| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 stycznia 2009 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności

– w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

– stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego, zwanego dalej „postępowaniem”.

§ 2.
Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności stwierdza, w drodze postanowienia, organ określony w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.2)), zwany dalej „organem prowadzącym postępowanie”.
§ 3.
Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 2, występuje do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.
§ 4.
Organ prowadzący postępowanie upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.3)), na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych dla zawodu agenta celnego.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 5.

1. Staż adaptacyjny jest odbywany u wykwalifikowanego przedstawiciela zawodu agenta celnego, zwanego dalej „opiekunem stażu”.

2. Organ prowadzący postępowanie, na wniosek wnioskodawcy, udziela informacji o agentach celnych, u których może być odbywany staż adaptacyjny.

§ 6.
1. Wnioskodawca do wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego dołącza dokument zawierający zobowiązanie opiekuna stażu do zorganizowania i przeprowadzenia dla wnioskodawcy stażu adaptacyjnego wraz z dwoma egzemplarzami programu stażu adaptacyjnego, o którym mowa w § 10.

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać w szczególności:

1) rodzaj stosunku prawnego, jaki zostanie nawiązany z wnioskodawcą w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego;

2) termin, w jakim zostanie nawiązany ten stosunek prawny;

3) okres, na jaki zostanie nawiązany ten stosunek prawny;

4) zakres czynności, jakie zostaną powierzone wnioskodawcy;

5) wskazanie opiekuna stażu;

6) przewidywane koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego.

§ 7.
Wnioskodawca odbywający staż adaptacyjny na podstawie umowy cywilnoprawnej może go odbywać bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem.
§ 8.
1. Obliczenia kosztów związanych z odbywaniem przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego dokonuje opiekun stażu, u którego staż adaptacyjny ma być odbywany, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia stażu adaptacyjnego na podstawie rzeczywistych wydatków, które będą ponoszone przez opiekuna stażu, mając na uwadze wydatki na pokrycie materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych oraz wydatków organizacyjno-technicznych, ustalonych z uwzględnieniem programu i długości trwania stażu.

2. Wnioskodawca uiszcza koszty, o których mowa w ust. 1, w postaci jednorazowej opłaty, płatnej najpóźniej w dniu zakończenia stażu adaptacyjnego, na rachunek bankowy wskazany przez opiekuna stażu.

§ 9.
1. Opiekunem stażu może być wyłącznie osoba wpisana na listę agentów celnych, która wykonuje czynności agenta celnego w nieprzerwanym okresie co najmniej 3 lat poprzedzających datę rozpoczęcia wykonywania funkcji opiekuna stażu.

2. Opiekun stażu nie może być zmieniany w trakcie odbywania stażu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Zmiana opiekuna stażu następuje w przypadku:

1) braku możliwości dalszego pełnienia przez opiekuna stażu czynności nadzoru nad wnioskodawcą;

2) zawieszenia działalności opiekuna stażu jako agenta celnego albo skreślenia go z listy agentów celnych.

4. Zmiana opiekuna stażu może nastąpić w przypadku:

1) umotywowanego wniosku, złożonego przez wnioskodawcę do organu prowadzącego postępowanie, nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;

2) umotywowanej prośby opiekuna stażu, złożonej do organu prowadzącego postępowanie, nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.

5. W sprawie wskazania nowego opiekuna stażu w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, postanawia organ prowadzący postępowanie, po uzyskaniu stanowiska odbywającego staż adaptacyjny.

6. Zmiana opiekuna stażu nie ma wpływu na dotychczasowy program stażu adaptacyjnego.

§ 10.
1. Staż adaptacyjny odbywa się zgodnie z programem stażu adaptacyjnego zatwierdzonym przez organ prowadzący postępowanie.

2. Zatwierdzenie programu stażu adaptacyjnego następuje przez naniesienie na dwóch egzemplarzach tego programu adnotacji „zatwierdzam”, przy czym organ prowadzący postępowanie jeden egzemplarz przesyła wnioskodawcy.

3. Program stażu adaptacyjnego jest przygotowywany indywidualnie dla danego wnioskodawcy przez opiekuna stażu, po szczegółowej analizie kwalifikacji wnioskodawcy, z uwzględnieniem wykształcenia, dotychczasowego doświadczenia zawodowego wnioskodawcy oraz zakresu różnic między wykonywaniem funkcji przedstawicielskich przed organami w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.

4. Program stażu adaptacyjnego obejmuje w szczególności:

1) zapoznanie się z zakresem zadań agenta celnego;

2) zapoznanie się z krajowymi przepisami prawa w zakresie obrotu towarowego z zagranicą;

3) uczestniczenie w kompletowaniu i przygotowywaniu dokumentów przed dokonaniem zgłoszenia celnego;

4) uczestniczenie w pozostałych czynnościach wykonywanych przez agenta celnego.

§ 11.
1. Organ prowadzący postępowanie ustala długość stażu adaptacyjnego w sposób indywidualny dla każdego wnioskodawcy, nie krótszy niż 3 miesiące.

2. Na wniosek wnioskodawcy, złożony w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego, organ prowadzący postępowanie może przedłużyć okres trwania stażu adaptacyjnego, z tym że łącznie nie może on przekroczyć okresu określonego w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

§ 12.
Prawidłowy przebieg stażu adaptacyjnego zapewnia opiekun stażu.
§ 13.
1. Oceny stażu adaptacyjnego dokonuje opiekun stażu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu, w formie opinii zawierającej szczegółowy opis przebiegu stażu.

2. Opiekun stażu przekazuje, podpisaną przez siebie, ocenę stażu adaptacyjnego organowi prowadzącemu postępowanie oraz wnioskodawcy, w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia.

§ 14.
1. Wraz z oceną stażu adaptacyjnego, opiekun stażu przesyła wnioskodawcy rozliczenia kosztów związanych z odbytym stażem.

2. Niewykorzystana część opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego podlega zwrotowi wnioskodawcy na wskazany przez niego rachunek bankowy lub w inny wskazany przez niego sposób, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy rozliczenia kosztów.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 15.

Test umiejętności przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych (Dz. U. Nr 117, poz. 1223).
§ 16.
1. Wniosek o przeprowadzenie testu umiejętności wnioskodawca sporządza w dwóch egzemplarzach, z których jeden przesyła do organu prowadzącego postępowanie, a drugi do Komisji Egzaminacyjnej.

2. Do wniosku przesyłanego do Komisji Egzaminacyjnej wnioskodawca załącza kopię dokumentacji zawierającej informację o posiadanych kwalifikacjach, w tym o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym wnioskodawcy. Przekazanie może być dokonane z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych.

§ 17.
O terminie i miejscu przeprowadzenia testu umiejętności zawiadamia wnioskodawcę Komisja Egzaminacyjna, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu umiejętności.
§ 18.
Test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.
§ 19.
Test umiejętności opracowuje Komisja Egzaminacyjna; przepisy § 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 20.
1. Test umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej.

2. Test umiejętności składa się ze 100 pytań i trwa nie dłużej niż 150 minut.

3. Ocenę pozytywną z testu umiejętności otrzymuje osoba, która prawidłowo odpowie co najmniej na 81 pytań.

§ 21.
Ocena testu umiejętności jest ustalana w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przeprowadzenia testu.
§ 22.
Wynik testu umiejętności Komisja Egzaminacyjna przekazuje wnioskodawcy, organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie 3 dni od dnia ustalenia wyników testu.
§ 23.
1. Nieprzystąpienie w wyznaczonym terminie do testu umiejętności bez usprawiedliwienia uznaje się za odstąpienie wnioskodawcy od testu.

2. Usprawiedliwienie nieprzystąpienia wnioskodawcy w wyznaczonym terminie do testu umiejętności następuje w trybie przewidzianym dla usprawiedliwiania nieobecności w pracy, określonym w odrębnych przepisach.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ prowadzący postępowanie wyznacza ponownie datę, do której wnioskodawca powinien przystąpić do testu.

§ 24.
1. Jeżeli wynik testu umiejętności jest negatywny, wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wyniku, może wystąpić o powtórne przystąpienie do testu umiejętności w najbliższym terminie.

2. Do powtórnego przystąpienia do testu umiejętności przepisy § 15–23 i 25 stosuje się odpowiednio.

§ 25.
1. Ustalenia kosztów związanych z przeprowadzeniem testu umiejętności dokonuje Komisja Egzaminacyjna, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem jego przeprowadzenia, na podstawie rzeczywistych wydatków ponoszonych przez jednostkę, obliczonych z uwzględnieniem wydatków związanych z powołaniem zespołu egzaminacyjnego oraz wydatków organizacyjno-technicznych.

2. Wnioskodawca uiszcza koszty w postaci jednorazowej opłaty, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem przeprowadzenia testu umiejętności, na rachunek bankowy wskazany przez Komisję Egzaminacyjną.

3. Przystępując do testu, wnioskodawca okazuje dowód uiszczenia opłaty.

4. W przypadku odstąpienia od testu umiejętności wnioskodawcy zwraca się 80 % opłaty, o której mowa w ust. 2, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub w inny wskazany przez niego sposób.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 26.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego (Dz. U. Nr 139, poz. 1165), które utraciło moc z dniem 21 października 2008 r., stosownie do brzmienia art. 39 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »