów właściwego dysponenta, ze środków otrzymanych z agencji płatniczej tytułem refundacji kosztów kwalifikowalnych ze środków EFRROW, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania tych środków.

6. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1, nie otrzyma refundacji, o której mowa w ust. 5, z przyczyn leżących po stronie tej jednostki, dokonuje ona zwrotu środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, w wysokości niezrefundowanej, z wydatków budżetu tej jednostki przeznaczonych na realizację jej zadań własnych, w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu tej pomocy.

7. W przypadku operacji prowadzonych w ramach pomocy technicznej oraz działania: poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów i gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, środki dotacji, o których mowa w ust. 3, związane z realizacją projektu, mogą zostać przekazane na rzecz wnioskodawcy przed zawarciem umowy lub wydaniem decyzji o przyznaniu pomocy na podstawie porozumienia zawartego z właściwym wojewodą.

8. Porozumienie, o którym mowa w ust. 7, powinno zawierać w szczególności:

1) opis operacji, na jakie przyznano środki z budżetu państwa, i termin ich realizacji;

2) harmonogram dokonywania wydatków w ramach operacji;

3) wysokość środków przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie i tryb ich przekazywania;

4) zobowiązanie do poddania się kontroli i tryb kontroli realizacji operacji;

5) termin i sposób rozliczania przyznanych środków;

6) warunki zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny.

Art. 10b. 1. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 10a ust. 1, wykorzysta środki na wyprzedzające finansowanie, o których mowa w art. 10a, niezgodnie z przeznaczeniem, jednostka ta zwraca środki w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, z wydatków budżetu tej jednostki przeznaczonych na realizację jej zadań własnych, wraz z odsetkami.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jednostce samorządu terytorialnego nie przysługuje prawo do otrzymania wyprzedzającego finansowania na działania realizowane z udziałem środków EFRROW przez okres 3 lat, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania środków, o których mowa w art. 10a ust. 1 i 2, niezgodnie z przeznaczeniem.

Art. 10c. 1. Beneficjenci programu rozwoju obszarów wiejskich w ramach działań: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, wdrażanie projektów współpracy oraz funkcjonowanie lokalnej grupy działania, realizujący operacje z udziałem środków EFRROW i krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW, mogą otrzymać środki z agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW, przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazane na wniosek, sporządzony na formularzu przygotowanym przez agencję płatniczą, do wysokości udziału krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW na podstawie umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427), z udziałem środków EFRROW.

Art. 10d. 1. W ramach działań: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, odnowa i rozwój wsi oraz wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, jednostki samorządu terytorialnego realizujące operacje z udziałem środków EFRROW mogą otrzymać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji.

2. W ramach działań: wdrażanie projektów współpracy i funkcjonowanie lokalnej grupy działania, lokalne grupy działania realizujące operacje z udziałem środków EFRROW mogą otrzymać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji.

3. Środki z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przekazane na wniosek beneficjenta do wysokości udziału środków z EFRROW w formie oprocentowanej pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb, w tym terminy, udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację działań, o których mowa w ust. 1 i 2, rozliczania oraz zwrotu tych pożyczek, uwzględniając konieczność zapewnienia realizacji oraz prawidłowego wydatkowania środków z budżetu państwa.

Art. 10e. 1. Beneficjent, o którym mowa w art. 10d ust. 1 i 2, spłaca pożyczkę, o której mowa w art. 10d ust. 3, ze środków otrzymanych z agencji płatniczej z tytułu pomocy finansowej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania tych środków.

2. Jeżeli beneficjent, o którym mowa w art. 10d ust. 1 i 2, nie otrzyma środków z tytułu pomocy finansowej z przyczyn leżących po jego stronie, spłaca pożyczkę ze środków na realizację zadań własnych w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu tej pomocy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, beneficjent spłaca pożyczkę, o której mowa w art. 10d ust. 3, wraz z odsetkami od tej części pożyczki, której wysokość odpowiada wysokości nieotrzymanych środków z tytułu pomocy finansowej w ramach danego działania.

Art. 10f. 1. Jeżeli beneficjent, o którym mowa w art. 10d ust. 1 i 2, wykorzysta pożyczkę, o której mowa w art. 10d ust. 3, niezgodnie z przeznaczeniem, zwraca pożyczkę w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem ze środków przeznaczonych na realizację jego zadań własnych, wraz z odsetkami.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, beneficjentowi nie przysługuje prawo do otrzymania wyprzedzającego finansowania na działania realizowane z udziałem środków EFRROW przez okres 3 lat, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania pożyczki, o której mowa w art. 10d ust. 3, niezgodnie z przeznaczeniem.

Art. 10g. Wysokość odsetek, o których mowa w art. 10b ust. 1 i art. 10f ust. 1, nie może przekroczyć stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.”.

Art. 2.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama