REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 187 poz. 1381

USTAWA

z dnia 22 września 2006 r.

o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej1)

Tekst pierwotny
Art. 1.
Ustawa określa właściwość organów w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, zwanego dalej „EFRG”, oraz z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanego dalej „EFRROW”, ustanowionych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1290/2005”, zasady uruchamiania tych środków w zakresie nieuregulowanym w tym rozporządzeniu oraz zasady uruchamiania krajowych środków publicznych przeznaczonych na prefinansowanie i współfinansowanie wspólnej polityki rolnej.
Art. 2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wykonuje zadania związane z uruchamianiem środków, o których mowa w art. 1, określone dla państwa członkowskiego i właściwego organu w rozporządzeniu nr 1290/2005 oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczania rachunków EFRG i EFRROW (Dz. Urz. UE L 171 z 23.06.2006, str. 90), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 885/2006”, w tym w zakresie:

1) przyznawania jednostce organizacyjnej:

a) akredytacji i tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej w rozumieniu art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 1290/2005,

b) specjalnej akredytacji jako jednostce koordynującej w rozumieniu art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 1290/2005,

c) cofania akredytacji agencji płatniczej;

2) sprawowania stałego nadzoru nad agencjami płatniczymi, o którym mowa w art. 2 rozporządzenia nr 885/2006;

3) przekazywania Komisji Europejskiej informacji określonych w rozporządzeniu nr 885/2006, dotyczących agencji płatniczej i jednostki koordynującej oraz danych identyfikacyjnych jednostki certyfikującej, określonej w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.2)), będącej jednostką certyfikującą w rozumieniu art. 7 rozporządzenia nr 1290/2005.

Art. 3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe kryteria akredytacyjne, które powinna spełniać agencja płatnicza, inne niż określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 885/2006, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wydatkowania środków pochodzących z EFRG i EFRROW.
Art. 4.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, przed przyznaniem jednostce organizacyjnej akredytacji lub tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, może powierzyć innym podmiotom, uprawnionym do przeprowadzania audytu zewnętrznego, dokonanie sprawdzenia, czy dana jednostka spełnia kryteria akredytacyjne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 885/2006 oraz dodatkowe kryteria akredytacyjne, jeżeli zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3.
Art. 5.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przyznaje, w drodze rozporządzenia, jednostce organizacyjnej akredytację jako agencji płatniczej, określając:

1) nazwę i siedzibę agencji płatniczej,

2) zakres udzielonej akredytacji,

3) datę udzielenia akredytacji

– uwzględniając zasady przyznawania jednostce organizacyjnej akredytacji jako agencji płatniczej określone w rozporządzeniu nr 885/2006 oraz spełnienie przez jednostkę organizacyjną dodatkowych kryteriów akredytacyjnych, jeżeli zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może przyznać, w drodze rozporządzenia, jednostce organizacyjnej tymczasową akredytację jako agencji płatniczej, określając:

1) nazwę i siedzibę agencji płatniczej,

2) zakres udzielonej akredytacji,

3) datę udzielenia akredytacji,

4) zalecenia do zrealizowania działań mających na celu spełnienie wszystkich kryteriów akredytacyjnych oraz termin ich realizacji

– uwzględniając zasady przyznawania jednostce organizacyjnej tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej określone w rozporządzeniu nr 885/2006 oraz spełnienie przez jednostkę organizacyjną dodatkowych kryteriów akredytacyjnych, jeżeli zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3.

Art. 6.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą, o którym mowa w art. 2 rozporządzenia nr 885/2006, współpracuje z jednostką koordynującą oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb współpracy, o której mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie stałego nadzoru nad agencją płatniczą, w tym przedkładania informacji dotyczących spełniania przez agencję płatniczą kryteriów akredytacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 885/2006 oraz dodatkowych kryteriów akredytacyjnych, jeżeli zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3.

Art. 7.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, cofa akredytację agencji płatniczej, określając w szczególności:

1) nazwę i siedzibę agencji płatniczej,

2) przyczyny cofnięcia akredytacji,

3) datę cofnięcia akredytacji

– mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków pochodzących z EFRG i EFRROW oraz zasady cofania akredytacji określone w rozporządzeniu nr 1290/2005 i rozporządzeniu nr 885/2006.

2. Jednostka organizacyjna, której została cofnięta akredytacja jako agencji płatniczej, niezwłocznie przekazuje agencji płatniczej, wskazanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, pełną dokumentację i bazy danych w zakresie objętym cofniętą akredytacją.

Art. 8.
1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych pełnią funkcję jednostki koordynującej.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przyznaje, w drodze rozporządzenia, specjalną akredytację jednostce koordynującej, mając na względzie zapewnienie terminowości i poprawności postępowania w gromadzeniu danych finansowych, ich przetwarzaniu i przekazywaniu Komisji Europejskiej.

Art. 9.
1. Agencje płatnicze, każda w zakresie swojej właściwości, przesyłają jednostce koordynującej dane finansowe i informacje niezbędne do sporządzenia i przekazania Komisji Europejskiej sprawozdań z zakresu:

1) planowanych wydatków i dochodów z EFRG i EFRROW;

2) dokonanych wydatków i zrealizowanych dochodów z EFRG i EFRROW;

3) danych dotyczących wydatków i dochodów z EFRG i EFRROW.

2. Właściwość agencji płatniczych w zakresie realizacji płatności z EFRG i EFRROW określają odrębne przepisy.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, zakres, tryb, formę oraz terminy przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie ich kompletności oraz terminy, w jakich jednostka koordynująca jest obowiązana do ich przekazania Komisji Europejskiej zgodnie z art. 6 i 8 rozporządzenia nr 1290/2005.

Art. 10.
1. Środki pochodzące z EFRG i EFRROW są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych ministra właściwego do spraw finansów publicznych, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski.

2. Środki na prefinansowanie wydatków realizowanych z EFRG i EFRROW są przekazywane agencji płatniczej z udzielonej z budżetu państwa nieoprocentowanej pożyczki.

3. Środki pochodzące z EFRROW, zgromadzone na rachunkach bankowych, o których mowa w ust. 1, oraz środki określone w ust. 2 są przekazywane agencji płatniczej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie wniosku ministra właściwego do spraw rozwoju wsi lub ministra właściwego do spraw rynków rolnych, sporządzonego na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą.

4. Spłata pożyczki, o której mowa w ust. 2, następuje ze środków EFRG i EFRROW gromadzonych na rachunkach, o których mowa w ust. 1.

5. Krajowe środki publiczne przeznaczone na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRG i EFRROW są przekazywane agencji płatniczej, w formie dotacji celowej, przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi lub ministra właściwego do spraw rynków rolnych na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą.

6. Obsługę bankową rachunków agencji płatniczych w zakresie środków pochodzących z EFRROW oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na prefinansowanie i współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRG i EFRROW prowadzi Narodowy Bank Polski na podstawie umów rachunku bankowego.

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi i ministrem właściwym do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przekazywania na rachunek agencji płatniczej środków pochodzących z EFRROW oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na prefinansowanie i współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRG i EFRROW, mając na względzie dochowanie przez agencję płatniczą terminów i warunków dokonywania płatności.

Art. 11.
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn, zm.3)) w art. 2 w § 1 w pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zwrotów, interwencji i innych środków będących częścią systemu całkowitego lub częściowego finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, łącznie z sumami, które mają być pobrane w związku z tymi działaniami,”.

Art. 12.
W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 w ust. 6a w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji i Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych w ramach tych funduszy – w przypadku pełnienia funkcji agencji płatniczej dla realizacji płatności z udziałem tych środków.”;

2) wart. 11b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Agencji z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków, o których mowa w art. 11 ust. 4, podlegają potrąceniu z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub należności dłużnika z tytułu realizowanych przez Agencję płatności w ramach poszczególnych funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych w ramach tych funduszy.”.

Art. 13.
W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 638 i Nr 144, poz. 1045) w art. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) płatności – pomoc finansową dla producentów rolnych, przetwórców i organizacji producentów udzielaną w całości lub w części ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.”.

Art. 14.
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) z krajowych środków publicznych przeznaczonych na prefinansowanie wydatków z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji jest prowadzona zgodnie z przepisami o finansach publicznych.”;

2) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja realizuje płatności ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz prowadzi ewidencję wydatków z tych funduszy w odrębnych księgach rachunkowych.”;

3) w art. 13 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,”;

4) w art. 13a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Należności, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, podlegają potrąceniu z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub należności przedsiębiorcy z tytułu realizowanych przez Agencję płatności ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych w ramach tych funduszy.”;

5) w art. 14 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,”;

6) art. 19a otrzymuje brzmienie:

„Art. 19a. Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelności wynikające z umów cywilnoprawnych z tytułu płatności realizowanych przez Agencję na rzecz przedsiębiorców, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2, ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych w ramach tych funduszy, nie podlegają zajęciu na podstawie przepisów ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”.

Art. 15.
W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) środki:

a) Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”,

b) Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,

c) Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich;”;

2) w art. 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister Finansów może określić, w drodze rozporządzenia, szczególne zasady rachunkowości i plany kont dla środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów o rachunkowości, standardów Unii Europejskiej i umów międzynarodowych.”;

3) w art. 208 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Należności i wierzytelności przypadające agencjom płatniczym, pochodzące z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych w ramach tych funduszy, mogą być, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, umarzane w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty.”;

4) w art. 209 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pożyczki, o których mowa w ust. 4, udzielane:

1) państwowym jednostkom budżetowym,

2) samorządom województw na zadania z zakresu zwalczania bezrobocia, realizowane przez wojewódzkie urzędy pracy,

3) agencjom płatniczym na zadania realizowane w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej, finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3

– są nieoprocentowane.”;

5) w art. 212 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rozliczenie pożyczki udzielonej agencji płatniczej następuje po wpłynięciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3, na rachunek bankowy do obsługi tych środków.”.

Art. 16.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 16 października 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1040 i Nr 170, poz. 1217.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 964, z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 132, poz. 1110, Nr 141, poz. 1182, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 133, poz. 935 i Nr 170, poz. 1217.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-10-16
  • Data wejścia w życie: 2006-10-16
  • Data obowiązywania: 2012-06-08
  • Dokument traci ważność: 2012-09-25
Jest zmieniany przez:
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA